Projekty v rámci 7. RP EÚ

Názov projektu (akronym): Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (PROMISE)
Druh projektu: Projekt v rámci 7. RP EÚ
Plánovaná doba riešenia: 01/2012 – 12/2014
Koordinačné pracovisko projektu: University of Veterinary Medicine, Rakúsko
Koordinátor projektu: Prof. Martin Wagner
Riešiteľské pracovisko v SR: NPPC - Výskumný ústav potravinársky
Koordinátor (riešiteľ) projektu za NPPC VÚP: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Spoluriešiteľské pracoviská: Federal Institute for Risk Assessment, Nemecko; Institute of Food Research, UK; Agricultural University of
Athens, Grécko; Moorepark Food Research Centre, Írsko; Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Španielsko; Výzkumný ústav
veterinárního lékařství, ČR; University of Ljubljana, Slovinsko; Veterinary Medical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences,
Maďarsko; University Dunarea de Jos Galati Romania, Rumunsko; Kalite Sistem Laboratuarlar Grubu, Turecko; RTD Services, Rakúsko;
Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Chorvátsko; Austrian Agency for Food Safety and Health, Rakúsko; Irish Food Safety
Authority, Írsko; Hellenic Food Authority, Grécko; Turkish Food Safety Association, Grécko; National Sanitary Veterinary and Food Safety
Authority, Rumunsko; Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovensko

Projekt PROMISE, ktorého riešenie sa skončilo 31.12.2014, napomohol k integrácii nových členských krajín a pristupujúcich krajín EÚ na poli výskumu medzi staré členské štáty EÚ. Primárnou úlohou projektu PROMISE bolo zlepšenie a rozšírenie integrácie, spolupráce a transfer vedomostí
medzi starými členskými štátmi (15 krajín), novými členskými štátmi a kandidátskymi krajinami EÚ prostredníctvom kolaboratívneho plánu práce, výmeny expertíz, regionálnych tréningov a diseminačných aktivít s ohľadom na potravinovú bezpečnosť konzumentov. Ďalšou významnou úlohou bola spolupráca s nezávislými vládnymi organizáciami, zodpovednými za potravinovú kvalitu a bezpečnosť, s cieľom posilniť transfer výsledkov výskumu do praxe formou štandardizovaných a harmonizovaných postupov a metód. Výstupmi projektu boli vedecké publikácie, tréningové
materiály pre študentov, rôzne semináre, workshopy, konferencie a portál s prípadovými štúdiami pre výskumné ako i pre vzdelávacie účely. Významnou súčasťou projektu boli aj študijno-pracovné stáže s cieľom výmeny skúseností a vedomostí pre PhD. študentov, ako aj výmenné stáže pre
výskumných pracovníkov s cieľom rozšírenia vzájomnej spolupráce pri príprave nových projektov
 


Názov projektu (akronym): Safe Food for Europe – Coordination of research activities and Dissemination of research results of EC funded research on food safety (FOODSEG)

Druh projektu: Projekt v rámci 7. RP EÚ
Plánovaná doba riešenia: 05/2011 – 04/2014
Koordinačné pracovisko projektu: Di Andreas Moser RTD Services, Rakúsko
Koordinátor projektu: prof. Andreas Moser
Riešiteľské pracovisko v SR: NPPC - Výskumný ústav potravinársky
Koordinátor (riešiteľ) projektu za NPPC - VÚP: doc. RNDr. Peter Siekel, CSc.
Spoluriešiteľské pracoviská: VETERINAER MEDIZINISCHE UNIVERSITAET, Rakúsko; THE UNIVERSITY COURT OF THE UNIVERSITY OF
ABERDEEN, UK; TEAGASC - AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY, Írsko; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II,
Taliansko; VEREIN ZUR FOERDERUNG DES TECHNOLOGIETRANSFERS AN DER HOCHSCHULE BREMERHAVEN E.V., Nemecko; INSTITUT
NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE, Francúzsko; TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Fínsko; ARISTOTELIO PANEPISTIMIO
THESSALONIKIS, Grécko; K?benhavns Universitet, Dánsko; INSTITUTO SUPERIORE DI SANITA, Taliansko; UNIVERSITAET FUER
BODENKULTUR WIEN, Rakúsko; FUNDACION GAIKER, Španielsko; THE SECRETARY OF STATE FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL
AFFAIRS, UK; STATENS VETERINAERMEDICINSKA ANSTALT, Švédsko; FREIE UNIVERSITAET BERLIN, Nemecko; CentMa GmbH, Nemecko;
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA, Rumunsko; INSTYTUT UPRAWY NAWOZENIA
I GLEBOZNAWSTWA, PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Poľsko; Vyskoká škola chemicko-technologická v Praze, ČR; UNIVERSITATEA
DUNAREA DE JOS DIN GALATI, Rumunsko; University of Food Technologies, Bulharsko; UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovinsko; LIETUVOS
SVEIKATOS MOKSLU UNIVERSITETAS, Litva; UNIVERSITY OF ZAGREB, Faculty of Veterinary Medicine, Chorvátsko; Institute for Food
Technology of Novi Sad, Srbsko; ANADOLU UNIVERSITY, Turecko; Biomin Holding Gmbh, Rakúsko; Eurofins CTC GmbH, Nemecko;
NUTRITION SCIENCES NV, Belgicko; COOP ITALIA - SOCIETA' COOPERATIVA (SCARL), Taliansko; NOFIMA MAT AS, Nórsko; VIEN CONG NGHE SINH HOC VA THUC PHAM, Viet Nam; National Research Center, Egypt

