O ústave

Poslanie a úlohy: NPPC – Výskumný ústav potravinársky

Výskumný ústav potravinársky vznikol v roku 1950 odčlenením zo Zväzu pre výskum v priemysle výživy ako Výskumný ústav mraziarenský, neskôr bol pretransformovaný na Výskumný ústav pre konzerváciu potravín. Od 1.1.1965 bol začlenený ako samostatná pobočka do Ústredného výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Prahe. Dňom 1.1. 1969 sa stal samostatnou vedeckovýskumnou organizáciou s názvom Výskumný ústav potravinársky (VÚP), priamo riadenou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Počnúc dňom 1.1.2014 sa VÚP stal súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravínárskeho centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach riadeného MPRV SR. Dňom 1.3.2016 sa súčasťou NPPC – VÚP stal Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky NPPC (NPPC – VÚVV).

Hlavné činnosti ústavu

Do momentu pričlenenia NPPC - VÚP k NPPC dňom 1.1.2014 bol predmet činnosti ústavu definovaný zriaďovacou listinou MPRV SR. V zmysle spomínanej zriaďovacej listiny a vzhľadom na dlhodobé zameranie výskumnej činnosti ústavu NPPC - VÚP vstúpil do NPPC s nasledovne vymedzeným záberom činností:

 • Spracovávanie a predkladanie návrhov vedecko-technických projektov v súlade s Koncepciou štátnej vedeckej a technickej politiky a s programom a prioritami rezortného výskumu
 • Riešenie a koordinácia vedecko-technických projektov, zadaných formou štátnych objednávok, štátnych a rezortných grantov
 • Zabezpečovanie a realizácia výskumu a vývoja v oblasti potravinárskej chémie, analýzy, mikrobiológie, technológie a príbuzných odvetví
 • Zabezpečovanie funkcie prierezového strediska informatiky a knihovníctva pre potreby potravinárstva a výživy v SR a jeho prepojenie s medzinárodnými informačnými systémami
 • Zabezpečovanie prevádzky rezortnej zbierky potravinárskych mikroorganizmov
 • Komplexné zabezpečovanie výkonu ústrednej potravinovej banky dát
 • Komplexné zabezpečovanie funkcie strediska kontroly a monitoringu cudzorodých látok v potravinovom reťazci v pôsobnosti MPRV SR a čiastkového monitorovacieho systému „cudzorodé látky v požívatinách a krmivách“
 • Zabezpečovanie prenosu svetových poznatkov a výsledkov vedy a výskumu do potravinárskej legislatívy, koncepcií a rozvojových programov potravinárstva, ako aj priamo do potravinárskych výrob
 • Zabezpečovanie odborných potravinárskych podujatí, výchovy a vzdelávania špecialistov v oblasti potravinárstva
 • Zabezpečovanie poloprevádzkového overovania nových technológií a výrobných jednotkových operácií pre oblasť rozvoja biotechnologickej a potravinárskej výroby
 • Zabezpečovanie poskytovania špeciálnych služieb v oblasti vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti ústavu
 • Vykonávanie odborného a špeciálneho poradenstva, najmä:
  • v oblasti potravinárstva v procese zabezpečovania výživy, kvality potravín, potravinárskej informatiky, vývoja moderných technologických postupov a výrobkov s využitím databázy o zložení potravín a overovacích prevádzok
  • v oblasti monitoringu a analýzy cudzorodých látok v potravinovom reťazci
  • v oblasti analýzy, aplikácie aditívnych látok, vrátane legislatívy
  • v oblasti použitia sanitačných a dezinfekčných prostriedkov a postupov
 • Vykonávanie:
  • prognostickej, koncepčnej, expertíznej a normotvornej činnosti pre potreby orgánov štátnej správy, najmä MPRV SR
  • činností pri tvorbe analytických a informačných podkladov pre decíznu sféru Slovenska pre účasť v medzinárodných potravinárskych organizáciách a transfere odporúčaných záverov Slovenska v určených smeroch
  • projektovo-inžinierskej činnosti v spojení s realizáciou výsledkov výskumu v praxi
  • spracovania štúdií a prehľadov o smeroch a rozvoji potravinárskych odborov
 • Rozvíjanie:
  • medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce
  • vedecko-výskumnej kooperácie s inými výskumnými pracoviskami a pracoviskami vysokých škôl, univerzít a SAV
 • Plnenie ďalších úloh v zmysle rozvojových programov a podľa pokynov MPRV SR ako zriaďovateľa.

