CODEX STAN 16-1981 Konzervované fazuľkové struky a plody

Codex Alimentarius
Volume 5A - 1994
Konzervovaná fazuľka
CODEX STAN 16-1981

KÓDEXOVÁ NORMA NA KONZERVOVANÉ FAZUĽOVÉ STRUKY A PLODY

CODEX STAN 16-1981

1.                 POPIS

1.1              Definícia výrobku

Konzerovaná fazuľa  je výrobok (a) pripravený zo šťavnatých strukov čerstvej nedozretej fazule, ktorá je v súlade s charakteristikami Phaseolus vulgaris L. a Phaseolus coccineus L., pričom z fazule boli vopred odstránené vlákna (ak ich fazuľa mala) a stopky;  (b) balený s vodou alebo iným vhodným kvapalným médiom, výživnými sladidlami, koreninami a inými zložkami vhodnými pre tento výrobok;  (c) tepelne spracovaný vhodným postupom, aby sa zabránilo kazeniu, a to pred alebo po uzavretí do nádoby.

1.2              Odrodové typy

Fazuľa rozličných  odrôd sa  podľa tvaru označuje ako:

1.2.1           Guľatá: plody, ktorých šírka nepresahuje 1,5-násobok ich hrúbky.

1.2.2           Plochá: plody, ktorých šírka presahuje 1,5-násobok ich hrúbky.

1.3              Farebné typy

Fazuľu rozličných odrôd  treba označiť:

1.3.1           Fazuľové struky; alebo

1.2.2           Fazuľa obyčajná (možno dodať navyše „zlatá“ alebo „žltá“).

1.4              Typy

1.4.1           Celá: celé struky s ľubovoľnou dĺžkou.

1.4.2           Prúžky, pozdĺžne rezy; francúzsky typ: struky krájané pozdĺžne,  alebo s uhlom 45 0 alebo menším voči pozdĺžnej osi.

1.4.3           Rezy: priečne krájané struky, ktorých dĺžka je aspoň 20 mm, pričom môžu v dôsledku krájania obsahovať aj kratšie koncové kusy.

1.4.4           Krátke rezy: priečne krájané struky, pričom aspoň 75 % ich množstva (čo do počtu) je kratších ako 20 mm.

1.4.5           Šikmý rez: približne 45 0 voči pozdĺžnej osi.

1.4.6           Iné typy: iné typy úpravy výrobku možno dovoliť za predpokladu, že výrobok:

                   (a) sa dostatočne odlišuje od iných foriem úpravy, ktoré sa uvádzajú v tejto norme;

                   (b) vyhovuje všetkým príslušným požiadavkám tejto normy, vrátane požiadaviek vzťahujúcich sa na limit chýb, hmotnosť odcedeného výrobku, ako aj ostatné požiadavky tejto normy, ktoré sa vzťahujú na ten typ, ktorý je najpríbuznejší predmetnému typu, ktorý má tiež vyhovovať tejto norme;

                   (c) je dostatočne označený na obale, aby nedošlo k zavádzaniu spotrebiteľa.

1.5              Označenie veľkosti

Označenie veľkosti treba podporiť presnou grafickou ukážkou prierezu fazuľového struku, alebo výrokom o najväčšom priemere v milimetroch.

1.6              Pevné vlákno

Pevné vlákno je také, ktorý udrží hmotnosť 250 gramov po dobu 5 sekúnd alebo dlhšie.

2.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A  CHARAKTERISTIKY KVALITY

2.1              Iné zložky

2.1.1           Maslo: Ak sa pridáva maslo, musí byť jeho prídavok najmenej 3 % hmotnostné na finálny výrobok.

2.1.2           Soľ.

2.1.3           Sacharóza, invertný cukor, dextróza, glukózový sirup, sušený glukózový sirup.

2.1.4           Semená kôpru alebo kôprová aróma, prípadne podobné koreniny, a ocot; kúsky zelenej aj červenej papriky a/alebo rajčiakov, pričom ich množstvo nepresiahne 15 % hmotnostných vo výrobku;

2.1.5           Škroby - prirodzené (natívne), fyzikálne alebo chemicky modifikované - iba ak sa pridalo maslo.

2.2              Kritériá kvality

2.2.1           Definícia

Cudzí rastlinný materiál: listy a stopky fazule a podobný rastlinný materiál.

