Kódex hygienickej praxe na mlieko a mliečne výrobky

CAC/RCP 57-2004

  Úvod
 1. Ciele
 2. Rozsah pôsobnosti a uplatnenie dokumentu
  2. 1   Rozsah pôsobnosti
  2. 2   Použitie dokumentu
  2. 3   Preklenutie zásad vzťahujúcich sa na produkciu, spracovanie
           a manipuláciu s jednotlivými druhmi mlieka a mliečnych produktov
  2. 4   Vzájomné vzťahy producentov mlieka, spracovateľov, distribútorov,
           predajcov, prepravcov, spotrebiteľov a zodpovedných orgánov
  2. 5   Definície
  2. 6   Vhodnosť
 3. Prvovýroba
  3. 1   Hygiena životného prostredia
  3. 2   Hygienická produkcia mlieka
  3. 3   Manipulácia s mliekom, jeho skladovanie a preprava
  3. 4   Dokumentácia a vedenie záznamov
 4. Mliekareň: Plán a zariadenie
  4. 1   Vybavenie
 5. Kontrola činnnosti
  5. 1   Kontrola potravinových nebezpečenstiev
  5. 2   Kľúčové aspekty systémov kontroly hygieny
  5. 3   Požiadavky na vstupný materiál (iný ako mlieko)
  5. 4   Voda
 6. Mliekareň: Údržba a sanitácia
  6. 1   Údržba a čistenie
  6. 2   Programy čistenia
 7. Mliekareň: Osobná hygiena
 8. Preprava
  8. 1   Požiadavky
  8. 2   Používanie a údržba
 9. Informácie o produkte a povedomie spotrebiteľov
  9. 1   Označovanie
 10. Vzdelávanie
  10. 1   Tréningové programy

PRÍLOHA I:    Smernica na prvovýrobu mlieka
PRÍLOHA II:   Smernica na manažment kontrolných opatrení počas spracovania a po ňom

Výtlač kompletného dokumentu (44 s.) v slovenskom jazyku zdarma si možno objednať na adrese:
codex@vup.sk