Princípy a smernica na výmenu informácií v situácii náhleho ohrozenia neškodnosti potravín

Princípy a smernica na výmenu informácií v situácii náhleho ohrozenia BEZPEČnosti potravín

CAC/GL 19-1995, Rev. 1-2004

 1. ÚVOD

 1. Keď dôjde k náhlemu ohrozeniu neškodnosti potravín, je mimoriadne dôležité čo najrýchlejšie informovať o povahe a rozsahu problému potravinovej bezpečnosti všetky zainteresované strany, aby sa minimalizoval nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Treba to vykonať takým spôsobom, ktorý zabráni nečakaným aktivitám proti iným potravinám z tej istej krajiny alebo z iných krajín, ktorých sa to netýka. Globálny charakter obchodu s potravinami si vyžaduje, aby táto komunikácia prebiehala medzi štátmi na príslušnej vládnej úrovni.
 2. Tento dokument poskytuje vládam a regionálnym hospodárskym integračným organizáciám návod na výmenu informácií v prípade náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín.

2. ROZSAH PÔSOBNOSTI

 1. Tieto princípy a smernica sa vzťahujú na situácie, keď kompetentné orgány v dovážajúcom a/alebo vyvážajúcom štáte zistia, že náhle došlo k ohrozeniu bezpečnosti potravín, pričom je potrebné komunikovať o rizikách vyplývajúcich z danej situácie.
 2. Tieto princípy a smernica sa vzťahujú na situácie, kedy bolo konkrétne identifikované nebezpečenstvo v potravinách (napr. mikrobiologické, chemické, rádiologické alebo fyzikálne). Môže sa vzťahovať aj na situácie, kedy nebezpečenstvo v potravinách nebolo identifikované, ale vedecké údaje naznačujú súvislosť medzi konzumáciou potraviny a vypuknutím vážnych zdravotných dôsledkov.
 3. Princípy a smernice sa vzťahujú na náhle ohrozenie bezpečnosti potravín v súvislosti s dovážanými alebo vyvážanými potravinami, alebo potravinami, ktoré by sa prípadne mohli dovážať alebo vyvážať. Princípy a smernice sa môžu vzťahovať aj na také prípady, keď ide o krmivá pre úžitkové zvieratá 1
 4. Princípy a smernica sa nevzťahujú na bežné zamietnutie potravín, keď neboli dodržané normy dovážajúcej krajiny. Tieto situácie rieši Smernica na výmenu informácií medzi krajinami pri odmietnutí dovážaných potravín (CAC/GL 25-1997).

3. DEFINÍCIE

 1. Náhle ohrozenie bezpečnosti potravín: Situácia, pri ktorej zodpovedný orgán identifikoval náhodné alebo zámerné, vážne, nezvládnuté ohrozenie zdravia obyvateľstva, ktoré si vyžaduje neodkladný zásah.

4. PRINCÍPY

 1. Keď dôjde k identifikácii náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín, na výmenu informácií sa vzťahujú tieto princípy:
  1. Príslušný zodpovedný orgán popíše zreteľne a úplne charakter a rozsah ohrozenia.
  2. Kontaktné miesta, ktoré určili zodpovedné orgány si vymenia informácie o ohrození bezpečnosti potravín.
  3. Štát, ktorý zistil nebezpečnú situáciu, bez ohľadu na to, či ide o dovážajúci alebo vyvážajúci štát, neodkladne informuje všetky štáty, o ktorých vie, že by mohli byť postihnuté.
  4. Zodpovedné orgány, ktoré zistili nebezpečnú situáciu oznámia všetky relevantné informácie, aby sa umožnilo všetkým postihnutým alebo potenciálne postihnutým štátom vykonať rozhodnutia v oblasti informovaného manažmentu rizika a/alebo komunikácie o riziku.
  5. Zodpovedné orgány poskytnú aj zreteľné, relevantné, konkrétne a včasné informácie relevantným stakeholderom v najväčšej možnej miere.
  6. Informačný tok musí byť transparentný a udržiavaný počas všetkých fáz situácie ohrozujúcej bezpečnosť potravín, aby sa dal vyhodnocovať celkový vývoj.

