Ako pripravovať národné stanoviská ku kódexovým dokumentom

Enhancing participation in Codex activities
An FAO/WHO training package
FAO/WHO, Rome 2005,193 s.
 

Modul 3.2

Ako pripravovať národné stanoviská ku kódexovým dokumentom

Dôležité je pochopiť, že účasť na kódexe znamená viac než len vycestovať na zasadnutie. Chce to venovať čas sprehľadneniu prerokúvaných dokumentov, príprave národných stanovísk a prípadne predloženiu písomných pripomienok na kódexový serketariát v Ríme.

Štát si musí vytvoriť postup na prípravu národných stanovísk k záležitostiam, ktoré sú na programe kódexových výborov a pracovných skupín. Nemusí ísť o postihnutie všetkých oblastí, ale musí to byť dobre zmanažovaný proces. Keď má národná delegácia ísť na kódexové zasadnutie, treba určiť vedúceho delegácie. Potom ho treba oboznámiť s národnou politikou, aby mohol koordinovať prípravu národných stanovísk. Bez ohľadu na presný mechanizmus v štáte, pri príprave národných stanovísk treba rešpektovať 5 základných krokov:

 1. cirkulácia pracovných dokumentov
 2. vyžiadanie pripomienok od stakeholderov
 3. návrh stanoviska
 4. získanie národného potvrdenia stanoviska
 5. v prípade vhodnosti, predloženie písomného stanoviska.

Cirkulácia pracovných dokumentov

 • NCCP získava pracovné dokumenty z kódexového sekretariátu v Ríme.
 • NCCP stanoví, či sú požadované písomné stanoviská, a ak áno, určí čas ktorý je potrebné dodržať na to, aby štát skompletizoval národné stanoviská a splnil dead-line. Termíny teda nie sú rovnaké, zvyčajne je to 1 - 2 týdžne pred dead-linom uvedeným v pracovných dokumentoch.
 • NCCP rozosiela pracovné dokumenty a oboznamuje so získanými stanoviskami zodpovedné osoby, ktoré pripravia návrh stanoviska (pozri: Výzvy na spracovanie).
 • Mechanizmus tohto konzultačného procesu sa môže v jednotlivých štátoch líšiť.

Výzvy na spracovanie

Hlavnou úlohou NCCP je konzultačná činnosť. NCCP majú vytvoriť komunikáciu s ministerstvami, priemyslom, spotrebiteľmi, akadémiou a zdravotníkmi.

Treba chápať, že o danú kódexovú záležitosť sa nezaujímajú všetci stakeholderi. Preto na podporu konzultačného procesu tak, aby stakeholderi neboli priveľmi zaťažovaní neželanou dokumentáciou, NCCP musí identifikovať konkrétne záujmové skupiny. Napríklad, štát sa aktívne zúčastňuje na práci CCFFV a CCMH. Každý z týchto výborov sa však zaoberá niečím iným. Teda zväzy zaoberajúce sa produkciou, spracovaním, vývozom alebo dovozom čerstvého ovocia a zeleniny sa môžu viac zaujímať o získavanie dokumentov CCFFV. Nie je pravdepodobné, že by sa zaujímali o CCMH, preto im ich netreba zasielať, iba ak by o ne prejavili záujem. Na druhej strane, koordinačný výbor FAO/WHO sa bude zaujímať o dokumenty CCFFV aj CCMH. NCCP musí určiť relevantných stakeholderov pre každú oblasť a mechanimus konzultácie s nimi.

Konzultácie so stakeholdermi

Štát si musí určiť postup, ako bude konzultovať kódexové otázky so stakeholdermi. Úlohou NCCP je cirkulovať kódexové pracovné dokumenty, preto konzultácie vo väčšine štátov vykonáva NCCP. Na podporu procesu  a na odľahčenie prác NCCP sa v mnohých štátoch zriadili národné kódexové výbory. Ďalšie štáty to robia tak, že na konzultačnú prácu sú určení odborníci a úradníci. Každý štát si môže zvoliť vlastný mechanimus, dôležité je, aby koordinácia bola funkčná.

NCCP musí žiadať stanoviská od týchto skupín:

 • všetky relevantné ministerstvá
 • spotrebiteľské skupiny
 • druženia výrobcov potravín (prvovýrobcovia, výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia)
 • akademická obec
 • zdravotníci

Kto má pripravovať stanoviská

Pri príprave národného stanoviska je potrebná spolupráca. Prvým krokom je príprava prvého návrhu stanoviska. Tento návrh zvyčajne pripravuje odborník na danú oblasť, ktorý je zároveň vedúcim delegácie na zasadaní, pre ktoré sa stanovisko pripravuje.

Pri príprave národného stanoviska sa zohľadňujú pripomienky získané v konzultačnom procese. Treba však chápať, že konečné rozhodnutie je na príslušnej vláde, ktorá určí, v akom rozsahu sa pripomienky zohľadnia v národnom stanovisku.

Skrátený preklad: T. Šinková