Zasadnutie CAC (2005)

28. zasadnutie Komisie FAO/WHO Codex Alimentarius

(Rím, 4.-9. júl 2005)

Komisia Codex Alimentarius (ďalej len CAC):

 1. schválila zmeny procedurálnych pravidiel a niektoré ďalšie zmeny Procedurálneho manuálu;
 2. schválila vyše 20 nových alebo revidovaných noriem vrátane kódexu hygienickej praxe na mäso;
 3. schválila celý rad návrhov na nové aktivity a návrhy na prerušenie prác;
 4. požiadala FAO a WHO, aby  aj naďalej považovali pravidelné financovanie kódexových aktivít za významnú prioritu, a zároveň vyjadrila vážne obavy o rozpočet WHO v položke poskytovania vedeckého poradenstva v období 2006-2007;
 5. schválila štruktúru a harmonogram prípravy nového strategického plánu na obdobie 2008-2013;
 6. potvrdila celý rad odporúčaní vyplývajúcich zo sprehľadnenia štruktúry kódexových výborov a mandátu kódexových pracovných skupín;
 7. odložila rozhodnutie o tom, či sa má pripraviť norma na parmezán, ako aj rozhodnutie o zriadení kódexovej pracovnej skupiny pre antimikrobiálnu rezistenciu;
 8. uvítala operatívnosť fondu pomoci (Trust Fund), vyjadrila vďaku donorským štátom a žiadala, aby sa sprehľadnili kritériá, podľa ktorých sa financie distribuujú;
 9. vyjadrila ocenenie FAO a WHO za prebiehajúce aktivity podporujúce kódex, najmä s ohľadom na poskytovanie vedeckého poradenstva a budovania kapacít v oblasti bezpečnosti a kvality potravín;
 10. zvolila svojich zástupcov:
  - predseda: Claude Mosha (Tanzánia),
  - podpredsedovia: Karen Hulebak (USA), Norainin Mhd. Othoman (Malajzia) a Wim van Eck (Holansko);
 11. zvolila regionálnych zástupcov do výkonného výboru a určila regionálnych koordinátorov.

I. Zoznam noriem a súvisiacich textov, ktoré boli schválené ako finálne texty v 8. stupni

Normy a súvisiace  texty Odkaz Stav
Ustanovenia o potravinárskych aditívnych látkach vo Všeobecnej kódexovej norme na potravinárske aditívne látky ALINORM 05/28/12, odst. 83 a príloha X schválené
Kódex praxe na prevenciu a redukciu kontaminácie orechov aflatoxínmi ALINORM 05/28/12, odst. 132 a príloha XXI schválené
Kódex praxe na prevenciu a redukciu kontaminácie konzervovaných potravín cínom ALINORM 05/28/12, odst. 166 a príloha XXV schválené
Najvyššie hladiny kadmia v pšenici, zemiakoch, stonkovej a koreňovej zelenine, listovej zelenina a inej zelenine ALINORM 05/28/12, odst. 175 a príloha XXVI schválené
Kódex praxe na ryby a rybacie produkty (časť o akvakultúre) ALINORM 05/28/18, odst. 59 a príloha II schválené
Zmena normy na solené ryby a sušené solené ryby z čeľade Gadidae ALINORM 05/28/18, odst. 34 a príloha IV schválené
Kódex hygienickej praxe na mäso ALINORM 05/28/16, odst. 67 a príloha II schválené so zmenami
Smernica na vitamínové a minerálne potravinové doplnky ALINORM 05/28/26, odst. 35 a príloha II schválené so zmenami
Najvyššie reziduálne hladiny pesticídov ALINORM 05/28/24, odst. 77-213 a príloha II schválené (okrem deltametrínu v listovej zelenine a karbosulfánu v mandarínkach a zemiakoch)
Predbežné najvyššie reziduálne hladiny pesticídov ALINORM 05/28/24, odst. 189-203 a príloha V schválené
Najvyššie reziduálne limity veterinárnych liekov ALINORM 05/28/31, odst. 92 a príloha II schválené
Všeobecná kódexová norma na ovocné šťavy a nektáre ALINORM 05/28/39, odst. 103 a príloha II schválené so zmenami
Minimálne Brixove stupne rekonštituovaných štiav a pretlakov a minimálny obsah šťavy a pretlaku v ovocných nektároch (hrozno, guava, mandarínky, mango, mučenky, tamarindy) ALINORM 05/28/39, odst. 104 a príloha III schválené
Metódy analýzy pripravené na začlenenie do komoditných noriem a do Codex STAN 234-1999 ALINORM 05/28/23, odst. 53-83 a príloha III schválené

II. Zoznam noriem a súvisiacich textov, ktoré boli schválené ako finálne texty v 5. a 8. stupni s vynechaním 6. a 7. stupňa

