Zasadnutie CAC (2003)

26. rokovanie Komisie Codex Alimentarius FAO/WHO

Rím, 30. jún - 7. júl 2003

Na zasadnutí sa zúčastnilo 481 delegátov zo 124 členských štátov a 77 zástupcov 48 mimovládnych medzinárodných organizácií. Úvodné vystúpenia zástupcov FAO a WHO vyzdvihli nevyhnutnosť aktivít CAC a potrebu realizácie záverov hodnotiacej správy vypracovanej skupinou nezávislých expertov.

V súlade s programom boli prezentované krátke správy zo zasadnutí regionálnych koordinačných výborov vrátane záverov zo zasadnutia CC EURO, ktoré sa uskutočnilo minulý rok v Bratislave. V nadväznosti na hlasovanie doplnkov k procedurálnemu manuálu sa rozhodovalo o účasti EC za riadneho člena CAC. V diskusii nedošlo k zhode, a tak sa pristúpilo k hlasovaniu s týmto výsledkom: Z celkového počtu zaregistrovaných hlasov bolo 73 za a 12 proti, 13 štátov sa zdržalo hlasovania. Na základe hlasovania sa teda EC stala právoplatným členom CAC.

Závažným bodom programu bolo prerokovanie správy sekretariátu o úlohách, vyplývajúcich z hodnotiacej správy o činnosti CAC, ktorú pripravila skupina nezávislých expertov. Z rokovania vyplynulo: Ročné zasadania CAC budú organizované podľa potreby. EXEC bude zasadať 2x ročne a bude zodpovedný za hodnotenie implementácie záverov, pričom prioritné bude zlepšenie procesu riadenia prípravy noriem, prehodnotenie úloh a činnosti EXEC, prehodnotenie jednotlivých štruktúr CAC a prehodnotenie postupov práce CAC.

Rokovanie sa sústredilo na celý rad ďalších závažných problémov, týkajúcich sa problematiky prípravy nových noriem, Trust fundu na podporu aktivít rozvojových štátov, financovania aktivít CAC a i. Uskutočnili sa tiež voľby nového predsedu a podpredsedov CAC, členov EXEC a regionálnych koordinátorov. Predsedom na ďalšie obdobie sa stal p. Stuart Slorach zo Švédska. Za regionálneho koordinátora pre Európu bola opätovne schválená Slovenská republika.

Normy a súvisiace texty schválené v 8. stupni ako finálne texty

Africké regionálne smernice pre národné kontaktné miera a národné kódexové výbory

Norma na čokoládu a čokoládové výrobky

Všeobecná kódexová norma na potravinárske aditívne látky: Revízia prílohy k tabuľke 3

Medzinárodný číselník potravinárskych prídavných látok: Zmeny

Všeobecná kódexová norma na potravinárske aditívne látky: Zmeny v prílohách a tabuľkách

Kódex praxe zameraný na prevenciu a redukciu kontaminácie jablkovej šťavy a jej zložiek pre iné nápoje patulínom

Najvyššie hladiny patulínu v jablkovej šťave a v jej zložkách pre iné nápoje

Kódex praxe zameraný na prevenciu (redukciu) kontaminácie obilnín mykotoxínmi, vrátane príloh o ochratoxíne A, zearalenone, fumonizíne a trichotecénoch

Všeobecná norma na ožarované potraviny: Revízia

Princípy analýzy rizík pri potravinách odvodených z modernej biotechnológie

Smernica na posudzovanie neškodnosti potravín odvodených z rastlín s rekombinantnou DNA

Smernica na posudzovanie neškodnosti potravín produkovaných pomocou mikroorganizmov s rekombinantnou DNA

Norma na varené sušené solené sardely

Kódex praxe na ryby a rybacie výrobky

Kódexová norma na citrónovníky a grapefruity: Revidované ustanovenia

Norma na sladkú kasavu

Kódex hygienickej praxe na čerstvé ovocie a zeleninu

Systém HACCP a smernice na jeho aplikáciu; Revízia smerníc na systémy kontroly pri dovoze potravín

Smernice na posudzovanie ekvivalencie sanitárnych opatrení súvisiacich s inšpekciou potravín a certifikačnými systémami

Smernice na produkciu, výrobu, označovanie a marketing organicky produkovaných potravín: Zmena 5. časti – Kritériá

Všeobecná norma na označovanie balených potravín: Zmena názvov tried

Smernice na nutričné označovanie: Zmena

Norma na olivové oleje: Revízia

Harmonizované smernice IUPAC na validáciu analytických metód v jednom laboratóriu

Všeobecné analytické metódy na detekciu radiačne ošetrených potravín

Všeobecné analytické metódy na aditívne látky a kontaminanty

Norma na smotanu: Revízia

Norma na fermentované mlieka: Revízia

Norma na sušenú srvátku: Revízia

Všeobecné princípy hygieny mäsa

Norma na vodnaté kokosové výrobky: Kokosové mlieko a kokosová smotana

Norma na konzervované bambusové výhonky

Norma na konzervované kôstkové ovocie

Smernice na baliace médiá pre kôstkové ovocie

Najvyššie limity rezíduí pesticídov

Smernice správnej laboratórnej praxe pri analýze rezíduí pesticídov: Revízia

Najvyššie limity rezíduí veterinárnych liekov

Normy a súvisiace texty schválené v 5. a 8. stupni ako finálne texty s odporúčaním na vynechanie stupňov 6 a 7

Medzinárodný číselník potravinárskych prídavných látok: Zmeny

Všeobecná kódexová norma na potravinárske aditívne látky: Zmeny v prílohách a tabuľkách

Odporúčané špecifikácie identity a čistoty potravinárskych prídavných látok

Odporúčaný medzinárodný kódex praxe na radiačné ošetrenie potravín: Revízia

Príloha o posudzovaní možnej alergenicity k smernici na posudzovanie neškodnosti potravín odvodených z rastlín s rekombinantnou DNA

Norma na vybrané rastlinné oleje: Zmeny

Všeobecná kódexová norma na syr: Zmena

Pesticídy: Najvyššie limity rezíduí

Odporúčania na metódy analýzy rezíduí pesticídov: Zmeny úvodnej časti

Najvyššie limity rezíduí veterinárnych liekov

Normy a súvisiace texty schválené v 5. stupni zrýchleného postupu

Medzinárodný číselník potravinárskych prídavných látok: Zmeny

Slovník termínov a definícií pre rezíduá veterinárnych liekov v potravinách: Zmeny

M. Kováč