Zasadnutie CCGP (2007)

24. zasadnutie Výboru Codex Alimentarius FAO/WHO pre všeobecné princípy (CCGP)

Zasadnutie sa uskutočnilo v Paríži, vo Francúzsku, v dňoch od 2. – 6. 4. 2007. Viedol ho prof. Michel Thibier, generálny riaditeľ sekcie vzdelávania a výskumu na Ministerstve poľnohospodárstva a rybného hospodárstva.

Zasadnutie sa začalo otvorením a privítaním delegácií pánom Guillaume Cerutti v mene francúzskej vlády – generálny riaditeľ sekcie pre konkurencieschopnosť, záležitosti spotrebiteľov a kontroly. Pán Cerutti upozornil na dva kľúčové body programu, ktoré budú predmetom diskusie a to „Pracovné princípy pre analýzu rizika “ a „Etický kódex pre medzinárodný obchod v oblasti potravín “.

1. Prijatie programu (CX/GP 07/24/1)

Program zasadnutia bol schválený, tak ako bol navrhnutý v dokumente CX/GP 07/24/1.

2. Informovanie zo strany Kódexovej komisie a ostatných kódexových výborov

Výbor na začiatku diskusie k tomuto bodu upozornil, že pripravený dokument má informačnú funkciu.

A) Informácie z 29. zasadnutia CAC
Komisia oznámila, že problematika „Zmeny všeobecných princípoch v Codex Alimentarius“ sa bude diskutovať spolu s bodom 7 programu CCGP.   

a) Príručka týkajúca sa štandardov prijímaných na kroku 8 procedúry, a slúži na rozpracovanie kódexových štandardov, týkajúcich sa ekonomických dopadov.
Výbor informoval, že 29. zasadnutie výboru CAC súhlasilo s vymazaním príručky, týkajúcej sa štandardov na kroku 8 procedúry a zapracovanie príslušného textu  do hlavného textu rozpracovaných procedúr Procedurálneho manuálu. Pripomienky k tomuto bodu programu mali len India a Malajzia. Delegácia Malajzie upozornila na dôležitosť opatrení zahrnutých do príručky a zaistenia práce Kódexu a preto navrhuje znovu vloženie vymazaného textu. Táto pozícia bola podporená Indiou a Thajskom.  Na základe uvedeného Výbor bude informovať CAC, že na 24. zasadnutí CCGP nedošlo ku konsenzu v uvedenej problematike.

Všeobecné štandardy Kódexu pre kontaminanty a toxíny v potravinách.
Výbor podporil štandardy navrhnuté Výborom pre potravinové aditíva a kontaminanty  (CCFAC), týkajúce sa špecifického odkazu na Všeobecné štandardy Kódexu pre kontaminanty a toxíny v potravinách v sekcii kontaminanty Kódexu pre štandardy komodít a ich zahrnutie do Procedurálneho manuálu a postúpenie na 30. zasadnutie CAC ako návrh na novelizáciu textu pod názvom Kontaminanty vo Formáte pre štandardy komodít (príloha ZSC).  

Informácie z 28. zasadnutia CAC
Termín týkajúci sa Regionálneho koordinačného výboru

Návrh Koordinačného výboru pre Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť (CCLAC), o novelizáciu mandátu tohto výboru, ktorý sa týka prijímania regionálnych pozícií v strategických oblastiach a o zmenu obdobia zastávania úradu, hlavným cieľom novelizácie mandátu má byť zefektívnenie a zlepšenie činnosti tohto výboru, nejde o žiadny strategický zámer.
Návrh CCLAC bol predmetom rokovania 28. zasadnutia Komisie, odkiaľ bol posunutý na diskusiu Výboru pre všeobecné princípy (CCGP).
Na CCGP bol návrh podporený krajinami latinskej Ameriky, USA a Austráliou.
Delegácia Argentíny sa vyjadrila, že pre niektoré členské krajiny CCLAC je problém pravidelne sa zúčastňovať na zasadnutí tohto výboru a tam prezentovať svoje stanovisko, hlavne čo sa týka financií.
Mnohé delegácie sa vyjadrili, že mandáty všetkých koordinačných výborov by mali byť rovnaké a nemali by byť medzi nimi žiadne rozdiely.
Právna služba FAO sa vyjadrila, že z právneho hľadiska by podmienky pre všetky koordinačné výbory mali byť rovnaké, ale  nie je problém ak koordinačné výbory majú rôzne podmienky, čo môže zefektívniť ich prácu, ako príklad uviedol Európsku úniu, ktorá má tiež špecifické podmienky ako člen FAO a CA, ale pre zachovanie pevnosti je vhodné, keď koordinačné výbory majú rovnaké podmienky.
Delegácia Čile podporila návrh CCLAC a vyjadrila sa, že v procedurálnom manuáli nie je nikde spomenuté, že mandáty koordinačných výborov musia byť rovnaké,
ČŠ EÚ podporené viacerými delegáciami sa vyjadrili, že zmena „term of reference“ nie je potrebná, v prípade ak by k nej došlo v CCLAC, je dôležité, aby bola zachovaná koexistencia a zmeny boli vykonané aj v iných koordinačných výboroch.
Výbor informoval, že podrobne sa tejto problematike venovali v rokoch 2006/2007 všetky koordinačné výbory, z ich diskusie vyplynulo, že s návrhom CCLAC súhlasili CCASIA a CCNEA. Zase CCEURO, CCNASWP a CCAFRICA podporujú zachovanie rovnakých podmienok pre všetky koordinačné výbory. 
Delegácia Argentíny opätovne upozornila na dôležitosť navrhovaných zmien.
Záver

Výbor pre všeobecné princípy na základe diskusie pri ktorej nedošlo ku konsenzu  odporučil CCLAC opätovne posunúť návrh na prediskutovanie do Koordinačných výborov, a na základe záverov a odporúčaní z rokovaní uvedených výborov bude návrh opätovne prerokovaný na 25. zasadnutí CCGP, kde sa návrh prijme alebo neprijme.

