Významné výsledky V&V

Analytické metódy pre hodnotenie kvality, bezpečnosti a autenticity potravinárskych výrobkov

 • vypracovanie postupu na stanovenie trietanolamínu v dojčenskej výžive metódou NCI/GC/MS/MS
 • optimalizácia analytických postupov stanovenia rezíduí pesticídov a dezinfekčných prostriedkov, mykotoxínov, ťažkých kovov, procesných kontaminantov vo vybraných produktoch z ovocia a zeleniny
 • vypracovanie analytických a molekulárno-biologických metód a postupov pre účely monitoringu a optimalizácie kvality vybraných produktov z ovocia a zeleniny, cereálnych produktov a syrov
 • optimalizované metódy stanovenia antioxidačnej aktivity, polyfenolov a farebných charakteristík dojčenskej výživy
 • optimalizované metódy stanovenia fyzikálnochemických parametrov na sledovanie geografickej autenticity vybraných produktov na báze ovocia
 • optimalizované postupy stanovenia prchavých organických zlúčenín a flavonoidov v hrozne a víne.
 • optimalizované metódy stanovenia antioxidačnej aktivity, polyfenolov a farebných charakteristík ovocných a zeleninových štiav
 • vypracovanie postupu na stanovenie ?-karoténu v rastlinných matriciach
 • optimalizácia analytických postupov stanovenia vitamínu C v ovocných šťavách

Kvalita, hygiena a bezpečnosť potravín

 • hodnotenie rizík z konzumácie potravín pre potreby úradnej kontroly týkajúce sa rezíduí pesticídov v rôznych druhoch ovocia, zeleniny a semien a prítomnosti Salmonella sp. v kuracích pečienkach pôvodom z Brazílie
 • správa a aktualizácia databáz o cudzorodých látkach v potravinách v nadväznosti na požiadavky EFSA
 • stanovenie perchlorátov vo vzorkách potravín pre ŠVPÚ Bratislava experimentálna vedecká štúdia zameraná na prežívanie Listeria monocytogenes počas doby trvanlivosti letnej ovčej bryndze podľa Nariadenia komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny
 • úžitkový vzor 7841 Súprava chemikálií na detekciu patogénnych baktérií v potravinách – ocenený Zlatým kosákom
 • úžitkový vzor 7847 Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách
 • nové poznatky o mikrobiálnej diverzite ovčieho hrudkového syra a slovenskej bryndze získané kombináciou kultivačných a nekultivačných metód
 • cielené odborné poradenstvo pri riešení operatívnych problémov s kvalitou produkcie a sanitáciou výrobných priestorov
 • fyzikálno-chemické a mikrobiologické analýzy vzoriek potravín či surovín
 • monitorovanie vybraných mikrobiologických kontaminantov v sledovaných potravinárskych produktoch vrátane L. monocytogenes s následným zhodnotením stavu hygieny procesu výroby a bezpečnosti výrobkov s konkrétnymi odporúčaniami zaistenia hygieny prevádzky
 • získanie podstatných informácií o vplyve spôsobu obhospodarovania na kvalitatívne parametre hrozna, vrátane enologicky významných druhov bakteriálnej mikroflóry hroznových bobúľ
 • kontrola bezvírusovosti množiteľského materiálu viniča a udržiavanie v bezviróznom stave podľa platnej legislatívy
 • diagnostika vírusových, hubových a bakteriálnych ochorení vo vzorkách viniča hroznorodého.

Potravinárske technológie

 • úžitkový vzor 7792 Jablkovohroznová plnka
 • úžitkový vzor 7832 Jablková plnka s príchuťou arónie čiernoplodej
 • prihláška patentu PP 5001-201 Spôsob prípravy koncentrátu prírodných kyselín z hrozna
 • prihláška patentu PP 5002-2016 Hroznové okysľovadlo 20
 • vývoj nových druhov tzv. funkčných potravín na báze cereálií - spôsob prípravy nových druhov
 • cereálnych potravín z pohánkovej múky s rakytníkom rešetliakovým
 • optimalizácia postupov izolácie beta-glukánu z hlivy ustricovitej
 • optimalizácia postupu dehydratácie beta-glukánových vločiek z hlivy ustricovitej
 • optimalizácia postupu izolácie melezitózy z medu
 • optimalizácia a overenie postupov na získavanie zahusteného hroznového muštu, koncentrátu bazovej arómy, koncentrátu antokyanínov z výliskov čiernych ríbezlí, konopného oleja, oleja z vláknitej huby Mortinella sp. a extraktov účinných zložiek z konope siatej technickej modifikácie technologických postupov výroby cukroviniek pre zlepšenie kvalitatívnych parametrov výsledného produktu a extrudovaných chlebov, zemiakových a zeleninových čipsov s redukovaným množstvom akrylamidu pre zvýšenie bezpečnosti výsledného produktu
 • vývoj postupu šetrného spracovania a konzervácie potravín.