2.2.2           Farba

Odcedená fazuľa, okrem umele farbenej konzervovanej, musí mať farbu charakteristickú pre konzervované fazuľové struky alebo plody.

Farbu konzervovanej fazule, ktorá obsahuje dovolené zložky a prídavné látky, treba považovať za charakteristickú vtedy, ak nie je abnormálne zmenená v dôsledku použitých zložiek.

2.2.3           Chuť a vôňa

Konzervovaná fazuľa musí mať charakteristickú chuť a vôňu, bez cudzích chutí a pachov. Konzervovaná fazuľa so špeciálnymi prísadami musí mať charakteristickú chuť a vôňu fazule a iných použitých zložiek.

2.2.4           Textúra a zrelosť

Fazuľa nesmie byť fibrózna a nesmie obsahovať viac ako 5 % pevných vláken  v prepočte na hmotnosť.                  

2.2.5           Chyby

Konzervovaná fazuľa, kontrolovaná v súlade s odberovým plánom (AQL-6.5) Codex Alimentarius pre balené potraviny (Reg. CAC/RM 42-1969, pozri Codex Alimentarius Volume 13), nesmie vykazovať chyby, ktorých limitné hodnoty uvádzame nižšie:

2.2.5.1        Veľkosť odobranej vzorky

                   (a) na kontrolu cudzieho rastlinného materiálu - kompletná vzorka;

                   (b) na kontrolu iných chýb 340 g odcedenej fazule.

2.2.5.2        Tolerancie

                   (a) Cudzí rastlinný materiál - najviac 3 kusy na 340 g odcedenej fazule.

                   (b) Ostatné chyby:

                         Najviac 8 neodstopkovaných strukov na 340 g

                         Najviac 10 % hm. poškodených plodov, z čoho najviac polovica smie byť napadnutá hmyzom alebo chorobou.

2.2.6           Klasifikácia „chýb“

Obsah nádoby, ktorý nevyhovuje jednej alebo viacerým príslušným kritériám kvality, ktoré sú uvedené v pododstavcoch 2.2.2 až 2.2.5 (s výnimkou cudzieho rastlinného materiálu, čo vychádza z priemeru v kompletnej vzorke), treba považovať za „chybný“.

2.2.7           Prijateľnosť

Šarža sa považuje za vyhovujúcu kritériám kvality, na ktoré sa odvoláva pododstavec 2.2.6 vtedy, keď:

                   (a) počet „chýb“, tak ako ich definuje pododstavec 2.2.6, nepresiahne prijateľný počet (c) pri pláne odberu vzoriek, ktorý je v súlade s odberovým plánom (AQL-6.5) pre balené potraviny (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Sampling Plans for Prepacked Foods (CAC/RM 42-1969) (pozri Codex Alimentarius Volume 13); a

                   (b) je splnená požiadavka na priemernosť vzorky.

3.                POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

    Najvyšší obsah
3.1 Glutaman sodný BOO
3.2 Rastlinné gumy, a to:  
3.2.1 Arabská guma  
3.2.2 Karagénan  
3.2.3 Furcelaran  
3.2.4 Guarová guma  
3.3 Algináty (Ca, K, Na, NH4)  
3.3.1 Propylénglykolalginát 10 g/kg prídavnej látky
3.4 Modifikované škroby, a to: uvedenej pod bodmi 3.2 až 3.4,
3.4.1 Škroby opracované kyselinami a to jednotlivo alebo vo
3.4.2 Škroby opracované alkáliami vzájomných kombináciách
3.4.3 Bielené škroby  
3.4.4 Diškrobfosfát (opracovaný trimetafosfátom Na)  
3.4.5 Fosfátovaný diškrobfosfát  
3.4.6 Monoškrobfosfát  
3.4.7 Acetát škrobu  
3.4.8 Hydroxypropylškrob  
3.4.9 Acetylovaný diškrobadipát  
3.4.10 Hydroxypropylovaný diškrobglycerol  
3.4.11 Oxidované škroby  
3.5 Farbivá  
  Tartrazín CI 19 140 100 mg/kg

4.                KONTAMINANTY

                   Olovo (Pb)                                                       1 mg/kg

                   Cín (Sn)                                                       250 mg/kg vyjadrené ako Sn

5.                HYGIENA

5.1              Odporúča sa, aby sa s výrobkom vyrobeným  podľa tejto normy  manipulovalo tak, ako je uvedené v príslušných odstavcoch medzinárodných všeobecných princípoch hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2(1985), Codex Alimentarius Volume 1), ako aj v ďalších odporúčaniach Codexu Alimentarius, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok.