Informácie z iných výborov

Revízia pozície pozorovateľov vo Výkonnom výbore
Výbor informoval, že Výkonný výbor na svojom 58. zasadnutí  prezentoval stanovisko, že súčasná a budúca politika a pravidlá na zaobchádzanie s otázkami dvojitého zastúpenia by mali byť aplikované existujúcimi a budúcimi pozorovateľmi rovnakou mierou. V tejto súvislosti Výkonný výbor prediskutoval, ako revidovať postavenie súčasných pozorovateľov, tak ako je to ustanovené v sekcii 6 Princípov týkajúcich sa účasti medzinárodných nevládnych organizácií na práci Codex Alimentarius. Viacero delegácií sa vyjadrilo, že je potrebné rovnaké zaobchádzanie so súčasnými ako aj novými záujemcami. V diskusii na CCGP sa dospelo ku všeobecnej dohode. Na základe uvedeného výbor odporučí Výkonnému výboru novelizovať sekciu 6, paragraf 1 „ Princípy týkajúce sa účasti medzinárodných nevládnych organizácií na práci v Codex Alimentarius“, tak ako to bolo navrhnuté zo strany sekretariátu (Príloha).

Návrh princípov pre analýzy rizika aplikovaných Výborom pre rezíduá pesticídov
Jedine delegácia Malajzie zaslala písomné pripomienky k tomuto bodu programu, ktoré ústne prezentovala na zasadnutí. Upozornili na potrebu zabezpečenia vzájomného prepojenia medzi dokumentmi opisujúcimi postupy pri analýze rizika v rámci celého Kódexu a upozornili,  že sa už niekoľkokrát vyskytli rozpory medzi dokumentmi, týkajúcimi sa pesticídov a rezíduí veterinárnych liečiv a súčasnými prijatými Princípmi pre analýzu rizika aplikovanými výborom CCFAC. Delegácia Malajzie preto navrhla, že výbory, ktorých sa týka preskúmanie princípov pre analýzu rizika by mali na svojich zasadnutiach prediskutovať túto problematiku s cieľom zabezpečiť vzájomnú prepojenosť medzi jednotlivými dokumentmi (oblasť pesticídov, veterinárne liečivý, analýza rizika).
V súvislosti s touto problematikou Výbor informoval, že návrh strategického plánu na roky 2008 - 2013, ktorý bude prijatý na 30. zasadnutí CAC, zahŕňa aj revíziu konzistencie podrobných princípov pre analýzu rizika   príslušnými kódexovými výbormi.
Delegácia Malajzie navrhla niekoľko zmien paragrafu 15 týkajúceho sa konzistentnosti. Tieto zmeny však zo strany prítomných delegácií neboli podporené, upozornili, že tento paragraf by mal reflektovať iba kritériá použité v systéme CCPR, a preto text ostane nezmenený.
Výbor súhlasil len s vykonaním určitých vydavateľských zmien, ako je korekcia alebo vymazanie odkazu na dokumenty kódexu, či už na následné prijatie alebo diskusiu; vymazanie odkazu na „CXL“ v dodatku k oficiálnemu termínu „MRL“; vysvetlenie postupu na kroku 5/8. Bolo tiež odsúhlasené, že v prílohe, v paragrafoch 5 a 6 bude použitý text pre prijímanie  „Criteria for Prioritization“. 
Záver:

Výbor odsúhlasil dokument s určitými zmenami.

Návrh Metodiky riadenia rizika, zahrňujúci postupy pre analýzu rizika vo Výbore pre rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách.
V nadväznosti na všeobecnú diskusiu k tomuto bodu a k určitým vydavateľským zmenám, Výbor urobil určité zmeny textu a to nasledovné:
Výbor súhlasil, že názov sekcie 3.1.2, ktorá sa zmieňuje iba o vytvorení prioritného zoznamu a neidentifikuje problém bezpečnosti potravín z veterinárnych liečiv, by mal byť umiestnený na prioritný zoznam aj keď nebol identifikovaný problém bezpečnosti potravín.
V paragrafe 14 Výbor súhlasil s vysvetlením, že ochrana dôverných informácií bude odkázaná na článok 39 WTO TRIPS Dohody, sekcia 7. Ochrana utajených informácií.
Záver:

Výbor súhlasil s navrhnutou metodikou riadenia rizika. 

