Stravuj sa zdravo

Realizačné výstupy projektu
Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike:

Využitie potravinovej banky dát pre podporu zdravého spôsobu stravovania podľa zásad NPPZ

Výukový softvér Pyramída vychádza z jednoduchej 4-poschodovej potravinovej pyramídy, ktorá graficky a proporcionálne naznačuje optimálnu skladbu stravy. Cieľom softvéru je naučiť mladú generáciu akým spôsobom je možné upravovať (modelovať) svoj jedálniček v súlade s odporúčaniami potravinovej pyramídy.

Úlohou softvéru nie je vyhodnotiť nutričný príjem v konkrétnych číselných hodnotách, ale naučiť používateľa lepšie si uvedomiť ako výrazne môže výber jedál ovplyvniť potravinovú skladbu a zároveň dať priestor na samostatnú tvorbu jedálnička s možnosťou priebežného sledovania naplnenia pyramídy. Používateľ si zároveň môže overiť do akej miery bol jeho výber potravín správny.

Vedomostne tento produkt nadväzuje na učebnú pomôcku Stravuj sa zdravo, ktorej obsahom je popis potravinovej pyramídy a význam niektorých zložiek potravín vo výžive

Používateľské rozhranie softvéru Pyramída:
 

Bližšie informácie o softvéri Pyramída a učebnej pomôcke Stravuj sa zdravo poskytuje
 

Potravinová banka dát
Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského prieskumu
Výskumný ústav potravinársky
Priemyselná 4

24 75 Bratislava 26
telefonicky na t.č.: 02/502 37 015 alebo e-mailom na vup@vup.sk