Cholesterol v potravinách

VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV VÝŽIVY BRATISLAVA

Bratislava 1995

OBSAH

Úvod (Ing. Milan Kováč, CSc., riaditeľ VÚP)
Nebezpečie z tuku a index cholesterolu a saturovaného tuku (MUDr.Róbert Šimončič, CSc., riaditeľ VÚV)

Tabuľková časť:
Obsah celkových lipidov a cholesterolu vo vybraných potravinách
   Mäso
   Vnútornosti
   Mäsové výrobky
   Hydinové mäso
   Hydinové vnútornosti
   Hydinové výrobky
   Ryby sladkovodné
   Ryby morské
   Iné morské živočíchy
   Rybie výrobky
   Vajcia a vaječné výrobky
   Mlieko
   Mliečne výrobky
   Mrazené mliečne výrobky
   Syry
   Tuky rastlinného pôvodu
   Tuky živočíšneho pôvodu
   Pekárenské výrobky
   Cukrárenské výrobky a trvanlivé pečivo

Literatúra
 

ÚVOD

Na zlom zdravotnom stave obyvateľstva našej republiky sa nemalou mierou podieľa výživa, ktorej obrazom je spotreba potravín, ešte stále charakterizovaná ako energeticky nadmerná a živinovo nevyvážená. Stravovacie zvyklosti nášho obyvateľstva nezodpovedajú novému životnému štýlu, ktorý zaznamenal v poslednom čase zmenou ekonomickej situácie obyvateľstva a vplyvom civilizačných procesov značné zmeny. S cieľom zabezpečit zlepšenie nepriaznivého stavu bol vypracovaný a vládou SR ešte v novembri 1991 schválený Národný program podpory zdravia (NPPZ), ktorý bol tohto roku aktualizovaný a ako otvorený dokument ho bude potrebné v spolupráci viacerých rezortov, predovšetkým rezortu zdravotníctva, pódohopodárstva, školstva a vedy, ev. aj ďalších, priebežne aktualizovat. Na dosiahnutie cieľa - zlepšenie zdravotného stavu, podporu zdravia a zdravého životného štýlu - je potrebná predovšetkým dobrá informovanost obyvaterstva o vplyve jednotlivých zložiek požívat(n na rudský organizmus. V súvislosti s uvádzaným programom bola vo Výskumnom ústave potravinárskom v r. 1994 riešená úloha "Aktualizácia zásad výživy v zmysle NPPZ". Jedným za záverov oponentúry predmetnej úlohy bolo v spolupráci s Výskumným ústavom výživy postupne vydávat účelové publikácie o obsahu rizikových faktorov v potravinách. Prvú z nich, "Cholesterol v potravinách", Vám práve predkladáme.

Ing. Milan Kováč, CSc.
riaditeľ VÚP       

NEBEZPEČIE Z TUKU A INDEX CHOLESTEROLU A SATUROVANÉHO TUKU

Polovica nášho obyvateľstva zomiera na dôsledky srdcovocievnych ochorení, teda predovšetkým komplikácie aterosklerózy (srdcové, mozgové alebo iné cievne komplikácie). V príčinách aterosklerózy má prvoradú úlohu nesprávna výživa a to najma nesprávna výživa tukmi.
Je to predovšetkým:
  - vysoký prívod tukov,
  - vysoký prívod cholesterolu v strave,
  - vysoký prívod nasýtených mastných kyselin.

1. PRÍVOD TUKOV

Vysoký prívod tukov v strave je vážny výživový problém vo väčšine vyspelých štátov sveta a nie je tomu inak ani u nás. Naša súčasná spotreba tukov je v priemere vyššia o 47 % ako odporúčajú zdravotníci (vzhľadom na rozdelenie vekové, profesionálne a pohlavné).

Experti WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) a FAO (Svetovej organizácie výživy a poľnohospodárstva) odporúčajú v súčasnosti hradiť maximálne 30 % dennej energie tukom. Obyvatelia SR však v súčasnosti hradia tukmi 38 % dennej energie a popritom celkový energetický prívod prevyšuje odporúčania takmer o štvrtinu (o 23 %).

