Kodex praxe na prevenciu a zníženie kontaminácie potravín a krmív dioxínmi a polychlorovanými bifenylmi

Kódex praxe na prevenciu a zníženie kontaminácie potravín a  krmív dioxínmi a polychlórovanými bifenylmi (PCB), ktoré sú podobné dioxínom

Slovník použitých výrazov je uvedený v tabuľke na konci textu

ÚVOD

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

 1. Dioxíny (PCCD/PCDF) a dioxínom podobné PCB prenikajú do životného prostredia. Ich toxikologické a chemické vlastnosti sú síce podobné, ale pôvod je rozdielny.
 2. Súčasnými zdrojmi dioxínov a dioxínom podobných PCB, vstupujúcich do potravinového reťazca, sú nové emisie a remobilizácia skládok a nádrží do prostredia. Nové emisie sa šíria prevažne vzduchom. Dioxíny a dioxínom podobné PCB sa rozkladajú pomaly a zostávajú v životnom prostredí po dlhý čas. Preto väčšina súčasnej expozície pochádza z uvoľňovania týchto látok v minulosti.
 3. PCB, vrátane dioxínom podobných PCB, sa vyrábali zámerne. Značné množstvo sa ich využívalo v období 1930 - 1980. PCB sa stále ešte používajú v uzavretých systémoch a tuhých matriciach (napr. tesnenia a elektrické kondenzátory). Vieme, že niektoré komerčné PCB sú kontaminované dioxínmi, preto ich treba považovať za zdroje dioxínov.
 4. K uvoľňovaniu dioxínom podobných PCB dochádza z netesností, náhodných únikov a ilegálnych odpadov. Emisie do vzduchu termálnymi procesmi a migráciou z tesnení a starších matríc nie sú značné. Remobilizácia dioxínom podobných PCB z voľných rezervoárov je podobná ako pri dioxínoch.
 5. Dioxíny vznikajú ako nežiaduce vedľajšie produkty z niektorých priemyselných procesov (napr. výroba chemikálií, metalurgia) a spaľovní (napr. spaľovanie odpadov). Ukázalo sa, že vysoké emisie a kontamináciu okolia zapríčiňujú havárie v chemických fabrikách. Ďalšími zdrojmi dioxínov sú domáce ohrievače a spaľovanie odpadu zo záhrad a domácností. Dioxíny môžu vznikať aj prirodzene pri výbuchoch sopiek a požiaroch lesov.
 6. Po uvoľnení do vzduchu sa dioxíny usadzujú na rastliny a pôdu, v dôsledku čoho kontaminujú potraviny aj krmivá. Prenášajú sa aj vzduchom. Množstvo uložených dioxínov záleží na vzdialenosti od zdroja, druhu rastlín, poveternostných a iných podmienok (napr. nadmorská výška, zemepisná šírka, teplota).
 7. K zdrojom dioxínov v pôde patria aj usadeniny zo vzduchu, vypúšťanie kalov na poľnohospodársku pôdu, zaplavovanie pastvín kontaminovanými kalmi.
 8. Dioxíny a dioxínom podobné PCB sú ťažko rozpustné vo vode. Adsorbujú sa však na minerálne a organické častice suspendované vo vode. Tieto zlúčeniny sa ukladajú do oceánov, jazier a riek, teda sa zakoncentrovávajú vo vodnom potravinovom reťazci. Vodu a sedimenty na pobreží morí a riek kontaminujú aj priemyselné odpadové vody, napr. z papierní alebo spracovania kovov.
 9. Ryby prijímajú dioxíny a PCB potravou a žiabrami. PCB a dioxíny sa kumulujú v ich tukových tkanivách a pečeni. Ryby, ktoré si hľadajú potravu pri dne, viac dochádzajú do styku s kontaminovanými sedimentmi. Koncentrácia dioxínov a PCB v rybách však závisí aj od ich veľkosti a fyziologických vlastností. Kumulácia narastá s vekom.
 10. Ľudia prijímajú dioxíny a PCB hlavne prostredníctvom potravín živočíšneho pôvodu, čo znamená 80 - 90 % expozíciu zapríčinenú rybacím tukom, mäsom a mliečnymi výrobkami. Hladina kontaminácie živočíšnych produktov závisí od kontaminácie prostredia a krmív (napr. rybací olej, rybacia múčka) alebo konkrétneho výrobného procesu (napr. umelé sušenie).
 11. Spoločný výbor FAO/WHO pre potravinárske aditívne látky a kontaminanty (JECFA) a Európsky vedecký výbor pre potraviny (EU SCF) odvodili tolerovateľný príjem a porovnali so skutočným. Zistilo sa, že skutočný príjem dioxínov a PCB je u značnej časti populácie vyšší.
 12. Na zníženie kontaminácie potravín treba zaviesť kontrolné opatrenia. Môže to byť správna poľnohospodárska prax, správna prax výživy zvierat, správna výrobná prax a opatrenia a účinné znižovanie dioxínov a PCB v krmivách takto:
  • Identifikovať poľnohospodárske plochy so zvýšenou kontamináciou dioxínov a PCB spôsobenou lokálnou emisiou, nehodou alebo ilegálnymi odpadmi kontaminovaných materiálov, ako aj monitorovať krmivá a ich zložky pochádzajúce z týchto oblastí;
  • Definovať smerné hodnoty v pôde a odporúčania na špeciálne poľnohospodárske používanie (napr. obmedzenie pasienkov alebo používanie vhodných poľnohospodárskych postupov);
  • Identifikovať potenciálne kontaminované krmivá a ich zložky;
  • Monitorovať dodržiavanie národných smerných hladín maximálnych limitov (ak existujú) a minimalizovať alebo dekontaminovať nevyhovujúce krmivá a ich zložky (napr. rafinovať rybací olej);
  • Identifikovať a kontrolovať kritický výrobný proces krmív (napr. umelé sušenie priamym záhrevom).
 13. V prípade potreby sa musí uvažovať s podobnými kontrolnými opatreniami aj na redukciu dioxínov a PCB v potravinách.

