Legislatíva EÚ

Právne predpisy

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1101/2004 z 10. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva na určenie maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_211/l_21120040612sk00030005.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1132/2004 z 18. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1764/86 a nariadenie (ES) č. 1535/2003 týkajúce sa tradičného výrobku kunserva
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_219/l_21920040619sk00030004.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2004 z 30. júna 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie výrobku názvu uvedeného v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1107/96 o registrácii označení pôvodu a zemepisných označení (Scotch Beef)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_232/l_23220040701sk00210024.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1259/2004 z 8. júla 2004, ktoré sa týka trvalého povolenia niektorých už povolených doplnkových látok v krmivách (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_239/l_23920040709sk00080015.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2004 zo 6. apríla 2004 o detailných pravidlách pre implementáciu Nariadenia Európskeho parlamentu (ES) č. 1829/2003 a Rady Európy vo veci aplikácie pre autorizáciu nových geneticky modifikovaných potravín a krmív oznámenia existujúcich produktov a náhodnej alebo technicky nevyhnutnej prítomnosti geneticky modifikovaných materiálov, profitujúcich z priaznivého rizikového vyhodnotenia
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_102/l_10220040407en00140025.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_102/l_10220040407de00140025.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_102/l_10220040407fr00140025.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004 o stanovení systému na vývoj a stanovovanie jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116en00050010.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/de/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116de00050010.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_010/l_01020040116fr00050010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2004 zo 14. júla 2004 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky v krmivách (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_243/l_24320040715sk00100014.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1289/2004 zo 14. júla 2004 o povolení doplnkovej látky Deccox®, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok, v krmivách na desať rokov (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_243/l_24320040715sk00150017.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1332/2004 z 20. júla 2004 o trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_247/l_24720040721sk00080010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1333/2004 z 20. júla 2004 o trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
 

* Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2004 o doplnení prílohy E smernice Rady 91/68/EHS a prílohy I rozhodnutia 79/542/EHS, ktoré sa týkajú aktualizácie modelových zdravotných certifikátov pre ovce a kozy (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1926) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_248/l_24820040722sk00010011.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2004 z 22. júla 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú náležitosti špecifikácie výrobku názvu uvedeného v prílohe nariadenia (ES) č. 1107/96 o registrácii označení pôvodu a zemepisných označení (Scotch Lamb)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_249/l_24920040723sk00140017.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1356/2004 z 26. júla 2004, týkajúce sa desaťročného povolenia prísady Elancoban v krmivách, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_251/l_25120040727sk00060008.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 23. júla 2004 o nákupe klasických vakcín proti moru ošípaných v spoločenstve a založení skladu s týmito vakcínami pre spoločenstvo (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2056) (Text s významom pre EHP, Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_253/l_25320040729sk00200021.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 23. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/122/ES o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa moru hydiny v niektorých ázijských krajinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2376)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_253/l_25320040729sk00220022.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 26. júla 2004 o zmene rozhodnutia č. 2001/651/ES, ktorým sa ustanovuje typická technologická štandardná odchýlka obsahu tuku v masle dovážaného z Nového Zélandu podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1374/98 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2962)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_255/l_25520040731sk00410042.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1427/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník spoločenstva pre vinárske (oenologické) postupy a procesy
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_263/l_26320040810sk00030006.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1428/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 stanovujúce niektoré podmienky uplatňovania nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce predpis o vinárskych postupoch a spracovaní v spoločenstve
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_263/l_26320040810sk00070010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1429/2004 z 9. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002 stanovujúce určité pravidlá použitia nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o opise, označovaní, prezentovaní a ochrane určitých produktov vinárskeho sektoru
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_263/l_26320040810sk00110020.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1453/2004 zo 16. augusta 2004 o trvalom povolení používať niektoré prísady v krmivách (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_269/l_26920040817sk00030008.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1455/2004 zo 16. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív Avatec 15 % patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_269/l_26920040817sk00140016.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1463/2004 zo 17. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív Sacox 120 microGranulate patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_270/l_27020040818sk00050007.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1464/2004 zo 17. augusta 2004 o povolení doplnkovej látky do krmív Monteban patriacej do skupiny kokcidiostatiká a iné liečivé látky na desať rokov
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_270/l_27020040818sk00080010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1465/2004 zo 17. augusta 2004 o trvalom povolení doplnkovej látky v krmivách (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_270/l_27020040818sk00110013.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1481/2004 z 19. augusta 2004, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_272/l_27220040820sk00110011.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/2004 z 20. augusta 2004, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 917/2004 týkajúce sa spôsobov uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004, ktoré sa týka zlepšenia podmienok výroby a obchodovania so včelárskymi produktmi
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_273/l_27320040821sk00050006.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1492/2004 z 23. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o eradikačných opatreniach prenosných špongioformných encefalopatií u hovädzieho dobytka, oviec a kôz, o obchodovaní a dovoze semena a embryí oviec a kôz a určeného rizikového materiálu
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_274/l_27420040824sk00030008.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 6. augusta 2004, týkajúce sa zriadenia poradnej skupiny pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a rastlín
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_275/l_27520040825sk00170019.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 23. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/111/ES o vykonávaní prieskumov moru hydiny u hydiny a voľne žijúcich vtákov v členských štátoch, ktoré sa majú uskutočniť počas roku 2004 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 2459) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_278/l_27820040827sk00590063.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 26. augusta 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES týkajúce sa ukončenia opatrení na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných, uplatňovaných v Sársku (Nemecko), a rozšírenia oblastí Slovenska, na ktorých sa opatrenia na kontrolu výskytu klasického moru ošípaných uplatňujú (oznámené pod číslom K(2004) 3241)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_280/l_28020040831sk00360036.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 29. augusta 2004 o zmene a doplnení rozhodnutia 98/320/ES o organizovaní dočasného experimentu s odoberaním vzoriek a testovaním osív podľa smerníc Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (oznámené pod číslom K(2004) 2942) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_283/l_28320040902sk00160016.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 31. augusta 2004, ktoré členským štátom umožňuje predĺžiť dočasné povolenie udelené novým účinným látkam etoxazol a karvon (oznámené pod číslom K(2004) 3136) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_283/l_28320040902sk00170018.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 1. septembra 2004, ktorým sa ruší rozhodnutie 2002/794/ES týkajúce sa určitých ochranných opatrení s ohľadom na hydinové mäso, výrobky z hydinového mäsa a prípravky z hydinového mäsa určené na ľudskú spotrebu a dovážané z Brazílie (oznámené pod číslom K(2004) 3297) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_284/l_28420040903sk00060006.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2004 o finančnom príspevku spoločenstva na eradikáciu klasického moru ošípaných v Slovenskej republike v roku 2004 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3087) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_287/l_28720040908sk00140018.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 19. júla 2004 o uvedení na trh, v súlade s nariadením 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady, kukuričného výrobku (Zea mays L. NK603) geneticky modifikovaného pre odolnosť voči glyfosátu (oznámené pod číslom K(2004) 2761)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_295/l_29520040918sk00350037.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1646/2004, z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_296/l_29620040921sk00050009.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 16. septembra 2004, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie č. 2001/376/ES týkajúce sa expedície mäsokostnej múčky cicavčieho pôvodu a súvisiacich produktov z Portugalska (oznámené pod číslom K(2004) 3463)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_298/l_29820040923sk00250028.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 19. mája 2004 povoľujúce uvádzanie na trh cukrovej kukurice z geneticky modifikovanej línie kukurice Bt11 ako novú potravinu alebo novú zložku potravín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 1865)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_300/l_30020040925sk00480051.pdf

* Smernica Komisie 2004/95/ES z 24. septembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí bifentrinu a famoxadonu v nej stanovené (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_301/l_30120040928sk00420050.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 22. septembra 2004 týkajúce sa základnej štúdie o prevalencii salmonely v kŕdľoch nosníc Gallus gallus(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3512)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_303/l_30320040930sk00300034.pdf

* Nariadenie Rady (ES) č. 1590/2004 z 26. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje program spoločenstva na ochranu, charakterizáciu, zhromažďovanie a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1467/94
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_304/l_30420040930sk00010001.pdf

* Smernica Komisie 2004/99/ES z 1. októbra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS o zaradení acetamipridu a thiaclopridu medzi účinné látky
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_309/l_30920041006sk00060008.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 27. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov na monitorovanie rezíduí predkladaných tretími krajinami v súlade so smernicou Rady 96/23/ES (oznámené pod číslom K(2004) 3522)(Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_312/l_31220041009sk00190023.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2004 o zásadnom uznaní úplnosti dokumentácie predloženej na podrobné preskúmanie na účely možného zaradenia proquinazidu, IKI-220 (flonicamidu) a gama-cyhalothrinu do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS (oznámené pod číslom K(2004) 3384) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_313/l_31320041012sk00210022.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/840/ES prijímajúce zoznam schválených zariadení v tretích krajinách na ožarovanie potravín (oznámené pod číslom K(2004) 3679) (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_314/l_31420041013sk00140015.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1765/2004 z 13. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2076/2002 v súvislosti s pokračovaním používania látok vymenovaných v prílohe II (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_315/l_31520041014sk00260026.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1800/2004 z 15. októbra 2004, ktoré sa týka povolenia na desať rokov pre doplnkovú látku Cycostat 66G v krmivách, ktoré patria do skupiny Kokcidiostatiká a iné liečivé látky (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_317/l_31720041016sk00370039.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 13. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/280/ES, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na uvedenie na trh niektorých produktov živočíšneho pôvodu získaných v Českej republike, Estónsku, Cypre, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku (oznámené pod číslom K(2004) 3729)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/l_318/l_31820041019sk00210022.pdf

* Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách (oznámené pod číslom K(2004) 3461)(Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_321/l_32120041022sk00380044.pdf

* Odporúčanie Komisie z 11. októbra 2004 o monitorovaní bežných hodnôt dioxínov a PCB podobných dioxínom v potravinách (oznámené pod číslom K(2004) 3462)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_321/l_32120041022sk00450052.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1851/2004 z 25. októbra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_323/l_32320041026sk00060008.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1861/2004 z 26. októbra 2004, ktoré stanovuje obchodnú normu, ktorá sa uplatňuje pre broskyne a nektárinky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_325/l_32520041028sk00100016.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre vodové melóny
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_325/l_32520041028sk00170022.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1863/2004 z 26. októbra 2004, ktorým sa stanovuje obchodná norma na pestované huby
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_325/l_32520041028sk00230029.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1875/2004 z 28. októbra 2004, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva pre stanovenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o salicylan sodný a fenvalerát (Text s významom pre EHP)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_326/l_32620041029sk00190021.pdf

* Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1101/2004 z 10. júna 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva na určenie maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liekov v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú v. EÚ L 211, 12.6.2004)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_337/l_33720041113sk00730073.pdf

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_338/l_33820041113sk00040017.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1991/2004 z 19. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 753/2002, ktoré ustanovuje určité pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o popise, označovaní, prezentácii a ochrane určitých vinárskych výrobkov
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_344/l_34420041120sk00090010.pdf

* Odporúčanie Komisie zo 4. októbra 2004 o technických usmerneniach pre odber vzoriek a určovanie geneticky modifikovaných organizmov a materiálov vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo vo výrobkoch, v súvislosti s nariadením (ES) č. 1830/2003
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_348/l_34820041124sk00180026.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2076/2004 z 3. decembra 2004 upravujúce po prvýkrát prílohu I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivách (EDDHSA a trojitý superfosfát)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_359/l_35920041204sk00250027.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 3. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/526/ES, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa klasického moru ošípaných v Severnom Porýní-Vestfálsku v Nemecku a na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4506
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_359/l_35920041204sk00610061.pdf

* Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1646/2004 z 20. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 o postupe Spoločenstva pri stanovení maximálnych hladín rezíduí veterinárnych liečivých prípravkov v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú v. EÚ L 296, 21.9.2004)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_361/l_36120041208sk00540054.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4493)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_362/l_36220041209sk00210027.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2120/2004 z 10. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2729/2000 ustanovujúce podrobné vykonávacie pravidlá kontroly vo vinárskom sektore
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_367/l_36720041214sk00110016.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2125/2004 zo 14. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 890/78, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_368/l_36820041215sk00080011.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 97/222/ES ustanovujúce zoznam tretích krajín, z ktorých sú členské štáty oprávnené dovážať mäsové výrobky (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4563)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_369/l_36920041216sk00650072.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2148/2004 zo 16. decembra 2004 o stálych a dočasných povoleniach určitých doplnkových látok a o povolení nových spôsobov použitia už povolených doplnkových látok v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_370/l_37020041217sk00240033.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2167/2004 zo 17 decembra 2004, ktorým sa upravuje nariadenie (EHS) č. 1848/93 z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_371/l_37120041218sk00080011.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2168/2004 zo 17. decembra 2004, ktorým sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravuje nariadenie (EHS) č. 2037/93
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_371/l_37120041218sk00120017.pdf

* Smernica Komisie 2004/115/ES z 15. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v nej stanovené
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_374/l_37420041222sk00640071.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2230/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú spôsoby uplatňovania nariadenia Európskemu parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 o sieti organizácií pôsobiacich v oblastiach podliehajúcich Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_379/l_37920041224sk00640067.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2232/2004 z 23. decembra 2004, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí liekov veterinárnej medicíny v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o altrenogest, beclomethasone dipropionate, cloprostenol, R-cloprostenol, seskvioleját sorbitolu a toltrazuril
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_379/l_37920041224sk00710074.pdf

* Smernica Komisie 2004/116/ES z 23. decembra 2004, ktorou sa mení a dopĺňa príloha k smernici Rady 82/471/EHS, pokiaľ ide o začlenenie Candida guilliermondii
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2004/l_379/l_37920041224sk00810082.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2005 z 12. januára 2005 o monitorovaní teplôt v dopravných prostriedkoch, pri uskladňovaní a skladovaní rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_010/l_01020050113sk00180019.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 75/2005 z 18. januára 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o moxidektín, lineárne alkylbenzénsulfónové kyseliny s dĺžkou alkylového reťazca v rozmedzí od C9 do C13, ktoré obsahujú menej než 2,5 % reťazcov dlhších ako C13, a acetylisovaleryltylosín
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_015/l_01520050119sk00030005.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 79/2005 z 19. januára 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 pokiaľ ide o používanie mlieka, mliečnych výrobkov a výrobkov získaných z mlieka, ktoré sú v uvedenom nariadení definované ako materiál kategórie 3
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_016/l_01620050120sk00460050.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2005, ktorým sa stanovujú zosúladené normy na skúšanie určitých rezíduí vo výrobkoch živočíšneho pôvodu dovezených z tretích krajín (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 4992)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_016/l_01620050120sk00610063.pdf

* Smernica Komisie 2005/4/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/22/ES, ktorou sa určujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pre úradnú kontrolu obsahu olova, kadmia, ortuti a 3-MCPD v potravinách http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_019/l_01920050121sk00500052.pdf

* Smernica Komisie 2005/2/ES z 19. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť Ampelomyces quisqualis a Gliocladium catenulatum ako účinné látky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_020/l_02020050122sk00150018.pdf

* Smernica Komisie 2005/6/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 71/250/EHS týkajúca sa vykazovania a interpretácie analytických výsledkov požadovaných smernicou 2002/32/ES
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_024/l_02420050127sk00330034.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 123/2005 z 26. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001 týkajúce sa ochratoxínu A
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_025/l_02520050128sk00030005.pdf

* Smernica Komisie 2005/5/ES z 26. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/26/ES ustanovujúca metódy odberu vzoriek a metódy analýzy pri úradnej kontrole množstiev ochratoxínu A v niektorých potravinách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_027/l_02720050129sk00380040.pdf

* Smernica Komisie 2005/7/ES z 27. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/70/ES zavádzajúca požiadavky na určovanie koncentrácie dioxínov a PCB podobných dioxínom v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_027/l_02720050129sk00410043.pdf

* Smernica Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_027/l_02720050129sk00440045.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 208/2005 zo 4. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o polycyklické aromatické uhľovodíky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_034/l_03420050208sk00030005.pdf

* Smernica Komisie 2005/10/ES zo 4. februára 2005, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek a analytické metódy na úradnú kontrolu úrovní obsahu benzo(a)pyrénu v potravinách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_034/l_03420050208sk00150020.pdf