Navrhnuté postupy pre zváženie prijatia a revízii opatrení pre aditíva v potravinách vo Výbore pre potravinové aditíva a kontaminanty (GSFA )
Odkaz na Výbor pre potravinové aditíva a kontaminanty bol zmenený na Výbor pre potravinové aditíva v rámci celého textu. Výbor vykoná určité vydavateľské zmeny a korekcie, vrátane diagramu vo francúzskej verzii dokumentu.
V súvislosti s výrazom „ intake assessment“ Výbor informoval, že tento pojem bol použitý aj v Preambule Všeobecných štandardov pre potravinové aditíva.
USA navrhlo vsunúť do programu Výboru pre potravinové aditíva zváženie opatrení, týkajúcich sa použitia potravinových aditív v štandardných potravinách.
Záver:

Výbor odsúhlasil navrhovaný text.

3. Zmena pracovných princípov pre analýzu rizika v oblasti bezpečnosti potravín CX/GP 07/24/3

Výbor informoval, že na poslednom zasadnutí CCGP bolo dohodnuté vrátiť návrh pracovných princípov pre analýzu rizika na krok 2 na posúdenie vo fyzickej pracovnej skupine, ktorej predsedala Kanada a Nórsko. Zasadnutie sa konalo v Bruseli, v Belgicku. 
Zahájenie práce na rozvoji princípov pre analýzu rizika sa začalo v roku 2001, kedy sa CCGP zaoberal návrhom pracovných princípov a kedy bol výbor CAC požiadaný o vyriešenie problému, či tieto princípy majú byť určené len na využívanie v rámci Kódexu, alebo len v členských štátoch. Komisia CAC potvrdila vysokú prioritu princípov, ktoré má využívať kódex a poverila výbor CCGP ich skompletizovaním.
CCGP vypracoval princípy analýzy rizík pre kódex, ktoré boli schválené Komisiou CAC a v r. 2003 boli začlenené do Procedurálneho manuálu.
O prvom návrhu princípov pre analýzu rizika sa rokovalo na 18. zasadnutí CCGP, kde sa nedospelo k žiadnej zhode, preto bola vytvorená elektronická pracovná skupina, ktorej úlohou bolo riešenie ďalšieho postupu, aby výsledkom diskusie bolo prijatie princípov. Pracovná skupina zaznamenala 4 rozdielne stanoviská k tejto problematike : 1) nie sú potrebné nové princípy, 2) je potrebný nový text, ktorý by sa zaoberal „vyššími princípmi“, 3) diskusia o pôvodnom texte by mala pokračovať, 4) mala by pokračovať diskusia, ale bolo by potrebné vypustiť časť zaoberajúcu sa opatrnosťou. Výsledkom rokovaní pracovnej skupiny opäť nebola zhoda, či prijať alebo neprijať súčasnú formu princípov o čom bol informovaný aj výbor CCGP na svojom 23. zasadnutí. Napokon sa dohodlo, že sa uskutoční fyzické zasadnutie pracovnej skupiny, ktoré sa zrealizovalo v dňoch 26. – 28. septembra 2006 v Bruseli. Na tomto rokovaní sa zúčastnilo 67 delegátov zastupujúcich 29 členských štátov a 5 organizácií ako pozorovateľov. Výsledný dokument bol predmetom diskusie 24. zasadnutia CCGP.
Výbor vyjadril vďaku Kanade a Nórsku a účastníkom na zasadnutí pracovnej skupiny  a za ich vynikajúcu prácu zameranú na zjednodušenie práce na uvedených princípoch.
Veľké množstvo delegácií vyjadrilo svoju všeobecnú podporu dokumentu, ktorý bol výsledkom diskusií pracovnej skupiny a ktorý bude tvoriť dôležitý základ pre ďalší rozvoj dokumentu pre analýzu rizika v oblasti bezpečnosti potravín určenému pre jednotlivé vlády.  K návrhu bolo vznesených množstvo pripomienok, hlavne čo sa týka harmonizácie terminológie vo francúzskej a španielskej verzii.
Následne bol dokument prejednaný po jednotlivých sekciách.

Všeobecná stránka

V paragrafe 2, týkajúcom sa cieľov analýzy rizika, Výbor súhlasil s návrhom viacerých delegácií a to opísať pojem „human health protection“ za účelom jeho vysvetlenia a lepšieho pochopenia. Výbor zároveň súhlasil aj s harmonizáciou použitej terminológie navrhnutého dokumentu s prijatými Pracovnými princípmi.
Výbor súhlasil so zmenou obchodu na medzinárodný obchod v paragrafe 3.
Dlhá diskusia sa viedla aj pri paragrafe 12, hlavne čo sa týkalo prvej vety „ Precaution is an inherent element of risk analysis“, ktorá bola viacerým krajinám nejasá a nie je potrebná, preto navrhovali jej vymazanie.
Po dlhej diskusii nakoniec Výbor rozhodol ponechanie navrhnutého znenia paragrafu 12.
V paragrafe 13. bol vymazaný pojem „output“ z medzinárodných organizácií na základe odporúčaní experta z FAO/WHO výboru  a bol nahradený pojmom „relevant guidance and information“.
Niektoré delegácie navrhovali z textu vymazať organizácie OIE a IPPC, keďže navrhované princípy pre analýzu rizika sú adresované ľudskému zdraviu a oblasť pôsobenia týchto organizácií je odlišná.
Zástupca FAO upozornil na dôležitosť potravinového reťazca ako celku, hlavne čo sa týka prvovýroby a živočíšnej výroby, preto podporujú ponechanie týchto organizácií v texte.
Na základe diskusie bol text paragrafu 13. zmenený minimálne  a to hlavne z dôvodu vyhnutia sa zmätku bola posledná veta preformulovaná nasledovne : „conducted by Codex, FAO, WHO and other relevant international intergovernmental organizations, including OIE and IPPC“.