OPATRENIA ZAMERANÉ NA ZDROJE

 1. Redukcia zdrojov dioxínov a dioxínom podobných PCB je základná podmienka ďalšieho znižovania kontaminácie. Opatrenia treba smerovať na obmedzenie vzniku dioxínov pri tepelných procesoch, ako aj na aplikáciu deštrukčných postupov. Opatrenia na obmedzovanie zdrojov emisií dioxínom podobných PCB treba smerovať na minimalizáciu uvoľňovania z existujúcich zariadení (napr. transformátorov), prevenciu nehôd a lepšiu kontrolu narábania s odpadmi a olejmi obsahujúcimi dioxínom podobné PCB.
 2. Štokholmská konvencia o perzistentných organických polutantoch (POP) je všeobecná dohoda na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred POP vrátane dioxínov a dioxínom podobných PCB.
 3. V II. časti prílohy C Štokholmskej konvencie je zoznam kategórií priemyselných zdrojov, ktoré majú potenciál vysokej tvorby a uvoľňovania dioxínov a dioxínom podobných PCB do životného prostredia.
 4. V III. časti prílohy C Štokholmskej konvencie je zoznam kategórií zdrojov, pri ktorých sa neúmyselne tvoria a do prostredia uvoľňujú dioxíny a dioxínom podobné PCB (spaľovanie odpadov na voľných priestranstvách, miestne spaľovne, krematóriá, spaľovacie motory a i.).
 5. Národné autority by mali schváliť technológie na obmedzenie tvorby a uvoľňovania dioxínov a dioxínom podobných PCB z týchto zdrojov.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

 1. Tento kódex praxe sa zameriava na opatrenia pre národné autority, farmárov a výrobcov krmív a potravín, ktoré majú zabrániť alebo znížiť kontamináciu potravín a krmív dioxínmi a dioxínom podobnými PCB.
 2. Tento kódex praxe sa vzťahuje na produkciu a používanie všetkých materiálov určených na krmivá a potraviny na všetkých úrovniach, bez ohľadu na to, či sa produkujú priemyselne alebo na farme.
 3. Globálne obmedzenia a zníženie dioxínov a dioxínom podobných PCB môže zahrnovať aj záležitosti, ktoré nie sú v tomto kódexe praxe uvedené.

