Zasadnutie CCMAS (2005)

26. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania

(CC MAS, Budapešť, 3. - 8. apríl 2005)

26. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania (CC MAS) sa konalo v dňoch 3.4. až 8.4.2005 v Thermal hoteli Helia, Budapešť. Na zasadnutí sa zúčastnilo 133 delegátov a pozorovateľov zo 47 členských krajín, jednej členskej organizácie EÚ a 15 medziná-rodných organizácií (napr. AOCS, IDF, IFJU, ISO a pod.). V rámci zasadnutia kódexového výboru sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí členských krajín EÚ za účelom koordinácie spoločné-ho postupu pri prejednávaní a schvaľovaní jednotlivých bodov rokovania CCMAS.

V úvode bol prijatý program zasadnutia s drobnými úpravami. Ďalším bodom rokovania boli pri-pomienky iných komisií Codex Alimentarius (agenda 2) k niektorým agendám kódexového výboru CCMAS. Z nich najdôležitejšie, týkajúce sa metód odberu vzoriek, určovania neistôt merania vo vzťahu k interpretácii výsledkov merania analytických metód a i. sa zapracovali do ďalších prejed-návaných materiálov.

Agenda 3, týkajúca sa kritérií na hodnotenie prijateľnosti analytických metód pre ciele Codexu Alimentarius, sa zlaďovala v zmysle definícií a terminológie Procedurálneho manuálu a bola vráte-ná pracovnej skupine na prepracovanie. Tento bod bola spojený aj s prejednávaním dokumentov týkajúcich sa návrhu odporúčaní ohľadom princípu vhodnosti pri hodnotení metód analýzy, ako aj dokumentu, týkajúceho sa návrhu postupov pri riešení sporov medzi laboratóriami v prípade ne-zhodných výsledkov analytického stanovenia. Tomuto dokumentu sa vyslovila všeobecná podpora a jeho súčasná podoba bude revidovaná na základe elektronickej diskusie v pracovnej skupine.

Agenda 4, pozostávajúca z prehľadu skompilovanej analytickej terminológie pre účely Kódexu v procedurálnom manuáli bude aktualizovaná revidovaním mnohých definícií v rôznych medziná-rodných profesných organizáciách pod vedením delegácie USA.

Dôležitou a najviac diskutovanou témou kódexového výboru bola agenda 5, týkajúca sa prijatia konkrétnych analytických metód na kódexové účely (v kódexových normách). V rôznych detailoch boli pripomienkované metódy pre odber vzoriek a navrhované analytické metódy stanovenia vybra-ných ukazovateľov kvality potravín z kódexových výborov pre jedlé tuky a oleje, ovocie a zeleninu, ovocné a zeleninové šťavy, ryby a rybie výrobky, ako aj z výborov pre výživu a potraviny, pre oso-bitné výživové účely, cereálne výrobky a mlieko a mliečne výrobky. Vo všeobecnosti sa poukazo-valo na zastaranosť a nedostupnosť niektorých analytických metód a potrebu ich aktualizácie. Prerokovával sa aj zaujímavý materiál, týkajúci sa analytickej parametrizácie kódexových metód stanovenia stopových prvkov, ktorý pripravila Nordic Committee on Food Analysis. Všetky doku-menty sa budú ďalej spracovávať podľa pripomienok a aktualizovať.

Agenda 6 je veľmi dôležitá vzhľadom na potrebu kvalitnejšej interpretácie výsledkov merania vo vzťahu k metodike odberu vzoriek, používaniu neistoty merania a faktora výťažnosti analytických metód. Výbor odsúhlasil zapracovanie pripomienok iných kódexových výborov do tohto materiálu.

Vcelku novým dokumentom bol návrh kritérií pre metódy detekcie a identifikácie GMO potravín (agenda 7). Materiál obsahuje definície, všeobecné odporúčania a kritériá pre tieto metódy, vali-dačné a kvalitatívne požiadavky na PCR a imunologické metódy. Agenda sa ďalej spracováva v pracovnej skupine pod vedením Nemecka a Veľkej Británie.

Do novej agendy 8, týkajúcej sa metód stanovenia dioxínov a PCB, sa zahrnú ďalšie nové metódy, ktoré sa v súčasnosti validujú cestou medzilaboratórnych porovnaní. Výbor vyzval prítomné dele-gácie, aby poskytli informácie o relevantných metódach delegácii Nemecka, ktorá vedie pracovnú skupinu k tejto téme.

V rámci prejednania činnosti mimovládnej agentúry (IAM) bola prednesená informácia o výsledkoch spoločného rokovania IAM s organizáciami EURACHEM, IUPAC, ISO, AOAC a i. Konečná správa z tohto rokovania bude dostupná na web stránke AOAC.

Termín nasledujúceho zasadnutia Kódexového výboru pre metódy analýz a vzorkovania (CCMAS) v Budapešti bol predbežne dohodnutý na 15–19. máj 2006.

M. Suhaj