CEx1 / Vybudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Vybudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách

Ing. Zuzana Ciesarová, CSc. – manažér projektu

Výskumný ústav potravinársky je dlhodobo kľúčovou organizáciou v SR z hľadiska vedeckého výskumu kontaminujúcich látok v potravinách. Hlavným predmetom činnosti ústavu je vedecko-výskumná a vývojová činnosť v oblasti potravinárskej chémie, analytickej chémie, mikrobiológie, molekulárnej biológie, genetiky, potravinárskej informatiky a celého komplexu technológií vrátane procesov hygieny a sanitácie pre rôzne odvetvia potravinárskeho priemyslu. Nosnou činnosťou ústavu je riešenie medzinárodných a národných projektov vedecky orientovaných na problematiku bezpečnosti, kvality a zdravotnej neškodnosti potravín. Vedecko-výskumní pracovníci ústavu sú zapojení aj do poradenskej činnosti. S tým súvisí aj činnosť Akreditovaného analytického laboratória – Skúšobného laboratória, ktoré má osvedčenie SNAS vykonávať chemické, fyzikálno-chemické skúšky potravinárskych výrobkov, krmív, nápojov, vín, prírodných vôd a rastlinných surovín v rozsahu osvedčenia o akreditácii.
 

Dosiahnuté výsledky vo vedecko – výskumnej činnosti v uplynulom období umožnili, aby sa VÚP uchádzal o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ práve na vybudovanie špičkového pracoviska zaoberajúceho sa problematikou kontaminantov v potravinách. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1. „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji“ pre prioritnú os 4. „Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji“ pre projekt s názvom „Vybudovanie „HiTech“ centra pre výskum vzniku, eliminácie a hodnotenia prítomnosti kontaminantov v potravinách“ bola schválená Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ a 14.4.2009 bola uzavretá Zmluva o poskytnutí NFP vo výške 738 451,84 € na obdobie realizácie v trvaní 21 mesiacov od apríla 2009 do decembra 2010.
 

Strategickým cieľom projektu je vybudovanie unikátneho pracoviska zaoberajúceho sa exaktnými postupmi skúmania vzniku, prítomnosti a eliminácie kontaminujúcich látok v potravinách, čo je plne v súlade s globálnym cieľom Operačného programu - zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
 

Špecifické ciele projektu:

  • podpora excelentného výskumu v Bratislavskom kraji,
  • zvyšovanie kvality výskumných pracovísk,
  • pozitívne ovplyvnenie zdravia obyvateľstva SR prostredníctvom zdravých potravín neobsahujúcich kontaminanty,
  • vytvorenie podmienok pre efektívnejšiu medzinárodnú spoluprácu.

Realizáciou projektu sa zvýši:

  • podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja;
  • podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.
     

VÚP po ukončení projektu bude z hľadiska infraštruktúry, prístrojového a materiálového vybavenia schopný úspešne riešiť vedecko-výskumné medzinárodné a národné projekty zaoberajúce sa vznikom, prítomnosťou a spôsobmi eliminácie kontaminujúcich látok z potravín, ako sú napr. mykotoxíny, akrylamid, polycyklické aromatické uhľovodíky, a pod. Z tohto pohľadu bude lídrom nielen v Bratislavskom kraji, ale významom a možnosťami pracoviska presiahne hranice SR aj EÚ. Organizácia je spolupracujúcim pracoviskom Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín aj Svetovej organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO. Zároveň sa stane expertným pracoviskom pre Rýchly výstražný systém v potravinách a krmivách lokalizovaného pri Európskej komisii a bude schopná vykonávať hodnotenie rizika vyplývajúceho z prítomnosti kontaminujúcich látok v potravinách.
 

Ďalšie informácie o riešení projektu budeme pravidelne prinášať na webovej stránke VÚP www.vup.sk.
 

Kontakt na manažéra projektu: ciesarova@vup.sk
Justína Farbulová – manažér publicity