Pracoviská ústavu

Odbor mikrobiológie, molekulárnej biológie a biotechnológií 2170704

Vedúci odboru: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.
tel: 02/502 37 067
e-mail: tomas.kuchta@nppc.sk
Zástupca vedúceho odboru: Ing. Jana Minarovičová, PhD.
tel: 02/502 37 056
e-mail: jana.minarovicova@nppc.sk
Pracovníci odboru: Ing. Barbara Brežná, PhD. , Mgr. Zuzana Čaplová, PhD., Ing. Eva Kaclíková, CSc., Ing. Janka Koreňová, PhD., Ing. Janka Lopašovská, Mgr. Zuzana Rešková, PhD., Ing. Eva Schvarczová, Mgr. Adriana Véghová, PhD., Ing. Katarína Ženišová, PhD.,
Katarína Stolařová

V súčasnosti riešené projekty

Vybrané publikácie

Činnosť odboru

Štúdium, vývoj a optimalizácia molekulárno-biologických metód na identifikáciu a typizáciu bakteriálnych kontaminantov v potravinách (Listeria monocytogenes, Staphylococcus sp., spórotvorné baktérie a i.).

Štúdium mikroflóry tradičných slovenských potravinárskych výrobkov molekulárno-biologickými metódami (bryndza, víno).

Štúdium aspektov mikrobiologickej hygieny a sanitácie v potravinárskom priemysle (charakterizácia kontaminantov, štúdium účinku dezinfekčných prostriedkov).

Štúdium prežívania a devitalizácie mikroflóry v mäsových výrobkoch pri šetrnom tepelnom opracovaní.

Štúdium a vývoj molekulárno-biologických metód na identifikáciu alergénov v potravinách (vlašské orechy, lieskové orechy, arašidy, pekanové orechy, kešu, pistácie, makadamské orechy, para orechy, zeler) a rastlinných zložiek vystupujúcich v potravinovej intolerancii (obilniny obsahujúce glutén).

Štúdium a vývoj molekulárno-biologických metód na autentifikáciu potravín.


V súčasnosti riešené projekty:

APVV-20-0001

Názov projektu APVV (akronym): Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami (BryndzaStart)

Plánovaná doba riešenia: 07/2021 - 06/2024

Koordinačné pracovisko: NPPC – Výskumný ústav potravinársky

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

Spoluriešiteľské organizácie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; Ústav molekulárnej biológie SAV

Unikátne organoleptické vlastnosti bryndze tradične vyrábanej na Slovensku jej zabezpečujú dobrú pozíciu na domácom potravinovom trhu a tiež jej akceptovanie ako súčasti slovenského kultúrneho dedičstva. V predchádzajúcich výskumných projektoch sme identifikovali mikroorganizmy tvoriace spoločenstvá v ovčom hrudkovom syre ako základnom polotovare na výrobu bryndze, určili sme kľúčové aróma-aktívne látky prispievajúce k jej charakteristickému organoleptickému profilu a na základe štúdia transkriptómu sme vydedukovali hlavné mikroorganizmy aktívne pri metabolizme kazeínu a tvorbe dôležitých aróma-aktívnych látok. Cieľom tohto výskumného projektu bude syntetizovať doteraz získané poznatky, využiť internú zbierku mikrobiálnych izolátov z tradičných slovenských syrov vytvorenú v rámci predchádzajúcich výskumných projektov a doplniť tieto o ďalšie potrebné poznatky a ďalšie kmene baktérií mliečneho kysnutia i kvasiniek a vláknitých húb ako kandidátov na štartovacie kultúry. Predkladaný výskumný projekt sa bude zaoberať charakterizáciou mikrobiálnych spoločenstiev a genetickou charakterizáciu mikroorganizmov v srvátkových kultúrach a zrecích miestnostiach, na čo sa použijú kultivačné mikrobiologické metódy a moderné molekulárno-biologické metódy vrátane veľkokapacitného paralelného sekvenovania DNA (High-throughout sequencing). Študovať budeme tiež diverzitu bakteriofágov, keďže ovplyvňujú mikrobiálne spoločenstvá syrov a potenciálnu úspešnosť štartovacích kultúr. Na objektívnu charakterizáciu arómy modelových syrov sa použije plynová chromatografia – olfaktometria s podporou plynovej chromatografie – hmotnostnej spektrometrie. Výstupom projektu bude súbor kmeňov mikroorganizmov a poznatkov o ich metabolickom potenciáli, vrátane údajov z ich experimentálnej aplikácie, ktoré bezprostredne umožnia technický vývoj štartovacích kultúr pre výrobu bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami.


APVV-19-0059

Názov projektu APVV (akronym): Farebné škvrny na historických papieroch: biologická a chemická charakterizácia spojená s ich odstraňovaním (StainsAway)

Plánovaná doba riešenia: 07/2020 - 06/2023

Koordinačné pracovisko: Ústav molekulárnej biológie SAV

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mária Bučková, PhD.

Spoluriešiteľské pracoviská: NPPC - Výskumný ústav potravinársky (RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Ing. Blanka Tobolková, PhD.); Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Farebné škvrny na historických papierových dokumentoch a knihách predstavujú celosvetový problém. Ide o škvrny mikrobiálneho pôvodu, ktoré sa môžu značne líšiť v rôznych geografických oblastiach v súvislosti s odlišným podnebím a odlišnou diverzitou mikroorganizmov. Je potrebné vypracovať finančne dostupné postupy na odstraňovanie farebných škvŕn z povrchu historických papierových predmetov, ktoré by boli účinné a pritom šetrné.

Súčasné vedecké poznatky indikujú, že niektoré enzýmy zo skupiny peroxidáz a lakkáz sú schopné odfarbovať rôzne druhy farbív. Niektoré z týchto enzýmov sú už komerčne dostupné, iné je možné získať z rôznych mikroorganizmov, napr. z bazídiomycét. Uvedené vlastnosti by bolo možné využiť na odstraňovanie pigmentov alebo farbív mikrobiálneho pôvodu. Na tento účel použijeme enzýmy ako aktívnu zložku postupov na odstraňovanie zafarbenia bez poškodenia krehkého a vzácneho papiera historických dokumentov a kníh. V rámci predkladaného projektu budeme, okrem prípravy enzýmových extraktov a ich aplikácie, tiež študovať ďalšie aspekty danej problematiky ako izoláciu mikroorganizmov zodpovedných za tvorbu pigmentov a farbív na papieri, selekciu mikroorganizmov produkujúcich peroxidázy a lakkázy, chemické zloženie farebných škvŕn na autentických papierových predmetoch, vývoj nedeštruktívnych postupov na identifikáciu farbív priamo na historických predmetoch. Získané poznatky a vypracované metódy budú bezprostredne využiteľné v oblasti reštaurátorstva a ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku prostredníctvom Vysokej školy výtvarných umení, ktorá je spoluriešiteľskou organizáciou projektu, a tiež prostredníctvom ďalších inštitúcií ako napr. Slovenského národného archívu a Univerzitnej knižnice v Bratislave. Vypracované metódy budú užitočné aj pre zahraničné pracoviská v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.


APVV-19-0031

Názov projektu APVV (akronym): Mikrobiálne kontaminanty v tradičných slovenských syroch: ich eliminácia vedeckými nástrojmi založenými na kvantitatívnej analýze a matematickom modelovaní (SafeCheese)

Plánovaná doba riešenia: 07/2020 - 06/2023

Koordinačné pracovisko: STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

Spoluriešiteľské organizácie: NPPC - Výskumný ústav potravinársky (RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc., Ing. Eva Kaclíková, CSc.); Ústav molekulárnej biológie SAV

Mikrobiologická bezpečnosť tradičných slovenských syrov (bryndza, oštiepok, parenica, korbáčiky) sa v posledných rokoch zvýšila vďaka úpravám technológie výroby a zlepšeným hygienickým podmienkam. Napriek tomu sú, v prípade tradičného spôsobu výroby z nepasterizovaného ovčieho mlieka, pretrvávajúcou hrozbou enterobaktérie a toxinogénne stafylokoky, ktoré sú permanentne prítomné na pomerne vysokých hladinách vo vstupnej surovine. K týmto mikroorganizmom, ktoré ohrozujú bezpečnosť a kvalitu výrobkov, sa v posledných rokoch pridružili mikroorganizmy schopné dlhodobej perzistencie vo výrobnom prostredí, ako je nebezpečná patogénna baktéria Listeria monocytogenes. Z eukaryotických mikroorganizmov sa kvôli nežiaducemu rastu na povrchu musia všeobecne eliminovať vláknité huby. Vzhľadom na rýchly rast sa v syroch ako indikátorové javia divé kmene Mucor circinelloides a Geotrichum candidum, a to aj napriek ich spoluúčasti pri zrení hrudkových syrov. Cieľom projektu bude charakterizácia rastu a rozmnožovania uvedených mikroorganizmov v médiách, mlieku a syroch v závislosti na podmienkach (teplota, pH, aw), pričom sa použijú postupy prediktívnej mikrobiológie a matematické modelovanie. Súčasťou riešenia bude definovanie podmienok ich redukcie a eliminácie. Získané poznatky budú podkladom pre zvýšenie mikrobiologickej bezpečnosti a kvality tradičných slovenských syrov.


Kontrakt č. 1092/2022/MPRVSR-930, úloha č. 11

Názov: Prenos poznatkov a inovácií v rámci podpory slovenskej produkcie potravín a potravinárskych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou 

Plánovaná doba riešenia: 01/2023 - 12/2027

Koordinačné/riešiteľské pracovisko: NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Kaclíková, CSc.

S cieľom zvýšiť podiel kvalitných slovenských potravinárskych výrobkov na trhu a prispieť k potravinovej sebestačnosti je potrebné podporiť výrobu nových, inovovaných, bezpečných a zdraviu prospešných, tradičných i netradičných potravinárskych výrobkov z domácich surovín a zdrojov. Predkladaný projekt na podporu slovenskej produkcie potravín bude zameraný na dve hlavné oblasti: (1) spracovanie surovín na tradičné a regionálne výrobky s vyššou kvalitou a mikrobiologickou bezpečnosťou a (2) spracovanie primárnych a druhotných surovín na potravinárske výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Predmetom riešenia v prvej oblasti budú inovatívne technológie pri spracovaní primárnych surovín s dôrazom na bezpečnosť z hľadiska mikrobiálnych a procesných kontaminantov. Aktivity druhej oblasti budú zamerané na inovatívne a bezpečné prístupy pri spracovaní existujúcich i netradičných druhov surovín na produkty s vyššou pridanou hodnotou a bezpečné postupy využitia druhotných surovín pre aplikáciu v nových typoch výrobkov. Súčasťou riešenia projektu bude aj vedecká analýza a manažment rizík v spracovateľskom reťazci, na úrovni zdrojov, procesov a produktov s cieľom zvýšiť bezpečnosť potravín produkovaných na farme.


 

Vybrané publikácie:

Rok 2022:

Rusková, M. – Bučková, M. – Achs, A. – Puškárová, A. – Wu, J. H. – Kuchta, T. – Šubr, Z. – Pangallo, D.: Useful molecular tools for facing next pandemic events: Effective sample preparation and improved RT-PCR for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 in wastewater environment. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 245, 2022, 114017.

Brežná, B. – Šmíd, J. – Kuchta, T.: Real-time PCR for detection of pistachio in food targeting a low copy number gene marker. European Food Research and Technology, 248, 2022, 2579-2589.

Rok 2021:

Markusková, B. – Minarovičová, J. – Véghová, A. – Drahovská, H. – Kaclíková, E.: Impact of DNA extraction methods on 16S rRNA-based profiling of bacterial communities in cheese. Journal of Microbiological Methods, 184, 2021, article 106210.

Sidari, R. – Ženišová, K. – Tobolková, B. – Belajová, E. – Cabicarová, T. – Bučková, M. – Puškárová, A. – Planý, M. – Kuchta, T. – Pangallo, D.: Wine yeasts selection: Laboratory characterization and protocol review. Microorganisms, 2021, 9, article 2223.

Ženišová, K. – Cabicarová, T. – Sidari, R. – Kolek, E. – Pangallo, D. – Szemes, T. – Kuchta, T.: Effects of co-fermentation with Lachancea thermotolerans or Metschnikowia pulcherrima on concentration of aroma compounds in Pinot Blanc wine. Journal of Food and Nutrition Research, 60, 2021, 87–91.

Rok 2020:

Böhmer, M. – Smoľak, D. – Ženišová, K. – Čaplová, Z. – Pangallo, D. – Puškárová, A. – Bučková, M. – Cabicarová, T. – Budiš, J. – Šoltys, K. – Rusňáková, D. – Kuchta, T. – Szemes, T.: Comparison of microbial diversity during two different wine fermentation processes. FEMS Microbiology Letters, 367, 2020, fnaa150.

Jankura, E. – Piknová, Ľ. – Lopašovská, J.: Identification and technological characteristics of yeast strains from vineyards in Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 59, 2020, 241-249.

Minarovičová, J. – Véghová, A. – Kaclíková, E.: Evaluation of DNA extraction methods for culture-independent real-time PCR-based detection of Listeria monocytogenes in cheese. Food Analytical Methods, 13, 2020, 667-677.

Minarovičová, J. – Véghová, A. – Kaclíková, E.: Evaluation of immunomagnetic separation and polymerase chain reaction for culture-independent detection of Listeria monocytogenes low numbers in cheese. Journal of Food and Nutrition Research, 59, 2020, 120-126.

Rok 2019:

Pangallo, D. – Kraková, L. – Puškárová, A. – Šoltys, K. – Bučková, M. – Koreňová, J. – Budiš, J. – Kuchta, T.: Transcription activity of lactic acid bacterial proteolysis-related genes during cheese maturation. Food Microbiology, 82, 2019, 416-425.

Ďurčanská, K. – Muchová, L. – Drtilová, T. – Olejníková, P. – Ženišová, K. – Furdíková, K.: Characterization and selection of Saccharomyces cerevisiae strains isolated from traditional and newly-bred vine varieties of Czech Republic and Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58, 2019, 9-20.

Tomáška, M. – Čaplová, Z. – Sádecká, J. – Šoltys, K. – Kopuncová, M. – Budiš, J. – Drončovský, M. – Kolek, E. – Koreňová, J. – Kuchta, T.: Microorganisms and volatile aroma-active compounds in “nite” and “vojky” cheeses. Journal of Food and Nutrition Research, 58, 2019, 187-200.

Sádecká, J. – Čaplová, Z. – Tomáška, M. – Šoltys, K. – Kopuncová, M. – Budiš, J. – Drončovský, M. – Kolek, E. – Koreňová, J. – Kuchta, T.: Microorganisms and volatile aroma-active compounds in bryndza cheese produced and marketed in Slovakia. Journal of Food and Nutrition Research, 58, 2019, 382-392.

Kmeť, V. – Čaplová, Z.: An update on the Ixodes ricinus microbiome. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 8, 2019, 1340-1342.

Piknová, Ľ. – Jankura, E.: Identifikácia kvasiniek z vinohradov s rôznym obhospodarovaním. Vinič a víno, 19, 2019, 88-90.

Piknová, Ľ. – Jankura, E. – Štefániková, J.: Stanovenie obsahu minerálnych prvkov v listoch viniča v slovenskej vinohradníckej lokalite. Vinič a víno, 19, 2019, 112-113.

Vybrané publikácie a výstupy do r. 2019

Minarovičová, J. - Véghová, A. - Mikulášová, M. - Chovanová, R. - Šoltýs, K. - Drahovská, H. - Kaclíková, E.: Benzalkonium chloride tolerance of Listeria monocytogenes strains isolated from a meat processing facility is related to presence of plasmid-borne bcrABC cassette. Antonie Van Leeuwenhoek, 111, 2018, 1-11.

