Projekty APVV

 


Číslo (signatúra) projektu: DS-2016-0020
Názov projektu APVV (akronym): Spolupráca pri výskume a vývoji potravín obohatených rakytníkom (Rakytník)
Plánovaná doba riešenia: 01/2017-12/2018
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: NPPC-VÚP
Spoluriešiteľské organizácie: Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe, ČR; Graz University of Technology, Institute of Biochemistry, Rakúsko
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): Ing. Zuzana Ciesarová, CSc.

V rámci multilaterálneho projektu zameraného na spoločnú kooperáciu pri výskume a vývoji nových možností využitia rakytníka rešetliakového v humánnej výžive sú aktivity zamerané na:

  • Výskum kvalitatívnych vlastností potravinových produktov obohatených rakytníkom: vývoj, adaptácia, demonštrácia, zdieľanie a porovnanie metód
  • Organizácia workshopov zameraných na zdieľanie a sprostredkovanie poznatkov výskumu a vývoja potravinárskych produktov obohatených rakytníkom
  • Organizovanie tréningov a krátkodobých pobytov mladých vedeckých pracovníkov a výskumníčok na získanie skúseností v analýze kvalitatívnych vlastností produktov s rakytníkom
  • Prezentácia výsledkov spoločného výskumu na odborných a vedeckých konferenciách zameraných na analýzu potravín, bezpečnosť a kvalitu potravín a zdravú výživu.

V r. 2017 bol realizovaný výskum vlastností produktov s rakytníkom na jednotlivých pracoviskách partnerov. Suroviny, hotové výrobky od slovenského producenta a spracovateľa rakytníka a vlastné výrobky (sušienky a koláče s rakytníkom v čerstvej aj sušenej forme) boli distribuované všetkým partnerom. Vzorky boli analyzované z hľadiska funkčných vlastností, kvalitatívnych aspektov (texturálna a senzorická analýza) a bezpečnosti (obsah kontaminantov). Jednotlivé metódy boli demonštrované počas krátkodobých pobytov mladých vedeckých pracovníkov (akceptácia českého a rakúskeho tímu na pracovisku NPPC). Vývoju metód bol venovaný krátkodobý pobyt slovenských výskumníčok u partnera TU Graz. Boli zrealizované 3 workshopy v jednotlivých participujúcich krajinách, ktoré boli spojené s účasťou na kongrese a sympóziu, kde boli prezentované výsledky spoločného výskumu (17 spoločných príspevkov). Popularizácii výsledkov spoločného výskumu boli venované aj tri prednášky na odborných fórach na Slovensku a dva príspevky v odbornom časopise Trendy v potravinárstve.


Číslo (signatúra) projektu: APVV- 15-0006
Názov projektu APVV (akronym): Zvýšenie bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov na základe aplikácie moderných analytických, matematicko-modelovacích a molekulárno-biologických metód a identifikácia inovačného potenciálu (SafeSKcheeses)
Plánovaná doba riešenia: 07/2016-06/2019
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity - Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Spoluriešiteľské organizácie: Výskumný ústav potravinársky NPPC, Výskumný ústav mliekárenský, a.s.  - Koordinátor (riešiteľ) za NPPC VÚP: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Tradičné slovenské syry ako bryndza, oštiepok, parenica a iné parené alebo údené syry historicky preukázali a v súčasnosti stále preukazujú veľký potenciál na potravinovom trhu v SR a v okolitých štátoch. Vzhľadom na aktuálne diskutované problémy mikrobiologickej bezpečnosti sa v posledných rokoch upravila technológia výroby, pričom sa vo väčšine prípadov zlepšili hygienické podmienky výroby. Týmto sa do určitej miery zvýšila bezpečnosť finálnych výrobkov, avšak v niektorých prípadoch na úkor organoleptickej kvality. Cieľom projektu bude objektívna, vedecká charakterizácia tradičných verzií slovenských syrov z hľadiska aróma-aktívnych látok vo vzťahu k mikrobiálnej diverzite a s ohľadom na ich mikrobiologickú bezpečnosť. Takýto výskum bol dosiaľ urobený iba s bryndzou Vedecké informácie o ostatných tradičných syroch sa v tomto smere doposiaľ neaktualizovali.


