Aktuality

NanoFEED


NanoFeed

Nanostructured carriers for improved cattle feed
„Nanotechnologie vo výžive poľnohospodárských zvierat“

Koordinátor: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, http://www.nppc.sk

Konzorcium: 8 partnerov – 5 akademických inštitúcií a 3 priemyselné podniky

Obdobie realizácie aktivít projektu: 2018 – 2022

Rozpočet projektu: 733 500 Eur

Program: H2020-EU.1.3.3. – Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge

Systém financovania: MSCA-RISE – Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Grantová zmluva: 778098

Webové sídlo projektu: https://cordis.europa.eu/project/id/778098


Opis projektu

Projekt NanoFEED je zameraný na rozvoj medziodvetvovej spolupráce pri vývoji nových krmív s kontrolovaným uvoľňovaním živín (kŕmne zmesi, kŕmne doplnky) pripravených pomocou nano a mikroenkapsulačných techník s cieľom zmierniť alebo eliminovať nutričnú deficienciu dobytka a tým posilniť ich imunitu a predchádzať chorobám.

NanoFEED projekt spája expertov z akademickej oblasti, priemyslu a legislatívy s cieľom identifikovať nové a potrebné oblasti výskumu a pripraviť podklady pre budúce výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti.

Ciele projektu

 • Vývoj systémov dodávania liekov (nano a mikročasticové kŕmne doplnky) na liečenie porúch výživy hovädzieho dobytka
 • Zapuzdrenie (enkapsulácia) živín (vitamíny, proteíny), aby sa zabránilo ich metabolizmu v bachore, s cieľom ich účinného uvoľňovania v sleze alebo tenkom čreve
 • Kontrolované dodávanie živín, zlepšenie výživy zvierat, vyššia životaschopnosť teliat, prevencia chorôb.

Inovácia spočíva v zapuzdrení výživových doplnkov do polymérnych koaxiálnych nano a mikročastíc so štruktúrou jadro/plášť, čo umožní zachovanie biologickej aktivity prenášaných látok a ich uvoľňovanie v tenkom čreve.

Aktivity pre dosiahnutie cieľov projektu:

WP1 (Networking): Výmena myšlienok a spolupráca medzi priemyslom a akademickou obcou

WP2 (Výskum a odborná príprava): Vývoj receptúr krmív a zber multidisciplinárnych dát

WP3 (Workshopy): Prenos poznatkov z akademickej obce do priemyslu

WP4 (Inovačné aktivity): Prenos skúseností z priemyslu do akademickej obce

WP5 (Diseminácia): Šírenie výsledkov projektu NanoFEED.

Partneri projektu a ich úlohy

8 partnerov - 5 akademických inštitúcií a 3 priemyselné podniky:

1. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)

 • koordinátor a vedúci partner projektu
 • vývoj systémov na dodávanie liečiv na báze mikročastíc pomocou sprejového sušenia (Biocentrum Modra)
 • hodnotenie kŕmneho účinku doplnkov na hovädzí dobytok (VUŽV Nitra)

2. Agricultural University of Athens, Grécko

 • vývoj a hodnotenie novej receptúry krmív v pokročilých organotypických modeloch, ktoré budú použité na simuláciu gastrointestinálneho traktu in vitro

3. Selcuk University in Konya, Turecko

 • vývoj a hodnotenie novej receptúry krmív v pokročilých organotypických modeloch, ktoré budú použití na simuláciu gastrointestinálneho traktu in vitro

4. University of Veterinary Medicine in Vienna, Rakúsko

 • vývoj a hodnotenie vplyvu krmiva na zdravie zvierat

5. DIL, Nemecko

 • analytické, chemické a biologické hodnotenie vyvinutých formulácií krmív

6. InoCure s. r. o., Česká republika

 • vývoj častíc jadro/plášť prostredníctvom elektrodynamického sprejovania, hodnotenie vlastností častíc mikroskopickými, spektroskopickými a farmakokinetickými metódami

7. Nutrition Sciences N. V., Belgicko

 • výber aktívnych molekúl na dosiahnutie maximálneho účinku na zdravie zvierat

8. Bio Base Europe Pilot Plant, Belgicko

 • dodávka biotechnologicky navrhnutých chitosanov pre vývoj častíc

NanoFEED receives funding from the European Union's H2020 program under Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 778098

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)