5. CHARAKTER NÁHLEHO OHROZENIA BEZPEČNOSTI POTRAVÍN

 1. Charakter náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín vrátane dostupných vedeckých informácií musí byť popísaný zreteľne, stručne a správne. Dokonca aj v takých prípadoch, keď konkrétne nebezpečenstvo v potravinách nebolo identifikované presne, mal by kompetentný orgán poskytnúť všetky zreteľné a podstatné informácie o súvislosti medzi konzumáciou potraviny a vážnymi nepriaznivými dôsledkami na zdravie obyvateľstva, a to v súlade s princípmi uvedenými v odstavci 8.
 2. Keď sa nebezpečenstvo z potravín spája s konkrétnou potravinou alebo potravinami, treba tieto potraviny identifikovať podľa možnosti čo najpodrobnejšie, aby sa urýchlila identifikácia a lokalizácia postihnutých potravín. V iných prípadoch, keď sa nebezpečenstvo týka viacerých rôznych kategórií potravín a potenciálne zahrnuje danú zemepisnú oblasť, treba identifikovať všetky zasiahnuté potraviny.

6. URČENÉ OFICIÁLNE KONTAKTNÉ MIESTA NA VÝMENU INFORMÁCIÍ

 1. Každý štát by mal určiť kontaktné miesto primárneho kontaktu pre prípad náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín, ktoré môže v takých prípadoch pôsobiť ako národný kontaktný bod na výmenu informácií. Zoznam primárnych oficiálnych kontaktných miest na výmenu informácií v prípade náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín, ako uvádza bod 8.b, je k dispozícii a aktualizovaný zoznam sa pravidelne distribuuje vládam. Každý štát je zodpovedný za to, aby pravidelne poskytoval aktualizované informácie o úradnom mieste svojho primárneho kontaktu Svetovej zdravotníckej organizácii, ktorá zoznam aktualizuje. Oficiálne miesto primárneho kontaktu je pre prvý kontakt, a tak sa rozumie, že v konkrétnom prípade určitej situácie náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín budú vlády chcieť určiť osobitné kontaktné miesto.
 2. Zreteľne treba identifikovať určené kontaktné miesta zodpovedných orgánov, ktoré zodpovedajú za koordináciu aktivít v prípade náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín. Potrebné sú informácie o názve zodpovedného orgánu a podrobnosti zahŕňajúce meno, adresu, telefónne čísla, faxové čísla a e-mailové adresy osôb alebo úradov, ktoré zodpovedajú za manažment situácie a ktoré môžu poskytnúť ďalšie podrobnosti o nebezpečenstve v príslušných potravinách, podniknutých opatreniach a ďalšie relevantné informácie. Treba poskytnúť aj adresu webovej stránky, ktorá uvádza aktuálne informácie.

7. INFORMOVANIE VŠETKÝCH POSTIHNUTÝCH ALEBO POTENCIÁLNE POSTIHNUTÝCH ŠTÁTOV

 1. Keď zohľadníme globálny charakter obchodu s potravinami, náhle ohrozenie bezpečnosti potravín môže mať širokosiahle následky. Zodpovedný orgán štátu, kde sa identifikovalo ohrozenie, by mal, podľa svojej najlepšej schopnosti a v spolupráci s inými zodpovednými orgánmi, určiť všetky potenciálne recipientské štáty danej (-ých) potraviny (-ín) a všetky štáty, z ktorých potenciálne kontaminovaná potravina alebo jej zložka bola dovezená. Všetky relevantné informácie súvisiace s ohrozením bezpečnosti potravín treba poskytnúť zodpovedným orgánom takto identifikovaných krajín.
 2. Komunikáciu treba zabezpečiť najvhodnejším spôsobom a čo najskôr, pričom si treba overiť, či oslovené strany informácie dostali. Možno uvažovať aj s komunikáciou prostredníctvom telefónu, e-mailu, faxu a v prípade potreby aj bežnou poštou, aby bola komunikácia čo najskoršia a aby sa zabezpečilo, že zodpovedné orgány dostanú správu čo najrýchlejšie.
 3. Uznáva sa, že prvá informácia nemusí byť vždy kompletná, preto krajina, ktorá ohrozenie identifikovala je zodpovedná za doplnenie informácií len čo ich bude mať k dispozícii.
 4. Uznáva sa, že charakter a rozsah odhalenia informácií jednotlivým zodpovedným orgánom bude určený povolením v súlade so zákonom daného štátu.

8. VÝMENA INFORMÁCIÍ

 1. Zodpovedné orgány by si mali so všetkými postihnutými alebo potenciálne postihnutými štátmi vymeniť ďalej uvedené informácie vzťahujúce sa na identifikáciu ohrozenia bezpečnosti potravín.
  1. Charakter ohrozenia bezpečnosti potravín vrátane identifikovaných nebezpečenstiev a rizík, použitá metodika a všetky zohľadnené okolnosti;
  2. Podrobná identifikácia príslušnej (-ých) potraviny (-ín) vrátane označení produktu, informácie o certifikácii;
  3. Postihnutá (-é) a potenciálne postihnutá (-é) skupina (-y) obyvateľstva;
  4. Preprava a súvisiace informácie, napr. meno a kontaktné informácie o vývozcovi, dovozcovi, konsignátorovi a prepravcovi;
  5. Podniknutá aktivita na zníženie alebo vylúčenie nebezpečenstva;
  6. Všetky podrobnosti o určenom oficiálnom kontaktnom mieste a príslušnom zodpovednom orgáne.
 2. Komunikácia o charaktere a rozsahu ohrozenia bezpečnosti potravín by mala zahrnovať relevantné dostupné vedecké informácie o podstate a posúdení rizika vrátane informácie o tom, ktoré medzinárodné normy boli zohľadnené.
 3. Odporúča sa, aby dovážajúce i vyvážajúce krajiny používali štandardný formát na výmenu relevantných informácií. Modelová štandardný formát je uvedený v prílohe. Keď sa použije alternatívny formát, treba dbať na to, aby bol zreteľný a aby doň boli zahrnuté všetky relevantné informácie.

9. ÚLOHA ZODPOVEDNÉHO ORGÁNU

 1. Zodpovedný orgán, ktorý identifikoval ohrozenie, musí urýchlene komunikovať a diskutovať s príslušným (-i) kompetentným (-i) orgánom (-nmi) postihnutého (-ých) štátu (-ov). Zodpovedné orgány, ktoré zodpovedajú za koordináciu opatrení musia štátom, ktoré dostali postihnuté potraviny, oznámiť aktuálne opatrenia. Správnosť a vierohodnosť vedeckých a iných informácií o ohrození bezpečnosti potravín treba verifikovať, aby sa podporili rozhodnutia pri analýze rizika, manažmente rizika a komunikácii o riziku. Všetky zmätočné informácie musí kompetentný orgán urýchlene opraviť.
 2. Dôležité je tiež, aby všetky ostatné relevantné strany boli stále informované, podľa vhodnosti, o charaktere a stave ohrozenia. Zodpovedné orgány preto poskytnú o stave ohrozenia zreteľné, relevantné, konkrétne a včasné informácie priemyslu, spotrebiteľom, iným stakeholderom a médiám.

10. TOK INFORMÁCIÍ

 1. Komunikácia medzi vyvážajúcimi a dovážajúcimi štátmi musí byť transparentná a trvalá počas všetkých fáz stavu ohrozenia, od počiatočnej notifikácie príslušného problému, pokiaľ možno detailov o všetkých relevantných posúdeniach rizika, ktoré boli použité až po uvedenie vyriešenia problému. Umožní to štátom prehodnotiť svoje stratégie posúdenia rizika, manažmentu rizika a komunikácie o rizikách v priebehu zmeny situácie.

