Procedurálny manuál

Komisia Codex Alimentarius
Procedurálny manuál, 19. vydanie
WHO/FAO, Rím 2010

Neoficiálny skrátený preklad

ÚVOD

Cieľom vydania Procedurálneho manuálu Komisie Codex Alimentarius je pomôcť členským štátom, aby sa mohli efektívne zúčastňovať na práci Spoločného programu FAO/WHO pre potravinárske normy. Manuál poslúži najmä národným delegáciám zúčastňujúcim sa na kódexových rokovaniach a medzinárodným pozorovateľským organizáciám. Je užitočný aj pre členské štáty, ktoré sa chcú zúčastňovať na kódexovej práci korešpondenčnou formou.

19. vydanie bolo pripravené v nadväznosti na 32. zasadnutie Komisie Codex Alimentarius, Rím, 2009. Ďalšie informácie o Komisii a jej pomocných orgánoch je možné získať zo sekretariátu Komisie Codex Alimentarius v Ríme a z jej webovej stránky na adrese http://www.codexalimentarius.net/web/procedural_manual.jsp.

Obsah
 

Štatút Komisie Codex Alimentarius
Procedurálne pravidlá Komisie Codex Alimentarius
Postupy na vypracúvanie kódexových noriem a súvisiacich textov
Všeobecné princípy Codexu Alimentarius
Smernica na spoluprácu Komisie Codex Alimentarius s medzinárodnými medzivládnymi organizáciami pri vypracúvaní noriem a súvisiacich textov
Princípy účasti medzinárodných mimovládnych organizácií na práci Komisie Codex Alimentarius
Definície na účely Codexu Alimentarius
Smernica pre kódexové výbory a medzivládne pracovné skupiny ad hoc
Smernica na vedenie rokovaní kódexových výborov a medzivládnych pracovných skupín ad hoc
Smernica pre vedúcich kódexových výborov a medzivládnych pracovných skupín ad hoc
Smernica pre fyzikálne pracovné skupiny (PS)
Smernica pre elektronické pracovné skupiny (EPS)
Kritériá na definovanie pracovných priorít
Smernica na zapracovanie konkrétnych ustanovení do kódexových noriem a súvisiacich textov