* Odporúčanie Komisie zo 4. februára 2005 o ďalšom vyšetrovaní hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v určitých potravinách (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 256)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_034/l_03420050208sk00430045.pdf

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_035/l_03520050208sk00010022.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 255/2005 z 15. februára 2005 o trvalých povoleniach určitých prídavných látok v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_045/l_04520050216sk00030009.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 355/2005 z 28. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2676/90, ktoré stanovuje analytické metódy Spoločenstva pre sektor vína
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_056/l_05620050302sk00030007.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 358/2005 z 2. marca 2005 o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_057/l_05720050303sk00030012.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 28. februára 2005 o stanovení poznámok k pokynom dopĺňajúcich časť B prílohy II smernice Rady 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 413)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_059/l_05920050305sk00080015.pdf

* Odporúčanie Komisie z 1. marca 2005 týkajúce sa koordinovaného programu pre oficiálnu kontrolu potravín na rok 2005
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_059/l_05920050305sk00270039.pdf

* Odporúčanie Komisie z 1. marca 2005 týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2005 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých ďalších produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2006
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_061/l_06120050308sk00310036.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe XIV k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o niektoré prevádzkarne v sektore mäsa na Slovensku (oznámené pod číslom dokumentu K(2005) 512)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_062/l_06220050309sk00340036.pdf

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_070/l_07020050316sk00010016.pdf

* Smernica Komisie 2005/26/ES z 21. marca 2005, ktorou sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok dočasne vylúčených z prílohy IIIa k smernici 2000/13/ES
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_075/l_07520050322sk00330034.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 521/2005 z 1. apríla 2005 o trvalom povolení doplnkovej látky a dočasnom povolení nového používania určitých už povolených doplnkových látok v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_084/l_08420050402sk00030007.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 600/2005 z 18. apríla 2005 o novom povolení na desať rokov pre kokcidiostatikum ako doplnkovú látku v krmivách, dočasnom povolení pre doplnkovú látku a trvalom povolení pre určité doplnkové látky v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_099/l_09920050419sk00050009.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 18. apríla 2005 o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa nepovoleného geneticky modifikovaného organizmu Bt10 vo výrobkoch z kukurice [oznámené pod číslom K(2005) 1257]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_101/l_10120050421sk00140016.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2005 z 11. mája 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva pri určovaní maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o lasalocid a amónne a sodné soli bituminosulfonátov
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_120/l_12020050512sk00030004.pdf

* Smernica Komisie 2005/34/ES zo 17. mája 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť etoxazol a tepralofydim ako účinné látky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_125/l_12520050518sk00050007.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 18. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/217/ES, pokiaľ ide o zoznam chuťových a aromatických prísad používaných do potravín alebo na potraviny [oznámené pod číslom K(2005) 1437]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_128/l_12820050521sk00730076.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 23. mája 2005 o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa paprík čili, výrobkov z nich, kurkumy a palmového oleja [oznámené pod číslom K(2005) 1454]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_135/l_13520050528sk00340036.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2005, ktorým sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľujú zmeny a doplnenia k prílohám k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o hygienických opatreniach na ochranu zdravia ľudí a zvierat pri obchode so živými zvieratami a živočíšnymi produktmi [oznámené pod číslom K(2005) 1369]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_137/l_13720050531sk00310032.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 833/2005 z 31. mája 2005 o trvalom povolení prídavných látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_138/l_13820050601sk00050010.pdf

* Smernica Komisie 2005/37/ES z 3. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne úrovne rezíduí niektorých pesticídov v a na obilninách a niektorých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_141/l_14120050604sk00100023.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 856/2005 zo 6. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o toxíny Fusarium
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_143/l_14320050607sk00030008.pdf

