COST-ACRYRED

                 

 

 

 

Názov projektu: COST Action CA21149 Reducing Acrylamide Exposure of Consumers by a Cereals Supply-Chain Approach Targeting Asparagine (ACRYRED)

Plánovaná doba riešenia: 05/2022 – 05/2026

Koordinačné pracovisko: Rothamsted Research, Veľká Británia

Hlavný koordinátor: Prof Nigel Halford (Rothamsted Research, Veľká Británia)

Členovia CA21149 za NPPC VÚP: Ing. Zuzana Ciesarová, PhD., Ing. Kristína Kukurová, PhD.

Akrylamid v potravinách sa považuje za potenciálne zdravotné riziko a môže viesť k zvýšenému riziku výskytu rakoviny. Akrylamid vzniká pri priemyselnom i domácom spracovaní potravín, okrem iného aj cereálnych. Hneď od zistenia mechanizmu tvorby akrylamidu v potravinách v r. 2002 je evidentná snaha všetkých zainteresovaných strán o zníženie jeho tvorby, a to najmä optimalizáciou výrobného procesu a usmerneniami pre výrobcov. Nariadenie ES o akrylamide č. 2158/2017 stanovuje referenčné hodnoty pre obsah akrylamidu v potravinách. Tieto hodnoty sa považujú na jednej strane za prísne, na druhej strane za nedostatočné, v závislosti od uhla pohľadu. Ak sa však neprijmú žiadne opatrenia, budúce nariadenia môžu ohroziť dostupnosť niektorých značiek cereálnych potravín.

Cieľom projektu ACRYRED je vytvoriť multidisciplinárnu výskumnú a komunikačnú sieť zameranú na znižovanie tvorby akrylamidu, ktorá zahŕňa celý reťazec od obilia až po finálne výrobky určené spotrebiteľom. Ak je možné znížiť hladiny asparagínu pomocou iných odrôd a poľnohospodárskych postupov, tvorba akrylamidu vo výrobkoch na báze obilnín sa môže výrazne znížiť. Naliehavosť vyriešiť tento problém je umocnená skutočnosťou, že neexistuje komerčne dostupné obilie s garantovanou nízkou koncentráciou asparagínu, ktoré by spĺňalo požiadavky kvality pre výrobu rôznych kategórií potravín. Okrem toho, spracovateľský priemysel nemá spoľahlivý nástroj na meranie množstva voľného asparagínu v surovine.

ACRYRED spája šľachtiteľov rastlín, komunitu poľnohospodárov, predajcov obilia, európskych spracovateľov potravín, toxikológov, verejné regulačné orgány a záujmové skupiny spotrebiteľov, aby stanovili požiadavky na úroveň asparagínu v rastlinách bez GMO. Ďalej je projekt zameraný na skúmanie nových ekonomických modelov, ktoré zahŕňajú celý dodávateľský reťazec. V rámci projektu budú spracované nové informácie o zodpovednom varení potravín na báze obilnín a sprostredkované stravovacím zariadeniam a spotrebiteľom.

Projekt je rozdelený na 5 pracovných skupín:

WG1 - Interdisciplinary exchange and integration of knowledge on asparagine and acrylamide
WG2 - Agronomy and plant breeding
WG3 - Food chemistry & processing
WG4 - Cereal supply chain economy
WG5 - Dialogue on risk-benefit

Viac sa o projekte dozviete na webovej stránke: ACRYRED