Normy a súvisiace texty Odkaz Stav
Ustanovenia o potravinárskych aditívnych látkach uvedené vo všeobecnej kódexovej norme na aditívne látky ALINORM 05/28/12, odst. 83 a príloha X schválené
Zmeny v medzinárodnom čísleníku potravinárskych aditívnych látok ALINORM 05/28/12, odst. 88 a príloha XIII schválené
Špecifikácia identity a čistoty aditív v nadväznosti na 63. rokovanie JECFA ALINORM 05/28/12, odst. 114 a príloha XVI schválené
Revízia preambuly všeobecnej normy na kontaminanty a toxíny v potravinách (N09-2004) ALINORM 05/28/12, odst. 128 a príloha XIX schválené
Kódex praxe na ryby a rybacie produkty ALINORM 05/28/18, odst. 91 a príloha III schválené so zmenami (odst. 47)
Norma na rambutan ALINORM 05/28/35, odst. 89 a príloha VI schválené
Princípy elektronickej certifikácie ALINORM 05/28/30, odst. 37 a príloha II schválené do CAC/GL 38-2001 (odst. 48)
Zmena normy na rastlinné oleje ALINORM 05/28/17, odst. 45 a príloha III schválené
Regionálna smernica pre kódexové kontaktné miesta a národné kódexové výbory (Blízky Východ) ALINORM 05/28/40, odst. 66 a príloha V schválené
Najvyššie reziduálne hladiny pesticídov ALINORM 05/28/24, odst. 77-213 a príloha III schválené
Najvyššie reziduálne hladiny pesticídov v koreninách ALINORM 05/28/24, odst. 177-182 a príloha IV schválené
Smernica na aplikáciu hmotnostnej spektrometrie pri identifikácii, potvrdení a kvantitatívnom stanovení rezíduí ALINORM 05/28/24, odst. 228 a príloha X schválené
Nové kódy a čísla komodít so schválenými najvyššími limitmi rezíduí ALINORM 05/28/24, odst. 268 a príloha XI schválené
Najvyššie reziduálne limity veterinárnych liekov ALINORM 05/28/31, odst. 92 a príloha III schválené
Kódex praxe na minimalizáciu a zvládnutie antimikrobiálnej rezistencie ALINORM 05/28/31, odst. 117 a príloha VIII schválené
Minimálne Brixove stupne pre rekonštituované šťavy a pretlaky a minimálny obsah šťavy a pretlaku v ovocných nektároch (citróny, limety, pomaranče, ananásy) ALINORM 05/28/39, odst. 105 a príloha IV schválené so zmenami (pozri odst. 67-68)

III. Zoznam noriem a súvisiacich textov, ktoré boli schválené v 5. stupni zrýchleného procesu

Normy a súvisiace texty Odkaz Stav
Revízia tabuľky 1 odborúčaného kódexu medzinárodnej praxe na uskladnenie a prepravu jedlých tukov a olejov vo veľkom ALINORM 05/28/17, odst. 52 a príloha II schválené

Súčasné predsedníctvo kódexových pomocných orgánov

Kód Kódexový výbor pre Hostiteľský štát Stav
CX 703 mlieko a mliečne výrobky Nový Zéland aktívny
CX 708 kakaové produkty a čokoládu Švajčiarsko pozastavený
CX 709 tuky a oleje Spojené kráľovstvo aktívny
CX 710 cukry Spojené kráľovstvo pozastavený
CX 711 potravinárske prídavné látky a kontaminanty Holandsko aktívny
CX 712 hygienu potravín Spojené štáty americké aktívny
CX 713 spracované ovocie a zeleninu Spojené štáty americké aktívny
CX 714 označovanie potravín Kanada aktívny
CX 715 metódy analýzy a vzorkovania Maďarsko aktívny
CX 716 všeobecné princípy Francúzsko aktívny
CX 718 rezíduá pesticídov Holandsko aktívny
CX 719 prírodné minerálne vody Švajčiarsko pozastavený
CX 720 výživu a potraviny na osobitné výživové účely Nemecko aktívny
CX 722 ryby a rybacie produkty Nórsko aktívny
CX 723 hygienu mäsa Nový Zéland pozastavený
CX 728 rastlinné bielkoviny Kanada pozastavený
CX 729 obilniny a strukoviny Spojené štáty americké pozastavený
CX 730 rezíduá veterinárnych liekov v potravinách Spojené štáty americké aktívny
CX 731 čerstvé ovocie a zeleninu Mexiko aktívny
CX 733 certifikáciu dovozu a vývozu potravín a inšpekčné systémy Austrália aktívny

Medzivládna pracovná skupina ustanovená na 27. zasadnutí CAC

CX 802                             ad hoc Kódexová medzivládna pracovná skupina pre biotechnologicky odvodené potraviny        Japonsko