Je však zaujímavé, že z tohto množstva len 36 % získavame z priamych tukov a 64 % vo forme skrytých (najmä v mäsových, mliečnych. obilninových či sladkých výrobkoch).

Skrytý tuk často konzumenti nevidia. A neraz ani netušia, koľko tuku "získajú" v takejto forma, napríklad v sladkých dezertoch. U obéznych, u ľudí s depresívnymi alebo neurotickými stavmi, či u žien s premenštruálnymi ťažkosťami možno často pozorovať poruchu tvorby serotoninu, látky, ktorá je tzv. centrálny neurotransmitter. Títo ľudia často trpia túžbou po sladkostiach. Pri prijme sacharidov (bez bielkovín) sa podporuje vylučovanie aminokyseliny tryptofanu, ktorý je serotoninový prekurzor, dostáva sa do mozgu a pomáha syntetizovať serotonin. Táto túžba po sladkostiach je teda neraz do istej miery akýmsi kompenzačným mechanizmom. V podstata však sú títo ľudia ohrození zvýšeným príjmom cukrov v spojení s tukmi. Preto treba mať dostatočné informácie o množstve tuku vo všetkých výrobkoch, i tam, kde by to niekto nečakal. Ak chceme teda dosiahnuť zníženie prívodu tuku (a mali by sme ich znížiť o polovicu), musíme mať informácie o tom, kde a koľko tuku sa v tejto skrytej forme nachádza.

2. PRÍJEM CHOLESTEROLU

Dlhé roky sa už hovorí o nebezpečí z vysokého prívodu cholesterolu v strava. Hladina cholesterolu v krvi predstavuje dôležitý aterogénny potenciál. Dokazuje to množstvo experimentálnych a epidemiologických pozorovaní v posledných 20-30 rokoch. Názory na vzťahy množstva cholesterolu v strave k jeho hladine v krvi sa do istej miery menili, sú však dokázateľne úzke. Nie všetci ľudia reagujú na vyšší prívod cholesterolu v strave rovnako. Sú v tom individuálne rozdiely. Niektorí reagujú veľmi citlivo, iných zas ovplyvňuje menej.

Obsah cholesterolu v tele si môžeme rozdeliť do dvoch funkčne odlišných skupín. Asi 20-25 g cholesterolu sa nachádza v pečeni, v krvných lipidoch a v čreve. Je to cholesterol, ktorý sa rýchle mení a na ten vplýva i cholesterol prijatý stravou. Asi 35 g sa zasa nachádza v bunečných membránach, v nervovom tkanive a inde - ten sa metabolizuje pomaly a jeho funkcia je nenahraditeľná. Stravou sa neovplyvňuje.

Rýchle vymeniteľný cholesterolový pool sa väčšou mierou syntetizuje v organizme. Pečeň produkuje denne asi 1800 mg, z toho sa dostáva žlčou do čreva a stolice asi 600 mg ako cholesterol a 400 mg vo forme žlčových kyselin. Zvyšných asi 800 mg sa dostáva z pečene do krvného obehu, kde cirkuluje vo forme lipoproteinov.

Stravou získavame priemerne asi 500 mg cholesterolu (je to teda asi dvojnásobok toho, ČO by sme mali prijať), z toho sa 50-60 % resorbuje, zapojí sa do premeny a kolobehu cholesterolu, zvyšok sa spája s cholesterolom z metabolizmu v čreve a odchádza stolicou.

Pri vyššom prívode cholesterolu sa o niečo kompenzačne zníži syntéza vlastného cholesterolu v tele (táto skutočnosť niektorých viedla k tomu, aby podcenili význam prívodu cholesterolu stravou). Aj keď jedinci reagujú na vyšší prívod cholesterolu rozdielne, predsa sa jeho vyšší príjem nekompenzuje zníženou syntézou dostatočne a preto sa zvyšuje aj hladina cholesterolu v sére. Všeobecne možno povedať, že čím viac je cholesterolu v strave, tým viac stúpa aj cholesterol v krvi. Ukázalo sa, že to závisí aj od vstupnej hodnoty hladiny cholesterolu. Čím nižšia bola základná hodnota hladiny cholesterolu, tým relatívne viac stúpol cholesterol v krvi po jeho pridaní do stravy. Predpokladaný vzostup hladiny cholesterolu sa dokonca dá podľa istých prepočtov aj vyrátať.

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi už priamo ovplyvňuje riziko aterosklerotických komplikácií. Vyrátalo sa, že zvýšenie hladiny cholesterolu o 1 % zvyšuje riziko koronárneho ochorenia asi o 2 %.
Preto treba mať aj dostatočnú informáciu o obsahu cholesterolu v strave. Už dávnejšie sa robili prepočty o predpokladanom vplyve cholesterolu v strave na jeho hladinu v krvi. Tieto výpočty sa dávali i do súvisu s inými zložkami tukov, ako tzv. cholesterolový index (Ci).

Experti WHO a FAO v odporúčaniach pre Európu z roku 1985 povoľujú denný prívod 100 mg cholesterolu na 4,16 MJ. Znamená to 200-300 mg cholesterolu v strave denne.
Naša skutočnosť tieto odporúčania významne prevyšuje a predstavuje u dospelého obyvateľstva väčšinou 400-600 mg denne.

3. VPLYV SATUROVANÝCH (NASÝTENÝCH) TUKOV

Ich význam pre zmeny lipidov v krvi a pre vývoj komplikácií aterosklerózy je už dávnejšie známy a všeobecne uznávaný. Jeho nepriaznivý vplyv sa spája s nepriaznívým pósobením vysokého prívodu cholesterolu. Sú preto potrebné ínformácie aj o obsahu nasýtených tukov v jednotlivých zdrojoch potravy. Je však najvýhodnejšie, ak sa kombinujú údaje obsahu saturovaných tukov s obsahom cholesterolu. Podľa toho vznikol tzv. "cholesterol/saturated fat index" (CSI).

Niektoré rastlinné tuky majú napr. vysoký obsah saturovaných tukov, ale žiadny cholesterol. Iné, napr. niektoré morské živočíchy, majú dosť cholesterolu, ale veľmi málo saturovaných tukov. Vaječné žĺtko obsahuje menej saturovaných tukov, ale veľmi veľa cholesterolu, takže celkový CSI má vysoký. A zasa napr. červené maso i niektoré mliečne výrobky sú dosť bohaté na cholesterol ako i na saturované tuky.

Vysoký CSI má najmä vaječné žĺtko, tučné bravčové mäso, bravčový a hovädzí tuk, níektoré pokrmové tuky, maslo, pečeňová paštéta a pod. Tento index cholesterolu a saturovaného tuku, ktorý spája dva nepriaznivé faktory nás preto lepšie informuje o riziku potravinového zdroja na aterosklerotické komplikácie ako údaj len o jednom z nich. Táto informácia je vlastne obsahom tejto publikácie.

Možno povedať, že ak sa spoja údaje o týchto dvoch nepriaznivých faktoroch, nie je už tak dôležitý údaj o nenasýtených mastných kyselinách, ktoré majú naopak pre riziko komplikácií aterosklerózy priaznivý vplyv a sú v protive s nasýtenými tukmi.

Samozrejme, index CSI nám uvádza len dva, hoci významné výživové faktory. Pri podrobnejšom hodnotení potravinových zdrojov musíme prihliadať i na ďalšie nepriaznivé alebo priaznivé výživové vplyvy.

MUDr. Róbert Šimončič, CSc.
riaditeľ VÚV           

OBSAH CELKOVÝCH LIPIDOV A CHOLESTEROLU VO VYBRANÝCH POTRAVINÁCH

"Cholesterol/saturated fat index" (CSI) uľahčuje výber potravín, ktoré majú nízky obsah cholesterolu, ako aj nasýtených tukov. Čím nižšia je hodnota CSI, tým je potravina "zdravšia".
 

