Legislatíva Codex Alimentarius

http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp :

  • Informácie o kódexe
  • Orgány Codex Alimentarius
  • Členovia a pozorovatelia Codex Alimentarius
  • Pripravované rokovania a príslušné dokumenty
  • Cirkulačné listy
  • Správy z rokovaní
  • Kódexové normy
  • Limity

http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline :

  • Kódexová norma na potravinárske prídavné látky

Normy prijaté na 32. zasadnutí CAC, Rím, 2009

 

Zoznam noriem a dokumentov prijatých na 32. zasadnutí Komisie Codex Alimentarius prijaté v kroku 8
 
Norma/Dokument
Citácia
Poznámka
Regionálna norma pre Gochujang
ALINORM 09/32/15
Príloha II
Prijatá s dodatkom
Regionálna norma pre výrobky zo Ženšenu (Ginseng)
ALINORM 09/32/15
Príloha II
Prijatá s dodatkom
Kódex praxe na redukciu akrylamidu v potravinách
ALINORM 09/32/41
Príloha IV
-
Kódex praxe na redukciu kontaminácie potravín polycyklickými aromatickými uhľovodíkmi z údenia a priameho sušenia
ALINORM 09/32/41
Príloha V
-
Ustanovenia o potravinárskych aditívnych látkach vo Všeobecnej norme pre potravinárske aditívne látky (GSFA)
ALINORM 09/32/12
Príloha IV
Prijatá okrem erytrozínu
Doplnok k norme na názvy rastlinných olejov: zahrnutie oleja z ryžových otrúb
ALINORM 09/32/17
Príloha II
-
Návody na priebeh diskusie o výsledkoch analýz
ALINORM 09/32/23
Príloha II
-
Návod na používanie analytickej terminológie
ALINORM 09/32/23
Príloha III
-
Tabuľka podmienok pre obsah nutrientov (časť B: ustanovenia na potravinovú vlákninu) do návodov na použitie výživových a zdravotných tvrdení (CAC/GL 23-1997)
ALINORM 09/32/26
Príloha II
-
Ustanovenia na arabskú gumu Gum acacia (sekcia D: doporučený zoznam potravinárskych aditív pre špeciálne výživové formy) do doporučeného zoznamu nutričných zložiek na použitie v potravinách určených na špeciálne výživové použitie - pre dojčatá a malé deti (CAC/GL 10-1997)
ALINORM 09/32/26
Príloha III
Ako nosič
Princípy analýzy rizika nutrientov a návody na používanie na prácu výboru pre výživu a potraviny na osobitné výživové účely
ALINORM 09/32/26
Príloha IV
-
Norma na džemy, želé a marmelády
ALINORM 09/32/27
Príloha II
Prijaté s dodatkom
Norma na určité druhy konzervovanej zeleniny (všeobecné ustanovenia)
ALINORM 09/32/27
Príloha III
-
Maximálne limity rezíduí pesticídov
ALINORM 09/32/24
Príloha II
-
Maximálne limity rezíduí veterinárnych liečiv
ALINORM 09/32/31
Príloha II
-
 
 
prijaté v kroku 5z 8 s vynechaním krokov 6 a 7
 
Norma/Dokument
Citácia
Poznámka
Návrhy na plánovanie a implementáciu regulačných národných programov na zabezpečenie bezpečnosti potravín v spojitosti s použitím veterinárnych liečiv u zvierat určených na produkciu potravín
ALINORM 09/32/31
Príloha V
-
Regionálna norma na fermentovanú sójovú pastu
ALINORM 09/32/15
Príloha IV
Prijaté s dodatkom
Revízia preambule všeobecnej normy na potraviny a toxíny v potravinách
ALINORM 09/32/41
Príloha III
-
Kódex praxe na prevenciu a redukciu kontaminácie kávy ochratoxínom A
ALINORM 09/32/41
Príloha IV
-
Ustanovenia aditívnych látok vo všeobecnej norme na potravinové aditíva
ALINORM 09/32/12
Príloha IV
Prijatá s výnimkou erytrozínu
Doplnky do medzinárodného systému číslovania pre potravinárske aditíva
ALINORM 09/32/12
Príloha VII
-
Špecifikácie identity a čistoty potravinárskych aditív na základe 69. stretnutia JECFA
ALINORM 09/32/12
Príloha VIII
-
Mikrobiologické kritériá na Listeria monocytogenes v potravinách na okamžitú spotrebu (Príloha II k návodom na použitie všeobecných princípov hygieny potravín ku Kontrole Listeria monocytogenes v potravinách určených na okamžitú spotrebu (CAC 61-2007)
ALINORM 09/32/13
Príloha II
Prijaté s doplnkom
Mikrobiologické kritériá na výživu vo forme prášku a výživu pre špeciálne medicínske účely pre malé deti (Príloha II ku kódexu hygienickej praxe na výživu vo forme prášku pre dojčatá a malé deti (CAC/RCP 66-2008)
ALINORM 09/32/13
Príloha III
-
Generický model oficiálneho certifikátu (Príloha k návodom na plán, produkciu, vydanie a použitie Generického modelu oficiálneho certifikátu (CAC/GL 38-2001)
ALINORM 09/32/30
Príloha II
-
Odporúčania na vedecký základ zdravotných tvrdení (Príloha k návodom na použitie výživových a zdravotných tvrdení – CAC/GL 23-1997)
ALINORM 09/32/26
Príloha V
-
Ustanovenia na obaly pre niektoré konzervované druhy zelenín: sekcia 3.1.3 (na zahrnutie do normy na niektoré druhy konzervovaných zelenín)
ALINORM 09/32/27
Príloha IV
-
Prílohy špecifické pre niektoré druhy konzervovanej zeleniny (na zahrnutie do normy pre niektoré druhy konzervovanej zeleniny)
ALINORM 09/32/27
Príloha V
-
Maximálne limity rezíduí pre pesticídy
ALINORM 09/32/24
Príloha II
Prijaté s dodatkom
Maximálne limity rezíduí veterinárnych liečiv
ALINORM 09/32/31
Príloha III
-
 
prijaté v kroku 5 zrýchleným postupom
 
Norma/Dokument
Citácia
Poznámka
Dodatok k návodom na produkciu, spracovanie, označovanie a obchodovanie s organicky vyprodukovanými potravinami: príloha 2 (podmienky na použitie rotenonu)
ALINORM 09/32/22
Príloha V
-
 
Ostatné prijaté dokumenty
 
 
Norma/Dokument
Citácia
Dodatok k odseku 10 Príprava vzoriek v plánoch odberu vzoriek na aflatoxíny v orechoch a orechoch určených na ďalšie spracovanie, ktoré sú určené na priamu spotrebu: mandle, lieskové orechy a pistácie
ALINORM 09/32/41
Príloha II
Dodatky k prílohe tabuľky 3 všeobecnej normy pre aditívne látky
ALINORM 09/32/12
Odsek 9
 
Dodatok k norme na názvy rastlinných olejov: nahradenie sekcie týkajúcej sa kontaminantov jazykom vo Formáte pre kódexové komoditné normy
ALINORM 09/32/17
 
Ustanovenia na aditíva v normách na tuky a oleje
ALINORM 09/32/17
Príloha VII
ALINORM 09/32/12
Príloha III
Metódy analýzy v kódexových normách v rôznych stupňoch
ALINORM 09/32/23
Príloha IV
 
 
 
Poznámka: dokumenty ALINORM je možno nájsť na oficiálnej stránke Codex Alimentarius