Odporúčané praktiky
vychádzajúce zo správnej poľnohospodárskej praxe, správnej výrobnej praxe, správnej skladovacej praxe, správnej praxe výživy zvierat a správnej laboratórnej praxe 

KONTROLNÉ OPATRENIA V RÁMCI POTRAVINOVÉHO REŤAZCA

Vzduch, pôda, voda 

 1. V záujme obmedzenia kontaminácie dioxínmi a dioxínom podobnými PCB by mali národné potravinové orgány zvážiť odporúčania národným autoritám zodpovedným na znečisťovanie ovzdušia, aby nedochádzalo k nekontrolovanému spaľovaniu odpadov a k používaniu dreva ošetreného PCB na ohrev v domácnostiach.
 2.  Kontrolné opatrenia na obmedzenie kontaminácie prostredia dioxínmi a dioxínom podobnými PCB sú dôležité. Treba ich definovať v záujme obmedzenia možnej kontaminácie potravín, krmív a poľnohospodárskej pôdy v dôsledku lokálnych emisií, nehôd alebo ilegálnych skládok.
 3. Kontaminované plochy by sa nemali používať na poľnohospodárske účely, príp. by takéto používanie malo byť obmedzené, ak sa predpokladá, že by mohlo dochádzať k významnému prenosu dioxínov a PCB do krmív a potravín. V prípade možnosti by sa mala kontaminovaná pôda ošetriť a detoxifikovať alebo odstrániť a uložiť tam, kde sú dobré podmienky životného prostredia.
 4. Rozširovanie kalov kontaminovaných dioxínmi a PCB môže viesť ku kontaminácii vegetácie a zvýšenej záťaži dobytka. V poľnohospodárstve treba monitorovať dioxíny a PCB v používaných kaloch. Následne by sa podľa potreby mali kaly ošetrovať, na čo treba vypracovať národné opatrenia.
 5. V dobytku, zveri a hydine, ktoré sú vystavené kontaminovanej pôde, sa môžu dioxíny a PCB kumulovať v dôsledku príjmu kontaminovanej pôdy alebo rastlín. Tieto oblasti treba identifikovať a kontrolovať. V prípade potreby sa má obmedziť produkcia v týchto oblastiach.
 6.  Realizácia opatrení na obmedzenie zdrojov kontaminácie potrvá veľa rokov, kým dôjde k zníženiu kontaminácie vo voľne lovených rybách, pretože polčas rozpadu dioxínov a PCB v prostredí je dlhý.

Krmivá

 1. Dioxíny a PCB sa do potravín dostávajú v dôsledku rozkladu týchto látok v lipidovej zložke potravín živočíšneho pôvodu (napr. hydina, ryby, vajcia, mäso a mlieko). Dioxíny a PCB sa vylučujú aj do mliečneho tuku a tukovej zložky vaječných žĺtkov. Na zníženie týchto hladín treba uvažovať s kontrolnými opatreniami. Opatrenia, ktorými sa znížia dioxíny a PCB v krmivách, majú bezprostredný vplyv na hladinu kontaminantov v potravinách živočíšneho pôvodu vrátane rýb. K takýmto opatreniam patrí správa poľnohospodárska prax, správna prax výživy zvierat (pozri aj správnu výrobnú prax, správnu prax skladovania a iné kontrolné opatrenia, napr. princípy HACCP). Takýmito opatreniami môžu byť:
  • identifikácia možných kontaminovaných plôch v ekosystéme krmív,
  • identifikácia pôvodu často kontaminovaných krmív a ich zložiek a
  • monitorovanie súladu krmív a ich zložiek s národnými smernými hladinami alebo limitmi. Komodity, pri ktorých je prekročený dovolený výskyt, musí zodpovedný národný orgán vyšetriť, aby sa zistilo, či tieto komodity netreba vylúčiť z ďalšieho skrmovania.
 2. Zodpovedné národné orgány by mali periodicky odoberať vzorky krmív a ich zložiek a analyzovať ich medzinárodne uznanými metódami na preverenie hladín dioxínov a PCB. Výsledky určia, či je potrebné minimalizovať ich hladiny a v prípade potreby prejsť na alternatívne krmivá a ich zložky.
 3. Nákupcovia a užívatelia by mali venovať pozornosť:
  • pôvodu krmív a ich zložiek, aby sa zabezpečilo, že produkcia krmív a ich zložiek má certifikované výrobné priestory, výrobné procesy a programy zabezpečovania kvality (napr. na princípoch HACCP);
  • sprievodným dokumentom potvrdzujúcim súlad s národne definovanými smernými hladinami alebo limitmi.

