Legislatíva

Pre zjednotenie používania, schvaľovania, registrácie, ochrany a kontroly chránených označení boli Európskou úniou prijaté nasledovné nariadenia:

 • Nariadenie rady 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 • Nariadenie komisie 670/2011
 • Nariadenie komisie 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 • Nariadenie komisie 628/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 • Nariadenie rady 509/2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín
 • Nariadenie komisie 1216/2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 509/2006o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Legislatívny rámec pre tieto označenia v Slovenskej republike tvorí:

 • Zákon č. 469 z októbra 2003: Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 195 z 20. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 279/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Pre marketing, propagáciu a zvýšenie informovanosti o chránených označeniach boli Európskou úniou prijaté nasledovné nariadenia:

 • Nariadenie rady 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia
 • Nariadenie rady 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 • Nariadenie rady 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách
 • Nariadenie komisie 1346/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2702/1999o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách
 • Nariadenie rady 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach pre poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu
 • Nariadenie komisie 1071/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu