Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Kód projektu: 313011W508
Akronym: FruitFood
Operačný program: Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, 824 75 Bratislava / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Výška poskytnutého NFP: 558 590,19 Eur
Doba trvania: 2016-2019

Opis projektu: Hlavný cieľ projektu je podporiť produkciu slovenských potravín prostredníctvom zvýšenia ich kvality, bezpečnosti a pridanej hodnoty s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny prostredníctvom vytvorenia konsolidovanej poznatkovej a personálnej bázy, umožňujúcej prenos inovatívnych výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej praxe; stabilizácia a špecializácia výskumno-vývojových kapacít a podpora kooperácie VVZ s producentmi potravín v horizonte do 31.12.2019.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zoznam publikácií