Krmivá živočíšneho pôvodu

 1. Živočíšne krmivá sú z hľadiska dioxínov a PCB rizikovejšie ako rastlinné. Treba im preto venovať pozornosť pri vstupe do potravinového reťazca a monitorovať ich na dioxíny a PCB.
 2. Treba zabrániť kumulácii dioxínov a PCB v adipóznych tkanivách dobytka, pri ktorej je možné prekročenie národne definovaných smerných hladín alebo limitov. Preto krmivá živočíšneho pôvodu, ktoré prekračujú smerné hladiny alebo limity, alebo majú zvýšený obsah dioxínov a PCB, z ktorých sa neodstránil tuk, by sa nemali skrmovať.
 3. Rybací olej a iné produkty z rýb, mlieka, mliečnych náhrad a živočíšnych tukov, ktoré sa majú použiť do krmív, treba monitorovať na dioxíny a PCB. Keď existujú národne definované smerné hladiny alebo limity, výrobca krmív by mal zabezpečiť, že dané produkty týmto ustanoveniam vyhovujú.

Krmivá rastlinného pôvodu

 1. Keď sa predpokladá, že v blízkosti polí sú zdroje dioxínov a PCB, treba podľa potreby tieto plochy monitorovať.
 2. Podľa potreby treba monitorovať kontamináciu polí, na ktoré sa dostávajú kaly alebo komunálny kompost, ktoré môžu zvyšovať hladiny dioxínov a PCB.
 3. Pred ošetrením plodín treba vedieť, že chlórované zlúčeniny kyseliny fenoxialkánovej alebo iné chlórované zlúčeniny, napr. pentachlórfenol, sú potenciálnym zdrojom kontaminácie dioxínmi. Podľa potreby treba monitorovať hladiny dioxínov v pôde a rastlinách na výrobu objemových krmív, ktoré pochádzajú z miest predtým ošetrených herbicídmi, ktoré sú pôvodcami dioxínov. Informácie majú zodpovedným orgánom umožniť, aby prijalo potrebné opatrenia na zabránenie prenosu dioxínov a PCB do potravinového reťazca.
 4. Olejnaté semená a rastlinný olej zvyčajne nie sú významne kontaminované dioxínmi a PCB. Vzťahuje sa to aj na vedľajšie produkty (napr. olejnaté výlisky), ktoré sa pridávajú do krmív. Niektoré rafinované vedľajšie produkty (napr. destiláty mastných kyselín) však môžu mať zvýšený obsah dioxínov a PCB, preto ak sa používajú na kŕmenie, treba ich analyzovať.

Spracovanie krmív a potravín

Sušenie

 1.  Pri niektorých sušiacich procesoch aplikovaných na krmivá a potraviny (alebo ich zložky) a pri vyhrievaní skleníkov je potrebný prietok ohrievacích plynov, a to buď zmesi plynu so vzduchom (priame sušenie či ohrev) alebo iba samotného ohriateho vzduchu (nepriame sušenie či ohrev). Treba používať palivá, pri ktorých nevznikajú neprijateľné hladiny dioxínov a PCB, ani iných škodlivých kontaminantov. Krmivá, potraviny a ich zložky, ktoré sa sušia či ohrievajú vzduchom treba monitorovať, aby sa zabezpečilo, že nemajú zvýšené hladiny dioxínov a PCB.
 2. Kvalita komerčne sušených krmív (najmä zelených objemových) a potravín závisí od výberu suroviny a sušiaceho procesu. Nákupca by mal vyžadovať od výrobcu/dodávateľa certifikát, ktorý zaručuje, že sušený tovar sa vyrobil v súlade so správnou výrobnou praxou, najmä z hľadiska súladu paliva s národnými smernými hladinami alebo limitmi.