Po pričlenení NPPC – VÚVV ústav zabezpečuje tiež služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Hlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu. Nosnou činnosťou ústavu je riešenie medzinárodných a národných projektov orientovaných na problematiku a aktuálne otázky kvality a bezpečnosti potravín.

Výskumný ústav potravinársky NPPC vykonáva tiež poradenskú a expertíznu činnosť, napr. aj formou overovania potravinárskych technológií v oddelení poloprevádzky na pracovisku Biocentrum Modra. Poradenskou a expertíznou činnosťou významne napomáha prenosu vedy do praxe. Okrem poradenstva v oblasti potravinárskych technológií, hygieny, potravinárskej legislatívy a pod. NPPC - VÚP poskytuje tiež poradenstvo výrobcom pri príprave špecifikácií pre chránené označenia v systéme Politiky kvality EÚ.

Významné miesto má NPPC - VÚP aj v oblasti informácií. V ústave sa nachádza centrálna potravinárska knižnica rezortu MPRV SR, ktorá sprístupňuje literatúru zo všetkých odborov potravinárstva a slúži celej potravinárskej verejnosti. Potravinová banka dát NPPC - VÚP sa stala koordinačným centrom siete potravinových databáz krajín strednej a východnej Európy.

Nemenej významná je aj aktivita NPPC - VÚP ako akreditovaného školiaceho pracoviska pre doktorandské štúdium v príprave vedeckých pracovníkov na základe poverenia MŠVVaŠ SR uskutočňovať dennú a externú formu doktorandského študijného programu chémia a technológia požívatín v študijnom odbore 5.2.22 Chémia a technológia požívatín bez časového obmedzenia realizovaného v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU).

Prioritné úlohy

 • Zabezpečovať plnenie úloh odbornej pomoci, oficiálnej rozvojovej pomoci a projektov výskumu a vývoja v spolupráci s praxou na základe kontraktu a požiadaviek MPRV SR.
 • Pripravovanie návrhov, získavanie a riešenie projektov orientovaných na aktuálne problémy potravinárskeho výskumu v rámci výziev vyhlasovaných agentúrou APVV, Operačného programu Výskum a vývoj, Programu rozvoja vidieka a ďalších.
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti riešenia vedecko-výskumných projektov v rámci 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 Európskej únie, medzinárodných bilaterálnych či multilaterálnych vedecko-výskumných projektov a spolupráca s medzinárodnými organizáciami pre potravinárstvo, napr. v oblasti bezpečnosti a hodnotenia zdravotnej neškodnosti potravín.
 • Riešenie súčasných potrieb potravinárskeho priemyslu SR v spolupráci s praxou a zabezpečenie prenosu vedeckých poznatkov z národných projektov a projektov EÚ do praxe výroby potravín v SR.
 • Plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie stratégie bezpečnosti potravín EÚ a SR.
 • Plnenie úloh na základe poverenia MPRV SR.
 • Príprava podkladov pre odhad rizika z potravín pre účely kontroly, RASFF, EFSA a Európskej komisie.
 • Príprava podkladov pre tvorbu pozícií a stanovísk MPRV SR v inštitúciách EÚ – Európskej komisii.
 • Expertízna činnosť, odborné poradenstvo a služby, informácie pre odbornú i laickú verejnosť v zmysle platnej legislatívy, zabezpečovanie informačných aktivít pre výrobné podniky potravinárskeho priemyslu zameraných na aktuálne problémy praxe.
 • Odborná a vedecká príprava doktorandov v rámci akreditovaných doktorandských študijných programov, organizácia tréningov, školení, stáží.