Politika hodnotenia rizika

Delegácia Indie navrhla vložiť doplňujúci text, týkajúci sa uskutočniteľnosti zriaďovania politiky analýzy rizika. Výbor upozornil, že táto otázka už bola diskutovaná v pracovnej skupine septembri 2006 a kde už boli identifikované ťažkosti, hlavne čo sa týka rozvojových krajín.

Hodnotenie rizika

Delegácia Kamerunu navrhla preformulovať znenie paragrafu 18. nasledovne „the objective of risk assessment should be specified, in conformity with the risk assessment policy“. Výbor však ponechal pôvodné znenie paragrafu 18.
Pri texte paragrafu 20. viacero delegácií sa vyjadrilo, že jeho znenie môže viesť ku konfliktu záujmov. Niektoré delegácie navrhli zmeniť text tak aby sa zabránilo opakovaniu opatrení pre vládnych a nevládnych expertov. Na základe diskusie bolo odsúhlasené zmeniť zoskupenie textu na časť textu pre opatrenia vládnych a nevládnych expertov, čím sa zabezpečí vyhnutiu sa akémukoľvek konfliktu záujmov.

Riadenie rizika

Výbor v tejto časti textu súhlasil s vymazaním pojmu „recommendations“, ktorý bol použitý v súvislosti s Kódexom ale nebol vhodný vo vzťahu pôsobenia jednotlivých vlád.
Delegácia Argentíny navrhla pojem „decision“ nahradiť výrazom „sanitary measure“ vo vzťahu zaistenia opatrení SPS Dohody v paragrafe 28. Návrh bol podporený niekoľkými delegáciami. Členské štáty EÚ navrhli pojem „proportional“ nahradiť  výrazom „proportionate“ s čím súhlasil aj Výbor.
Delegácia Malajzie navrhla vymazanie frázy „and should be proportional to the assessed risk“.
V paragrafe 36 delegácia USA navrhla vymazanie poslednej vety, alebo ako alternatívu navrhla vložiť poznámku pod čiaru, ktorá by informovala, že obchod už nebude viacej obmedzujúci, ako je potrebné: „A measure is no more trade restrictive than necessary unless there another measures, reasonably available taking into account technical and economic feasibility, that achieves the appropriate level of consumer health protection and is significantly less restrictive to trade“.
Delegácia Indie, podporená viacerými delegáciami, navrhla vložiť doplňujúce opatrenia v paragrafe 36, ktoré by reflektovali dôležitosť nákladov a technické možnosti pri zvažovaní posudkov pri riadení rizika. Výbor však upozornil, že tieto záležitosti sú už pokryté v paragrafe 32.  

Komunikácia o riziku

Znenie textu tejto sekcie ostal nezmenený a neboli predložené žiadne pripomienky.

Implementácia

V tejto časti bol diskutovaný názov tejto sekcie. Delegácia Nového Zélandu, podporená viacerými delegáciami, navrhli zmenu názvu na „application“ alebo „other aspects“ namiesto implementácie.
Niektoré delegácie upozornili, že aspekty na vytvorenie kapacít  pre analýzu rizika v sekcii nie sú limitované. Výbor preto súhlasil s presunom paragrafu 42 a 43 na koniec sekcie všeobecné aspekty. Taktiež poznámka pod čiarou bola premiestnená do bodu 4.
Výbor zaznamenal veľký pokrok v diskusii a v rozvoji textu pracovných princípov pre analýzu rizika oproti minulému roku. Niektoré delegácie podporili postúpiť tento bod na krok 5, keďže potrebujú viacej času na hlbšie posúdenie textu na národnej úrovni ešte pred posunutím dokumentu na krok 8. Iné delegácie navrhovali postúpenie dokumentu na krok 8, keďže je veľká potreba príručiek pre analýzu rizika pre vlády jednotlivých krajín.
Záver

Výbor postúpi navrhnuté pracovné princípy pre analýzu rizika na prijatie na 30. zasadnutie CAC do kroku 5 s odporúčaním vynechania kroku 6 a 7 a s možnosťou ich prijatia.
Delegácie Argentíny, Indie, Malajzie a Thajska vyjadrili výhradu k tomuto záverečnému vyjadreniu. Práca bola začatá v roku 2004 a jej ukončenie sa predpokladá v roku 2008. 