POTRAVINA
100 g jedlého podielu
LIPIDY
[g]
CHOLESTEROL[g] CSI
Mäso:
Bravčové chudé 17.7 0.071 9.7
Bravčové stredne tučné 32.0 0.083 13.7
Bravčové stehno 14.1 0.070 8.2
Bravčové tukové väzivo 91.0 0.085 35.9
Bravčové výsekové 32.0 0.062 13.8
Hovädzie chudé 5.9 0.080 7.4
Hovädzie stredne tučné 17.1 0.120 15.9
Hovädzie stehno 7.7 0.120 9.4
Hovädzia svalovina 4.3 0.058 4.5
Hovädzie výsekové 7.9 0.068 8.3
Hovädzie výsekové predné 11.0 0.056 9.1
Hovädzie výsekové zadné 2.3 0.097 5.9
Teľacia svalovina 1.3 0.070 3.8
Baranie výsekové 20.3 0.080 19.3
Vnútornosti:
Bravčová pečeň 4.8 0.340 18.4
Bravčové ľadviny 4.5 0.410 22.9
Bravčový jazyk 14.9 0.180 13.6
Bravčová krv 0.1 0.040 2.0
Hovädzí jazyk 13.7 0.119 14.6
Hovädzia pečeň 3.9 0.270 15.2
Hovädzie ľadviny 6.5 0.400 43.7
Hovädzie srdce 6.2 0.140 12.4
Hovädzia krv 0.2 0.163  
Teľací brzlík 3.5 0.320  
Teľací mozog 8.2 1.500  
Teľacia pečeň 4.7 0.365 20.5
Teľacia slezina 5.5 0.140  
Teľacie ľadviny 6.3 0.415  
Ovčí mozog 9.1 2.200  
Ovčia pečeň 4.0 0.300  
Ovčie ľadviny 3.0 0.375  
Mäsové výrobky:
Biele klobásy 16.9 0.100 11.3
Bratislavská klobása 44.7 0.109 17.9
Bravčová klobása 25.9 0.060 12.4
Bravčová varená klobása 35.7 0.075 16.5
Bravčové domáce klobásy 32.8 0.066 12.3
Desiatová klobása 20.9 0.064 10.9
Dunajská klobása 44.8 0.096 17.5
Gombasecká klobása 44.5 0.114 18.3
Ipeľská klobása 29.8 0.068 13.8
Levočská klobása 34.6 0.066 15.3
Levočská lahôdková klobása 27.7 0.067 13.2
Papriková klobása 24.9 0.062 11.9
Vínne klobásy 24.5 0.100 13.3
Boloňská saláma 25.5 0.057 12.7
Čingovská saláma 37.5 0.136 19.6
Gothajská saláma 39.9 0.064 17.6
Hlavičková saláma 18.3 0.106 17.4
Inovecká saláma 37.5 0.067 16.3
Inovecká saláma trvanlivá 41.4 0.079 17.9
Košická saláma 43.0 0.093 26.1
Libanonská boloňská saláma 14.8 0.066 9.1
Linčianska saláma 27.2 0.060 11.9
Liptovská saláma 26.0 0.053 15.7
Lovecká saláma 37.2 0.106 17.8
Malokarpatská saláma 51.4 0.119 24.6
Mäkká saláma 20.1 0.063 11.5
Moravská saláma 33.1 0.066 15.7
Mortadela 23.1 0.056 12.2
Myjavská saláma 25.7 0.055 18.0
Nitran 40.8 0.102 16.4
Pečeňová saláma 32.9 0.157 18.8
Piešťanská saláma 20.3 0.064 10.2
Pikantná saláma 32.9 0.065 14.5
Pivná saláma 23.8 0.058 12.1
Poľská saláma 38.6 0.070 13.9
Pribina 47.6 0.092 29.6
Púchovská saláma 43.7 0.106 18.0
Sereďská saláma 40.7 0.085 15.7
Slovenská saláma 19.4 0.055 12.9
Strážovská saláma 43.2 0.092 19.1
Šunková saláma 13.6 0.064 10.3
Tatranská jemnozrnná saláma 48.4 0.092 20.7
Turistická saláma 28.4 0.066 13.8
Turistická trvanlivá saláma 37.6 0.087 17.2
Vršatec 53.2 0.092 20.7
