Pokyny Codex Alimentarius k fungovaniu NCCP

Pokyny Codex Alimentarius FAO/WHO k fungovaniu národných kontaktných miest

Komisia Codex Alimentarius (CAC) je medzinárodný orgán a za rozhodnutia voči CAC zodpovedá vláda členského štátu, pričom sa tieto rozhodnutia majú interpretovať a vhodne implementovať na národnej úrovni. O členstve štátu v CAC (t. j. účasti na práci Codex Alimentarius) rozhoduje vláda po odsúhlasení relevantnými ministerstvami.

Keď sa štát stane členom Komisie Codex Alimentarius (CAC), musí určiť národné kontaktné kódexové miesto (NCCP) a ministerstvo, ktoré bude zodpovedné za koordináciu spolupráce štátu s CAC. Existuje zreteľný rozdiel medzi funkciou NCCP a osôb, ktoré zodpovedajú za prípravu národných stanovísk ku kódexovým dokumentom.

NCCP je predovšetkým koordinátorom aktivít v oblasti Codex Alimentarius (CA) a miestom kontaktu v rámci štátu, ako aj smerom na CAC a jej sekretariát. Subjekt, ktorý je určený ako NCCP, byť zodpovedný a oprávnený koordinovať národné kódexové aktivity. Na túto úlohu je potrebné vyčleniť potrebný čas a zdroje (ľudské aj finančné).

CA je medzinárodný program, z toho vyplýva, že oficiálnym NCCP by mal byť ministerský úradník. V niektorých štátoch je NCCP takto definovaný, ale skutočnú koordináciu a súvisiacu prácu vykonáva iný odborný pracovník. Táto forma je akceptovateľná v prípade, že sú na výkon NCCP vyčlenené potrebné zdroje. NCCP musí komunikovať so všetkými stakeholdermi a musí mať dostatočnú podporu a zdroje na svoju činnosť. Nejestvuje presné pravidlo o tom, kde má byť NCCP lokalizovaný - rozhodnutie je v kompetencii štátu.

NCCP musí spĺňať tieto kritériá:

 • neutralita voči všetkým stakeholderom začleneným do kódexových aktivít;
 • schopnosť vykonávať funkcie NCCP;
 • dostupnosť pre všetky zainteresované strany.

Najdôležitejšie je, aby boli rozhodnutia prijímané transparentným postupom.

Osoba zodpovedná za fungovanie NCCP má byť odborník na bezpečnosť a legislatívu potravín. Nemal by mať žiadne iné povinnosti, mal by sa venovať iba kódexu. NCCP má mať dostatočnú administratívnu a logistickú podporu, t. j. adekvátnu kanceláriu, telefón, fax, počítač, xerox, e-mail atď. Pracovník má mať k dispozícii aj úradníka, ktorého najmenej 25 % kapacita pracovného času je venovaná potrebným administratívnym prácam.

Základné kroky štátu v rámci prác na kódexe

 1. Vytvorenie kontaktov
  • medzi príslušnými ministerstvami
  • s priemyslom
  • so spotrebiteľmi
    
 2. Vytvorenie mechanizmu na podporu národnej spolupráce
  Národné kódexové aktivity nie sú adekvátne, keď neexistuje účinná komunikácia medzi všetkými zainteresovanými stakeholdermi. Nástroje na komunikáciu má plánovať a koordinovať NCCP. Jedným z účinných mechanizmov komunikácie je vytvorenie národného kódexového výboru ako fóra na diskusiu a formulovanie národných stanovísk a odpovedí na kódexové návrhy a politiku.
 3. Organizovanie kódexových workshopov
  Účelom workshopov je zabezpečiť chápanie kódexu ako medzinárodnej normalizačnej organizácie a vzťahov medzi národným kódexovým programom a medzinárodnými aktivitami.
 4. Vydávanie správ
  Všetci stakeholderi majú získavať prehľady o správach z rokovaní výborov, v prípade potreby majú byť osobitne upozornení na niektoré odstavce.
 5. Predkladanie písomných pripomienok
  Predkladanie písomných pripomienok je rozhodujúci krok. Písomné pripomienky sa bežne predkladajú pred zasadaním na požiadanie kódexového sekretariátu. Prekladajú sa do iných jazykov a oboznamujú sa s nimi iné štáty. Účasť na rokovaní umožňuje upozorniť verbálne na stanovisko štátu a ďalej ho posilniť.
 6. Zapojenie do regionálnej štruktúry
  Treba spolupracovať v rámci regiónu (EÚ), ktorý k určitým otázkam predkladá spoločné stanoviská.
 7. Organizovanie pravidelných stretnutí so zodpovednými úradníkmi
  Politici a zodpovední úradníci na ministerstvách by mali byť dobre informovaní o kódexových aktivitách týkajúcich sa štátu, ktoré môžu ovplyvniť ich politické rozhodnutia na medzinárodnej úrovni, preto NCCP má pre nich organizovať pravidelné brífingy.

In: Enhancing participation in Codex Activities. An FAO/WHO training package. FAO/WHO, Rome 2005,193 s.

Preklad: T. Šinková