Minarovičová, J. – Cabicarová, T. – Kaclíková, E. – Mader, A. – Lopašovská, J. – Siekel, P. – Kuchta, T.: Culture-independent quantification of pathogenic bacteria in spices and herbs using real-time polymerase chain reaction. Food Control, 83, 2018, 85-89.

Bučková, M. - Puškárová, A. - Ženišová, K. - Kraková, L. - Piknová, Ľ. - Kuchta, T. - Pangallo, D.: Novel insights into microbial community dynamics during the fermentation of Central European ice wine. International Journal of Food Microbiology, 266, 2018, 42–51.

Planý, M. – Šoltýs, K. – Budiš, J. – Mader, A. – Szemes, T. – Siekel, P. – Kuchta, T.: Potential of high-throughput sequencing for broad-range detection of pathogenic bacteria in spices and herbs, Food Control, 83, 2018, 118-122.

Véghová, A. – Minarovičová, J. – Koreňová, J. – Drahovská, H. – Kaclíková, E.: Prevalence and tracing of persistent Listeria monocytogenes strains in meat processing facility production chain. Journal of Food Safety, 37, 2017, e12315.

Kaclíková, E. – Siekel, P. – Minarovičová, J. – Piknová, Ľ. – Kuchta, T.: Súprava chemikálií na detekciu patogénnych baktérií v potravinách. Úžitkový vzor 7841. Bratislava : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017.

Kaclíková, E. – Siekel, P. – Minarovičová, J. – Piknová, Ľ. – Kuchta, T.: Súprava chemikálií na detekciu alergénov v potravinách. Úžitkový vzor 7847. Bratislava : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017.

Ženišová, K. – Bučková, M. – Puškárová, A. – Kraková, L. – Piknová, Ľ. – Pangallo, D.: Culturable microorganisms during fermentation of Veltlínske zelené (Grüner Veltliner) ice wine. Journal of Food and Nutrition Research, 56, 2017, 96-100.

Planý, M. – Kuchta, T. – Šoltýs, K. – Szemes, T. – Pangallo, D. – Siekel, P.: Metagenomic analysis of Slovak bryndza cheese using next-generation 16S rDNA amplicon sequencing, Nova Biotechnologica et Chimica, 15, 2016, 23-34.

Kaclíková, E. – Oravcová, K.: Identification of thermotolerant Cronobacter strains using multiplex real-time polymerase chain reaction, Journal of Food and Nutrition Research, 55, 278-281.

Piknová, Ľ. – Janská, V. – Siekel, P.: Detection method based on real-time polymerase chain reaction for celery (Apium graveolens) in beverages and dehydrated soups, Journal of Food and Nutrition Research, 55, 2016, 325-329.

Koreňová, J. – Oravcová, K. – Véghová, A. – Karpíšková, R. – Kuchta, T.: Biofilm formation in various conditions is not a key factor of persistence potential of Listeria monocytogenes in food-processing environment, Journal of Food and Nutrition Research, 55, 2016, 189-193.

Godálová, Z. – Kraková, L. – Puškárová, A. –Bučková, M. – Kuchta, T. – Piknová, L. – Pangallo, D.: Bacterial consortia at different wine fermentation phases of two typical Central European grape varieties: Blaufränkisch (Frankovka modrá) and Grüner Veltliner (Veltlínske zelené). International Journal of Food Microbiology, 217, 2016, 110-116.

Sádecká, J. – Šaková, N. – Pangallo, D. – Koreňová, J. – Kolek, E. – Puškárová, A. – Bučková, M. – Valík, Ľ. – Kuchta, T.: Microbial diversity and volatile odour-active compounds of barrelled ewes’ cheese as an intermediate product that determines the quality of winter bryndza cheese, LWT – Food Science and Technology, 70, 2016, 237-244.

Cabicarová, T. – Kaclíková, E. – Mader, A. – Minarovičová, J. – Koreňová, J. – Kuchta, T.: Improvement of the detection sensitivity for Staphylococcus aureus in spices and herbs, Food Analytical Methods, 9, 2016, 1980-1984.

