CODEX STAN 131-1981 Nelúpané pistáciové orechy

Codex Alimentarius
Volume 5A - 1994
Nelúpané pistáciové orechy
CODEX STAN 131-1981

KÓDEXOVÁ NORMA NA NELÚPANÉ PISTÁCIOVÉ ORECHY

(CODEX STAN 131-1981)

1.                OBLASŤ PÔSOBNOSTI

                   Táto norma sa vzťahuje  na nelúpané pistácie odrôd Pistacia vera L., či už v prirodzenom stave alebo spracované, ktoré sa ponúkajú na priamy konzum. Patria sem aj pistácie vo veĺkých baleniach, ktoré sa následne balia do malospotrebiteľských obalov.

2.                POPIS

2.1              Definícia produktu

                   Pistácie predstavujú produkt získaný zo zrelých plodov  Pistacia vera L., ktoré boli umele usušené na slnku a otvorili sa prirodzeným alebo mechanickým spôsobom. Produkt môže byť pražený, solený a/alebo  ošetrený  limetovou šťavou.

2.2              Odrodové typy

                   Odrodové typy sa klasifikujú ako:

                   (a) Oválne pistácie

                   (b) Guľaté pistácie

2.3              Druhy

                   Produkt sa uvádza na trh v jednom z nasledujúcich druhov:

                   (a) Surové pistácie

                   (b) Pražené pistácie

2.4              Formy

                   Produkt  možno uvádzať na trh  v jednej alebo viacerých nasledujúcich formách:

                   (a) Solené

                   (b) Ošetrené limetovou šťavou

2.5              Klasifikácia podľa veľkosti (nepovinná)

                   Pistácie môžu byť označené podľa veľkosti, a to v súlade s nasledujúcou tabuľkou:

Označenie Počet pistácií v 100 g
Malé nad 106
Stredné 96 až 106
Veľké 81 až 91
Veľmi veľké 71 až 80
Mimoriadne veľké menej  ako 71

3.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A  CHARAKTERISTIKY KVALITY

3.1              Surovina

                   Čisté, zdravé pistácie s kvalitou vyhovujúcou pre ľudský konzum.

3.2              Voliteľné zložky

                   (a) Soľ

                   (b) Limetová šťava

3.3              Finálny produkt

3.3.1           Zloženie - obsah vlhkosti

                   Obsah vlhkosti najviac 7 % hmotnostných.

3.3.2           Ukazovatele kvality - všeobecné požiadavky

                   (a) Prakticky bez plesní a plesňovej alebo potuchnutej chuti.

                   (b) Bez živého hmyzu a roztočov.

                   (c) Prakticky bez cudzích prímesí - čohokoľvek iného ako pistácií (jadra, tvrdého obalu a oplodia).

3.3.3           Definícia chýb

                   (a) Uzavretosť (nerozpuknutosť) - nerozpuknuté pistáciové škrupiny obsahujúce dobre vyvinuté jadro;

                   (b)   Prázdnota - jadro pistácie nie je vyvinuté;

                   (c)   Nezrelosť - jadro nie je dostatočne vyvinuté;

                   (d)  Plod poškodený hmyzom - plody sú napadnuté hmyzom alebo obsahujú uhynutý hmyz, roztoče alebo iné škodce.

                   (e)   Plesnivé plody - plody zreteľne napadnuté plesňou, alebo hnilobou.

3.3.4           Tolerancie chýb

                   Najvyššie tolerancie podľa počtu chýb tak, ako sú  definované  v odseku 3.3.3, sú:

  • Kategória 3.3.3 (a) - 5 %
  • Kategória 3.3.3 (b) - 5 %
  • Kategória 3.3.3 (c) - 8 %
  • Kategória 3.3.3 (d) - 4 %
  • Kategória 3.3.3 (e) - 1 %

                   Celkový rozsah chýb (a) až (e) nesmie prekročiť 10 %.

3.4              Prijateľnosť šarže

                   Šarža vyhovuje kritériám kvality tejto normy, keď:

                   (a) nie je zreteľné napadnutie hmyzom; a

                   (b) subvzorky odobrané v súlade s odstavcom 8.1.2, spĺňajú všeobecné nároky pododstavcov 3.3.1 a  3.3.2 a  nepresahujú tolerancie pre príslušné chyby podľa podoodstavca 3.3.4.

4.                POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

                   Nie sú dovolené.

5.                HYGIENA


5.1              Odporúča sa, aby  sa produkt, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tejto normy, pripravoval a aby sa s ním manipulovalo v súlade s príslušným odsekom medzinárodne odporúčanej  praxe - Všeobecné princípy hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 (1985) Codex Alimentarius Volume 1) a inými (odporúčaným Codexom Alimentarius, ktoré sa vzťahujú na tento produkt.

5.2              Produkt nesmie obsahovať cudzie telesá až do rozsahu, ktorý  sa dá zabezpečiť správnou výrobnou praxou.

5.3              Pri použití vhodných metód skúšania a vzorkovania produkt:

  • nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstvách ohrozujúcich ľudské zdravie;
  • nesmie obsahovať parazity, ktoré ohrozujú zdravie;
  • nesmie obsahovať látky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré ohrozujú zdravie.

6.                BALENIE

Balenia musia byť čo najplnšie, bez narušenia kvality, a obsah musí byť v súlade so správnym označením produktu.

7.                OZNAČOVANIE

Okrem požiadaviek všeobecnej kódexovej normy na označovanie balených potravín (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1 1991) Codex Alimentarius Volume 1) pre označovanie platia nasledujúce ustanovenia:

7.1              Názov potraviny

7.1.1           Názov produktu uvedený na etikete  musí byť „nelúpané pistácie“, „nelúpané pistáciové orechy“ alebo „pistáciové orechy v škrupinách“.

7.1.2           Okrem toho, súčasťou názvu alebo v jeho  tesnej blízkosti musí byť označenie druhu, v akom sa uvádza produkt na trh, a to:

                   (a) Surové

                   (b) Pražené

7.1.3           V názve produktu môže byť zahrnutý odrodový typ, napríklad „oválne“ alebo „guľaté“ a forma, napríklad „solené“ alebo „ošetrené limetovou šťavou“, ako aj veľkosť, napríklad „malé“, „stredné“, „veľké“, „veľmi veľké“ alebo mimoriadne veľké“.

8.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

            Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková