Zasadnutie CCMAS (2006)

27. zasadnutie Kódexového výboru FAO/WHO pre metódy analýzy a vzorkovania

Rokovanie sa konalo v dňoch 15.5.2006 až 19.5.2006 v hoteli Thermal Helia v Budapešti. Pred začiatkom rokovania CC MAS prebehlo koordinačné stretnutie predstaviteľov členských krajín EU. Na tomto rokovaní sa venovala pozornosť predovšetkým spoločnému postupu členských krajín k navrhovanému programu zasadnutia CC MAS.

27. zasadnutia Kódexového výboru CC MAS sa zúčastnilo celkom 132 delegátov a pozorovateľov reprezentujúcich 45 členských krajín CA, jednu členskú organizáciu (EÚ) a 13 medzinárodných organizácií. Predsedajúcim zasadnutia bol prof. Peter Biacs z Korvínovej univerzity v Budapešti, spolupredsedom prof. Pál Molnár z Univerzity v Szegede. Stretnutie otvorila a účastníkov v mene vlády Maďarskej republiky privítala Dr. Zuzsa Folláth, zástupkyňa štátneho tajomníka Ministerstva poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja MR, ktorá okrem iného uviedla, že pre MR je veľká česť byť už po niekoľko rokov hostiteľskou krajinou CC MAS. S potešením konštatovala, že opätovne vzrástol počet účastníkov na rokovaní výboru, ktorého práca má veľký význam pri ochrane zdravia spotrebiteľov ale aj pri práci ďalších orgánov Codex Alimentarius (CA).

Prvým bodom rokovania bolo schválenie programu. K predloženému návrhu programu delegácia EÚ, zastúpená Rakúskom ako predsedajúcou krajinou, prezentovala vlastný dokument s rozdelením kompetencií medzi EÚ a jej členskými štátmi pri prerokovávaní a schvaľovaní jednotlivých bodov programu. CC MAS vzal dokument na vedomie. Súhlasil tiež so zmenou poradia prerokovávaných dokumentov a so zaradením bodu 5b, „Spracovanie metód pre analýzu stopových prvkov do podoby kritérií“, za bod 3a, „Návrh smernice na evaluáciu akceptovateľných metód analýz“, nakoľko tieto dokumenty spolu úzko súvisia. Následne bol takto upravený program bez väčšej diskusie schválený.

Ďalším bodom rokovania boli dokumenty a pripomienky, adresované CC MAS z Komisie Codex Alimentarius a iných výborov, ktoré uviedla zástupkyňa sekretariátu CA Dr. Selma Doyran. CC MAS skonštatoval, že viaceré materiály, ktoré boli zaslané na rokovanie majú len informatívny charakter a budú prejednané v rámci príslušných bodov programu.

Boli vznesené pripomienky viacerých delegácií, napr. Thajska, Japonska, Austrálie, najmä v otázke využitia analytických výsledkov a spracovania plánu vzorkovania. O posúdenie tohto materiálu požiadal Výbor pre všeobecné princípy (CC GP). Pripomienky thajskej delegácie smerovali najmä k tomu, že uplatňovanie prezentovaného dokumentu, ak by bol prijatý v kódexových normách, môže byť problematické najmä pre rozvojové krajiny. Thajsko ďalej navrhlo dokument doplniť o inštrukcie uľahčujúce jeho implementáciu a vyžiadalo si viac času na jeho štúdium. Rozsiahla diskusia prebiehala k materiálu týkajúcemu sa problematiky stanovenia dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB), ktorý bol opätovne zaradený na rokovanie CC MAS po dodaní požadovaných informácií z Kódexového výboru pre analýzu potravín a kontaminantov (CC FAC). CC MAS sa rozhodol zaradiť diskusiu k tomuto dokumentu v rámci bodu 7.