Véghová, A. – Koreňová, J. – Minarovičová, J. – Drahovská, H. – Siekel, P. – Kaclíková, E.: Isolation and characterization of Listeria monocytogenes from the environment of three ewes’ milk processing factories in Slovakia, Journal of Food and Nutrition Research, 54, 252-259.

Lejková, J. – Koreňová, J. – Ženišová, K. – Valík, Ľ. – Kuchta, T.: Isolation of autochthonous lactic acid bacteria from ewes’ lump cheese, bryndza cheese and barrelled ewes’ cheese, and their characterization using Fourier transform infrared spectroscopy, Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, 308-313.

Šaková, N. – Sádecká, J. – Lejková, J. – Puškárová, A. – Koreňová, J. – Kolek, E. – Valík, Ľ. – Kuchta, T. – Pangallo, D.: Characterization of May bryndza cheese from various regions in Slovakia based on microbiological, molecular and principal volatile odorants examination, Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, 239-251.

Šmíd, J. – Godálová, Z. – Piknová, Ľ. – Siekel, P. – Kuchta, T.: Semi-quantitative estimation of soya protein-based additives in meat products using real-time polymerase chain reaction, Journal of Food and Nutrition Research, 54, 2015, 165-170.

Caridi, A. – Sidari, R. – Kraková, L. – Kuchta, T. – Pangallo, D.: Assessment of color adsorption by yeast using grape skin agar and impact on red wine color, Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin, 49, 2015, 195-203.

Koreňová, J. – Rešková, Z. – Véghová, A. – Kuchta, T.: Tracing Staphylococcus aureus in small and medium-sized food-processing factories on the basis of molecular sub-species typing, International Journal of Environmental Health Research, 25, 2015, 384-392.

Brežná, B. – Šmíd, J. – Costa, J. – Radvanszky, J. – Mafra, I. – Kuchta, T.: In silico and experimental evaluation of DNA-based detection methods for the ability to discriminate almond from other Prunus spp. Molecular and Cellular Probes, 29, 2015, 99-115.

De Medici, M. – Kuchta, T. – Knutsson, R. – Angelov, A. – Auricchio, B. – Barbanera, M. – Diaz-Amigo, C. – Fiore, A. – Kudirkiene, E. – Hohl, A. – Horvatek Tomic, D. – Gotcheva, V. – Popping, B. – Prukner-Radovcic, E. – Scaramaglia, S. – Siekel, P. – To, K. A. – Wagner, M.: Rapid methods for quality assurance of foods: the next decade with polymerase chain reaction (PCR)-based food monitoring, Food Analytical Methods, 8, 2015, 255-271.

Muhterem-Uyar, M. – Dalmasso, M. – Bolocan, A. S. – Hernandez, M. – Kapetanakou, A. E. – Kuchta, T. – Manios, S. G. – Melero, B. – Minarovičová, J. – Nicolau, A. I. – Rovira, J. – Skandamis, P. N. – Jordan, K. – Rodríguez-Lázaro, D. – Stessl, B. – Wagner, M.: Environmental sampling for Listeria monocytogenes control in food processing facilities reveals three contamination scenarios, Food Control, 51, 2015, 94-107.

Rešková, Z. – Koreňová, J. – Kuchta, T.: Effective application of multiple locus variable number of tandem repeats analysis to tracing Staphylococcus aureus in food-processing environment. Letters in Applied Microbiology, 58, 2014, 376-383.

Dalmasso, M. – Bolocan, A. S. – Hernandez, M. – Kapetanakou, A. E. – Kuchta, T. – Manios, S. G. – Melero, B. – Minarovičová, J. – Muhterem, M. – Nicolau, A. I. – Rovira, J. – Skandamis, P. N. – Stessl, B. – Wagner, M.: Comparison of polymerase chain reaction methods and plating for analysis of enriched cultures of Listeria monocytogenes when using the ISO11290-1 method. Journal of Microbiological Methods, 98, 2014, 8-14.

