Trendy v potravinárstve

Trendy v potravinárstve
Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Registračné číslo MK SR: 1517/96
ISSN: 1336-085X
Vydáva: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P. O. Box 25, 824 75 Bratislava 26
e-mail: riaditel.vup@nppc.sk
http://www.nppc.sk

Redakčná rada:
Ing. Zuzana Nouzovská
Ing. Martin Polovka, PhD.
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Angela Světlíková
Ing. Stanislav Baxa, PhD.
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Za správnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých príspevkov sú zodpovední autori.

N E P R E D A J N É