FOODSEG projekt, ktorý sa riešil od 1.5.2011 do 30.4.2014, bol založený na koordinačných a podporných aktivitách a jeho hlavným cieľom bolo rozšírenie aktuálnych výsledkov výskumu z oblasti kvality a bezpečnosti potravín prostredníctvom sympózií, pracovných stretnutí rôznych expertov,
vytvorenia on-line platformy s praktickými príkladmi ako aj koordinácia spolupráce pri prípraveplánov a aktivít na nasledujúce obdobia k posilneniu potravinovej bezpečnosti. FOODSEG projekt spojil expertov z akademickej oblasti, priemyslu a legislatívy s cieľom identifikovať nové a potrebné
oblasti výskumu a pripraviť podklady pre budúce výzvy v oblasti potravinovej bezpečnosti. FOODSEG Network 2014+ je „voľným pokračovaním“ projektu s cieľom vytvorenia a rozšírenia vedeckej
platformy pre ďalšiu spoluprácu v rámci prípravy projektov Horizon 2020.
 


Číslo (signatúra) projektu: 312631
Názov projektu (akronym): Securing the spices and herbs commodity chains in Europe againstdeliberate, accidental or natural biological and chemicalcontamination (SPICED)
Druh projektu: Projekt v rámci 7. RP EÚ
Plánovaná doba riešenia: 07/2013 – 06/2016
Koordinačné pracovisko projektu: Bundesinstitut für Risikobewertung, Nemecko
Koordinátor projektu: Prof. Andreas Hensel
Riešiteľské pracovisko v SR: NPPC - Výskumný ústav potravinársky
Koordinátor (riešiteľ) projektu za NPPC - VÚP: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Spoluriešiteľské pracoviská: Austrian Agency for Food Safety and Health, Rakúsko; Institute of Food Safety, Animal
Health and Environment, Lotyšsko; DLO foundation – RIKILT, Holandsko; Fuchs Gewürze GmbH, Nemecko; Central Food
Research Institute, Maďarsko; RTD Services, Rakúsko; University of Limerick, Írsko; Bundeswehr Research Institute for Protective Technologies and NBC Protection, Nemecko; Wageningen University – Laboratory of Food Microbiology (FHM),
Holandsko; Fachverband der Gewürzindustrie, Nemecko; Van Hees GmbH, Nemecko; Kräuter Mix GmbH, Nemecko

Cieľom projektu je charakterizovať heterogenitu matrice, ako je korenie a sušené bylinky, z pohľadu biologického a chemického nebezpečenstva z vonkajšieho, resp. vnútorného prostredia produkciea výroby, ktoré môže byť známe, náhodné alebo prirodzene sa vyskytujúce vo výrobe potravín.
V rámci pracovného balíka WP3 sa rozpracovalo hodnotenie mikrobiologických analytických metód na identifikáciu baktérií Staphylococcus aureus v koreninách a bylinkách, s nadväzujúcou adaptáciou na jednotlivé matrice so zámerom zlepšiť analytické parametre metód. Ďalšie experimentálne práce sa týkali vývoja metódy na rýchlu identifikáciu Staph. aureus v koreninách a bylinkách. Vychádzajúc z výsledkov z predchádzajúceho roku riešenia, kde sa hodnotila účinnosť extrakcie DNA, sme metódu založenú na izolácii DNA s použitím detergentu CTAB a nasledujúcej PCR s priebežnou fluorometriou použili na ďalšie matrice (čierne korenie, tymián,oregano) s detekčným limitom 102 KTJ/g, resp. 103 KTJ/g. Vyvinutá metóda bez použitia kultivácie sa v ďalšej experimentálnej práci rozšírila o ďalšií významný potravinársky patogén, Salmonella sp. Experimentálne práce na tejto úlohe pokračujú ďalej a po úspešnom použití metódy sa rozšírispektum analyzovaných mikroorganizmov na Listeria monocytogenes a Escherichia coli.