Žitavská saláma diétna 22.6 0.063 10.8
Párky 24.5 0.077 14.1
Bratislavské párky 28.4 0.020 10.8
Frankfurtské párky 29.3 0.049 13.9
Spartak párky 25.9 0.057 10.6
Spišské párky 30.7 0.053 11.7
Kabanos 26.3 0.062 14.8
Špekačky 29.3 0.058 13.2
Moravské údené 19.8 0.097 13.3
Slovenská šunka 17.5 0.074 9.5
Šunka dusená 10.0 0.052 5.1
Šunka s vyšším obsahom tuku 18.9 0.057 9.3
Domáce jaternice 18.5 0.101 20.1
Domáce žemľové krvavničky 30.9 0.071 15.6
Jemná sekaná 28.0 0.076 14.6
Pečeňový syr 31.2 0.174 18.4
Sedliacka tlačenka tmavá 52.8 0.070 19.2
Tlačenka mäsová svetlá 27.1 0.229 25.9
Bravčové vo vlastnej šťave 28.1 0.065 12.0
Karpatská nátierka 26.4 0.216 24.2
Krvná tučnica 39.1 0.062 14.4
Luncheonmeat s níz. obs. tuku 3.1 0.041 3.4
Luncheonmeat 26.6 0.060 13.3
Pečeňová paštéta 34.8 0.122 45.3
Údená slanina bez kože 91.6 0.068 35.7
Hydinové mäso:
Husací chrbát 54.7 0.081 20.2
Husacie mäso 34.3 0.072 14.2
Husacie prsia 10.7 0.073 12.7
Husacie stehno 32.1 0.072 14.0
Kačací chrbát 47.2 0.120 21.3
Kačací krk 6.4 0.070  
Kačacie mäso 29.8 0.106 8.2
Kačacie prsia 30.5 0.110 14.8
Kačacie stehno 31.9 0.090 14.3
Kura - biele mäso 3.2 0.043 3.2
Kura - tmavé mäso 5.5 0.073 5.5
Kuracie mäso 9.3 0.057 5.9
Kuracie mäso s kožou 17.7 0.099 10.9
Slepačie mäso 15.4 0.059 9.7
Slepačie prsia 2.7 0.053  
Slepačie stehno 4.3 0.059  
Morčacie mäso 8.3 0.074 5.2
Hydinové vnútornosti:
Husacia pečeň 11.9 0.370 20.7
Kačacia pečeň 7.2 0.260 17.0
Hydinové výrobky:
Emulzia husacia krv 16.6 0.090 15.8
Husacia a kačacia krv s masťou 16.3 0.014 11.9
Husací chrbát pečený 40.3 0.116 18.4
Husacie prsia pečené 21.9 0.101 12.0
Husacie stehno pečené 25.5 0.099 7.2
Hyd.nátierka s nízkym obsahom tuku 12.6 0.030  
Hydinová roláda 8.7 0.049 4.6
Hydinový kabanos 16.7 0.005 4.4
Hydinový luncheonmeat 5.1 0.049 3.9
Jemná hydinová paštéta 30.6 0.132 20.1
Jemná saláma z kuracieho mäsa 9.5 0.001 2.9
Kačací chrbát pečený 33.2 0.190  
Kačacie mäso pečené 45.9 0.153 10.4
Kačacie prsia pečené 25.6 0.150  
Kačacie stehno pečené 27.5 0.150  
Kurací luncheonmeat 17.8 0.064 8.5
Kuracia roláda 18.0 0.050 9.0
Morčací guláš 16.2 0.039 15.4
Morčacia saláma mäkká 12.8 0.082 6.7
Morčacie mäso s ryžou 21.9 0.033 5.9
Morčacie párky 17.7 0.107 5.4
Orlická klobása 9.3 0.014 3.4
Paštéta z husacích pečienok 43.8 0.150 7.5
Sliepka na maďarský spôsob 7.6 0.004 14.1
Sliepka na paprike so smotanou 10.4 0.006 15.0
Vaječná hydinová nátierka 37.3 0.004 16.2
Ryby sladkovodné:
Belica veľká - biely sval 3.0 0.310 16.3
Belica veľká - červený sval 3.9 0.460 24.0
Hrúz obyčajný - biely sval 2.8 0.250 13.4