11. INÉ OKOLNOSTI PRI VÝMENE INFORMÁCIÍ

Úroveň distribúcie potravín

 1. Pri rozhodovaní o vhodných komunikačných opatreniach musia zodpovedné orgány zohľadniť, o aké množstvo potravín ide, rozsah distribúcie a hladinu, na ktorej potraviny boli distribuované (naor. veľkoobchod, maloobchod). V niektorých prípadoch ešte potraviny nemuseli vstúpiť do dovážajúcej krajiny a komunikácia sa sústredí na dovozcov. V iných prípadoch však už potraviny mohli vstúpiť do krajiny a byť v nej distribuované alebo postúpené do iných krajín. Zodpovedný orgán musí zohľadniť, či potravina bola, alebo je pravdepodobné, že bola distribuovaná na úrovni veľkoobchodu, maloobchodu alebo spotrebiteľa, a implementovať príslušné opatrenia pri manažmente rizika a komunikácii o riziku, vrátane jej stiahnutia na jednej alebo viacerých distribučných úrovniach.

Re-export potraviny v situácii ohrozenia

 1. S potravinou, ktorá je na vstupe do krajiny odmietnutá, prípadne je odmietnutá po vstupe do krajiny, sa má zaobchádzať s súlade so Smernicou o výmene informácií medzi štátmi o odmietnutí dovážaných potravín (CAC/GL 25-1997), pričom treba zohľadniť Morálny kódex medzinárodného obchodu s potravinami (CAC/RCP 20-19769, Rev. 1-1985) 2.

Plán bezpečnosti potravín v stave ohrozenia

 1. Dovážajúce a vyvážajúce krajiny musia vypracovať plán bezpečnosti potravín v stave ohrozenia, ktorý má indikovať, ako sa bude postupovať v prípade ohrozenia bezpečnosti potravín 3. Plán má obsahovať konkrétne opatrenia o výmene informácií, aby bolo obyvateľstvo v prípade ohrozenia bezpečnosti potravín informované.

Úloha FAO a WHO

 1. Cieľom výmeny informácií ako je uvedené v tejto smernici je v prvom rade používanie zo strany zodpovedných orgánov dovážajúcich a vyvážajúcich štátov, ale kópie a súhrny relevantných informácií o ohrození bezpečnosti potravín treba na požiadanie poskytnúť FAO, WHO alebo ďalším medzinárodným organizáciám. V tejto situácii, FAO a WHO môže byť schopné ponúknuť technickú radu pomoc jednej alebo viacerým postihnutým štátom alebo štátom, ktoré môžu byť potenciálne postihnuté.
   

1 Opatrenia pre prípad ohrozenia krmív sú uvedené v návrhu Kódexu praxe pre správnu výživu zvierat, časť 4.3.1: "Osobitné podmienky vzťahujúce sa na situácie náhleho ohrozenia"

2 V čase prípravy tohto textu sa vykonávala revízia kódexu v pôsobnosti Kódexového výboru pre všeobecné princípy

3 napr. Smernica na posilnenie národných systémov kontroly potravín (FAO/WHO); "Terorizmus ohrozujúci potraviny" (WHO)
 

Príloha

Štandardný formát výmeny informácií pri náhlom ohrození bezpečnosti potravín

Ďalej uvedený text uvádza, aké informácie sa majú vymieňať medzi zodpovednými orgánmi vyvážajúcich a dovážajúcich štátov, ktorých sa týka náhle ohrozenie bezpečnosti potravín. Ohrozenie je situácia, náhodná alebo zámerná, ktorú identifikuje zodpovedný orgán ako vážne a dosiaľ nezvládnuté riziko z potravín pre zdravie obyvateľstva, vyžadujúce si naliehavý zásah.

1. Charakter náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín

Charakter nebezpečenstva v potravinách, zapríčiňujúceho náhle ohrozenie bezpečnosti potravín, treba popísať, pričom v popise môže byť uvedené:

 • biologická/mikrobiologická kontaminácia (špecifikácia príslušného organizmu alebo toxínu);
 • chemická kontaminácia (napr. pesticídy, lieky, priemyselné chemikálie, kontaminanty zo životného prostredia);
 • fyzikálna kontaminácia (napr. cudzie častice);
 • kontaminácia rádionuklidmi (uvedie (-ú) sa príslušný (-é) rádionuklid (-y));
 • skrytý alergén (alergén musí byť explicitne pomenovaný);
 • iné identifikované nebezpečenstvá (napr. chemikálie vlastné potravine alebo produkované v rámci chýb pri výrobe alebo  balení);
 • neznáma látka (uvedie sa vážny negatívny vplyv na zdravie nadväzujúci na konzumáciu danej potraviny).

V každom z vyššie uvedených prípadov treba uviesť konkrétne nebezpečenstvo v potravinách a jeho hladinu alebo prevalenciu na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, prípadne použité metódy odberu vzoriek a analýzy a všetky zohľadnené okolnosti

2. Identifikácia danej potraviny

Daná potravina musí byť kompletne popísaná. V prípade dostupnosti treba uviesť tieto informácie o produkte:

 • popis a množstvo produktu (-ov) vrátane obchodnej značky, názvu produktu na označení, konzervačného postupu (napr. chladený alebo mrazený) a trvanlivosti;
 • typ a veľkosť balenia (-í);
 • identifikácia výrobnej dávky, vrátane jej kódu, dátumu produkcie a spracovania, a identifikácia priestorov, kde bol produkt naposledy zabalený alebo spracovaný;
 • ďalšie identifikačné značky/pečiatky (napr. čiarové kódy, UPC kódy);
 • názov a adresa producenta, výrobcu, baliarne, predajcu, vývozcu alebo dovozcu;
 • ilustrovaný imidž;
 • referenčné čísla vývozného(-ých) certifikátu (-ov), úradný názov a značka.

Ak je známe, treba poskytnúť aj indikáciu štátov, do ktorých sa produkt vyviezol, aby štáty mohli identifikovať, či by mohli byť postihnuté, a aby sa pomohlo pri lokalizácii postihnutých potravín.

3. Postihnutá (-é) alebo potenciálne postihnutá (-é) skupina (-y) obyvateľstva

Situácia náhleho ohrozenia bezpečnosti potravín môže ovplyvniť najmä určité segmenty obyvateľstva, napr. deti, tehotné ženy, osoby s oslabenou imunitou alebo starších ľudí. V takých prípadoch treba podať túto informáciu.

Treba popísať charakter a rozsah nepriaznivých vplyvov súvisiacich s náhlym ohrozením bezpečnosti potravín, napr. inkubačnú dobu, intenzitu výskytu a iné epidemiologické údaje.

4. Preprava a súvisiace informácie

Treba poskytnúť tieto informácie:

 • Meno vývozcu a informácie o kontakte;
 • Meno dovozcu a informácie o kontakte;
 • Podrobnosti o kontajneri a preprave vrátane miesta pôvodu a určenia;
 • Konsignátor (-i) a prepravca (-ovia) a informácie o kontakte.

5. Aktivita vyvážajúceho alebo dovážajúceho štátu

Treba poskytnúť informácie o podniknutej aktivite, napr.:

 • opatrenia prijaté na identifikáciu a prevenciu predaja a vývozu potraviny;
 • opatrenia prijaté na stiahnutie potraviny z trhu a či bolo stiahnutie dobrovoľné alebo povinné;
 • opatrenia na zabránenie ďalším problémom;
 • opatrenia na zníženie rizika vhodným fyzikálnym ošetrením;
 • metódy diagnostikovania a ošetrenia postihnutých osôb;opatrenia prijaté na konečnú likvidáciu (napr. zničenie potraviny).

6. Podrobnosti o určenom oficiálnom kontaktnom mieste a o príslušnom zodpovednom orgáne

Podrobnosti o kontaktoch: názov zodpovedného orgánu, adresa, telefón, e-mailová adresa, čísla faxov osôb alebo úradníkov, ktorí môžu poskytnúť ďalšie informácie, ktoré môžu postihnuté alebo potenciálne postihnuté štáty požadovať na pomoc pri manažmente ohrozenia bezpečnosti potravín. Môže byť použitá aj webová adresa s aktuálnymi informáciami.

Preklad: T. Šinková