Projekty Výskumná agentúra – najnovšie projekty

Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti, Smartfarm

Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny, FruitFood

 


Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood 

Kód projektu: 313011V336

Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie.

Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

Miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj: Nitra, Kolíňany, Lužianky; Trnavský kraj: Dunajská streda, Lehnice, Piešťany; Bratislavský kraj: Bratislava, Modra; Košický kraj: Košice

Partneri projektu:

 • Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, Bratislava· McCarter a.s., Bratislava;
 • Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky;
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave;
 • TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Lužianky;
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Trvanie: 7/2019 – 6/2023

Celková suma: 10 413 650,78 €

Ciele projektu

Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou je potravinárska technológia.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín, SPU Nitra

Aktivita 2 Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie výživových požiadaviek, SPU Nitra

Aktivita 3 Rizikové, dubiózne a protektívne faktory vo vzťahu k bezpečnosti potravín, SPU Nitra

Aktivita 4 Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie, SPU Nitra

Aktivita 5 Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve, SPU Nitra

Aktivita 6 Ekonomické a právne aspekty zdravých potravín, SPU Nitra

Aktivita 7 Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja inovatívnych potravín, SPU Nitra

Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú produkciu bezpečných potravín, NPPC-VÚP

Cieľom aktivity je vývoj a aplikácia molekulárno-biologických metód na prevenciu   a kontrolu mikrobiálnej kontaminácie a optimalizácia výrobných procesov s cieľom prevencie vzniku a eliminácie obsahu procesných kontaminantov v potravinách. V simulovaných poloprevádzkových podmienkach sa budú overovať postupy zvyšujúce kvalitu a bezpečnosť neúdržných potravín.

Základné míľniky aktivity:

M1. Identifikácia patogénnych baktérií, zdrojov, ciest prenosu a rezistencie

M2. Alternatívne metódy cielenej eliminácie identifikovaných patogénov

M3. Identifikovanie faktorov vplývajúcich na prítomnosť chemických kontaminantov potravinách

M4. Návrh intervencií technologických postupov z hľadiska prítomnosti chemických kontaminantov

M5. Overenie nových výrobných postupov zvyšujúcich kvalitu a bezpečnosť neúdržných potravín

M6. Poloprevádzkové overenie postupov zvyšujúcich kvalitu a bezpečnosť neúdržných potravín

Základné výsledky aktivity:

 • Zvýšenie bezpečnosti a kvality potravín aplikáciou nových metód na vystopovanie, redukciu/elimináciu bakteriálnych patogénov vo potravinárskom reťazci;
 • Produkcia a udržateľnosť výroby produktov s minimálnym obsahom chemických kontaminantov pri zachovaní ich nutričnej a senzorickej kvality;
 • Minimalizácia tepelnej a chemickej záťaže potravinových výrobkov aplikáciou moderných vákuových, membránových a kombinovaných procesov.

           Publikácie ako výstupy aktivity nájdete TU

Aktivita 9 Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy a potravinových odpadov, NPPC-VÚP, NPPC-VÚTPHP, NPPC-VÚA

Cieľom je výskum a vývoj v oblasti chémie prírodných látok, nových, originálnych výrobných postupov, technológií a produktov na báze domácich obnoviteľných surovín a odpadov z potravinového reťazca pre zdravú výživu, poľnohospodárstvo, kozmetiku, priemysel a farmáciu.

Základné míľniky aktivity:

M1. Kvantifikácia a kvalitatívna analýza potenciálnych zdrojov biomasy a odpadov v potravinárskom reťazci.

M2. Identifikácia potenciálnych zdrojov a biologicky cenných látok.

M3. Návrh postupu spracovania biomasy.

M4. Overenie a optimalizácia procesov na poloprevádzkovej úrovni.

