Trendy v potravinárstve

Trendy v potravinárstve

Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Registračné číslo MK SR: EV 5999/21

ISSN: 1336-085X

Vydáva:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav potravinársky

Priemyselná 4, P. O. Box 25

824 75 Bratislava 26

E-mail: riaditel.vup@nppc.sk

www.vup.sk; www.nppc.sk

Vychádza 2x ročne.

Redakčná rada:

Ing. Martin Polovka, PhD.

Ing. Stanislav Baxa, PhD.

Ing. Eva Kaclíková, CSc.

RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Ing. Blanka Tobolková, PhD.

RNDr. Lenka Bartošová, PhD.

doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Redakcia:

Ing. Zuzana Lichnerová

Justína Farbulová

Za správnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých príspevkov sú zodpovední autori.

N E P R E D A J N É