Hrúz obyčajný - červený sval 3.6 0.400 21.1
Jalec hlavatý - červený sval 2.4 0.278 14.5
Jalec obyčajný - biely sval 2.6 0.270 14.1
Jalec obyčajný - červený sval 3.5 0.460 23.9
Kapor obyčajný 6.0 0.354 19.1
Mieň obyčajný - biely sval 1.2 0.150 7.7
Mieň obyčajný - červený sval 1.7 0.310 15.8
Nosáľ - biely sval 3.4 0.370 19.3
Nosáľ - červený sval 4.3 0.560 28.9
Ostriež obyčajný - biely sval 1.8 0.220 11.4
Ostriež obyčajný - červený sval 2.4 0.390 20.1
Ostriež obyčajný 1.6 0.072 3.9
Platesa riečna 1.5 0.255 13.2
Pleskáč vysoký - biely sval 2.1 0.200 10.5
Pleskáč vysoký - červený sval 2.9 0.350 18.1
Plotica obyčajná - biely sval 2.8 0.290 15.3
Plotica obyčajná - červený sval 3.3 0.370 19.3
Pstruh 4.2 0.222 11.7
Pstruh - biely sval 1.9 0.255 13.2
Pstruh - červený sval 2.4 0.320 16.4
Sih pelaď - biely sval 3.9 0.465 24.2
Sih pelaď - červený sval 4.2 0.539 27.9
Sih veľký - biely sval 3.5 0.351 18.3
Sih veľký - červený sval 4.0 0.466 24.1
Sivoň americký - biely sval 2.3 0.250 13.1
Sivoň americký - červený sval 3.1 0.377 19.3
Šťuka obyčajná - biely sval 1.9 0.230 11.9
Šťuka obyčajná - červený sval 2.3 0.270 14.0
Šťuka obyčajná 0.8 0.063 3.3
Úhor riečny 21.0 0.082 8.9
Zubáč obyčajný - biely sval 2.1 0.300 15.7
Zubáč obyčajný – červený sval 2.6 0.400 20.8
Ryby morské:
Halibut atlantický 5.7 0.039 2.8
Losos atlantický 11.3 0.070 5.2
Makrela obyčajná 10.9 0.062 6.2
Ostriež morský 5.2 0.041 2.8
Osmonoh obyčajný 1.3 0.048 2.7
Pikša 0.4 0.063 25.4
Platesa veľká 1.2 0.046 2.8
Sajda 0.8 0.071 3.7
Sardinka 11.0 0.100 6.3
Sleď obyčajný 12.6 0.220 13.9
Solea obyčajná 1.8 0.050  
Šprota obyčajná 8.4 0.044 4.3
Stavrida obyčajná 5.5 0.066  
Treska obyčajná 0.4 0.043 2.3
Tuniak obyčajný 8.4 0.038 3.6
Žralok malý 14.5 0.074 3.9
Iné morské živočíchy:
Homar obyčajný 1.9 0.135  
Hrebenatka 0.1 0.104  
Kalmar 1.7 0.225 11.8
Krevety 1.4 0.138 7.0
Langusty 1.1 O.140 7.1
Rak riečny 0.5 0.158  
Slávka jedlá 1.3 0.126 6.9
Ustrica 1.2 0.123 6.6
Rybie výrobky:
Halibut údený 13.5 0.070 5.4
Kaviár 15.5 0.300 15.8
Losos údený 9.1 0.070 4.3
Lososová drť 51.5 0.043 8.6
Makrela údená 15.0 0.075 6.3
Sardinky v oleji 18.7 0.080 9.4
Sleď údený 8.5 0.085 6.4
Rybie prsty mrazené 7.8 0.029 4.0
Rybie prsty vypráž. v bravčovej masti 9.0 0.037 6.8
Rybie prsty vypráž.v slneč. oleji 12.7 0.032 5.2
Treska mrazená 0.6 0.043 2.3
Tuniak v oleji 19.4 0.100 10.2
Vajcia a vaječné výrobky:
Slepačí žĺtok 32.1 1.636 92.3
Slepačie vajce 11.7 0.438 25.5
Majonéza 86.0 0.075 31.0
Mlieko:
Mlieko kozie surové 4.6 0.011 4.0
Mlieko kravské surové 3.8 0.012 2.7