Základné výsledky aktivity:

 • Bilancia a model pre reguláciu tvorby a ďalšie zužitkovanie potravinových odpadov v SR;
 • Originálna poloprevádzkovo overená patentovo chránená technológia spracovania potravinových odpadov;
 • Nový, na poloprevádzkovej úrovni overený postup získavania koncentrátu cenných prírodných látok z biomasy vhodnej pre ďalšie energetické využitie;
 • Modelové potravinové vzorky so zvýšeným obsahom biologicky cenných a protektívnych zložiek zapracovaním izolátov z vedľajších produktov z výroby potravín a koncentrátov cenných prírodných látok z biomasy vhodnej pre ďalšie energetické využitie odpadov z potravín;
 • Originálny postup zužitkovania biomasy pre zlepšenie bilancie uhlíka v pôde.

           Publikácie ako výstupy aktivity nájdete TU

           Patenty, úžitkové vzory TU

Aktivita 10 Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín, UVLF v Košiciach

Aktivita 11 Nové funkčné potraviny na báze konceptu potencovaných probiotík na podporu zdravia človek, UPJŠ

Aktivita 12 Vývoj nových druhov potravín a nápojov s pozitívnym účinkom na zdravie spotrebiteľov, STU

Aktivita 13 Láskavec ako inovatívny genetický zdroj, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Aktivita 14 Využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a bylín aplikáciou asepticky balených nápojov s pozitívnym účinkom na ľudské zdravie, McCarter, a.s.

Aktivita 15 Implementácia nových vedeckých poznatkov v priemyselnom výskume progresívnych funkčných potravín, TEKMAR SLOVENSKO s.r.o.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na:

www.opii.gov.sk

 


Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti

Smartfarm

Kód projektu: 313011W112

Prijímateľ: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie.

Miesto realizácie projektu: Nitriansky kraj: Nitra, Lužianky; Košický kraj: Rožňava; Trnavský kraj: Dunajský Klátov, Horná Potôň, Lehnice, Trakovice, Borovce, Piešťany, Špačince; Trenčiansky kraj: Trenčianske Stankovce; Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Beňuš, Braväcovo, Vígľaš; Prešovský kraj: Prešov; Bratislavský kraj: Bratislava, Modra

Partneri projektu:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Vedecký park Agrobiotech;
 • Univerzita Komenského v Bratislave – Univerzitný vedecký park;
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta prírodných vied;
 • Agromart a.s. Trakovice;
 • ZELSEED spol s.r.o., Horná Potôň;
 • AGB Beňuš družstvo, Beňuš;
 • ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK s.r.o.;
 • GET Group s.r.o., Rožňava;
 • Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce

Trvanie: 7/2019 – 6/2023

Celková suma: 11 570 579,08 €

Cieľ projektu

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept tzv. inteligentného farmárstva (smart farming) a agropotravinárskej produkcie. Výskum je zameraný na komplexné riešenia produkčných systémov s dôrazom na malé a extenzívne farmárstvo, intenzívnu primárnu produkciu, konvenčnú produkciu a ekologické farmárstvo vrátane finalizácie farmárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Projekt si kladie za cieľ poskytnúť pokročilé nástroje k tvorbe riešení „na mieru“ (tailor made solutions). Posilní konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora SR vo väzbe na európske a globálne výzvy a má ambíciu pomôcť k zlepšeniu rozvoja regiónov. Projekt je založený na báze efektívneho partnerstva 10 partnerov, aktívnej kooperácie výskumný inštitúcií partnerov z priemyslu, univerzít a univerzitných vedeckých parkov.

Aktivity projektu:

Aktivita 1 Udržateľné využívanie a optimalizácia pestovateľských systémov s dôrazom na udržanie produkčných a ekosystémových funkcií pôdy, NPPC-VÚPOP, NPPC-VÚRV, NPPC-VÚTPHP, NPPC-VÚA

Aktivita 2 Konkurencieschopná udržateľná rastlinná produkcia v meniacich sa klimatických podmienkach, NPPC-VÚRV, NPPC-VÚTPHP

Aktivita 3 Systémy hospodárenia zachovávajúce biodiverzitu a zmierňujúce dopady klimatickej zmeny, SPU v Nitre - VC ABT

Aktivita 4 Optimalizácia postupov v procese tvorby nových genotypov rastlín s pridanou hodnotou, ZELSEED spol. s.r.o.

