Zasadnutie CCEURO (2007)

Informácia z 25. zasadnutia Regionálneho koordinačného výboru FAO/WHO pre Európu

(CCEURO 14. - 19. január 2007, Vilnius, Litva)

Zasadnutie sa uskutočnilo na pozvanie vlády Litvy v kooperácii s koordinátorom pre Európu (Švajčiarsko). Organizované bolo spoločne litovským Národným výživovým strediskom a švajčiarskou vládou v kooperácii s FAO a WHO. Zasadnutie otvoril pán Romualdas Sabaliauskas, tajomník, Ministerstvo zdravotníctva Litvy a predsedal mu pán Urs Klemm a pani Awilo Ochieng Pernet (Švajčiarsko).

Regionálny koordinačný výbor prijal program zasadnutia a schválil prerokovanie nasledovných článkov v bode 7) Iné záležitosti a práca pre budúcnosť:

 • návrh pracovných princípov pre analýzu rizika pri zabezpečovaní neškodnosti potravín na uplatnenie v jednotlivých štátoch - na návrh Nemecka v mene členských štátov (ČŠ) EÚ,
 • podmienky označovania krajiny pôvodu v jednotlivých normách na syry - na návrh Nemecka v mene ČŠ EÚ,
 • označovanie potravín a potravinových zložiek získaných určitými metódami genetickej modifikácie/genetického inžinierstva - na návrh Nemecka v mene ČŠ EÚ,
 • morálny kódex medzinárodného obchodu s potravinami - na návrh Nemecka v mene ČŠ EÚ,
 • informácia o rozpracovaní problematiky prírodných minerálnych vôd v rámci Codexu Alimentarius - na návrh Švajčiarska,
 • informácia, ktorá sa týka blížiacej sa voľby člena Výkonného výboru za Európu - na návrh Spojeného kráľovstva.

Výbor upozornil na rozdelenie kompetencií medzi Európskym spoločenstvom a jeho ČŠ, ktoré prezentovala delegácia ES ako CRD1 podľa procedurálneho pravidla II.5.

Záležitosti vyplývajúce zo zasadnutí Komisie Codex Alimentarius (CAC) a iných kódexových výborov

Zhodnotenie Regionálnych koordinačných výborov

Regionálny koordinačný výbor CCEURO (ďalej len Výbor) schválil odporúčania 28. zasadnutia CAC týkajúce sa úlohy a aktivít Regionálnych koordinačných výborov. Poznamenalo sa nasledovné:

Podľa Výboru sa pokročilo v povzbudzovaní krajín, aby sa zúčastňovali na práci CCEURO, ale je potrebné ďalšie úsilie, aby sa zapájali aj ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ.

Výbor súhlasil, že nie je potrebné prehodnotiť jeho pracovný plán a priority, keďže v rámci CCEURO neprebieha príprava noriem.

Predseda informoval, že za účelom zlepšenia komunikácie a koordinácie v regióne Švajčiarsko vytvorilo webovú stránku s diskusným fórom v angličtine a ruštine: www.codexeurope.ch. Vyzval všetkých účastníkov, aby aktívne využívali tento nástroj. Povedal, že jedným z hlavných problémov pri vytváraní systému bola neaktuálnosť emailových adries kódexových kontaktných bodov.

Pripomenulo sa všetkým účastníkom, že správne a fungujúce emailové adresy kódexových kontaktných bodov by sa mali oznámiť kódexovému sekretariátu a tieto emailové schránky by sa mali pravidelne sledovať, aby sa predišlo odmietnutiu prichádzajúcich správ v dôsledku obmedzenej kapacity servera. Ideálnym riešením by bolo vytvoriť všeobecnú schránku, ktorú by mohlo sledovať viacero osôb. V roku 2006 za zastavila distribúcia papierových pracovných dokumentov, preto elektronická cesta je jedinou možnosťou ako zabezpečiť komunikáciu medzi členmi kódexu a kódexovým sekretariátom.

Výbor blahoželal Švajčiarsku k úspešnej organizácii troch tréningových kurzov počas svojho funkčného obdobia - dva vo Vilniuse, Litve (2005, 2007) a jeden v Záhrebe, Chorvátsku (2006) v kooperácii s FAO a WHO a podporil budúcu organizáciu workshopov a seminárov vrátane tých, ktoré sú spojené so zasadnutiami Výboru.

