Aktuality

Slovak Aid


                        

                                  

Agentúra: SlovakAid

Kód projektu: SAMRS/2021/ZB/1/5

Názov projektu:

"Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU  a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine"

Partnerská organizácia 1: Bio Pčelinja klinika, Gradjevina 2, Bačko Novo Selo, Srbská republika

Partnerská organizácia 2: Včelárske združenie Mostonga Báč, JNA 40, Bač, Srbská republika

Zapojené pracoviská NPPC: 

1: NPPC - VÚP Bratislava + pracovisko Biocentrum Modra

2: NPPC - VÚŽV Nitra - pracovisko Výskumný ústav včelársky Liptovský Hrádok

Koordinátor projektu: Stanislav Baxa

Odborní garanti : Stanislav Šilhár, Ľubica Rajčáková

Rozpočet projektu: 147 312,80 EUR; z toho príspevok SAMRS 133 512,80 EUR

Doba trvania projektu: 17.9.2021 - 30.6.2023

Cieľom projektu je podpora včelárstva ako jedného z rozhodujúcich faktorov udržateľného hospodárenia na pôde a zapojenia žien do spracovania včelích produktov. Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Podporiť konkurencieschopnosť včelárskych produktov najmä od menších včelárov splnením hygienických štandardov EÚ a tým otvorením trhov pre takéto produkty.
  • Zvýšenie odbornej spôsobilosti včelárov pre skvalitnenie chovu, spracovanie a výrobu včelích produktov.
  • Zapojiť ženy vo vidieckych oblastiach do produkcie včelích produktov náročných na ručnú prácu a aktivít súvisiacich s agroturistikou spojenou s včelárstvom.

Preto budú hlavné aktivity projektu zamerané na spracovanie hygienickej príručky pre výrobu včelích produktov v súlade s hygienickými nariadeniami EÚ, dovybavenie a úpravu spracovateľských kapacít a vytvorenie modelových tréningových prevádzok u vybraných včelárov, školenia a tréningy pre včelárov a ženy včelárky zamerané na správnu výrobnú a hygienickú prax.

Cieľovou skupinou pre projekt sú včelári a ženy - včelárky, spracovateľky včelích produktov a poskytujúce služby v oblasti agroturistiky spojenej s včelárstvom.

Výstupmi projektu budú Hygienická príručka, modelové - tréningové prevádzky, vyškolení, odborne spôsobilí včelári a včelárky.

Realizácia projektu sa týka Vojvodiny - územia na ktorom pôsobia členovia Zväzu včelárov Vojvodiny, konkrétne združení ktoré sú partnermi na projekte. Modelové prevádzky budú vytvorené u včelárok vybraných na základe objektívnych možností vytvorenia vhodných priestorov zodpovedajúcich hygienickým požiadavkám, veľkosti produkcie a ochoty poskytovať poradenstvo a služby okolitým včelárom.