Aktivita 5 „Smart“ systémy chovu hospodárskych zvierat, NPPC-VÚŽV, NPPV-VÚTPHP

Aktivita 6 Optimalizácia systémov chovu mäsového dobytka v prostredí horskej farmy – pilotné riešenie, AGB Beňuš

Aktivita 7 Biotechnologické a technologické inovácie v chove hospodárskych zvierat, SPU v Nitre - VC ABT

Aktivita 8 Bakteriálne patogény a možnosti ich eliminácie v primárnej produkcii, UVP UK

Aktivita 9 Výskum a inovácie vo farmárskej produkcii potravín, NPPC-VÚP,

Cieľom je štúdium pozberových procesov spôsobujúcich znehodnotenie primárnych surovín a možností ich regulácie; identifikácia chemických a mikrobiologických degradačných procesov pri spracovaní olejnín, zeleniny, ovocia a zrnín; optimalizácia uzavretého systému pre ich spracovanie na farme a prevencia nežiaducej oxidácie, degradácie biologicky aktívnych látok a mikrobiálnej kontaminácie.

Základné míľniky aktivity:

M1. Určenie parametrov mikrobiologických a chemických degradačných procesov pri spracovaní olejnín.

M2. Určenie parametrov mikrobiologických a chemických degradačných procesov pri spracovaní zeleniny a ovocia

M3. Optimalizácia a overenie komplexného spracovania a uzatvoreného systému na spracovanie olejnín na farme

M4. Určenie parametrov mikrobiologických a chemických degradačných procesov pri spracovaní zrnín

M5. Optimalizácia a overenie komplexného spracovania a uzatvoreného systému na spracovanie zeleniny a ovocia na farme

Základné výsledky aktivity:

 • Patentová ochrana spôsobu zvýšenia stability skladovaných olejnatých semien;
 • Nové produkty vhodné pre produkciu na farme;
 • Originálna technológia komplexného spracovania pre olejniny, zeleninu a ovocie;
 • Vedecké publikácie v CC časopisoch, odborných periodikách, a príspevky na domácich a medzinárodných konferenciách.

           Publikácie ako výstupy aktivity nájdete TU

           Patenty, úžitkové vzory TU

Aktivita 10 Molekulárno- biologický prístup k zvýšeniu kvality a bezpečnosti farmárskej produkcie, UCM

Aktivita 11 Využitie nízkopotenciálového tepla pri spracovaní primárnej produkcie, Agromart, a.s.

Aktivita 12 Optimalizácia procesov farmárskeho spracovania mäsa, GET Group, s.r.o.

Aktivita 13 Optimalizácia procesov získavania bielkovinových koncentrátov a olejov z rastlinných surovín, ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO – BÚŠLAK s.r.o.

Aktivita 14 Optimalizácia pestovania, spracovania a zberu a primárnej manipulácie špeciálnych plodín pre potravinárske a nepotravinárske využitie, PD Stankovce

Dňa 24.03.2021 sa konal Kontrolný deň - online stretnutie partnerov projektu SMARTFARM – „Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti“, ktorého hlavým koordinátorom je NPPC. Na projekte spolupracuje 10 partnerov z verejného a firemného sektora s cieľom priniesť nové výskumne výsledky a inovácie do praxe.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

Hlavná stránka projektu 

 


Podpora produkcie slovenských potravín zlepšením ich kvality a bezpečnosti s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny, FruitFood

je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Kód projektu: 313011W508
Akronym: FruitFood
Operačný program: Operačný program integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Názov a sídlo prijímateľa: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Miesto realizácie projektu: Priemyselná 4, 824 75 Bratislava / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
Výška poskytnutého NFP: 558 590,19 Eur
Doba trvania: 2016-2019

Opis projektu: Hlavný cieľ projektu je podporiť produkciu slovenských potravín prostredníctvom zvýšenia ich kvality, bezpečnosti a pridanej hodnoty s dôrazom na výrobky z ovocia a zeleniny prostredníctvom vytvorenia konsolidovanej poznatkovej a personálnej bázy, umožňujúcej prenos inovatívnych výsledkov výskumu a vývoja do výrobnej praxe; stabilizácia a špecializácia výskumno-vývojových kapacít a podpora kooperácie VVZ s producentmi potravín v horizonte do 31.12.2019.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Zoznam publikácií