Priemyselný výskum procesov získavania prírodných látok pre funkčné potraviny

Priemyselný výskum procesov získavania prírodných látok pre funkčné potraviny
ITMS kód: 26220220177
Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Cieľom projektu bolo dobudovať modelové experimentálne technologické pracovisko s vysokou variabilitou pre overovanie a simuláciu modelových hraničných podmienok výrobných procesov v oblasti získavania prírodných látok vhodných pre aditiváciu funkčných potravín a oblasti procesov umožňujúcich výrobu nových druhov funkčných potravín na cereálnej báze.