Pangallo, D. – Šaková, N. – Koreňová, J. – Puškárová, A. – Kraková, L. – Valík, L. – Kuchta, T.: Microbial diversity and dynamics during the production of May bryndza cheese. International Journal of Food Microbiology, Vol. 170, 2014, pp. 38-43.

Sádecká, J. – Kolek, E. – Pangallo, D. – Valík, L. – Kuchta, T.: Principal volatile odorants and dynamics of their formation during the production of May Bryndza cheese. Food Chemistry, 150, 2014, 301-306.

Kuchta, T. – Knutsson, R. – Fiore, A. – Kudirkiene, E. – Höhl, A. – Horvatek Tomic, D. – Gotcheva, V. – Pöpping, B. – Scaramagli, S. – To Kim, A. – Wagner, M. – De Medici, D.: A decade with nucleic acid-based microbiological methods in safety control of foods. Letters in Applied Microbiology, 59, 2014, 263-271.

Godálová, Z. - Bergerová, E. – Siekel, P.: Effect of high temperature and pressure on quantification of MON 810 maize. Czech Journal of Food Sciences, 31, 2013, 376-381.

Oriešková, M.- Gajdošová, K.- Oslanecová, L.- Ondreíčková, K.- Kaclíková, E.- Stuchlík, S.- Turňa, J.- Drahovská, H.: Function of thermotolerance genomic island in increased stress resistance of Cronobacter sakazakii. Journal of Food and Nutrition Research, 52, 2013, 37-44.

Janská, V. – Piknová, Ľ. – Kuchta, T.: Semi-quantitative estimation of the walnut content in fillings of bakery products using real-time polymerase chain reaction with internal standard material. European Food Research and Technology, 235, 2012, 1033-1038.

Kraková, L. - Chovanová, K. - Ženišová, K. - Turcovská, V. - Brežná, B. - Kuchta, T. - Pangallo, D.: Yeast diversity investigation of wine-related samples from two different Slovakian wine-producing areas through a multistep procedure. LWT – Food Science and Technology, 46, 2012, 406-411.

Costa, J. – Mafra, I. – Kuchta, T. – Oliveira, M. B. P. P.: Single-tube nested real-time PCR as a new highly sensitive approach to trace hazelnut. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60, 2012, 8103-8110.

Soler, M - Ruiz-Rueda, O. - Lopez-Siles, M. - Calvó, L. - Kaclíková, E. - Garcia-Gil, J. L.: A validated simple and rapid method for the simultaneous detection of both Cronobacter spp. and Salmonella spp. for infant formula quality control. Dairy Science and Technology, 92, 2012, 151-166.

Soler, M - Ruiz-Rueda, O. - Lopez-Siles, M. - Calvó, L. - Kaclíková, E. - Garcia-Gil, J. L.: A new validated real-time PCR-based method for the specific and fast detection of Cronobacter spp. in infant formula. Food Analytical Methods, 5, 2012, 179-187.

Chovanová, K. - Kraková, L. - Ženišová, K. - Turcovská, V. - Brežná, B. - Kuchta, T. - Pangallo, D.: Selection and identification of autochthonous yeasts in Slovakian wine samples using a rapid and reliable three-step approach. Letters in Applied Microbiology, 53, 2011, 231-237.

Bergerová, E. - Brežná, B. - Kuchta, T.: A novel method with improved sensitivity for the detection of peanuts based upon single-tube nested real-time polymerase chain reaction. European Food Research and Technology, 232, 2011, 1087-1091.

Janská, V. - Piknová, Ľ. - Kuchta, T.: Relative quantification of walnuts and hazelnuts in bakery products using real-time polymerase chain reaction. European Food Research and Technology, 232, 2011, 1057-1060.

Minarovičová, J. – Lopašovská, J.  – Valík, Ľ. - Kuchta, T.: A method for the detection of Cryptosporidium parvum oocysts in milk based on microfiltration and real-time polymerase chain reaction. Food Analytical Methods, 4, 2011, 116-120.

Koreňová, J. – Urdová, K. – Oravcová, K.: Efficacy of some commercial sanitizers for devitalization and removal of bacterial biofilms. Journal of Food and Nutrition Research, 50, 2011, 13-20.