Údenie

 1. V závislosti od použitej technológie, údenie môže byť kritický výrobný krok, pri ktorom dochádza k zvýšeniu obsahu dioxínov v potravinách, najmä ak sa na produktoch vytvoril veľmi tmavý povrch s časticami sadzí. Takéto výrobky by mal výrobca podľa potreby monitorovať.

Mletie / Likvidácia kontaminovaných vymletých frakcií

 1. Susedstvo polí s emisnými zdrojmi dioxínov a PCB, prenos dioxínov a PCB vzduchom na rôzne časti obilnín, ako aj častice prachu, ktoré priľnuli na plodiny sa väčšinou zlikvidujú pri mletí. Prípadná kontaminácia časticami prachu sa odstráni pri preosievaní. Ďalšia externá kontaminácia sa významne zníži odsávaním a preosievaním. Podľa potreby by sa mali monitorovať niektoré frakcie obilnín, najmä prach, kde môže byť obsah dioxínov a PCB zvýšený. V prípade zvýšenej kontaminácie dané frakcie by sa nemali používať do potravín a krmív, a malo by sa s nimi narábať ako s odpadom.

Látky pridávané do krmív a potravín

Minerály a stopové prvky

 1. Niektoré minerály a stopové prvky sa získavajú z prírodných zdrojov.  Skúsenosti ukazujú, že dioxíny môžu byť prítomné v niektorých prehistorických sedimentoch. Podľa potreby by sa teda mali monitorovať dioxíny v mineráloch a stopových prvkoch pridávaných do krmív a potravín.
 2. Upravené minerálne produkty alebo vedľajšie produkty z niektorých priemyselných procesov môžu mať zvýšený obsah dioxínov a PCB. Ich užívateľ by mal verifikovať, či spĺňajú požiadavky národných smerných hladín alebo limitov, a to prostredníctvom certifikátov výrobcu či dodávateľa.
 3. Zvýšené hladiny dioxínov sa našli v hline, ktorá sa používa ako protihrudkujúca látka do sójovej múčky v krmivách. Pozornosť si vyžadujú minerály používané ako viažuce alebo protihrudkujúce látky (napr. bentonit,  kaolín) a nosiče (napr. uhličitan vápenatý) do krmív. Distribútor by mal mať k dispozícii potrebný certifikát.
 4. Suplementácia hospodárskych zvierat stopovými prvkami (napr. meďou alebo zinkom) závisí od druhu, veku a výkonnosti. Zistilo sa, že minerály, vrátane stopových prvkov, ktoré pochádzajú z priemyselnej výroby kovov majú zvýšené hladiny dioxínov. Treba ich podľa potreby monitorovať.

Zložky

 1. Výrobcovia krmív a potravín by mali zabezpečiť, že všetky zložky majú minimalizovaný obsah dioxínov a PCB, aby sa znížila možnosť kontaminácie a zabezpečil súlad s národnými smernými hladinami alebo limitmi.

Zber úrody, preprava a skladovanie krmív a potravín

 1. Pokiaľ možno, treba zabezpečiť, aby kontaminácia dioxínmi a PCB bola pri zbere úrody krmív a potravín minimálna. Dá sa to dosiahnuť správnymi postupmi a správnou poľnohospodárskou praxou. Korene a hľuzy z kontaminovanej pôdy treba umyť a pred uskladnením dôkladne vysušiť, aby nesplesneli.
 2. Úrodu z polí postihnutých záplavami treba podľa potreby monitorovať na dioxíny a PCB, ak je dokázané, že záplavová voda ich kontaminovala.
 3. Prepravu krmív a potravín treba zabezpečiť len vo vozidlách, ktoré nie sú kontaminované dioxínmi a PCB, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii. Skladovacie nádrže by mali byť natreté iba farbami, ktoré neobsahujú dioxíny a PCB.
 4. Skladovacie priestory nemajú byť kontaminované dioxínmi a PCB. Povrchové plochy (steny, dlážky) natreté dechtovými farbami môžu byť zdrojom dioxínov a PCB, ktoré sa prenášajú na potraviny a krmivá. Rizikové sú aj plochy, ktoré prichádzajú do styku s dymom a sadzami. Pred uskladnením krmív a potravín ich treba monitorovať.