4. Návrh revidovania etického kódexu pre medzinárodný obchod v oblasti potravín CX/GP 07/24/4

V úvode diskusie nás Sekretariát informoval o histórii tohto bodu programu.
S revíziou etického kódexu pre medzinárodný obchod v oblasti potravín sa začalo na 20. zasadnutí výboru CCGP. Revízia sa začala adresovaním 6 otázok Výboru pre všeobecné princípy so žiadosťou o objasnenie tejto záležitosti. Následne otázky boli rozposielané ako pracovné dokumenty pod číslom CL 2004/57-GP. Dodatočne boli vyzvané aj všetky Koordinačné výbory FAO/WHO na diskusiu a zaslanie prípadných pripomienok, ktoré boli následne sformulované do pracovného dokumentu CX/GP 05/22/5-Add.1.
Hlavnou otázkou na 24. zasadnutí CCGP bolo, ako pokračovať s prácou na Etickom kódexe. Etický kódex by sa mal zameriavať na to, čo ešte nie je pokryté WTO dohodami, štandardami a príručkami Kódexu. Vo svete  sú veľké nerovnosti, týkajúce sa vládnych kapacít, ktoré by chránili konzumenta. Množstvo rozvojových krajín nemá ešte vypracovanú detailnú legislatívu týkajúcu sa kvalitatívnych a sanitárnych podmienok potravín. Iné krajiny, ktoré neimplementovali do ich národnej legislatívy štandardy a príručky kódexu, majú ťažkosti v nastavovaní inšpekcií a kontrolných služieb, ktoré by boli schopné kontrolovať kvalitu a neškodnosť importovaných potravín. V týchto krajinách je konzument najviac vystavený chorobám pochádzajúcich z potravín a nekalým obchodným praktikám. 
Oblasť, na ktorú by mal byť etický kódex pre medzinárodný obchod zameraný je :
- ochrana konzumentov v krajinách, kde nemajú ešte systémy na kontrolu kvality a bezpečnosti importovaných potravín. Krajina by nemala vyvážať potraviny do krajiny, ktorá ešte nemá zriadené potravinové štandardy a ktorá nemá, alebo má len nízku kontrolu na hraniciach.
Na 23. zasadnutí CCGP bolo dohodnuté, že práca na revízii etického kódexu bude prerušená na kroku 3/4 a počká sa na výsledky diskusie a odporúčania z 15. zasadnutia výboru CCFICS. V rámci diskusie na  zasadnutí CCFICS sa však nedospelo k dohode.
Delegácia Austrálie, ako hosťujúca krajina pre Výbor CCFICS informovala o diskusii prebiehajúcej na 15. zasadnutí CCFICS k Etickému kódexu, kde nedošlo k žiadnemu konsenzu hlavne čo sa týka zriadenia všeobecných princípov vo vzťahu k vyjadreniu:“ Krajina by nemala vyvážať alebo znovu vyvážať potraviny do krajiny, ak je táto potravina vo všeobecnosti nebezpečná pre ľudskú spotrebu, znehodnotená, alebo uvádza spotrebiteľa do omylu“. Pripomienky bolo možné zasielať aj elektronickou formou.
Predseda výboru CCGP sa vyjadril, že je potrebné a dôležité už zaznamenať nejaký vývoj na rozvoji etického kódexu, lebo navonok môže Výbor a aj celý Kódex ako vyznievať neschopný prijať a novelizovať Etický kódex. Preto navrhol sformovanie pracovnej skupiny v rámci zasadnutia CCGP, ktorej úlohou bude navrhnúť zopár jednoduchých princípov, ktoré budú tvoriť základ práce Výboru na Etickom kódexe.
Niekoľko delegácií sa  vyjadrilo proti zriadeniu uvedenej pracovnej skupiny z dôvodu, že akýkoľvek navrhovaný text, ktorý bude základom pre Etický kódex, bude len opakovaním textu už stanovenom v dokumentoch Kódexu.
CCLAC sa vyjadril proti pokračovaniu práci na rozvoji Etického kódexu, keďže mnohé rozvojové krajiny nemajú vybudované kapacity a je potrebné u nich vybudovanie kontrolných systémov pre potraviny. V prípade prijatia Etického kódexu, by s tým mali pomerne veľké problémy. Podobné odporúčanie dal výboru CCGP aj výbor CCFICS.
Iné delegácií na druhej strane podporovali vytvorenie pracovnej skupiny.  Za rozvoj princípov pre Etický kódex sa vyjadrilo aj CCEURO. V prípade zriaďovania kontrolných kapacít, je potrebné určité časové obdobie, na toto sa však reagovalo, že rozvojové krajiny môžu začať s budovaním týchto kapacít v priebehu prípravy Etického kódexu.
Zástupkyňa WTO upozornila, že aj WTO Dohoda doteraz neprinútila vlády rozvojových krajín dostatočne zaistiť ochranu spotrebiteľa pred nebezpečnými potravinami alebo klamnými praktikami. Táto problematika je pravidelne diskutovaná aj v SPS výboroch, kde sú rozvojové krajiny informované o skúsenostiach s budovaním kontrolných kapacít a zároveň je im poskytovaná aj technická pomoc v prípade potreby.
Výbor nakoniec súhlasil so zriadením malej  neformálnej pracovnej skupiny, ktorej úlohou bolo zvážiť revíziu súčasného Etického kódexu a definovať všeobecné princípy, ktoré budú tvoriť základ rozvoja Etického kódexu. Ako základ pre rozvoj princípov bol použitý text pripravený delegáciou USA  a ktorý pozostával z výpisov už existujúceho Kódexu.
Niektoré delegácie sa vyjadrili, že tento text bude tvoriť výborným počiatočný bod pri ďalšej práci na rozvoji Etického kódexu.
K textu sformovaného pracovnou skupinou (príloha správy) boli vyjadrené nasledovné pripomienky:
- článok 4 nie je dostatočne presný a nechráni rozvojové krajiny  pred neprijateľnými praktikami,
- do textu by malo byť zahrnuté aj prehlásenie vývozcov,
- text by mal mať preambulu,
- terminológia článku 3.2 by mala byť aktualizovaná a reflektovať súčasné výrazy ako „hazard“ a „risk“,
- mali by tu  byť riešené aj otázky implementácie,
- touto problematikou by sa mal zaoberať aj WFP a následne by mal byť skompletizovaný Kódexom,
- v texte by mala byť zahrnutá aj problematika tranzitných krajín.
Niektoré delegácie sa vyjadrili, že text pripravený pracovnou skupinou nepomôže vyhnúť sa exitujúcim problémom v obchode s neštandardnými potravinovými produktmi a že pripravený text je len opakovaným znením už existujúcich medzinárodných príručiek a implementácia týchto príručiek bola veľmi komplikovaná a nefungovala. Tieto krajiny podporovali názor postúpenia tohto bodu programu do Výboru CCFICS a prerušiť prácu na revízii etického kódexu vo Výbore pre všeobecné princípy.
Zástupca WHO  podporil pokračovanie práce na novelizácii Etického kódexu.
Záver