5.2              Výrobok nesmie obsahovať  rámci správnej výrobnej praxe viditeľné prímesi do takej miery, ako je to možné zabezpečiť správnou výrobnou praxou.

5.3              Pri skúšaní vhodnými postupmi vzorkovania a analýzy výrobok:

  • nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstve, ktoré ohrozuje zdravie;
  • nesmie obsahovať parazity, ktoré ohrozujú zdravie;
  • nesmie obsahovať látky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré ohrozujú zdravie.

5.4              Výrobok musí byť podrobený takému spracovaniu, ktoré je dostačujúce na zničenie všetkých spór Clostridium botulinum.

6.                HMOTNOSŤ A OBJEM

6.1              Náplň nádoby

6.1.1           Minimálna náplň

Nádoba musí byť naplnená fazuľou, pričom s výnimkou „vákuovo balenej“ fazule musí výrobok (vrátane kvapalného média) zaberať najmenej 90 % objemu vodnej kapacity nádoby. Vodná kapacita nádoby je objem uzavretej nádoby kompletne naplnenej destilovanou vodou pri 20 0C.

6.1.1.1        „Chybné“ výrobky

Obsah nádoby, ktorý nevyhovuje požiadavkám minimálnej náplne (90 % vodnej kapacity) podľa pododstavca 6.1.1, treba považovať za „chybný“.

6.1.3           Prijateľnosť

Výrobná šarža vyhovuje požiadavkám pododstavca 6.1.1, keď je počet „chybných“ výrobkov, definovaných podľa pododstavca 6.1.1.1, menší ako prijateľný počet (c) pri vhodnom pláne odberu vzoriek (CAC/RM 42-1969) (pozri Codex Alimentarius Volume 13.

6.1.4           Minimálna hmotnosť odcedenej náplne

6.1.4.1             Hmotnosť odcedenej náplne nesmie byť menšia ako 55 % hmotnostných  z množstva destilovanej vody pri 20 0C potrebného na kompletné naplnenie nádoby, s výnimkou „celej“ fazule alebo „pozdĺžnych rezov“, ktorých nesmie byť menej ako 50 %.

6.1.4.2        Požiadavka na minimálne množstvo odcedenej náplne sa má považovať za splnenú, ak priemerná hmotnosť všetkých kontrolovaných nádob po odcedení nie je menšia ako požadované minimum, a to za predpokladu, že každá nádoba obsahuje primerané množstvo výrobku.

7.                OZNAČOVANIE

Okrem všeobecných požiadaviek na označovanie balených potravín (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991) Codex Alimentarius Volume 1), vzťahujú sa na výrobok nasledujúce ustanovenia:

7.1              Názov potraviny

7.1.1           Názov výrobku musí zahrnovať:

                   (a) označenie: „fazuľové struky“ alebo „fazuľa obyčajná“ - podľa vhodnosti;

                   (b) označenie všetkých korenín, ktoré charakterizuje výrobok, napr.  „s X“ - podľa vhodnosti.

7.1.2           Na výrobku musí byť zreteľne uvedené:

                   príslušný typ: „vcelku“, „prúžky“, „pozdĺžne rezy“, „francúzsky typ“, „rezy“, „krátke rezy“, alebo „šikmý rez“.

7.1.3           V názve výrobku môže vyť uvedené že ide o „guľatú“ alebo „plochú“ fazuľu, ak výrobok vyhovuje príslušným požiadavkám uvedeným v pododstavci 1.2.

7.1.4           V prípade  ostatných typov (pododstavec 1.3) treba na obale uviesť v tesnej blízkosti názvu výrobku aj dodatočné slová alebo doplnky, ktoré umožnia, aby bol konzument jednoznačne informovaný.

7.2              Ďalšie požiadavky

7.2.1           Označenie veľkosti

Ak je predpísaná veľkosť, treba na obale graficky znázorniť maximálny prierez strukov, alebo uviesť výrok o maximálnom priemere v milimetroch.

8.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

                   Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková