Journal of Food and Nutrition ResearchVolumes 44 - 1
Bulletin potravinárskeho výskumu


Vydáva
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky, Slovensko

Časopis nadväzuje na dlhoročnú tradíciu vydávania Bulletinu potravinárskeho výskumu ako prvého slovenského vedeckého potravinárskeho periodika.

Zameranie
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín.

Jazyk: anglický
Periodicita: štvrťročne
 


Published by
National Agricultural and Food Centre, Lužianky, Slovakia

Journal continues on a longtime tradition of publishing "Bulletin potravinárskeho výskumu" (Bulletin of Food Research) as the first Slovak scientific food periodicum.

Subject 
Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) publishes papers focusing on fundamental and applied research in chemistry, physics, microbiology, nutrition aspects, bioactivity, quality, safety, and technology of foods.

Language: english
Periodicity: quarterly
 


ISSN 1336-8672 (print)
ISSN 1338-4260 (online)
Reg.č. Ministerstva kultúry SR: EV 1017/2008

Redakčná rada / Editorial Board
Adresa / Address
Abstrahovanie / Abstracting
Impakt faktor / Impact factor
Predplatné / Subscription

POKYNY / INSTRUCTIONS
Pokyny pre autorov / Instructions for authors 

Podávanie rukopisov / Manuscript Submission
Príspevky posielajte e-mailom na adresu / Submissions should be sent by e-mail to the address:
jfnr-editor@nppc.sk

Za publikovanie rukopisu nevyberáme poplatky.
There are no fees regarding publication of a manuscript.

Žiadosť o povolenie použiť publikovaný materiál / Request for permission to use copyrighted material

História vydávania časopisu / History

Archív / Archive
Bulletin potravinárskeho výskumu
Journal of Food and Nutrition Research

 

REDAKČNÁ RADA / EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief
Tomáš KUCHTA
Výskumný ústav potravinársky NPPC, Bratislava, Slovakia
tel.: 00421250237167, fax: 00421255571417, e-mail: tomas.kuchta@nppc.sk

Vice Editor-in-Chief
Martin POLOVKA
Výskumný ústav potravinársky NPPC, Bratislava, Slovakia
e-mail: martin.polovka@nppc.sk

Associate Editors
Ľubomír VALÍK (Bratislava, Slovakia)
Katarína BABINSKÁ (Bratislava, Slovakia)

Members
José Miguel AGUILERA (Santiago, Chile)
Pavel FARKAŠ (Bratislava, Slovakia)
Vladimír FILIP (Prague, Czech Republic)
Andreas HEISSENBERGER (Vienna, Austria)
Paul NESVADBA (Aberdeen, United Kingdom)
Werner PFANNHAUSER (Graz, Austria)
Mariusz PISKUŁA (Olsztyn, Poland)
Štefan SCHMIDT (Bratislava, Slovakia)
Peter SIEKEL (Bratislava, Slovakia)
Cristina L. M. SILVA (Porto, Portugal)
Lívia SIMON-SARKADI (Budapest, Hungary)
Ján ŠAJBIDOR (Bratislava, Slovakia)
Peter ŠIMON (Bratislava, Slovakia) 
Fidel TOLDRÁ (Valencia, Spain)
Martin WAGNER (Vienna, Austria)

Editor
Zuzana LICHNEROVÁ
e-mail: jfnr-editor@nppc.sk

ADRESA / ADDRESS

Journal of Food and Nutrition Research
Výskumný ústav potravinársky NPPC
Priemyselná 4, P. O. box 25
SK-824 75 Bratislava 26
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

e-mail: jfnr-editor@nppc.sk

ABSTRAHOVANIE / INDEXOVANIE - ABSTRACTED / INDEXED IN

Časopis je abstrahovaný/indexovaný v týchto databázach:

AgBiotech News and Information
AgBiotechNet
Agricultural Research Information System (AGRIS)
Animal Production Database
Animal Science Database
Biotechnology and Bioengineering Abstracts
CAB Abstracts
CAB Direct
Cambridge Scientific Abstracts (CSA)
Chemical Abstracts Service (CAS)
Chemoreception Abstracts 
Current Contents / Agriculture, Biology & Environmental Sciences ®
Dairy Science Abstracts
EBSCO
EMBiology
EMCare
Field Crop Abstracts
Food Science and Technology Abstracts (FSTA)
Global Health
Health and Safety Science Abstracts
Horticultural Science Abstracts
Journal Citation Reports / Science Edition
Nutrition Abstracts and Reviews Series A - Human and Experimental
Nutrition Abstracts and Reviews Series B - Livestock Feeds and Feeding
Nutrition and Food Sciences Database
Parasitology Database
Pig News and Information
Plant Breeding Abstracts
Plant Genetic Resources Abstracts
Plant Genetics and Breeding Database
Postharvest News and Information
Potato Abstracts
Review of Aromatic and Medicinal Plants
Review of Medical and Veterinary Mycology
Rice Abstracts
Risk Abstracts
Science Citation Index Expanded (SciSearch®)
SCOPUS
Sugar Industry Abstracts
Wheat, Barley and Triticale Abstracts

IMPAKT FAKTOR / IMPACT FACTOR

Journal Citation ReportsTM, Clarivate

Impact Factor: 
1.1 (2022)
1.138 (2021)
1.333 (2020)
0.756 (2019)
0.927 (2018)
0.687 (2017)
1.950 (2016)
1.676 (2015)
0.804 (2014)
0.444 (2013)
0.600 (2012)
0.679 (2011)
0.769 (2010)
0.655 (2009)
0.714 (2008)

5-Year Impact Factor: 
1.2 (2022)
1.285 (2021)
1.189 (2020)
0.925 (2019)
0.932 (2018)
0.831 (2017)
1.577 (2016)
1.133 (2015)
0.721 (2014)
0.687 (2013)
0.570 (2012)
0.743 (2011)

________

SCOPUS CiteScore metrics, Elsevier

CiteScore (methodology 2020):
2.0 (2022)
1.9 (2021)
1.7 (2020)
1.5 (2019)
1.3 (2018)
1.2 (2017)
1.1 (2016)
1.1 (2015)
1.0 (2014)
1.1 (2013)
1.0 (2012)
1.2 (2011)

PREDPLATNÉ / SUBSCRIPTION

Objednávky posielajte na adresu / Orders should be addressed to:
Výskumný ústav potravinársky NPPC
Priemyselná 4, P. O. box 25
SK-824 75 Bratislava 26
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

e-mail: jfnr-editor@nppc.sk

CENA / PRICE:

1 číslo / 1 issue: 18.20 EUR + poštovné / postage 
ročné predplatné / annual subscription: 72.80 EUR + poštovné / postage