Strategický plán 2008-2013

Výbor vyzval k návratu k odporúčaniam 58. zasadnutia Výkonného výboru (CCEXEC), odsúhlasených na 29. zasadnutí CAC, ohľadom potreby vyjadrení k návrhu strategického plánu 2008-2013, ktorý sa nachádza v dokumente ALINORM 06/29/3A, príloha II.

Výbor vyzval FAO a WHO, aby mobilizovali dostatok zdrojov, aby CAC mohol plniť svoj mandát. Výbor bol obzvlášť znepokojený, že sa uvažovalo o možnosti zrušiť zasadnutia Regionálnych výborov v dôsledku neistého rozpočtu.

Časť 1

Výbor nemal špeciálne návrhy na zmenu časti 1 návrhu Strategického plánu a prijal ju celú.

Čo sa týka cieľa 4, delegácia Nemecka v mene ČŠ EÚ naznačila, že je za zlepšenú spoluprácu s OIE, ktorá pracuje na témach priamo sa týkajúcich kódexových noriem a príbuzných textoch. Delegácia navrhla, aby sa to uskutočnilo inovatívne, napr. prostredníctvom pracovných skupín alebo task force.

Časť 2

Výbor, odvolávajúc sa na dvojitý mandát CAC, odporučil vsunúť do textu Aktivity 1.1, 1.2, 1.3 a 1.4 za slová „neobmedzovať obchod viac než je potrebné“ nový text „rešpektujúc základné ciele CAC“.

Výbor, uznávajúc význam Globálnej stratégie o výžive, fyzickej aktivite a zdraví WHO a práce vykonávanej CCFL a CCNFSDU, odporučil vsunúť do Aktivity 1.3 za slová „technologický rozvoj“ nové slová „a Globálnej stratégie o výžive, fyzickej aktivite a zdraví WHO“.

Čo sa týka cieľa 5: „Podpora maximálnej a efektívnej participácie členov“, zatiaľ čo Výbor uznáva právo výborov vytvárať pracovné skupiny, ak sú potrebné pre napredovanie textov medzi zasadnutiami týchto výborov, a zároveň chápe finančnú zaťaž pre hostiteľské krajiny takýchto pracovných skupín, vyjadril zároveň znepokojenie nad nárastom počtu fyzických skupín medzi zasadnutiami výborov a nad tým, že často je pracovným jazykom týchto pracovných skupín len angličtina. Výbor sa obáva, že vzrastajúci počet takýchto stretnutí ako aj jazykové obmedzenia by mohli negatívne ovplyvniť kompletnosť a transparentnosť pri vytváraní kódexových noriem.

Výbor zdôraznil, že Pravidlá pre fyzické pracovné skupiny by sa mali plne rešpektovať a pri každej príležitosti by sa malo zvážiť, či je skutočne potrebné vytvoriť fyzickú pracovnú skupinu a či by úlohu nemohla vykonať elektronická pracovná skupina. Ak sa vytvorí fyzická pracovná skupina, malo by sa vynaložiť úsilie, aby sa podľa možnosti používali všetky jazyky výboru, ktorý skupinu založil, napríklad by sa mohlo zvážiť spolufinancovanie tlmočenia a zabezpečovania prekladov viacerými členmi.

Časť 3

Výbor podporil odporúčania vyplývajúce z 58. zasadnutia CCEXEC, ktoré boli odsúhlasené na 29. zasadnutí CAC, aby sa formát používaný v súčasnosti pri kritickom sprehľadňovaní nahradil tabuľkou 1 uvedenej v 3. časti návrhu Strategického plánu.

Prehľad štruktúry kódexových výborov a mandátu kódexových výborov a task forces (29. zasadnutie CAC)

Výbor prediskutoval návrhy v odstavcoch 1 až 28 dokumentu ALINORM 06/29/9B, časť II Add.1 „Zhodnotenie štruktúry kódexových výborov a mandátu kódexových výborov a task forces“. Termín zaslania pripomienok na CL/ 2006/29-CAC, v ktorom sa požadujú vyjadrenia štátov a pozorovateľov k tejto veci je 31.1.2007. Výbor odsúhlasil, aby sa pripomienky v tejto záležitosti pripravili až po dodaní stanovísk jednotlivých krajín.

Výbor podporil návrhy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 a poznamenal nasledovné:

Návrh 1

Delegácia Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo podporuje návrh, požiadala objasnenie skutočných mechanizmov, ktoré sa môžu použiť na implementáciu návrhu v praxi. Kódexový sekretariát informoval Výbor, že pri využití manažérskych nástrojov by sa mal udržať celkový počet kódexových zasadnutí raz za dva roky pod hornou hranicou a malo by sa zabezpečiť vyrovnané plánovanie zasadnutí počas celého kalendárneho roka. Po prvé, Komisia by mala byť opatrná pri zakladaní nových pomocných orgánov alebo reaktivovaní výborov odročených bez uvedenia dátumu, aby sa udržal zvládnuteľný počet aktívnych výborov. Po druhé, CAC na radu CCEXEC by mala pozorne posudzovať viacročné plánovanie kódexových zasadnutí. Po tretie, je nevyhnutný dialóg medzi hostiteľskými krajinami pomocných orgánov a kódexovým sekretariátom pri zabezpečení vhodného intervalu medzi zasadnutiami jednotlivých pomocných orgánov.

Návrh 6

Výbor principiálne podporil návrh, pričom v tejto etape nevyjadril názor o špecifických prípadoch prezentovaných v dokumente ohľadne spôsobu, ktorým by sa niektoré existujúce pomocné orgány mohli zlúčiť. Delegácia Spojeného kráľovstva sa odvolávala na písomnú pripomienku v mene ČŠ EÚ, podľa ktorého by sa mal dávať pozor, aby sa nevytvoril výbor s takým širokým mandátom, že práca sa stane neefektívnou, a odporučila postup hodnotenia od prípadu k prípadu.

Návrh 10

Výbor pripomenul, že navrhol zahrnutie zvláštneho odkazu na Globálnu stratégiu WHO o výžive, fyzickej aktivite a zdraví do Strategického plánu Kódexu na 2008 - 2013 a znovu potvrdil vedúcu úlohu výborov CCFL a CCNFSDU v záležitostiach spojených s výživou v rámci Kódexu.

Výbor nepodporil návrh 2, keďže sa nazdáva, že číro aritmetický prístup pri obmedzovaní počtu pomocných orgánov nie je vhodný a Komisia by mala zachovať možnosť založenia nového pomocného orgánu bez rozpustenia alebo pozastavenia činnosti iného.

Pôsobnosť Regionálnych kódexových výborov

Predseda vyzval Výbor, aby sa vyjadril k dvom otázkam: 1) či je potrebné naďalej zachovávať harmonizáciu oblastí pôsobnosti jednotlivých regionálnych výborov; a 2) aké dôvody by opodstatňovali návrh na zmenu súčasnej oblasti pôsobnosti CCLAC a prípadne aj CCEURO.

Delegácia Nemecka v mene ČŠ EÚ uviedla, že oblasti pôsobnosti všetkých regionálnych výborov by mali zostať harmonizované a v prípade zmeny pôsobnosti jedného regionálneho výboru by sa rovnako mali zmeniť aj pôsobnosti ostatných. Delegácia ďalej uviedla, že podpora schvaľovania regionálnych pozícií je už pokrytá a oblasti pôsobnosti nie je potrebné meniť. Tento názor podporilo Švajčiarsko.

Výbor tiež zaznamenal názory a pripomienky ďalších delegácií, podľa ktorých

 • v prípade prijímania regionálnych pozícií v rôznych záležitostiach diskutovaných CAC by CAC mohla stratiť významnú výhodu rozmanitosti názorov;
 • hľadanie konsenzu a dosahovanie kompromisu by sa mohlo stať ešte obtiažnejším, ak by sa regionálne pozície pochádzajúce z rôznych koordinačných výborov systematicky prezentovali CAC a takáto situácia by mohla viesť k značnej zmene rozhodovacieho procesu Kódexu;
 • malo by sa zhodnotiť, či v prípade, že jeden koordinačný výbor zmení svoje pôsobnosti a zahrnie novú funkciu, to bude mať právne následky pre ďalšie koordinačné výbory, ktoré by považovali svoje pôsobnosti za dostatočne široké na zahrnutie takejto funkcie a rozhodli by sa nezmeniť svoje pôsobnosti.

Delegáti sa zhodli na tom, že nie je potrebné meniť pôsobnosti koordinačných výborov podľa návrhu CCLAC, keďže považuje svoje pôsobnosti za dostatočne široké na zabezpečenie uvažovaných funkcií a je toho názoru, že pôsobnosti všetkých koordinačných výborov by mali zostať harmonizované.

Jednotlivé úlohy Regionálnych koordinátorov a členov Výkonného výboru volených na základe geografickej polohy

Výbor preskúmal otázku jednotlivých úloh regionálnych koordinátorov a členov CCEXEC volených na základe geografickej polohy.

Delegáti súhlasili s názorom delegácie Nemecka, vystupujúcej v mene ČŠ EÚ, že koordinátori by mali byť schopní zastávať stanovisko svojho regiónu alebo danej skupiny štátov, kým členovia EXEC volení na geografickej báze majú obhajovať záujmy všetkých členov CAC z hľadiska perspektívy regiónov, za ktoré boli zvolení. Navrhlo sa, aby na ďalšom zasadnutí CCGP boli objasnené tieto dve vzájomne sa dopĺňajúce úlohy a aby sa objasnenie doplnilo do Procedurálneho manuálu.

Tiež sa odporučilo, aby sa zachovala osvedčená prax existencie poradcov, ktorí v súčasnosti môžu sprevádzať členov CCEXEC na geografickej báze.

Aktivity FAO a WHO súvisiace s činnosťou CAC vrátane budovania kapacít

Zástupcovia FAO a WHO informovali Výbor o aktivitách oboch organizácií súvisiacich s budovaním kapacít v členských štátoch na podporu zdravia obyvateľstva a systémov kontroly potravín. Informovali aj o výsledkoch stretnutí expertov zaoberajúcich sa poradenstvom v oblasti chemických a mikrobiálnych nebezpečenstiev v potravinách a otázkami bezpečnosti potravín z hľadiska Kódexu a členských štátov. Bola predložená správa o priebehu konzultačného procesu FAO/WHO pri poskytovaní vedeckého poradenstva. Ďalšia práca sa zameria na aktívny chlór, vírusy v potravinách a antimikróbnu rezistenciu.

Výboru bola ponúknutá možnosť podporiť účasť dvoch zástupcov štátov na rokovaní CCEURO zo Zverenského fondu  FAO/WHO. Z tohto fondu sa podporil aj Seminár FAO/WHO o podpore poznatkov o kódexových postupoch a analýze rizík, ktorý zorganizovalo Švajčiarsko 14. januára 2007 ako súčasť tohto zasadnutia Výboru.

FAO a WHO majú pokračovať v aktívnom budovaní kapacít v európskom regióne, čo by malo zahrnovať národné a regionálne projekty zamerané na bezpečnosť a kontrolu potravín, semináre, tréningové kurzy o posudzovaní mikrobiálnych rizík a problematike CA, ako aj na prípravu tréningových manuálov, ktoré podporia uvedené aktivity. Ako významný mechanizmus na výmenu uvedených informácií sa dá využívať Medzinárodný portál o bezpečnosti potravín a zdraví zvierat a rastlín a Medzinárodná sieť orgánov pre bezpečnosť potravín (INFOSAN).

Konferencia európskych ministrov o nežiaducej obezite, ktorú zorganizovala organizácia WHO 15. - 17. novembra 2006 v Istanbule, odporučila pokračovať v Globálnej stratégii WHO zameranej na  výživu, telesnú aktivitu a zdravie. Vyústilo to do prijatia Európskej charty o nežiaducej obezite, ktorá načrtla zásadné smerovanie na posilnenie týchto aktivít v regióne.

Informácie o národných systémoch kontroly potravín a účasti spotrebiteľov na legislatívnom procese

Na základe odpovedí na CL 2006/21-EURO bol Výbor informovaný o vývoji a súčasnom stave riešenia kontroly a bezpečnosti potravín v členských krajinách regiónu, za čo predsedajúca vyjadrila prítomným delegátom poďakovanie.

Štruktúra a organizácia oficiálnych služieb zodpovedných za kontrolu potravín

Odsúhlasilo sa, aby princípy analýzy rizík tvorili základ národných systémov kontroly potravín. Na vládnej úrovni sa čoraz viac uplatňuje funkčné odčlenenie posudzovania rizika od manažmentu rizika, pričom integrálny prístup v rámci potravinového reťazca sa považuje za kľúčový pre úspešnú kontrolu potravín. Administratívne opatrenia sú rôzne - od jedinej agentúry až po koordináciu kontroly viacerými ministerstvami. V súlade s decentralizáciou štátnej správy je v niektorých štátoch zodpovednosť za kontrolu delegovaná na miestnu úroveň.

Legislatíva bezpečnosti a kvality potravín je v členských štátoch EÚ a harmonizovaná. S európskou legislatívou je harmonizovaná aj legislatíva niektorých štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, čo podporuje vzájomný obchod s potravinami. Niektoré z týchto štátov požadujú dostupnosť informácií o legislatíve EÚ aj v jazykoch, ktoré nie sú oficiálnymi jazykmi EÚ. Cieľom najnovšej európskej potravinárskej legislatívy je lepšia flexibilita pri zachovaní rovnakej úrovne bezpečnosti. Za bezpečnosť a vystopovateľnosť je zodpovedný príslušný výrobca. Profily bezpečnosti potravín trinástich európskych štátov sú dostupné na http://ec.europa.eu/food/fvo/country_profiles.cfm.

Kooperácia s inými štátmi v oblasti legislatívy a kontroly potravín

Výbor bol informovaný, že v rámci súčasných a perspektívnych členských štátoch EÚ, ako aj v ich vzájomnej spolupráci existoval celý rad kooperačných projektov. Ako príklad bol uvedený projekt spolupráce WHO a Rady Európy v rámci Paktu stability v oblasti juhovýchodnej Európy, na ktorom sa podieľali: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,  Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Moldavsko, Rumunsko a Srbsko.

Účasť spotrebiteľov na legislatívnom procese

Vo viacerých štátoch má spolupráca so spotrebiteľmi a spotrebiteľskými organizáciami dlhú tradíciu. Ide o formálne i neformálne konzultácie týkajúce sa bezpečnosti a kontroly potravín vrátane kódexových  aktivít. Vlády regiónu sú si čoraz viac vedomé významu zapájania spotrebiteľov do legislatívneho procesu, čoho výsledkom je dobrá informovanosť a možnosť kvalifikovaného rozhodovania pri výbere potravín. Výboru bola predložená správa z Dánska o skúsenostiach v danej oblasti, pričom spotrebitelia sa vyjadrujú k úradným kontrolám potravín a zúčastňujú sa na procese komunikácie o rizikách.

Informácie o uplatňovaní kódexových noriem na úrovni regiónov

Národná potravinárska legislatíva je v štátoch EÚ a EHS harmonizovaná s nariadeniami ES, ktoré vychádzajú z kódexových noriem a súvisiacich textov. Kódexové normy preto predstavujú závažnú bázu pre potravinársku legislatívu tohto regiónu.

Delegácia Nórska vyzdvihla význam kódexových noriem na ryby a rybacie výrobky, ktoré sú všeobecnou platformou pri riešení problémov Nórska a jeho obchodných partnerov mimo regiónu. Významné sú aj kódexové texty vypracované v rámci CCFICS a CCMAS, pretože sa zaoberajú otázkami, ktoré sa vyskytujú pri dovoze a vývoze.

Talianska delegácia konštatovala, že rozsah preberania kódexových noriem a súvisiacich textov do národnej legislatívy môže byť v jednotlivých regiónoch odlišný, pričom z rokovaní iných regionálnych výborov by tiež mali byť poskytnuté informácie.

Nominácia koordinátora

Na návrh delegácie Poľska Výbor jednomyseľne súhlasil, aby na 30. zasadnutí CAC bolo za koordinátora pre Európu navrhnuté aj v ďalšom funkčnom období Švajčiarsko.

Delegácia Švajčiarska poďakovala všetkým štátom za podporu a nomináciu prijala. Navrhla, aby vzhľadom na úspešnú spoluprácu s Litvou počas prvého funkčného obdobia pokračovala spolupráca s Poľskom, kde by sa uskutočnilo 26. zasadnutie CCEURO. Delegácia Poľska prejavila ochotu k spolupráci s koordinátorom.

Výbor poďakoval Litve za vynikajúcu pomoc Švajčiarsku počas daného funkčného obdobia a za to, že sa ujala hostiteľstva 25. zasadnutia CCEURO.

Iné záležitosti a práca pre budúcnosť

Informácia o rozpracovaní problematiky prírodných minerálnych vôd v rámci Kódexu

Delegácia Švajčiarska, ktoré bolo predsedníckym štátom pozastaveného Kódexového výboru pre prírodné minerálne vody, informovala Výbor o tom, že revízia smernice WHO na kvalitu pitnej vody, dostupnej na

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines/en/index.html

vyústila do nezrovnalostí medzi kódexovou normou (CODEX STAN 108-1981) a súčasným vydaním smernice WHO, týkajúcich sa údajov o niektorých látkach. Činnosť kódexového výboru bola síce pozastavená, ale členské štáty CAC dostali cirkulačný list, aby sa vyjadrili k ďalšiemu postupu. Švajčiarsko chce zosumarizovať odpovede, pripraviť odporúčania a predložiť ich na 30. zasadnutí CAC.

Informácia, ktorá sa týka blížiacej sa voľby člena CCEXEC  za Európu

Delegácia UK informovala Výbor, že členstvo Belgicka v CCEXEC na báze geografického pôvodu končí termínom ukončenia 30. zasadnutia CAC a Belgicko neprejavilo záujme o členstvo pre ďalšie obdobie. UK je pripravené dať sa zvoliť a prevziať túto úlohu.

Návrh pracovných princípov pre analýzu rizika pri zabezpečovaní neškodnosti potravín na uplatnenie v jednotlivých  štátoch

Delegácia ES predložila prehľad histórie prác na uvedenej problematike. V dňoch 26. - 28. septembra sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny pre pracovné princípy analýzy rizík pre bezpečnosť potravín, ktorú zriadil CCGP.

Pracovná skupina sa zhodla na zozname princípov, ktoré pokrývajú všetky kroky analýzy rizík a budú prediskutované na 24. zasadnutí CCGP.

Označovanie potravín a potravinových zložiek získaných určitými metódami genetickej modifikácie/genetického inžinierstva

Touto otázkou sa zaoberá CCFL už vyše 10 rokov. Výbor:

 • bol v zásade za zreteľnú identifikáciu potravín a ich zložiek, ktoré boli získané postupmi genetickej modifikácie/genetického inžinierstva,
 • odvolal sa na kompromis, ktorý bol dosiahnutý v predchádzajúce pracovnej skupine v r. 2003, ktorá navrhovala dve úrovne označovania: prvé povinné (súvisiace so zdravím a ochranou spotrebiteľa), druhé nepovinné (vzťahujúce sa na spôsob výroby),
 • vyjadril názor, že zo spotrebiteľského hľadiska je dôležité, aby boli označenia jednoduché, zrozumiteľné, nezavádzajúce a aby mali význam,
 • dúfa, že CCFL na svojom zasadnutí 6. - 7. februára v Oslo bude schopný navrhnúť prijateľné riešenie.

Morálny kódex medzinárodného obchodu s potravinami

Tejto problematike sa venuje CCGP už niekoľko rokov, ale ani CCGP, ani CCFICS ešte nedoriešili niektoré otázky. Výbor:

 • súhlasil, aby sa Morálny kódex sústredil na morálne aspekty medzinárodného obchodu a neopakoval to, čo je už uvedené v iných kódexových textoch a dohodách WTO,
 • súhlasil s tým, že oblasť pôsobnosti má byť zameraná na ochranu spotrebiteľa v štátoch, ktoré nemajú dosiaľ plnohodnotnú kontrolu kvality a bezpečnosti dovážaných potravín, a teda
 • plne podporil tento princíp: "Štát nesmie vyvážať ani opätovne vyvážať potravinu, ktorá sa považuje za nebezpečnú, nevhodnú na ľudský konzum, znehodnotenú alebo zavádzajúcu spotrebiteľa."

Práca pre budúcnosť

Výbor odsúhlasil, aby sa do predbežného programu jeho ďalšieho zasadnutia zaradili o. i. tieto body:

 • Informácia o uplatňovaní kódexových noriem na národnej a regionálnej úrovni
 • Poučenie z reformy systémov kontroly potravín tam, kde členovia majú možnosť predložiť informácie o tom, čo pomohlo a čo by bolo potrebné zlepšiť
 • Výživové otázky v regióne, napr. obezita, nutričné profily, označovanie výživovej hodnoty a výživové tvrdenia
 • Oznamovanie výsledkov kontrol potravinárskych podnikov spotrebiteľom (napr. označovanie na obale v zmysle súladu s požiadavkami na hygienu).

Predsedajúca vyzvala prítomných, aby využívali webovú stránku CCEURO na výmenu ďalších nápadov ohľadom budúceho zamerania činnosti CCEURO.

Dátum a miesto ďalšieho zasadnutia CCEURO

26. zasadnutie CCEURO sa uskutoční vo Varšave v termíne medzi októbrom 2008 a februárom 2009. Podrobnejšie informácie budú známe po ustanovení koordinátora na 30. zasadnutí CAC.

Ing. Kitti Németh, PhD.
účastníčka zasadnutia