Trendy v potravinárstve

Trendy v potravinárstve
Účelové periodikum Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Registračné číslo MK SR: EV 5999/21
ISSN: 1336-085X
Vydáva: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum-Výskumný ústav potravinársky, Priemyselná 4, P. O. Box 25, 824 75 Bratislava 26
e-mail: riaditel.vup@nppc.sk
http://www.nppc.sk

Redakčná rada:
Ing. Zuzana Nouzovská
Ing. Martin Polovka, PhD.
Ing. Stanislav Baxa, PhD.
Ing. Eva Kaclíková, CSc.
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
Ing. Blanka Tobolková, PhD.
Ing. Angela Světlíková
doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc.

Za správnosť a zrozumiteľnosť jednotlivých príspevkov sú zodpovední autori.

N E P R E D A J N É