Osobitné problémy pri ustajnení zvierat

 1. Hospodárske zvieratá môžu byť vystavené pôsobeniu dioxínov a PCB z niektorých druhov ošetreného dreva v budovách, stajniach a podstieľke. Treba minimalizovať ich kontakt s takýmto drevom a piliny z takéhoto dreva nepoužívať na podstieľku.
 2. V dôsledku kontaminácie pôdy môže byť zvýšený obsah dioxínov a PCB vo vajciach sliepok z voľného výbehu - treba to monitorovať.
 3. Pozornosť treba venovať starším budovám, pretože môžu byť zo stavebného materiálu, ktorý obsahuje dioxíny a PCB. Keď v nich vypukne požiar, treba prijať opatrenia proti kontamináciii krmív a potravín dioxínmi a PCB.
 4. Pri ustajnení bez vybetónovanej podlahy zvieratá bežne prijímajú zo zeme prachové častice. Keď dôjde k zvýšeniu hladiny dioxínov a PCB, treba podľa potreby kontrolovať kontamináciu podlahy. V odôvodnených prípadoch treba zeminu vymeniť.
 5. Drevo v stajniach ošetrené pentachlórfenolom sa dáva do súvislosti so zvýšenými hladinami dioxínov v hovädzom mäse. Takéto drevo, ani iný nevhodný materiál, sa nemá používať na ohrady či válovy. Navyše treba zabrániť natieraniu dreva odpadovými olejmi.

Monitoring

 1. Za bezpečnosť krmív a potravín zodpovedajú farmári a výrobcovia priemyselných hnojív a potravín. Treba vykonávať skúšky v súlade s programom bezpečnosti potravín (napr. správna výrobná prax, bezpečnostné programy na farmách, programy HACCP atď.). Zodpovedné orgány majú podporovať farmárov a výrobcov pri ich primárnej zodpovednosti sa bezpečnosť krmív a potravín, a to od prvovýroby až po obchod. Zodpovedné orgány majú tiež definovať monitorovacie programy.
 2. Analýzy dioxínov sú pomerne drahé v porovnaní s analýzami iných kontaminantov, preto treba vykonávať periodické skúšky v rozumnom rozsahu, a to aspoň surovín a finálnych výrobkov pri výrobe krmív a potravín, pričom údaje treba uchovávať (pozri odstavec 66). Frekvencia odberu vzoriek má vychádzať z predchádzajúcich analýz. Farmárov a iných prvovýrobcov treba informovať o zvýšenej hladine dioxínov a PCB a identifikovať zdroj kontaminácie.
 3. V rozumnom rozsahu treba zabezpečiť monitorovanie kontaminácie prostredia, nehôd a ilegálnych skládok. Pri zvýšenom riziku alebo kontaminácii produktov alebo zložiek treba monitorovať častejšie.

ODBER VZORIEK, ANALYTICKÉ METÓDY, OZNAMOVANIE ÚDAJOV A LABORATÓRIÁ

 1. Požiadavky na analýzy a kompetenciu laboratórií sú uvedené v literatúre. Tieto odporúčania sú východiskom pri vyhodnocovaní JECFA a iných. Metódami analýzy dioxínov a PCB sa zaoberá aj Kódexový výbor pre metódy analýzy a vzorkovania.
 2. Tradičné postupy na analýzu dioxínov a PCB sú založené na hmotnostnej spektrometrii s vysokou rozlišovacou schopnosťou, ktorá je časovo i finančne náročná. Boli vypracované lacnejšie skríningové postupy. Cena analýz je však stále ešte prekážkou pri zbere údajov, preto treba, aby sa výskum zameral na vývoj menej nákladných analytických metód analýzy dioxínov a PCB.

Odber vzoriek

 1.  Pri odbere vzoriek na analýzy dioxínov a PCB je dôležitý reprezentatívny odber pri vylúčení krížovej kontaminácie, skazy vzoriek a nejednoznačného identifikovania a možnosti vystopovania pôvodu vzoriek. Treba zaznačiť všetky relevantné informácie o odbere, príprave a popise vzoriek (napr. čas odberu, zemepisný pôvod, druh ryby, obsah tuku, veľkosť ryby).

Analytické metódy a oznamovanie údajov

 1. Použiť možno iba také analytické metódy, ktoré spĺňajú nevyhnutné požiadavky. V prípade existencie národných limitov, limit kvantifikácie (LOQ) má byť v rozsahu jednej pätiny hodnoty limitu. V záujme kontroly časových trendov kontaminácie je potrebné, aby bol limit kvantifikácie analytickej metódy zreteľne nižší ako priemer hodnôt pozadia jednotlivých matríc.
 2. Treba preukázať, že metóda sa dá uplatniť v potrebnom rozsahu, napr. pri 0,5x, 1x a 2x hladine najvyššieho limitu s prijateľným variačným koeficientom pre opakované analýzy.  Rozdiel medzi hornou a dolnou krajnou hodnotou (pozri nasledujúci odstavec) nemá presiahnuť 20 % pri krmivách a potravinách s kontamináciou dioxínov asi 1 pg WHO-PCDD/PCDF-TEQ/g tuku. V prípade potreby sa dá uvažovať s iným prepočtom na čerstvý materiál alebo na sušinu.
 3. Výsledky stanovenia celkových dioxínov a PCB vo vzorke ( s výnimkou biopostupov) treba uvádzať ako najnižšiu, strednú a najvyššiu koncentráciu tak, že sa každý kongenér vynásobí príslušným WHO faktorom toxickej ekvivalencie (TEF) a následne sa sčítaním zistí celková koncentrácia a vyjadrí sa ako toxická ekvivalencia (TEQ). Treba vypočítať tri rôzne hodnoty TEQ pri zohľadnení nuly (nulová hranica), polovicu limitu kvantifikácie (stredná hranica) a limit kvantifikácie (horná hranica) pre každý nekvantifikovaný dioxín a kongenér PCB.
 4. V závislosti od typu vzorky môže protokol s analytickými výsledkami uvádzať aj obsah lipidov alebo sušiny vo vzorke, ako aj metódu použitú na extrakciu lipidov a na stanovenie sušiny. Má tam byť aj konkrétny popis postupu použitého na stanovenie hladiny kvantifikácie (LOQ).
 5. Vyhovujúca skríningová analytický metóda s overenou prijateľnou validáciou by sa mala použiť na skríning vzoriek s významnými hladinami dioxínov a PCB.  Skríningové metódy majú dávať   menej ako 1 % falošne negatívnych výsledkov v príslušnom rozsahu záujmu pri konkrétnej matrici. Na kontrolu strát analytu v každej vzorke treba použiť  vnútorné štandardy dioxínov a PCB s 13C. Takto sa dajú vylúčiť falošne negatívne výsledky, a tak sa kontaminované potraviny alebo krmivá nepoužijú a nedostanú na trh. Pri konfirmačných metódach je použitie vnútorných štandardov povinné.  Pri skríningových metódach, kde sa neuplatní kontrola strát v rámci analytického procesu, treba uvádzať informáciu o korekcii strát a možnú variabilitu výsledkov. Hladiny dioxínov a PCB v pozitívnych vzorkách treba stanoviť konfirmačnou metódou.

Laboratóriá

 1. Laboratóriá analyzujúce dioxíny a PCB skríningovou alebo konfirmačnou metódou majú byť akreditované uznaným orgánom fungujúcim podľa ISO/IEC Guide:1993, prípadne mať program zabezpečovania kvality, zameraný na všetky kritické prvky akreditačnej agentúry. Akreditované laboratóriá musia plniť kritériá normy ISO/IEC/17025:1999 "Všeobecné požiadavky na kompetenciu skúšobných a kalibračných laboratórií" alebo kritériá ekvivalentných noriem.
 2. Odporúča sa pravidelná účasť na medzilaboratórnych štúdiách alebo testoch spôsobilosti na stanovenie dioxínov a PCB v relevantných matriciach krmív a potravín, a to podľa normy ISO/IEC/17025:1999.