Mlieko ženské 3.6 0.025 2.9
Mliečne výrobky:
Jogurt biely plnotučný 3.6 0.011 2.7
Jogurt biely nízkotučný 0.1 0.004  
Maslo čerstvé 82.6 0.120 50.6
Mlieko plnotučné 3.4 0.006 2.4
Mlieko polotučné 2.0 0.005 1.6
Mlieko sušené plnotučné 26.2 0.120 19.1
Mlieko zahustené nesladené 8.1 0.025 5.6
Mlieko zahustené sladené 9.1 0.034 6.9
Kakaové mlieko plnotučné 3.6 0.006 4.8
Kakaové mlieko polotučné 2.3 0.005 4.8
Ochutené mlieko citrónové 1.8 0.005 0.3
Ochutené mlieko karamelové 1.8 0.005 0.3
Smotana (do kávy) 6.0 0.025 5.4
Smotana 33 % (šľahačka) 33.7 0.109 23.8
Smotana 40 % 40.0 0.137 30.7
Smotanový krém kakaový 18.0 0.055 3.9
Smotanový krém ovocný 17.7 0.055 2.8
Smotan.krém vanilkový so sirupom 17.0 0.058 2.9
Termix - tvarohový dezert čokoládový 9.7 0.013 9.2
Termix - tvarohový dezert karamelový 12.1 0.018 16.3
Termix - tvarohový dezert kávový 9.1 0.013 9.8
Termix - tvarohový dezert ovocný 10.6 0.018 14.2
Termix - tvarohový dezert vanilkový 12.2 0.018 15.9
Tvaroh mäkký - chudý 0.4 0.001  
Tvaroh mäkký - polotučný 5.1 0.017 3.9
Tvaroh mäkký - tučný 11.4 0.037 8.8
Mrazené mliečne výrobky:
Ascot 8.4 0.033 5.2
Eskimo maxi 6.7 0.065 38.2
Fragola limone 3.7 0.011 0.9
Mrazený smotan.krém čokoládový 17.0 0.025 24.9
Mrazený smotanový krém orechový 16.4 0.025 28.1
Nanuková torta 12.1 0.018 23.3
Rollo brune 13.1 0.017 20.2
Zmrzlina mliečna 12.4 0.021  
Syry:
Čedar - 50 % tuku v sušine 32.2 0.100 24.7
Edelpilz 19.8 0.088 19.0
Eidam - 40 % tuku v sušine 23.4 0.071 18.1
Ementál - 45 % tuku v sušine 29.7 0.092 22.6
Gouda - 45 % tuku v sušine 29.2 0.114 24.0
Hermelín - 50 % tuku v sušine. 25.7 0.072 19.1
Hermelín - 45 % tuku v sušine. 22.3 0.057 9.6
Krémový - Imperial 15.6 0.094  
Parmezán 25.8 0.068 19.3
Topený syr - priemer 32.0 0.088  
Tuky rastlinného pôvodu:
Olej Heliol 99.7 < 0.001 11.8
Olej Heliol Extra 99.7 < 0.001 11.8
Olej kukuričný 99.7 0.002 15.1
Olej Maja 86.8 0.003 7.8
Olej olivový 99.5 < 0.001 16.1
Olej Palmol 99.7 0.002 15.1
Olej repkový 81.4 0.003 5.9
Olej slnečnicový 99.7 < 0.001 11.8
Olej sójový 99.7 0.001 16.7
Olej stolový 86.9 0.003 7.8
Olej Vegetol 99.7 < 0.001 11.8
Tuk pokrmový Hera 82.6 < 0.001 16.0
Tuk pokrmový Juno 83.3 < 0.001 14.9
Tuk pokrmový Perla 84.1 < 0.001 81.9
Tuk pokrmový Smeta 80.2 0.046 19.6
Tuk pokrmový Visa 82.7 < 0.001 95.7
Tuk margarín stolový 78.8 0.049 28.9
Tuk margarín mliečny špeciál 78.3 0.003 15.0
Tuky živočíšneho pôvodu:
Bravčová masť topená 99.5 0.090 48.7
Bravčová slanina surová 84.4 0.079 40.6
Hovädzí loj topený 96.7 0.094 60.7
Husací tuk surový 91.5 0.045 29.9
Kačací tuk surový 82.9 0.080 34.0
Pekárske výrobky:
Biskupský chlebíček 21.6 0.050  
Buchtičky české s tvarohom 10.2 0.001 2.9
Hrebeň maslový s džemom 6.4 0.013 9.9
Hrebeň maslový s makom 13.3 0.013 7.9
Hrebeň maslový s tvarohom 6.8 0.009 7.7
Chlieb lahôdkový Zobor 1.4 0.001 0.3
Orechovník 15.9 < 0.001 1.7
Pagáčik oškvarkový 9.5 0.006 5.1
Pirôžky s tvarohovou náplňou 13.9 0.001 2.1
Rožok grahamový 4.9 0.003 3.8
Rožok špeciál slaný 1.2 0.002 0.2
Šatôčka s orechovou náplňou 12.5 < 0.001 2.7
Šatôčka s tvarohovou náplňou 7.1 0.001 2.6
Tatranský chlieb 1.1 0.001 0.2
Vianočka s hrozienkam 9.3 0.005 12.6
Závin z list. cesta s jablkovou náplňou 4.5 0.023 1.6
Cukrárenské výrobky a trvanlivé pečivo:
Bábovka šľahaná 14.6 0.002 1.1
Bábovka trená 16.9 0.003 4.8
Bratislavsky rožtek makový 24.1 0.068 8.9
Dia čokoládový rez smotanový 16.2 0.050 4.5
Dia roláda čokoládová 24.9 0.001 11.4
Dia tortový korpus 5.1 0.002 0.5
Dia tortový rez orieškový 23.7 0.236 20.0
Fruti chlebíček 15.8 0.001 4.0
Koláč cukrár. s makovou náplňou 17.4 < 0.001 2.3
Koláč cukrár. s tvarohovou náplňou 8.1 0.039 3.4
Krémeš 10.6 0.055 3.4
Likérový tukový rez 21.6 0.001 5.2
Linecké trené s marmeládou 22.1 0.012 6.6
List. výr. s makovou náplňou 26.8 0.038 4.3
List. výr. s orechovou náplňou 26.1 0.039 3.6
Listová trubička 19.5 0.048 2.9
Listové cesto 28.8 0.034 2.3
Maslové bratislavské rožky makové 26.0 0.050 17.6
Maslové bratislavské rožky orechové 30.0 0.049 17.1
Pagáčik 15.9 0.016 9.2
Parížan 29.2 0.027 4.8
Parížska šľahačka 26.7 0.107 8.1
Parížsky trojhran 24.1 0.084 6.4
Piškóty cukrárenské 3.3 0.289 15.7
Pražský dezert 2.8 0.001 3.4
Pražský rez 31.7 0.028 4.8
Sachrový rez 19.8 0.002 2.6
Skalický trdelník 21.8 0.079 14.4
Slané syrové tyčinky 29.1 0.093 12.5
Šiška cukrárenská 21.8 0.062 5.1
Tortový korpus kakaový 14.2 0.002 1.5
Tortový korpus s olejom 13.4 0.002 0.9
Tvarohová šatôčka 7.1 0.001 0.2
Tvarohový závin 13.6 0.002 0.2
Vaječné venčeky s maslovou  náplňou 4.8 0.059 11.3
Vianočka cukrárska 13.4 0.141 11.2
Zázvorník 3.7 0.160 9.1

LITERATÚRA:

CONNOR, S.L., GUSTAFSON,J,R., ARTAUD-WILD, S.M., FLAVELL, D.P., CLASSICS-KOHN, C.J., HATCHER, L.F., CONNOR, W.E.: The cholesterol/Saturated-Fat Index: An Indication of the Hypercholesterolaemi and Atherogenic Potential of Food. The Lancet, May 31,1986.
 

Tabuľky s použitím údajov z Požívatinovej banky dát VÚP spracoval autorský kolektív (v abecednom poradí): 
  Ing. Kristína Holčíková, CSc. 
  Ing. Eva Kováčiková 
  Ing. Ján Kuťka 
  prom.chem. Eva Simonová 
  Ing. Alexandra Vojtaššáková

Vydal: Výskumný ústav potravinársky