Projekty APVV - Najnovšie projekty

Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok

Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách

Vybudovanie pilotného zariadenia a vývoj metód masového chovu
hmyzu pre potravinárske účely


Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (Biofoods)

Priama nekultivačná kvantitatívna detekcia bakteriálnych patogénov v tradičných slovenských a importovaných potravinárskych výrobkoch živočíšneho pôvodu

Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy (WinZymesNGS)

Biotransformácia ako účinný nástroj rastlinných enzýmov na prípravu prírodných aromatických látok
Kód projektu:
APVV-17-0281
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Sitkey, PhD. – Axxence Slovakia
Spoluriešiteľská organizácia: NPPC
Doba riešenia: 8/2018-6/2022

Projekt je zameraný na výskum a optimalizáciu prípravy prírodných aróm (oxylipínov) pomocou reakcií katalyzovaných rastlinnými lipoxygenázami a hydroperoxid lyázami. Ako zdroje enzýmov budú študované aj zemiaky, uhorky a šampiňóny. Pri riešení projektu sa použije komplexný prístup k vývoju čistej a trvalo udržateľnej technológie kombinujúcej fyzikálne, chemické a biologické procesy na premenu agrosurovín na chemické produkty: biochemurgia. Výskum zahŕňa výber a introdukciu vybraných rastlinných druhov (Viola odorata, Dracocephalum moldavicum a D. austriacum, Pelargonium graveolans, Borago officinalis, Plantago lanceolata)  a určenie podmienok ich pestovania ako zdroja enzýmov potrebných pre prípravu prírodných aróm. Jednotlivé genotypy budú charakterizované z hľadiska fenologického, morfologických a hospodárskych vlastností podľa deskriptorov a budú vypracované plodinové metodiky a metodické karty. Kľúčové enzýmy prítomné v biomase budú charakterizované z hľadiska pH optima, závislosti priebehu reakcie od teploty, chemických aditív a detergentov, koncentrácie reaktantov. Súčasťou riešenia bude aj štandardizácia reakčných podmienok, ako aj testovanie podmienok indukcie vybraných enzýmov. Neoddeliteľnou súčasťou výskumu bude aj vývoj postupov na izoláciu  a purifikáciu prírodných aróm.


Bioaktívne látky rakytníka rešetliakového a ich uplatnenie vo funkčných potravinách
Kód projektu:
APVV-17-0212
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.
Doba riešenia: 8/2018-6/2021

Cieľom projektu je nájsť spôsob využitia týchto výliskov plodov rakytníka v potravinách dennej spotreby ako sú pekárske výrobky, najmä v kombinácii s nutrične zaujímavými cereáliami a pseudocereáliami. Výskum bude zameraný na identifikáciu bioaktívnych zlúčenín a ich stabilitu po tepelnom spracovaní, charakterizáciu nutričných a kvalitatívnych aspektov novovyvinutých funkčných potravín modernými analytickými metódami. Nové výrobky budú z hľadiska kvality komplexne hodnotené metódami inštrumentálnej a hedonickej senzorickej analýzy.


Vybudovanie pilotného zariadenia a vývoj metód masového chovu
hmyzu pre potravinárske účely

Kód projektu: APVV-17-0538
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Milan Kozánek, CSc.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Doba riešenia: 2018-2021

Zámerom projektu je vybudovať pilotné zariadenie pre výskum biológie jedlého hmyzu, metód jeho masovej produkcie a využitia vyprodukovanej biomasy pre potravinárske účely. Preskúma sa mikrobiálna flóra v médiách pre chov lariev a dynamika jej zmien počas chovného procesu. Vykonajú sa analýzy obsahu hlavných nutričných komponentov, ale tiež niektorých ďalších látok, ktoré sú bohato zastúpené v tele hmyzu a sú esenciálnou súčasťou zdravej výživy. Navrhne sa štandardizovaný chovný proces modelových druhov, vrátane štruktúry produkčnej prevádzky, work-flow, bezodpadovej eliminácie spracovanej potravy z chovov a možnosti potravinárskeho využitia vyprodukovanej biomasy.


Komplexné využitie rastlinnej biomasy v biopotravinách s pridanou hodnotou (Biofoods)
Kód projektu:
APVV- 16-0088
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: Ing. Martin Polovka, PhD.
Doba riešenia: 07/2017 - 06/2021

Situáciu spracovania rastlinnej biomasy je možné najlepšie dokumentovať v stanovisku k Programu rozvoja vidieka SR na programové obdobie 2014-2020 a zo správy rady Európskeho parlamentu (SEC (2010) 65 final). Z týchto dokumentov vyplýva, že rastlinná biomasa sa nevyužíva komplexne a je potrebné zvýšiť podiel využívania spracovania odpadovej biomasy a rastlinných zvyškov. Práve trvalo udržateľné spracovanie biomasy má podľa Európskej komisie (Brussels, 28.7.2014, SWD(2014) 259 final) dôležitú úlohu pri riešení obáv týkajúcich sa zmeny klímy, emisií skleníkových plynov, bezpečnosti dodávok energie a je teda z globálneho hľadiska nevyhnutné.


Priama nekultivačná kvantitatívna detekcia bakteriálnych patogénov v tradičných slovenských a importovaných potravinárskych výrobkoch živočíšneho pôvodu
Kód projektu: APVV-16-0119
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: Ing. Eva Kaclíková, CSc.
Doba riešenia: 07/2017-06/2020

Patogénne baktérie v  potravinách spôsobujú vážne ochorenia a predstavujú ohrozenie verejného zdravia, veľkú  záťaž pre konzumentov, výrobcov potravín ako aj verejné financie. Mikrobiologické analýzy sú neoddeliteľnou súčasťou kontrolných a monitorovacích systémov potravinovej bezpečnosti. Rýchle, presné a spoľahlivé postupy na kvantitatívnu detekciu nízkych počtov nežiaducich patogénnych baktérií sú potrebné na zhodnotenie bezpečnosti potravinového výrobku.


Zvýšenie organoleptickej kvality vína aplikáciou nesacharomycétových koštartérov optimalizovanou na základe analýzy mikroflóry použitím NGS a analýzy arómy (WinZymesNGS)
Kód projektu:
APVV-16-0264
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
Koordinátor (riešiteľ) za spoluriešiteľa1: Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Doba riešenia: 07/2017-12/2020

Dôležitosť príspevku autochtónnych kmeňov, ktoré nie sú Saccharomyces, na konečné organoleptické vlastnosti vína je už dobre preukázaná. Počas fermentácie môžu tieto kmene spolu s kmeňmi Saccharomyces cerevisiae obohatiť vínny buket rôznymi typmi aromatických zlúčenín. Je zrejmé, že enzymatické vlastnosti kvasiniek S. cerevisiae a non-Saccharomyces majú zásadný význam pri navrhovaní a zlepšovaní jedinečných vlastností vína. Na pochopenie enzymatického potenciálu mikrobiálnej komunity pri fermentácii vína je potrebné vykonať výskum na úrovni RNA, ktorý môže poskytnúť dôležité informácie týkajúce sa živej mikroflóry a jej schopností vo vzorkách súvisiacich s vínom. Moderné molekulárne metódy založené na sekvenovaní nasledujúcej generácie (NGS; tiež známe ako vysoko výkonné sekvenovanie) uľahčujú transkriptomickú analýzu, ktorá poskytuje dynamický a funkčný pohľad na mikrobiálnu aktivitu za konkrétnych podmienok získaním údajov o RNA a expresnom profile. Tieto nové molekulárne prístupy súhlasia s analýzou celej alebo cielenej mRNA extrahovanej z rôznych vzoriek súvisiacich s vínom. Týmto spôsobom je možné získať informácie o génovej expresii rôznych mikroorganizmov v priebehu procesu fermentácie vína a v dôsledku toho možno opísať funkciu týchto mikroorganizmov, pokiaľ ide o glykolytické, proteolytické, esterolytické a pektinázové aktivity.


Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu (SafeSKcheeses)
Kód projektu: APVV- 15-0006
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Doba riešenia: 07/2016-06/2019

Tradičné slovenské syry ako bryndza, oštiepok, parenica a iné parené alebo údené syry historicky preukázali a v súčasnosti stále preukazujú veľký potenciál na potravinovom trhu v SR a v okolitých štátoch. Vzhľadom na aktuálne diskutované problémy mikrobiologickej bezpečnosti sa v posledných rokoch upravila technológia výroby, pričom sa vo väčšine prípadov zlepšili hygienické podmienky výroby. Týmto sa do určitej miery zvýšila bezpečnosť finálnych výrobkov, avšak v niektorých prípadoch na úkor organoleptickej kvality. Cieľom projektu bude objektívna, vedecká charakterizácia tradičných verzií slovenských syrov z hľadiska aróma-aktívnych látok vo vzťahu k mikrobiálnej diverzite a s ohľadom na ich mikrobiologickú bezpečnosť.