Národné kódexové kontaktné miesto (NCCP)

  1. Zabezpečuje styk štátu s kódexovým sekretariátom;
  2. Koordinuje príslušné kódexové aktivity v rámci daného štátu;
  3. Získava všetky finálne kódexové texty (normy, kódexy praxe, smernice a iné texty poradenského charakteru) a pracovné dokumenty z kódexových zasadnutí a zabezpečuje ich cirkuláciu záujemcom v rámci daného štátu;
  4. Zasiela komentáre ku kódexovým dokumentom alebo návrhy na príslušné orgány CAC a sekretariát CAC;
  5. Spolupracuje so zodpovednými orgánmi, potravinárskym priemyslom, spotrebiteľmi, obchodníkmi a inými záujemcami, aby sa zabezpečilo, že štát má vhodne vyváženú stratégiu a technické poradenstvo, na základe ktorých rozhoduje o záležitostiach v súlade s prácou Codexu Alimentarius;
  6. Pôsobí ako kanál na výmenu informácií a koordináciu aktivít s inými členskými štátmi Codexu Alimentarius;
  7. Získava pozvánky na kódexové zasadnutia a nahlasuje na kódexový sekretariát mená účastníkov zasadnutí;
  8. Prevádzkuje knižnicu kódexových finálnych textov;
  9. Rozvíja kódexové aktivity v rámci štátu.