Výbor rozhodol, že text pripravený pracovnou skupinou bude rozposlaný na pripomienkovanie pre krok 3. Na revízii Etického kódexu sa bude pokračovať v roku 2009. Výbor tiež požiadal FAO, WHO a ostatné medzinárodné organizácie o poskytnutie pomoci jednotlivým rozvojovým krajinám pri zriaďovaní a implementovaní importných a exportných kontrolných systémov pre potraviny. 

5. Jednotlivé úlohy Regionálnych koordinátorov a členov Výkonného výboru volených na základe geografickej polohy (CX/GP 07/24/5)

Na 26. zasadnutí Komisie Kódex Alimentarius (CAC) sa rozhodlo na základe odporúčania FAO/WHO, že Výkonný výbor by mal byť rozšírený a koordinátori by sa mali stať členmi Výkonného výboru. O novelizovanie procedurálnych pravidiel požiadal Výbor pre všeobecné princípy v roku 2003 na svojom 19. zasadnutí.
Úlohy koordinátorov a členov volených na zemepisnom základe by mali by odlišné. V tejto súvislosti Výbor vyjadril názor, že členovia volení na zemepisnom základe by mali konať v súlade s Výkonným výborom v celkovom záujme Komisie ako celku. Koordinátori by mali byť schopní zastávať stanovisko svojho regiónu alebo danej skupiny štátov, kým členovia Výkonného výboru majú obhajovať záujmy všetkých členov CAC z hľadiska perspektívy regiónov za ktoré boli zvolení. Výbor súhlasil s harmonizáciou textu týkajúceho sa členstva vo Výbore CC EURO, tak ako to bolo navrhnuté zo stany ČŠ EÚ.
Výbor súhlasil s odporúčaním Komisie, a to s vložením novej vety do pravidla 5 paragrafu 1 Procedurálnych pravidiel a tým objasniť úlohu členov volených na zemepisnom základe, ako je to  navrhnuté v paragrafe 16 dokumentu CX/GP/ 07/24/5 časť II.
Komisia na začiatku otvorenia tohto bodu informovala, že na 21. zasadnutí CCGP bola navrhnutá Komisiou opätovná aktualizácia procedurálneho manuálu, táto aktualizácia bola  začatá už na 12. zasadnutí a na 14. zasadnutí bola táto práca prerušená. Výbor sa k tejto problematike vrátil na 19. mimoriadnom zasadnutí, kde prebiehala diskusia a pokračovala až na 22. zasadnutí (tento bod je už na programe pomerne dlhý čas). Sekretariát Kódexu nasledovne oboznámil delegácie s pracovným dokumentom, ktorý bol upraveným na základe všetkých obdržaných pripomienok z členských štátov a medzinárodných organizácií.
Výsledkom pripomienkovania procedurálneho manuálu bolo zrušenie procedúry prijímania štandardov.
Na 22. zasadnutí CCGP výbor požiadal sekretariát pripraviť model pre implementáciu dokumentu CX/GP 06/23/2 časť I, kde doba zastávania úradu by bola predĺžená na dve pravidelné zasadnutia Komisie, s možnosťou znovuzvolenia s maximálnou dĺžkou zastávania úradu na 4 roky.
Vo vzťahu ku konkrétnej situácii predsedovi a trom  podpredsedom súčastné pravidlá nedovoľujú byť v službe viac ako dva roky, čo je pomerne krátka doba na zaistenie kontinuity. Po krátkej diskusii výbor súhlasil s možnosťou znovuzvolenia predsedov a podpredsedov koordinačných výborov. Maximálna doba zastávania úradu predsedov a podpredsedov by mala byť štyri roky.
Záver

Výbor rozhodol posunúť navrhnuté zmeny na prijatie Komisii a sekretariát by mal následne zmeny zapracovať do Procedurálnych pravidiel.  

6. Revízia postupov pre vypracovávanie kódexových štandardov a jednotlivých dokumentov (CX/GP 07/24/6)

a) návrhy indickej delegácie – časť 1

Výbor oznámil, že na 27. zasadnutí CAC bolo prezentovaných zo stany delegácie Indie množstvo pripomienok k Procedúre pre vypracovávanie kódexových štandardov a jednotlivých dokumentov. Tieto pripomienky na 24. zasadnutí CCGP sú prezentované ako samostatný bod programu. India pripravila dokument, v ktorom prezentovala svoje zmeny postupov pre vypracovávanie štandardov a ktorý bol už predmetom diskusie 23. zasadnutia CCGP.

Návrhy na zmenu zo strany indickej delegácie:

1) Požiadavka na definovanie „consensus“ (zhoda, súhlas)
Str. 5 dokumentu CX/GP 06/23/6 Part 1 pod čiarou: Consensus may be defined as a general agreement, characterized by the absence of any sustained opposition to substantial issues by a process that involves seeking to take into account the views of all parties and to reconcile any conflicting arguments (Proposed to be included under Chapter on Definition for the Purposes of the Codex Alimentarius- Annexure-II)
Niektoré delegácie sa vyjadrili za potrebu definovania pojmu consensus, čím by sa uľahčilo dosiahnutie consensu na zasadnutiach Kódexu. Tohto názoru boli v prevažnej miere rozvojové krajiny.
Ďalšie krajiny sa vyjadrili, že definovanie výrazu consensus je veľmi náročné a spôsobilo to len problémy. 

2) Požiadavka Indie na zvláštne zaobchádzanie s rozvojovými krajinami
V dokumente CX/GP 06/23/6 indická delegácia navrhla vložiť prílohy do procesu prijímania, ktoré by obsahovali zvláštne zaobchádzanie s tretími krajinami. Tieto opatrenia sa momentálne diskutujú v SPS výbore.
Zvláštne jednanie s tretími krajinami už bolo ošetrené v Procedurálnom manuáli.

3) Požiadavka Indie na zmenu  prechodných pravidiel pre zrýchlené riadenie (vynechanie kroku 6 a 7)
K zmene prechodných pravidiel pre zrýchlené riadenie (vynechanie kroku 6 a 7) vo výnimočných prípadoch, sa veľa delegácií vyjadrilo, že je pomerne skoro meniť pravidlá procedurálneho manuálu, súčastný systém funguje dobre aj keď je trochu zdĺhavý.

Záver

Výbor poďakoval indickej delegácii za prípravu pracovných dokumentov a vyjadril sa, že dokument bude postúpený CAC na diskusiu so žiadosťou o odporučenie, ako v budúcnosti pokračovať v práci na tomto bode. Výbor súhlasil s pokračovaním diskusie tejto problematiky na budúcom zasadnutí a požiadal Indiu doplniť a aktualizovať pracovné dokumenty, v ktorých by sa zohľadnili pripomienky ostatných delegácií.

b) Usmernenie na revíziu a novelizáciu kódexových štandardov; príprava na novelizáciu kódexových štandardov vypracovaných kódexovými  výbormi – časť 2

Výbor informoval, že na poslednom zasadnutí bolo odsúhlasené vymazanie usmernenia na revíziu kódexových štandardov  a jej presunutie do inej sekcie Procedurálneho manuálu. 
V paragrafe 5 Výbor súhlasil so zahrnutím postupu štandardov, vynechaním kroku 6 a 7 a postúpenie priamo na krok 8 za účelom urýchlenia rozvoja štandardov, hlavne čo sa týka projektových dokumentov, ktoré vyžadujú flexibilitu a rýchle rozhodovanie v rámci Kódexovej komisie.
Záver

Výbor súhlasil so zmenami ako boli navrhnuté v rámci diskusie a dokument posunúť na Komisiu pre prijatie a jeho následné zahrnutie do Procedurálneho manuálu.

7. Revízia všeobecných princípov Kódex Alimentarius (CX/GP 07/24/7)

Výbor informoval,  že na poslednom zasadnutí bolo odsúhlasené postúpenie revidovaných všeobecných kódexových princípov do CAC na schválenie.
Na 28. zasadnutí Komisie bola zrušená prijímacia procedúra. Výsledkom bolo vymazanie § 4 sekcie Codexu Alimentarius.
Na základe vyjadrenia delegácie Malajzie na 29. zasadnutí Komisie, ktoré sa týkalo vymazania opatrení týkajúcich sa informačných textov vo Všeobecných princípoch Komisia opätovne vrátila navrhnuté zmeny do Výboru pre všeobecné princípy na posúdenie.
Výbor CCGP schválil navrhované zmeny a potupil materiál do CAC na schválenie. 
Záver

Výbor odsúhlasil postúpiť revidované Všeobecné princípy Kódex Alimentarius na schválenie CAC.

8. Návrh nových definícií pre analýzu rizika v oblasti bezpečnosti potravín (CX/GP 07/24/8)

Dokument bol pripravený delegáciou Nového Zélandu v spolupráci s Veľkou Britániou.
V roku 2005 na Výbore pre všeobecné princípy delegácia Nového Zélandu upozornila, že definície pre analýzu rizika v oblasti bezpečnosti potravín nie sú definované na základe analýz rizika, pojem „základ rizika“ nebol používaný adekvátne a dôsledne v rámci celého Kódexu a  neboli jasne pochopené podmienky v súvislosti so zriadením štandardov pre „základ rizika“. Na základe uvedeného delegácia NZ dostala za úlohu vypracovať dokument, kde mala navrhnúť nové podmienky  a definície pre analýzu rizika („risk-base“ a „science-base“), keďže tieto termíny sú v poslednej dobe pomerne dosť používané v rámci Kódexových štandardov a niekedy si ich môžeme rôzne vysvetliť a zameniť.
Delegácia NZ upozornila, že niektoré štandardy by sa mali posudzovať na „základe rizika“ – analýza rizika a vyzdvihla ich dôležitosť hlavne čo sa týka vo vzťahu k SPS dohode.
Všeobecná diskusia k tomuto dokumentu sa viedla aj vo Výbore pre hygienu mäsa a aj na pracovnej skupine pre analýzu rizika v septembri 2006 v Bruseli.
Na základe výsledkov diskusie Nový Zéland v spolupráci s Veľkou Britániou pripravil nový dokument pod č. CX/GP 08/24/8.
Pôvodný dokument vychádzal iba z mikrobiologickej analýzy rizika, čo bolo pripomienkované množstvom delegácií na 23. zasadnutí CCGP. Na základe uvedeného pripravili nový dokument, kde rozvinuli štandardy aj za oblasť hygieny potravín: správna hygienická prax, HACCP a analýza rizika.
Štandardy pre „základ rizika“ by mali byť formulované na súčastných vedomostiach pre riziko a mali by chrániť zdravie človeka. Delegácia upozornila, že nové štandardy pre „základ rizika“ by mali zvýšiť flexibilitu v procese. Nové rozpracované štandardy by mali zabezpečovať systematické riadenie rizika, delegácia NZ vyzdvihla dôležitosť riadenia rizika a podrobný prístup, ako to odporúča FAO/WHO.
Delegácie sa vyjadrili podporu novej koncepcie a že tvorí základ novej práce v CA.
Záver

Výbor sa poďakoval delegáciám Nového Zélandu a Veľkej Británie za výborne pripravený pracovný dokument a súhlasil, že otázka štandardov pre „základ rizika“ by mala byť v budúcnosti prediskutovaná. Na základe pripomienok delegácií NZ a VB rozšíria uvedený dokument, ktorý bude opätovne zaradený na budúce zasadnutie CCGP.

9. Štruktúra a prezentácia procedurálneho manuálu (CX/GP 07/24/9)

Na 20. zasadnutí CCGP, ktoré sa konalo v Paríži od 3. - 7. mája 2004, Výbor požiadal sekretariát Kódexu o prípravu pracovného dokumentu na 22. zasadnutie CCGP, ktorý by pojednával o možnostiach reorganizácie Procedurálneho manuálu. Sekretariát Kódexu v tom čase pripravil dokument v ktorom boli vykonané určité zmeny hlavne v oblasti analýzy rizika.
Výbor upozornil, že Komisia má rozhodnúť, či dokument pre analýzy rizika rozvinuté kódexovým výborom bude zahrnutý do Procedurálneho manuálu.
Výbor tiež odporučil vykonanie určitých zmien, a to prenesenie analytickej terminológie do samostatnej príručky a vymazanie roku revízie alebo novelizácie v odkaze na príslušné kódexové texty.
Bolo navrhnuté publikovať materiály, ktoré sa budú meniť, samostatne, nie ako súčasť procedurálneho manuálu, čo by bolo jednoduchšie a prehľadnejšie. Navrhli, aby proces aktualizovania procedurálneho materiálu stále pokračoval a Sekretariát  kódexu neustále na ňom pracoval. Aby bol tento proces kontinuálny a nepretržitý, pre zlepšenie a zefektívnenie práce Kódexu.
Sekretariát Výbor informoval, že rozpočet ich núti zrušiť distribúciu dokumentov v papierovej forme, prijaté štandardy budú publikované len na internete a budú k dispozícii na CD-ROMe.
Výbor privítal ponuku sekretariátu pripraviť prehľad nových možných verzií Procedurálneho manuálu, ktorý by obsahoval dve časti alebo dva zväzky: 1) procedurálny text všeobecného uplatňovania fungovania Komisie a ich pridružených orgánov a 2) špecifický text zameraný na pracovnú oblasť Výboru.
Záver

Výbor súhlasil, že sekretariát opätovne pripraví revíziu návrhov pre štruktúru a prezentáciu Procedurálneho manuálu pre posúdenie na budúce zasadnutie. Sekretariát informoval, že web stránka CA je pravidelne aktualizovaná pre rýchlu informovanosť.  

10. Dátum a miesto budúceho zasadnutia

25. zasadnutie Kódexovej komisie Codex Alimentarius – Všeobecné princípy sa uskutoční až v roku 2009 v Paríži. Koordináciu a usporiadanie tohto zasadnutia bude zastrešovať hostiteľská krajina v spolupráci so sekretariátom Kódexu.

11. Prijatie správy

Správa bola prijatá s minimálnymi pripomienkami
Komisia sa na záver poďakovala za účasť všetkým delegáciám členských štátov a reprezentantom medzinárodných organizácií a popriala veľa úspechov a síl pri ďalšej spolupráci v Kódexe.

Ing. Michaela Píšová – sekčná koordinátorka pre EÚ, delegátka SR na rokovaní
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, sekcia potravinárstva