MANAŽMENT KVALITY A VZDELÁVANIE

 1.  Užitočné systémy na ďalšie znižovanie kontaminácie potravinového reťazca dioxínmi a PCB sú: správna poľnohospodárska prax, správna výrobná prax, správna skladovacia prax, správna prax výživy zvierat a správna laboratórna prax. Farmári a výrobcovia krmív a potravín by mali dbať na vzdelávanie pracovníkov zamerané na znižovanie kontaminácie aplikáciou kontrolných opatrení.

Slovník použitých výrazov

Výraz Vysvetlenie
variačný koeficient štatistický parameter vyjadrený takto: 100 x štandardná odchýlka série hodnôt/priemerná hodnota
konfirmačná analytická metóda analytická metóda s kvalitnými parametrami, vhodná na potvrdenie analytických výsledkov skríningovej metódy s parametrami poukazujúcimi na nižšiu kvalitu
kongenér jedna z dvoch alebo viacerých zložiek rovnakého druhu s ohľadom na klasifikáciu
dioxíny (PCDD/PCDF) Patrí sem 7 polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov (PCDD) a 10 dibenzofuránov (PCDF), ktoré vykazujú aktivitu podobnú dioxínom a patria do skupiny lipofilných perzistentných organických zložiek. V závislosti od počtu atómov chlóru (1 - 8) a formy substitúcie rozlišujeme 75 rôznych PCDD a 135 PCDF ("kongenérov").
dioxínom podobné PCB Patrí sem 12 ne-orto a mono-orto substituovaných polychlórovaných bifenylov (PCB) s toxikologickými vlastnosťami (aktivita podobná dioxínom).
smerné hladiny neuzákonené, ale odporúčané maximálne hladiny
limit kvantifikácie (LOQ) (platí len pre dioxíny a dioxínom podobné PCB) Limit kvantifikácie konkrétneho kongenéru je koncentrácia analytu v extrakte vzorky, ktorá vyvolá odozvu na prístroji pri dvoch rôznych monitorovaných iónoch s pomerom S/N (signál/zvuk) 3:1 pri menej citlivom signále a splnení základných požiadaviek.
maximálny limit uzákonený najvyšší limit kontaminantu
PCB Polychlórované bifenyly zo skupiny chlórovaných uhľovodíkov, ktoré vznikajú priamou chloráciou bifenylu. V závislosti od počtu atómov chlóru (1 - 10) a ich polohy na dvoch kruhoch je teoreticky možných 209 rôznych zlúčenín ("kongenérov")
perzistentný organický polutant (POP) chemická látka, ktorá v prostredí zostáva, kumuluje sa do potravín a prináša riziko nepriaznivého účinku na zdravie človeka a na životné prostredie
skríningová analytická metóda analytická metóda s parametrami nižšej kvality, ktorou sa vyberajú vzorky s významnou hladinou analytu
stopové prvky chemické prvky, v malých množstvách významné pre výživu rastlín, zvierat a ľudí
toxická ekvivalencia (TEQ) relatívna hodnota vypočítaná vynásobením koncentrácie kongenéru  faktorom toxickej ekvivalencie (TEF)
WHO­­_ _ TEQ hodnota TEQ pre dioxíny a PCB, ktorú definovala WHO a vychádza z určených faktorov toxickej ekvivalencie (TEF) (37)
faktor toxickej ekvivalencie (TEF) odhad toxicity dioxínom podobných zložiek vzhľadom k toxicite 2,3,7,8-tetrachlórdibento-p-dioxínu (TCDD), ktorý má pridelenú hodnotu TEF 1,0

Dokument bol definitívne schválený v skrátenom stupni 5/8 na 29. zasadnutí Komisie Codex Alimentarius FAO/WHO, Ženeva 2006.

Code of Practice  for the Prevention and Reduction of Dioxin and Dioxin-like PCB Contamination in Food and Feeds. ALINORM 06/29/12, Appendix XXXI, 11 s.

skrátený preklad: T. Šinková