* Smernica Komisie 2005/38/ES zo 6. júna 2005, ktorou sa stanovujú metódy odberu vzoriek a metódy analýzy hodnôt toxínov Fusarium v potravinách pri úradných kontrolách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_143/l_14320050607sk00180026.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 869/2005 z 8. júna 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 určujúceho postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o ivermektín a karprofén
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_145/l_14520050609sk00190020.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 19. mája 2005, ktorým sa prijímajú rozhodnutia Spoločenstva o dovoze určitých chemických látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 a ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2000/657/ES, 2001/852/ES a 2003/508/ES
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_147/l_14720050610sk00010075.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie potravín a prídavných látok získaných z geneticky modifikovanej kukurice NK 603 na trh ako nových potravín alebo nových prídavných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 580]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_158/l_15820050621sk00200022.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 943/2005 z 21. júna 2005 o trvalom povolení určitých doplnkových látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_159/l_15920050622sk00060011.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 1001]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_160/l_16020050623sk00280030.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2005, ktorým sa zriaďuje kontaktná skupina na výmenu a koordináciu informácií týkajúcich sa koexistencie geneticky upravených, konvenčných a ekologických plodín
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_164/l_16420050624sk00500051.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2005 o uvedení výrobku z repky olejnej (Brassica napus L. línia GT73) geneticky modifikovanej pre odolnosť voči glyfosátovému herbicídu na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES [oznámené pod číslom K(2005) 1838]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_164/l_16420050624sk00570060.pdf

* Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2005/465/ES z 22. júna 2005 o uvedení výrobku z repky olejnej (Brassica napus L., línia GT73), geneticky modifikovanej pre odolnosť voči glyfosátovému herbicídu na trh v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú v. EÚ L 164, 24.6.2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_165/l_16520050625sk00340034.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2005 o nezaradení triazamátu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odňatí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2005) 1960]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_174/l_17420050707sk00720073.pdf

* Smernica Komisie 2005/46/ES z 8. júla 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amitrazu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_177/l_17720050709sk00350041.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1148/2005, z 15. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 určujúceho postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o penetamát
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_185/l_18520050716sk00200021.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2005 z 26. júla 2005 o trvalom povolení určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového používania doplnkovej látky, ktorá je už v krmivách povolená
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_195/l_19520050727sk00060010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1206/2005 z 27. júla 2005 o trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_197/l_19720050728sk00120015.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2005, ktorým sa zamieta uvedenie betaínu na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 2770]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_199/l_19920050729sk00890089.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 25. júla 2005, ktorým sa povoľuje uvedenie izomaltulózy na trh ako novej potraviny alebo novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2005) 2776]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_199/l_19920050729sk00900091.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2005 z 8. augusta 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovovaní maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o fenoxymetylpenicilín, foxím, norgestomet a tiamfenikol
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_206/l_20620050809sk00040007.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1335/2005 z 12. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2076/2002 a rozhodnutia 2002/928/ES, 2004/129/ES, 2004/140/ES, 2004/247/ES a 2005/303/ES, pokiaľ ide o časové obdobie uvedené v článku 8 ods. 2 smernice Rady 91/414/EHS a pokračovanie v používaní určitých látok, ktoré nie sú zahrnuté v jej prílohe
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_211/l_21120050813sk00060010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1356/2005 z 18. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 určujúcemu postup Spoločenstva pri stanovení maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o kyselinu oxolínovú a morantel
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_214/l_21420050819sk00030005.pdf

* Smernica Komisie 2005/48/ES z 23. augusta 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí určitých pesticídov v a na obilninách a určitých výrobkoch živočíšneho a rastlinného pôvodu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_219/l_21920050824sk00290042.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1458/2005 z 8. septembra 2005 o trvalých a dočasných povoleniach pre určité doplnkové látky do krmív a dočasných povoleniach na nové použitia určitých povolených doplnkových látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_233/l_23320050909sk00030007.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1459/2005 z 8. septembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky schvaľovania množstva doplnkových látok, ktoré patria do skupiny stopových prvkov
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_233/l_23320050909sk00080010.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1518/2005 z 19. septembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o acetylizovaleryltylozín a fluazuron
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_244/l_24420050920sk00110012.pdf

* Smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra 2005, ktorou sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/26/ES, ktorou sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok dočasne vylúčených z prílohy IIIa k smernici 2000/13/ES
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_258/l_25820051004sk00030003.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 6. októbra 2005 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vtáčou chrípkou v niekoľkých tretích krajinách [oznámené pod číslom K(2005) 3704]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_263/l_26320051008sk00200021.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod čislom K(2005) 4163]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_274/l_27420051020sk01050107.pdf

* Smernica Komisie 2005/70/ES z 20. októbra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí určitých pesticídov v a na obilninách a určitých výrobkoch živočíšneho a rastlinného pôvodu
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_276/l_27620051021sk00350053.pdf

* Smernica Komisie 2005/72/ES z 21. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky chlórpyrifos, chlórpyrifos-metyl, mankozeb, maneb a metiram ako účinné látky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_279/l_27920051022sk00630069.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/734/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej vírusom chrípky A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod číslom K(2005) 4199]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_279/l_27920051022sk00790080.pdf

* Smernica Komisie 2005/74/ES z 25. októbra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny pre rezíduá etofumesatu, lambda-cyhalotrinu, metomylu, pymetrozinu a tiabendazolu stanovené v tejto smernici
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_282/l_28220051026sk00090017.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1810/2005 zo 4. novembra 2005 o novom povolení doplnkovej látky v krmivách na obdobie desiatich rokov, trvalom povolení určitých doplnkových látok v krmivách a dočasnom povolení nových možností použitia určitých už povolených doplnkových látok v krmivách
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_291/l_29120051105sk00050011.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_291/l_29120051105sk00120017.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1812/2005 zo 4. novembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 490/2004, (ES) č. 1288/2004, (ES) č. 521/2005 a (ES) č. 833/2005, pokiaľ ide o podmienky na povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny enzýmov a mikroorganizmov
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_291/l_29120051105sk00180023.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1822/2005 z 8. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, pokiaľ ide o dusičnany v určitých druhoch zeleniny
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_293/l_29320051109sk00110013.pdf

* Smernica Komisie 2005/76/ES z 8. novembra 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 90/642/EHS a 86/362/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí krezoxim-metylu, cyromazínu, bifentrínu, metalaxylu a azoxystrobínu, ktoré sú v nich stanovené
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_293/l_29320051109sk00140022.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 11. novembra 2005 o nezaradení naledu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení prípravkov na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky [oznámené pod číslom K(2005) 4351]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_296/l_29620051112sk00410041.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1895/2005 z 18. novembra 2005 o obmedzení používania určitých epoxidových derivátov v materiáloch a predmetoch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_302/l_30220051119sk00280032.pdf

* Smernica Komisie 2005/79/ES z 18. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_302/l_30220051119sk00350045.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1911/2005 z 23. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o flugestón-acetát
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_305/l_30520051124sk00300031.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2005 z 24. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_307/l_30720051125sk00100011.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/734/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia biologickej bezpečnosti na zníženie rizika prenosu vysoko patogénnej vtáčej chrípky spôsobovanej chrípkovým vírusom A podtypu H5N1 z voľne žijúcich vtákov na hydinu a iné vtáky chované v zajatí a ktorým sa zavádza systém včasného zisťovania v obzvlášť rizikových oblastiach [oznámené pod číslom K(2005) 4687]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_316/l_31620051202sk00210022.pdf

* Smernica Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá, pokiaľ ide o toxafén
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_318/l_31820051206sk00160018.pdf

* Smernica Komisie 2005/87/ES z 5. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá, pokiaľ ide o olovo, fluór a kadmium
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_318/l_31820051206sk00190024.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2005 zo 14. decembra 2005 o trvalých povoleniach určitých doplnkových látok do krmív a o dočasnom povolení nového použitia určitých už povolených doplnkových látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_328/l_32820051215sk00130020.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2037/2005 zo 14. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie kŕmnej doplnkovej látky, ktorá patrí do skupiny kokcidiostatík
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_328/l_32820051215sk00210026.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005, o mikrobiologických kritériách pre potraviny
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_338/l_33820051222sk00010026.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2005/l_338/l_33820051222sk00270059.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 6/2006 z 5. januára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o dihydrostreptomycín, tosylchlóramid sodný a piceae turiones recentes extractum
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_003/l_00320060106sk00030005.pdf

* Smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_010/l_01020060114sk00160065.pdf

* Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1811/2005 zo 4. novembra 2005 o dočasnom a trvalom povolení niektorých doplnkových látok do krmív a dočasnom povolení nového použitia už povolenej doplnkovej látky do krmív (Ú v. EÚ L 291, 5.11.2005)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_010/l_01020060114sk00720072.pdf

* Odporúčanie Komisie z 18. januára 2006 týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva na rok 2006 na zabezpečenie dodržiavania maximálnych hladín rezíduí pesticídov v obilninách a na obilninách a niektorých iných produktoch rastlinného pôvodu a národných monitorovacích programov na rok 2007 [oznámené pod číslom K(2006) 11]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_019/l_01920060124sk00230029.pdf

* Smernica Komisie 2006/4/ES z 26. januára 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre karbofurán
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_023/l_02320060127sk00690077.pdf

* Smernica Komisie 2006/10/ES z 27. januára 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť forchlórfenuron a indoxakarb ako účinné látky
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_025/l_02520060128sk00240027.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 178/2006 z 1. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 s cieľom vytvoriť prílohu I obsahujúcu zoznam potravín a krmív, na ktoré sa vzťahujú maximálne hladiny rezíduí pesticídov
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_029/l_02920060202sk00030025.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 199/2006 z 3. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 466/2001, ktorým sa stanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých cudzorodých látok v potravinách, pokiaľ ide o dioxíny a dioxínu podobné PCB
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_032/l_03220060204sk00340038.pdf

* Smernica Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá, pokiaľ ide o dioxín a dioxínu podobné PCB
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_032/l_03220060204sk00440053.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 205/2006 zo 6. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o toltrazuril, dietylénglykol monoetyléter a polyoxyetylén sorbitan monooleát
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_034/l_03420060207sk00210023.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2006 z 13. februára 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2430/1999, 937/2001, 1852/2003 a 1463/2004, pokiaľ ide o podmienky pre povolenie určitých doplnkových látok v krmivách, patriacich do skupiny kokcidiostatík a iných liečivých látok
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_042/l_04220060214sk00220023.pdf

* Odporúčanie Komisie zo 6. februára 2006 o znížení prítomnosti dioxínov, furánov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v krmivách a potravinách [oznámené pod číslom K(2006) 235]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_042/l_04220060214sk00260028.pdf

* Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2006 zo 14. februára 2006 o trvalých povoleniach pre určité doplnkové látky do krmív a dočasných povoleniach pre nové použitia určitých povolených doplnkových látok do krmív
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_044/l_04420060215sk00030008.pdf

* Rozhodnutie Komisie zo 6. februára 2006, o implementácii prieskumných programov zameraných na vtáčiu chrípku u hydiny a voľne žijúcich vtákov, ktoré sa majú uskutočniť v členských štátoch v roku 2006 [oznámené pod číslom K(2006) 251]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_046/l_04620060216sk00400046.pdf

* Rozhodnutie Komisie z 22. februára 2006, o určitých ochranných opatreniach v Spoločenstve v súvislosti s vysoko patogénnou vtáčou chrípkou u hydiny [oznámené pod číslom K(2006) 597]
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_052/l_05220060223sk00410053.pdf

Informácie a oznámenia

2004/C 136 A/01
Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov. Deviaty doplnok k 22. úplnému vydaniu
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca136/ca13620040514sk00010140.pdf

2004/C 136 A/02
Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny. Tretí doplnok k 22. úplnému vydaniu
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca136/ca13620040514sk01410274.pdf

2004/C 161 A/01
Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov — Desiaty doplnok k 22. úplnému vydaniu
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00010002.pdf
Legenda
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00030003.pdf
Zoznam poľnohospodárskych druhov
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00040033.pdf

2004/C 161 A/02
Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny — Štvrtý doplnok k 22. úplnému vydaniu
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00350036.pdf
Legenda
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00370037.pdf
Zoznam druhov zeleniny
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sk/oj/dat/2004/ca161/ca16120040618sk00380076.pdf
 

Poznámka: Všetky ostatné právne predpisy a informácie a oznámenia EÚ sú zverejnené na webovej adrese:
http://europa.eu.int/eur-lex/sk/index.html