Ako je Kódex organizovaný

Enhancing participation in Codex activities
An FAO/WHO training package
FAO/WHO, Rome 2005,193 s. 

Ako je Kódex organizovaný

Poznanie štrukturovania Komisie Codex Alimentarius a úloh jednotlivých zložiek umožní osobám, ktoré zodpovedajú za koordináciu národných kódexových aktivít, aby zistili, kam majú tieto aktivity smerovať. Zlepší to aj efektivitu národných aktivít, pričom medzinárodné normy budú odrážať záujmy krajiny.

Organizačná štruktúra Komisie Codex Alimentarius

Komisia Codex Alimentarius (CAC) pozostáva z týchto hlavných organizačných prvkov:

a) Komisia
b) Výkonný výbor
c) Kódexový sekretariát
d) Pomocné orgány:
    - výbory zaoberajúce sa všeobecnými záležitosťami (tzv. horizontálne výbory),
    - komoditné výbory (tzv. vertikálne výbory),
    - koordinačné výbory FAO/WHO,
    - medzivládne pracovné skupiny ad hoc.

Všetky tieto orgány - s výnimkou kódexového sekretariátu - tvoria zástupcovia členov Kódexu, snažiaci sa poda možnosti o geografickú rovnováhu a vyjadrovanie názorov stakeholderov.

Komisia Codex Alimentarius

Komisia CAC je rozhodovací orgán Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy. K marcu 2005 združovala CAC 171 členských štátov a jednu členskú organizáciu. Na každom zasadnutí CAC sa rozhoduje o termíne nasledujúceho zasadnutia CAC. Komisia sa teraz schádza raz za rok, a to striedavo v Ríme a Ženeve.

Výkonný výbor

Výkonný výbor volí výkonných zástupcov na obdobie od ukončenia rokovania, na ktorom boli zvolení, až do ukončenia ďalšieho pravidelného rokovania. Ide o predsedu a troch podpredsedov spomedzi delegátov členov Komisie. Výkonní zásutpcovia môžu byť opätovne zvolení najviac na jedno ďalšie obdobie.

Výkonný výbor zodpovedá za odporúčania týkajúce sa všeobecného zamerania kódexovej práce. Je to výkonný orgán CAC zodpovedný za proces vypracúvania noriem.

Výkonný výbor je geograficky vyvážený, pričom sa volí jedna členská krajina spomedzi týchto 7 geografických lokalít: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika a Karibik, Blízky Východ, Severná Amerika a Juhovýchodný Pacifik. Každého člena môžu sprevádzať najviac dvaja poradcovia z regiónu, tí však nesmú na rokovaní Výkonného výboru vystupovať. Členovia zvolení v rámci regiónu sú v tomto úrade od konca rokovania, na ktorom boli zvolení až do konca druhého z dvoch pravidelných rokovaní CAC, a môžu byť zvolení na obdobie ďalších dvoch rokovaní CAC. Po ukončení dvoch po sebe nasledujúcich volebných období nesmú byť znova zvolení.

Členmi Výkonného výboru sú aj regionálni koordinátori. Ich úlohou je koordinovať stanoviská k pripravovaným normám, smerniciam a rôznym odporúčaniam v danom regióne. Výkonnému výboru predsedá predseda CAC. Výkonný výbor má spolu 17 členov.

Kódexový sekretariát

Kódexový sekretariát sídli na ústredí FAO v Ríme. Zodpovedá za realizáciu Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy a podávanie informácií generálnemu riaditeľovi FAO prostredníctvom riaditeľa Divízie pre potraviny a výživu v Ríme a generálnemu riaditeľovi WHO prostredníctvom riaditeľa Oddelenia bezpečnosti potravín v Ženeve. Prácu sekretariátu koordinuje tajomník, ktorý patrí k zástupcom FAO s podporou zástupcov WHO. Sekretariát organizuje zasadnutia CAC a Výkonného výboru, pomáha pomocným orgánom prostredníctvom ich sekretariátov v hostiteľských štátoch. Ide o zostavovanie dokumentov na pripomienkovanie, prípravné práce a finalizáciu všetkých správ z rokovaní CAC a jej pomocných orgánov.

Kódexové pomocné orgány

V zmysle Procedurálnych pravidiel Komisia môže zriaďovať štyri druhy pomocných orgánov:

 • Výbory pre všeobecné otázky (horizontálne), ktoré sa zaoberajú tvorbou noriem a smerníc týkajúcich sa všetkých potravín,
 • Komoditné výbory (vertikálne), ktoré pripravujú normy na konkrétne komodity,
 • Koordinačné výbory FAO/WHO, ktoré koordinujú aktivity súvisiace s tvorbou noriem v regiónoch alebo skupinách štátov, vrátane regionálnych noriem,
 • Medzivládne pracovné skupiny ad hoc, ktoré majú časovo obmedzenú pôsobnosť a pripravujú normy a smernice ku konkrétnym otázkam.

Systém výborov je taký, že až na niektoré výnimky má každý výbor určitý hostiteľský štát, ktorý znáša výdaje na prevádzkovanie výboru a poskytuje predsedu výboru. Znamená to značnú záťaž na štátny rozpočet, preto sa tejto úlohy môžu ujať iba štáty s dostatočnými zdrojmi. Z času na čas sa však táto úloha zveruje rozvojovým štátom. Príkladom môže byť 35. zasadnutie (marec 2003) CCFAC v Spolkovej republike Tanzánia. Koordinačné výbory FAO/WHO sú výnimkou, kde sú výdaje za určitých podmienok čerpané z rozpočtu CAC.

Všeobecné výbory

Zaoberajú sa otázkami, ktoré sa týkajú všetkých komoditných výborov. Patria sem:

 1. Výbor pre potravinárske aditívne látky - CCFA,
 2. Výbor pre kontaminanty v potravinách - CCCF (do r. 2006 bol výbor pre aditíva a kontaminanty spoločný),
 3. Výbor pre hygienu potravín - CCFH,
 4. Výbor pre inšpekciu dovozu a vývozu potravín a certifikačné systémy - CCFICS,
 5. Výbor pre označovanie potravín - CCFL,
 6. Výbor pre všeobecné princípy - CCGP,
 7. Výbor pre metódy analýzy a odberu vzoriek - CCMAS,
 8. Výbor pre potraviny na osobitné výživové účely - CCNFSDU,
 9. Výbor pre rezíduá pesticídov - CCPR,
 10. Výbor pre rezíduá veterinárnych liekov v potravinách - CCRVDF.

Komoditné výbory

 1. Výbor pre tuky a oleje - CCFO,
 2. Výbor pre ryby a rybacie výrobky - CCFFP,
 3. Výbor pre čerstvé ovocie a zeleninu - CCFFV,
 4. Výbor pre hygienu mäsa - CCMH,
 5. Výbor pre mlieko a mliečne výrobky - CCMMP,
 6. Výbor pre spracované ovocie a zeleninu - CCPFV,
 7. Výbor pre cereálie a strukoviny - CCCPL (pozastavená činnosť),
 8. Výbor pre kakaové produkty a čokoládu - CCCPC (pozastavená činnosť),
 9. Výbor pre prírodné minerálne vody - CCNMW (pozastavená činnosť),
 10. Výbor pre cukry - CCS (pozastavená činnosť),
 11. Výbor pre rastlinné bielkoviny - CCVP (pozastavená činnosť).

Komoditné výbory pracujú podľa potreby a po vyriešení daných problémov môže byť ich činnosť pozastavená. Hostiteľné štáty zvolávajú zasadnutia kódexových pomocných orgánov v intervaloch jedného alebo dvoch rokov - podľa potreby.

Koordinačné výbory FAO/WHO

Koordinačné výbory nemajú stále hostiteľské krajiny. Hosťujú v niektorej členskej krajine daného regiónu, ktorá prejavila záujem o prevzatie zodpovednosti. Existuje šesť koordinačných výborov, t. j. v každom regióne jeden:

 • Afrika (CCAFRICA),
 • Ázia (CCASIA),
 • Európa (CCEURO),
 • Latinská Amerika a Karibik (CCLAC),
 • Blízky Východ (CCNEA),
 • Severná Amerika a Juhovýchodný Pacifik (CCNASWP).

Medzivládne pracovné skupiny ad hoc

Majú osobitný mandát na konkrétne časové obdobie, ktoré bežne nepresahuje štyri roky. Podobne ako horizotnálne a vertikálne výbory, majú svoje hostiteľské krajiny. K marcu 2005 fungovali dve pracovné skupiny: Medzivládna pracovná skupina pre potraviny odvodené z biotechnológie a Medzivládna pracovná skupina pre ovocné a zeleninové šťavy.

Skrátený preklad: T. Šinková