Číslo (signatúra) projektu: APVV-SK-PL-2015-0002
Názov projektu APVV (akronym): Charakterizácia mikrobiálnych spoločenstiev v tradičných fermentovaných potravinách molekulárno-biologickými metódami (MolCons)
Plánovaná doba riešenia: 01/2016-12/2017
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko za SR: NPPC-VÚP
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko za PL: University of Agriculture in Krakow
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ) za SR: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ) za PL: Dr hab. inż. Paweł Satora

Cieľom a prínosom projektu bola výmena vedeckých informácií, prenos molekulárno-biologických, chromatografických a spektroskopických metód na hodnotenie tradičných slovenských a poľských potravinárskych výrobkov a ich mikroflóry, a tiež spoločný výskum, týkajúci sa Bryndze podhalańskej PDO a mikroflóry vína. Výskumná spolupráca sa realizovala vo forme vzájomných pracovných návštev so samostatným experimentálnym výskumom na jednotlivých pracoviskách v medziobdobí. V prvom roku riešenia sa pracoviská riešiteľov navzájom oboznámili s metodickým a prístrojovým vybavením pracovísk, získali sa vzorky a navrhli experimenty. V druhom roku riešenia sa vykonali a vyhodnotili analýzy a experimenty a pripravili sa publikácie. Vzhľadom na veľmi dobrú kompatibilitu pracovísk bol do budúceho obdobia pripravený spoločný medzinárodný projekt, ktorý poľský partner predložil v rámci výzvy poľskej agentúry. Spoločný výskum v rámci projektu spočíval hlavne v analýze pre slovenské podmienky unikátnych vzoriek Bryndze podhalańskej kombináciou metód s využitím prístrojov slovenského a poľského partnera a v porovnávacom štúdiu mikroorganizmov zo slovenských a poľských vín s využitím prístrojov slovenského a poľského partnera. Dostupnosť analogických vzoriek z oboch krajín a kompatibilných metodických postupov umožnili veľmi efektívny výskum.


Číslo (signatúra) projektu: APVV- 14-0843
Názov projektu APVV (akronym): Výskum možnosti pestovania borievky (Juniperus communis L.) na produkciu plodov (Juniperus)
Plánovaná doba riešenia: 07/2015-06/2019
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: Národné lesnícke centrum Zvolen
Spoluriešiteľské organizácie: NPPC-VÚP, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva NPPC, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
Koordinátor (riešiteľ) za NPPC – VÚP: Ing. Elena Panghyová

Plody borievky obyčajnej (Juniperus communis L.) sú dôležitou a nenahraditeľnou surovinou pre liehovarnícky priemysel. Cieľom projektu je znížiť závislosť liehovarníckeho priemyslu na dovoze borievky a súčasne získať poznatky o kvalite domácich borievok Juniperus communis na výrobu destilátov. V roku 2018 sa hodnotili kvalitatívne parametre (obsah sacharidov, obsah zložiek rozpustných v hexáne, profil organických kyselín a obsah éterických olejov borievok z 30 lokalít zo Slovenska a 4 zahraničné lokality z Bulharska a Rumunska. Z borievok sa vybrali plody s kvantitatívne rozdielnym obsahom éterických olejov a uskutočnili sa extrakčné destilácie fermentovaných plodov. Bola vykonaná analýza extrakčných destilátov. Obsah sacharidov v plodoch borievok sa pohyboval v rozsahu 260-400 g/kg, pričom dominantnými sacharidmi sú glukóza a fruktóza, obsah organických kyselín 2,5-15 g/kg, obsah látok extrahovateľných do hexánu 7-15 g/kg, obsah éterických olejov 0,6-1,7 %: Výťažnosť éterických olejov v extrakčnej destilácii sa pohybovala od 50 do 85% v závislosti od spôsobu vedenia extrakčnej destilácie.


Číslo (signatúra) projektu: APVV- 14-0025
Názov projektu APVV (akronym): Metatranskriptóm ovčieho hrudkového syra: RNA-prístup na určenie príspevku mikroorganizmov k organoleptickej kvalite bryndze (BryndzaRNA)
Plánovaná doba riešenia: 07/2015-06/2018
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: Výskumný ústav potravinársky NPPC - Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Bryndza predstavuje významný slovenský tradičný potravinársky výrobok. Na zlepšenie jej postavenia je potrebné zladiť prvoradé požiadavky na jej mikrobiologickú bezpečnosť s požiadavkou tradičnej organoleptickej kvality. Je všeobecne známe, že bryndza vyrobená z pasterizovaného mlieka nie je organolepticky plnohodnotná. Vyriešenie požiadaviek kvality a bezpečnosti na technologickej úrovni je možné iba na základe vedeckých poznatkov. Je potrebné získať prepojenie týchto charakteristík špecifikáciou príspevku jednotlivých skupín mikroorganizmov (predovšetkým laktokokov/streptokokov, laktobacilov a Geotrichum spp.).


Číslo (signatúra) projektu: APVV-0498-12
Názov projektu APVV (akronym): Štúdium genómovej variability kmeňov Listeria monocytogenes so zameraním na ich perzistenciu v potravinárskych prevádzkach (Listmonopers)
Plánovaná doba riešenia: 10/2013-03/2017
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: NPPC-VÚP
Spoluriešiteľské organizácie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): Ing. Eva Kaclíková, CSc.

Riešenie projektu bolo zamerané na meranie rezistencie kmeňov Listeria monocytogenes voči benzalkoniumchloridu, základnej zložke dezinfekčných prostriedkov používaných v potravinárskych prevádzkach. Bola potvrdená zvýšená rezistencia perzistentných kmeňov v porovnaní s ostatnými izolátmi. Okrem známych génov rezistencie detegovaných pomocou špecifických PCR sa sekvenovaním zistila prítomnosť génov rezistencie na plazmide. Získané výsledky potvrdzujú, že je potrebné venovať zvýšenú pozornosť preventívnej kontrole vo výrobných potravinárskych reťazcoch a nie iba konečným výrobkom. Okrem toho, gény rezistencie prítomné na mobilných bunkových elementoch nesú zvýšené riziko šírenia rezistencie.


Číslo (signatúra) projektu: APVV-0344-12
Názov projektu APVV (akronym): Charakterizácia bakteriálnych spoločenstiev slovenských vín pomocou molekulárno-biologických metód (Baktvin)
Plánovaná doba riešenia: 10/2013-03/2017
Koordinačné (riešiteľské) pracovisko: NPPC-VÚP
Spoluriešiteľské organizácie: Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied
Koordinátor (zodpovedný riešiteľ): RNDr. Ľubica Piknová, PhD.

Projekt bol zameraný na výskum mikrobiologickej diverzity dvoch typických stredoeurópskych odrôd vína (Frankovka a Veltlín) a tiež ľadového vína (Veltlín). Odoberali sa vzorky z hroznových bobúľ a z troch štádií výroby vína. Použili sa kultivačné metódy klasickej mikrobiológie a súčasne moderné molekulárno-biologické metódy (DGGE, sekvenovanie), čím sa vytvorili podmienky na získanie poznatkov aj o nekultivovateľných mikroorganizmoch. Zistila sa prítomnosť baktérií typických pre vinifikačný proces (baktérie mliečneho a octového kvasenia), ale aj iných netypických druhov mikroorganizmov. Výsledky poukazujú na to, že prítomnosť určitých druhov mikroorganizmov bolo možné zistiť len použitím obidvoch prístupov (kultivačného a nekultivačného). Niektoré mikroorganizmy boli detegované vo vinifikačnom procese po prvýkrát (Amycolatopsis, Hydrogenophilus, Snodgrassella, Telluria, Gilliamella, Lelliottia, Lonsdale quercina). Získané výsledky sú prvé svojho druhu v Slovenskej republike, ba podľa našich poznatkov aj v strednej Európe. Taktiež použitie metód DGGE a sekvenovania prinieslo nové skúsenosti a umožnilo získať výsledky rýchlo a spoľahlivo. Sledovala sa tiež aktivita esteráz a ?-glukozidáz – enzýmov katalyzujúcich reakcie ovplyvňujúce tvorbu chuti vína. Výskum na paneli vybraných druhov baktérií a kvasiniek bol uskutočnený na Slovensku po prvýkrát. Projektový zámer bol nie len splnený, ale aj prekročený. Pôvodne sa totiž nepočítalo s analýzou ľadového vína, čo sa podarilo vďaka získaniu spolupráce s vinohradníkmi ochotnými poskytnúť vzorky.