Záujmové oblasti štátu v Kódexe

Enhancing participation in Codex activities
An FAO/WHO training package
FAO/WHO, Rome 2005,193 s. 

Záujmové oblasti štátu v Kódexe

Mnohé rozvojové štáty a štáty s menšou ekonomikou, ba dokonca aj niektoré rozvinuté štáty, si nemôžu dovoliť zúčastňovať sa aktívne na práci všetkých kódexových výborov, pracov-ných skupín, Výkonného výboru a Komisie Codex Alimentarius. Každý štát by si mal preto určiť priority a zamerať svoje zdroje na to, aby sa zúčastňoval na diskusiách a prácach pri tvorbe noriem, ktoré majú pre štát najväčší význam.

Uvádzame náplň činnosti jednotlivých pomocných orgánov Kódexu (t. j. výborov a pracov-ných skupín). Chceme tým pomôcť štátom, aby si mohli určiť, ktoré pomocné orgány by mali byť ich prioritami. Na konci tejto state uvádzame aj takto zamerané praktické cvičenie. Po jeho dokončení sú účastníci workshopu schopní identifikovať dva hlavné pomocné orgány (s vylúčením koordinačných výborov FAO/WHO). Toto praktické cvičenie je aj užitočný nástroj pre pracovníkov, ktorí určujú potravinovú politiku. Vzhľadom na charakter koordinačných výborov FAO/WHO, odporúča sa, aby sa štát aktívne zúčastňoval aj na práci príslušného ko-ordinačného výboru.

Pomocné orgány vypracúvajú texty rôznych noriem, smerníc a odporúčaní, pričom tieto texty sa stávajú "oficiálnymi" až po schválení Komisiou Codex Alimentarius. Niektoré štáty sa pre-to zameriavajú najmä na účasť na zasadnutiach Komisie Codex Alimentarius, kde sa texty schvaľujú. Nemusí to však byť tá najvhodnejšia voľba, pretože pracovné verzie textov sa pri-pravujú a upravujú v rámci výborov a pracovných skupín (PS). Procedurálny manuál síce uvádza, že v niektorých prípadoch (napr. ekonomické záujmy) je možné predniesť pripo-mienky priamo na zasadnutí Komisie, ale je nanajvýš žiaduce, aby štát uplatnil svoje záujmy počas vypracúvania normy, v rámci relevantného výboru či PS.

Pri definovaní vlastných záujmových oblastí v Kódexe sa štát musí sústrediť na viac fakto-rov. Uvádzame niektoré z nich:

 • Vplyv bezpečnosti potravín na zdravie obyvateľstva v štáte - hlavné problémy
 • Problémy, ktoré sa najviac dotýkajú spotrebiteľov
 • Primárne exportujúce agropotravinárske výroby, ktoré prispievajú k ekonomike štátu
 • Hlavné agropotravinárske dovozy
 • Agropotravinárske priority, ktoré identifikovala vláda
 • Ktoré kódexové výbory vypracúvajú normy, smernice alebo súvisiace texty, vzťahujúce sa na vyššie uvedené oblasti
 • Aké zdroje (čas, peniaze atď.) sú k dispozícii na zapojenie štátu do kódexového programu

Cvičenie: Určenie prioritných kódexových výborov z hľadiska štátu

Cieľ

Účelom tohoto cvičenia je sprehľadniť zameranie jednotlivých kódexových výborov a identi-fikovať najviac dva výbory (popri koordinačnom výbore FAO/WHO), ktoré sú pre štát (alebo príslušný región) veľmi dôležité.

Predovšetkým rozvojovým štátom sa odporúča nasmerovanie zdrojov na koordinačný výbor FAO/WHO. Tam sa preberajú záležitosti, ktoré sú v danom regióne najdôležitejšie. Je tam aj príležitosť na komunikáciu s Komisiou, zástupcami FAO a WHO a informovanie o potrebe budovania kapcít.

Postup

 1. Vytvoriť menšie skupinky po 5 - 6 osobách.
 2. Sprehľadniť poslanie jednotlivých kódexových výborov a PS.
 3. Identifikovať kódexové výbory/ad hoc PS, ktoré by mali byť zahrnuté do národného kódexového programu. Pritom treba zohľadniť:
  • Vplyv bezpečnosti potravín na zdravie obyvateľstva v štáte - hlavné problémy
  • Problémy, ktoré sa najviac dotýkajú spotrebiteľov
  • Primárne exportujúce agropotravinárske výroby, ktoré prispievajú k ekonomike štátu
  • Hlavné agropotravinárske dovozy
  • Agropotravinárske priority, ktoré identifikovala vláda
  • Ktoré kódexové výbory vypracúvajú normy, smernice alebo súvisiace texty, vzťahu-júce sa na vyššie uvedené oblasti
  • Aké zdroje (čas, peniaze atď.) sú k dispozícii na zapojenie štátu do kódexového programu

Čas

Skupiny by mali mať možnosť 45 minút diskutovať. Potom by mala mať každá skupina 10 minút na prednes správy ostatným a plenárnu diskusiu.

Výsledok

Dôležité je identifikovať najviac dva výbory, pretože to bude východisko, kde sa v praktic-kom cvičení vypracuje konzultačný plán a stanoviská.

Skrátený preklad: T. Šinková