Bod 3a Návrh smernice na evaluáciu akceptovateľných metód analýz bol opätovne zaradený na rokovanie na základe záverov z predchádzajúceho stretnutia, kde sa rozhodlo, že materiál sa po pripomienkovaní a prepracovaní v rámci elektronickej pracovnej skupiny, vedenej delegáciou Nového Zélandu, opätovne posúdi. Dokument predstavila delegácia Nového Zélandu a stručne zhrnula zmeny a zapracované pripomienky. Samotný materiál má vyše 40 strán a je členený v základnej štruktúre do troch kľúčových častí: Odhad základných veličín, Podmienky pre akceptáciu analytickej metódy a Príklady využitia klasifikácie opísanej v časti A. Odzrkadľuje zložitosť danej problematiky, ktorú by bolo vhodné posúdiť aj v rámci diskusií na vedeckých fórach a až potom pristúpiť k zavedeniu kritérií, t. j. k zovšeobecneniu. Ozrejmeniu zámeru dokumentu napomohla prednáška člena delegácie Nového Zélandu J. H. Jowetta, odborníka na otázky štatistiky, v ktorej venoval pozornosť najmä otázke reprodukovateľnosti meraní, odhadu odchýlky merania a jej súvisu s počtom analyzovaných vzoriek ako aj odhadu systematickej chyby.

Dokument sa stretol so širokým ohlasom viacerých delegácií. Viaceré z nich v rámci diskusie ocenili množstvo práce ktoré elektronická skupina vykonala, ale na druhej strane kritizovali najmä zložitosť celého dokumentu, čo môže spôsobovať problémy pri jeho implementácii v analytickej praxi a žiadali dokument zrevidovať a zjednodušiť. Tiež bola vznesená požiadavka na zjednotenie a vzájomné prepojenie definícií, ktoré sa v dokumente vyskytujú. Roger Wood (UK) navrhol najprv dokument publikovať vo vedeckom časopise, čo sa tiež stretlo s podporou viacerých delegátov.

V odpovedi na vznesené pripomienky delegácia Nového Zélandu odpovedala že viaceré vznesené pripomienky a kritizované nedostatky vyplývajú z krátkosti času, ktorý mala skupina na jeho prípravu, súhlasila s jeho prípadným zverejnením vo vedeckom časopise a ponúkla ďalšiu revíziu a predloženie na nasledujúce zasadanie CC MAS, pričom vyzvala všetky delegácie na dodanie pripomienok a výhrad k dokumentu v písomnej forme v čo najkratšom čase. V tomto zmysle predsedajúci rokovanie k tomuto bodu uzavrel. Dokument sa vráti na pripomienkovanie, bude prepracovaný, spracovaný do podoby vedeckej publikácie a na svojom nasledujúcom zasadnutí sa ním CC MAS bude znova zaoberať.

V zmysle zmeny programu, schválenej v bode 1., predsedajúci otvoril diskusiu k bodu 5b Spracovanie metód pre analýzu stopových prvkov do podoby kritérií. K tomuto bodu bol na rokovanie predložený nový, prepracovaný materiál. Dokument predstavila delegácia Švédskeho kráľovstva, pod vedením ktorého pracovala elektronická pracovná skupina. Zhrnula základnú filozofiu prepracovaného dokumentu ako aj prístup, ktorý skupina pri jeho príprave použila. Pre vybranú modelovú skupinu analyzovaných zložiek (stopové prvky v potravinách) sa vypracujú kritériá a limity, ktoré musí spĺňať každá súčasná i ďalšia analytická metóda, ak sa má použiť na stanovenie príslušného analytu. Keď príslušná metóda kritériá splní, mala by sa dať automaticky používať aj bez posúdenia príslušným výborom CA. Problematickou ostáva otázka „tvrdosti“ kritérií, výber komodít na ktoré sa má tento prístup aplikovať a následné zovšeobecnenie kritérií aj pri ostatných komoditách.

V následnej diskusii delegácia EÚ ako aj ďalšie delegácie vyjadrili podporu dokumentu a zdôraznili jeho potrebu. Vyjadrili tiež názor, že v prípade odsúhlasenia „kriteriálneho“ prístupu by nejaký čas mali zostať súbežne v platnosti doteraz schválené metódy a aj im zodpovedajúce kritériá.

Delegácia UK podotkla, že predložený dokument vychádza z konsenzov, ktoré boli dosiahnuté v rámci viacerých diskusných fór aj v rámci ad-hoc medziodborových mítingov. Ako problematické naznačila prijatie kritérií najmä vtedy, keď sa na analýzu jedného analytu využíva viac analytických metód založených na rôznych princípoch. Poukázala tiež na skutočnosť, ktorú „kriteriálny“ prístup ukázal, t. j. že existuje veľké množstvo analytických metód, ktoré už boli schválené a ktoré pravdepodobne schválené byť nemali. Nastolila tiež otázku problematického zaradenia tohto dokumentu do systému noriem a dokumentov CA, jeho využitia komoditnými výbormi, ako aj samotnou analytickou komunitou. Viaceré delegácie vyjadrili podporu stanovisku UK, navrhli tiež viaceré zmeny v jednotlivých častiach dokumentu, najmä presuny niektorých komodít, ich vypustenie alebo doplnenie.

Zástupkyňa sekretariátu CA S. Doyran vyjadrila postoj Komisie a uviedla, že všetky návrhy a pripomienky sa zvážia. V otázke začlenenia dokumentu do systému noriem CA uviedla, že existuje niekoľko spôsobov ako ho zaradiť, pričom treba urobiť aj niekoľko zmien v Procedurálnom manuáli CA. Navrhla tiež posúdiť dokument na nasledujúcom stretnutí. Teraz by mal prebehnúť proces posúdenia existujúcich noriem a ich súladu s týmto dokumentom. Tiež by mala pokračovať diskusia s cieľom odstrániť sporné body.

Bod 3b, Návrh pracovnej verzie smernice na priebeh diskusie o výsledkoch analýz, bol najviac diskutovanou oblasťou 27. zasadnutia CC MAS. Návrh materiálu na základe pripomienok z predchádzajúcich zasadnutí CC MAS opätovne spracovala elektronická skupina pod vedením Francúzska. Zástupca Francúzskej delegácie uviedol obsah dokumentu a pozadie jeho vzniku. Vyzdvihol jeho dôležitosť, keďže hlavným zámerom je vypracovať smernicu na postup pri riešení problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri porovnávaní výsledkov analýz jednotlivých komodít, zistených v skúšobných laboratóriách exportujúcej a importujúcej krajiny. Zhrnul tiež zmeny a doplnky, ktoré boli v dokumente od posledného rokovania uskutočnené. Z ohľadom na množstvo pripomienok bol prijatý návrh aby sa materiál prejednával bod po bode.

Sekretariát CA a viaceré delegácie v následnej diskusii vyjadrili obdiv a poďakovanie za prácu, ktorú elektronická pracovná skupina na dokumente vykonala. EÚ prezentovala celkový súhlas so zámerom a obsahom dokumentu a pripomienky zhrnuté v príslušnom CRD. Vzhľadom na význam dokumentu a spôsob rokovania systémom bod po bode sa rozpútala pomerne rozsiahla a niekedy protichodná diskusia viacerých delegácií, najmä Malajzie, Thajska, UK a Nemecka. Problematickou bola najmä otázka vzorkovania, možnej kontaminácie vzorky počas transportu resp. skladovania v laboratóriu, kritérií, otázka tretej vzorky, spôsoby akými porovnávať výsledky laboratórií, keď sa použijú na analýzu rôzne analytické metódy alebo analytické metódy s rozličnou reprodukovateľnosťou, resp. neistotou.

Z diskusie vyplynulo množstvo pripomienok, pozmeňovacích návrhov existujúceho textu, úpravy tlačových chýb v texte i jeho prílohách, ako aj návrhy nových dodatkov. Pre sprehľadnenie bol viacerými delegátmi podporený návrh Nórska na doplnenie materiálu schémou, ktorá by názorne vysvetľovala postup pri uplatňovaní smernice. Množstvo pripomienok viedlo k prerušeniu diskusie o tomto bode s tým, že sa k nemu CC MAS vráti po ich zapracovaní.

Diskusia k už prepracovanému materiálu pokračovala aj na druhý deň. Viaceré delegácie vyjadrili názor, že materiál by sa mal zaslať na posúdenie Kódexovému výboru pre hygienu potravín na posúdenie. V závere diskusie jednotlivé delegácie vyjadrili svoj názor na ďalší postup pri prejednávaní dokumentu. Delegácia EU vyjadrila svoju podporu a s ohľadom na potrebu tohto materiálu odporučila prerokovať ho v čo možno najkratšom čase v ďalšom kroku schvaľovacej procedúry. Niektoré delegácie, napr. USA, Malajzia a Austrália, navrhli dokument znova pripomienkovať a opätovne predložiť na rokovanie CC MAS. Výbor súhlasil s posunutím dokumentu na ďalšie schvaľovanie, jeho posúdením na budúcoročnom stretnutí CC MAS a následnom odoslaní dokumentu na definitívne schválenie na 30. zasadnutie Komisie v r. 2007.

Po ukončení diskusie k bodu 3b bola odsúhlasená zmena programu a zaradenie agendy bodu 5a Posúdenie analytických metód pre využitie v Kódexových normách pred bod 4. Agenda tohto bodu je vlastne správou z ad-hoc rokovania Pracovnej skupiny pre posudzovanie metód analýz. Rokovanie k tomuto bodu viedol Roger Wood (UK). V úvodnom prejave predstavil dokument, ktorý obsahuje súbor analytických metód na stanovenie jednotlivých komponentov v ovocných šťavách, analytické metódy pre instantné cestoviny, metódy analýz tukov v mlieku, normy na potraviny neobsahujúce glutén ako aj metódy na analýzu ďalších komponentov. O posúdenie a odsúhlasenie týchto metód požiadal CC MAS iné výbory CA. Následne sa rozprúdila diskusia k jednotlivým metódam a ich zaradeniu do systému analytických metód (metódy typu I. až IV). Boli navrhnuté opravy viacerých tlačových chýb v dokumente. Výbor vyjadril poďakovanie Dr. Woodovi a Pracovnej skupine za vykonanú prácu.

Agendu bodu 4 Prehľad analytickej terminológie používanej na účely kódexu predstavil zástupca USA. Dokument sa zaoberá revíziou definícií, ktoré by mali byť navzájom zosúladené a zaradené do Procedurálneho manuálu, definíciami pojmov, ktoré v súčasnosti posudzujú medzinárodné organizácie, a ktoré by sa na tomto stretnutí nemali prerokovávať, pokiaľ sa ich proces posudzovania neukončí, ako aj definíciami, ktorých posúdenie je potrebné s ohľadom na terminológiu, ktorá je už zaradená v Procedurálnom manuáli a na ktoré sa odkazujú jeho príslušné články.

V ďalšej diskusii delegácia EÚ predstavila svoje pripomienky, uvedené v príslušnom CRD, a požiadala CC MAS aby tieto pripomienky zvážil. EÚ nežiadala o otvorenie diskusie k týmto pripomienkam, ale v prípade potreby je ochotná o nich diskutovať. Delegácie Brazílie, Kuby a ďalších štátov požiadali o viac času na preštudovanie dokumentu a stanovísk. Delegácia Iránu prezentovala pripomienky k technickej stránke dokumentu a navrhla opravu viacerých chýb.

Delegácia UK informovala, že sa pripravuje publikovanie definícií štatistických veličín (ISO 3354-2), preto navrhla aby sa tieto veličiny až do ukončenia schvaľovacieho procesu ISO a do dosiahnutia vzájomnej dohody členov Inter Agency Meeting (IAM) o tejto problematike neposudzovali. Rovnako na IAM sa diskutovala otázka vyňatia definícií analytických pojmov z Procedurálneho manuálu a ich vydanie formou samostatnej smernice, čo by zároveň zjednodušilo proces ich prípadnej aktualizácie. S týmto názorom vyjadrili viaceré delegácie súhlasné stanovisko.

Podľa názoru viacerých delegácií by elektronická pracovná skupina mala vo svojej práci pod vedením USA pokračovať. Na ďalšie zasadnutie CC MAS by sa mal pripraviť nový dokument, ktorý bude obsahovať zapracované všetky písomné pripomienky, doručené elektronickej pracovnej skupine. Zároveň by sa mala väčšia pozornosť venovať obsahu jednotlivých definícií. USA súhlasili s pokračovaním práce na dokumente, zároveň navrhli aby sa v materiáli jasne uviedlo, že ide o definície všeobecné, nie špecifické. Výbor CC MAS súhlasil s pokračovaním prác na dokumente pod vedením USA, zároveň súhlasil s presunom príslušnej časti Procedurálneho manuálu zaoberajúcej sa analytickou terminológiou do osobitného dokumentu, predbežne nazvaného ako Pracovný návrh smernice pre analytickú terminológiu, ktorý sa následne posúdi v zmysle platného postupu CA, a predpokladá jeho finalizáciu v roku 2008. Výbor CC MAS zároveň súhlasil, aby sa po zapracovaní všetkých pripomienok o materiáli znova rokovalo na nasledujúcom stretnutí.

S veľkým záujmom sa stretla agenda bodu 6 Kritériá na detekciu a identifikáciu potravín získaných biotechnologickými postupmi. Pracovnú elektronickú skupinu k tejto problematike viedla delegácia UK a Nemecka. Elektronická pracovná skupina po skončení rokovania bude vo svojej práci pokračovať a s ohľadom na pripomienky dokument zreviduje. Vo všeobecnej diskusii s týmto postupom súhlasila aj delegácia EÚ, ktorá prezentovala vlastné pripomienky. Niekoľko delegátov navrhlo modifikáciu termínov, používaných v materiáli. Veľká diskusia sa venovala najmä náhrade pojmu GMO za pojem potraviny získané biotechnologickými postupmi (food derived from biotechnology).

Delegácia USA, vzhľadom na to, že sa ide o pomerne novú a rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť, navrhla po prepracovaní dokument opätovne posúdiť a keďže jeho zaradenie do systému dokumentov CA by mohlo byť problematické, navrhla tiež jeho publikovanie FAO. Zástupkyňa sekretariátu CA navrhla pokračovať v práci na dokumente a spracovať ho do podoby smernice. V otázke jeho publikovania FAO sa vyjadrila, že uvažovať o tom je pomerne predčasné, je potrebné na úrovni FAO otvoriť diskusiu k tejto téme, čo si vyžiada pomerne dlhý čas. Predsedajúci k tomuto bodu neotvoril podrobnú diskusiu. Výbor sa uzniesol, že po prepracovaní sa materiálom bude zaoberať na nasledujúcom zasadaní a vyzval zainteresovaných na predkladanie stanovísk v písomnej forme členom elektronickej pracovnej skupiny.

Siedmy bod programu sa zaoberal analytickými metódami na stanovenie dioxínov a PCB. V úvode predsedajúci uviedol, že je to materiál zaradený na rokovanie z predchádzajúceho zasadania CC MAS. Na tomto zasadnutí zároveň CC MAS požiadal relevantné Výbory CA o zaslanie zámerov, na aké účely sa má dokument pripravovať. Zároveň bola delegácia Nemecka požiadaná aby viedla elektronickú PS, ktorá by spracovala analytické metódy do podoby kritérií. Delegácia Nemecka zhodnotila prácu na dokumente a uviedla, že s ohľadom na oneskorené zaslanie pripomienok niektorých krajín neboli tieto ešte do materiálu zapracované. Zároveň vyjadrila nespokojnosť so stanoviskom CC FAC. Hlavne však nie sú jasné zámery a navrhované metódy nemajú oporu v kódexových normách. Bez toho nie je možné o metódach rokovať, ani žiadne metódy posudzovať. Je potrebné tiež dodefinovať detekčné limity a rovnako komodity, na analýzu ktorých sa metódy majú využiť. Výbor vyjadril s týmto postojom súhlas. Navrhol práce na materiáli v súčasnej podobe zastaviť, zaslať ho na vyjadrenie CC FAC a počkať na stanovisko. Zároveň poďakoval delegácii Nemecka za vykonanú prácu. Materiál Revízia protokolu IUPAC/ISO/AOAC na skúšanie spôsobilosti predstavil p. Wood (UK). Ako uviedol, r. 2006 IUPAC publikoval Medzinárodný harmonizovaný protokol na skúšanie spôsobilosti analytických a chemických laboratórií. Jedná sa o pomerne rozsiahly dokument reflektujúci viac než 10-ročný vývoj. Vzhľadom k takému dlhému obdobiu od vypracovania prvej verzie protokolu bolo potrebné revidovať ho v kontexte so zmenami a vývojom analytických metód. K materiálu prebehla minimálna diskusia. Všeobecne bolo prezentované súhlasné stanovisko delegátov s revidovaným protokolom.

Dokument Neistoty vzorkovania je tradičným bodom programu rokovaní CC MAS. Kvantifikácia neistôt vzorkovania je náplňou práce mnohých organizácií a popri otázke neurčitosti analýzy predstavuje komplexný problém neurčitosti meraní, ktorý sa rieši na medzinárodnej úrovni. Jedná sa v tomto štádiu iba o diskusný materiál. Pojednáva o spôsoboch odhadu a kvantifikácie neistôt a na niekoľkých príkladoch je názorne vysvetlený vzájomný súvis neistoty vzorkovania a neistoty analýzy a ich celkový vplyv na výslednú neistotu merania.

V diskusii delegát Austrálie nastolil otázku, aká vlastne neistota má byť spojená s výsledkom analýzy. V tejto súvislosti prezentoval názor, že do vyriešenia sporných otázok nemá zmysel pokračovať v práci na dokumente. Predstaviteľ EÚ uviedol, že vzorkovanie je kritickým krokom analýzy a EÚ plne podporuje prácu na tomto dokumente. Do textu je potrebné zapracovať všetky pripomienky a znova ho prerokovať. Viaceré štáty diskutovali otázku, či a v akej forme v práci na dokumente pokračovať, pričom nebol dosiahnutý konsenzus. S ohľadom na to, že EUROCHEM pripravuje vydanie vlastného pracovného materiálu o problematike odhadu a kvantifikácie neistôt vzorkovania, bolo nakoniec odsúhlasené, že v ďalšej práci sa bude pokračovať až po publikovaní tohto materiálu, aby bolo možné zhodnotiť jeho dosah.

Správu z medziodborového mítingu (IAM) o metódach analýz a vzorkovania prezentoval predsedajúci mítingu p. Wood. Míting sa uskutočnil v piatok 12. mája 2006 a zúčastnilo sa na ňom viac než 10 medzinárodných organizácií. Viaceré body agendy IAM boli náplňou rokovania CC MAS, keďže IAM bol organizovaný za účelom prípravy stanovísk na 27. zasadnutie CC MAS. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční v piatok pred začiatkom 28. zasadania CC MAS. K tomuto bodu diskusia nebola otvorená, keďže správa má informatívny charakter a závery zo stretnutia už boli prezentované na zasadnutí CC MAS.

V rámci časti programu Ostatné záležitosti a plán práce do budúcnosti sa viaceré delegácie vyjadrili k aktuálnym otázkam a potrebám vyplývajúcim z práce CC MAS, ako aj iných výborov CA. Bol vyjadrený všeobecný súhlas s potrebou intenzívnejšej vzájomnej spolupráce jednotlivých výborov. Opätovne sa otvorila diskusia k niektorým dokumentom s tým, že sa pripravia revidované verzie problematických dokumentov a tie budú prejednané na nasledujúcom zasadnutí CC MAS.

Delegácia UK informovala, že na nadchádzajúcom stretnutí by mal byť prezentovaný dokument IUPAC - vývoj medzinárodnej smernice na validáciu kvalitatívnych analytických metód. Holandská delegácia, podporovaná viacerými štátmi, prezentovala názor, že CC MAS čelí problémom pri vývoji, posudzovaní a schvaľovaní analytických metód, ktoré nemajú oporu v kódexových normách. V závere diskusie k tomuto bodu agendy sa CC MAS zaoberal otázkou náplne ďalšieho stretnutia. Termín 28. zasadnutia Kódexového výboru pre metódy analýz a vzorkovania bol dohodnutý na 19. – 23. marec 2007.

Ing. Martin Polovka, PhD.
zástupca SR na rokovaní

Revízia textu: T. Šinková