CODEX STAN 171-1989 Niektoré strukoviny

Codex Alimentarius
Volume 7 - 1994
Niektoré strukoviny
CODEX STAN 171-1989

KÓDEXOVÁ NORMA NA NIEKTORÉ STRUKOVINY

(CODEX STAN 171-1989)

1.                OBLASŤ PÔSOBNOSTI

                   Táto norma sa vzťahuje  na celé, lúpané alebo polené strukoviny špecifikované nižšie, ktoré sú určené na priamy ľudský konzum. Norma sa nevzťahuje na strukoviny, ktoré sú určené na triedenie a balenie v závode, na priemyselné spracovanie, ani na strukoviny, ktoré sú určené na výživu zvierat. Nevzťahuje sa ani na priamo predávané fragmentované strukoviny, ani na iné strukoviny, pre ktoré platia samostatné normy.

2.                POPIS

1.1              Definícia výrobku

                   Strukoviny sú suché semená strukovinových rastlín, ktoré sa odlišujú od strukovinových olejnatých semien svojím obsahom tuku. Strukoviny, na ktoré sa vzťahuje táto norma sú:

 • Fazuľa pochádzajúca z  odrôd Phaseolus (okrem Phaseolus mungo L. syn. Vigna mungo (L.) Hepper a Phaseolus aureus Roxb. syn. Phaseolus radiatur L., Vigna radiata (L.) Wilczek);
 • Šošovica z Lens culinaris Medic. Syn. Lens esculenta Moench.;
 • Hrach z Pisum sativum L.;
 • Cícer z Cicer arientinum L.;
 • Bôb z Vicia fava L.;
 • Vigna z Vigna unguiculata (L.) Walp., syn. Vigna sesquipedalis Fruhw., Vigna sinensis (L.) Savi exd Hassk.

2.2              Vzhľad

                   Strukoviny sa môžu vyskytovať ako celé, lúpané alebo polené:

 • lúpané strukoviny sú také, ktoré nemajú šupu, klíčne lístky však nie sú oddelené;
 • polené strukoviny sú také, ktoré nemajú šupu a dva klíčne lístky sú vzájomne oddelené.

 3.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A  CHARAKTERISTIKY KVALITY

3.1              Všeobecné požiadavky

3.1.1           Strukoviny nesmú mať neobvyklý pach alebo chuť.

3.1.2           Strukoviny musia byť:

 • celé, s výnimkou lúpaných alebo polených typov;
 • zdravé;
 • čisté.

3.1.3           Strukoviny musia byť v stave, ktorý im umožňuje vydržať nežnú prepravu a manipuláciu, aby sa zabezpečilo, že budú dodané na miesto určenia v uspokojivom stave.

3.2              Analytické charakteristiky

3.2.1           Obsah vlhkosti

3.2.1.1        Aby sa vyhovelo rozličným klimatickým podmienkam a obchodným praktikám, uvádzajú sa dve najvyššie hladiny vlhkosti. Nižšie hodnoty v prvom stĺpci sa navrhujú pre štáty s tropickým podnebím, alebo pre prípady, kde je bežnou praxou dlhodobé uskladnenie (viac ako 1 rok).  Hodnoty v druhom stĺpci sa navrhujú pre miernejšie podmienky, alebo tam, kde prichádza do úvahy len krátkodobé uskladnenie. 

Strukovina Obsah vlhkosti (%)
 
- fazuľa 15 19
- šošovica 15 16
- hrach 15 18
- cícer 14 16
- vigna 15 18
- bôb 15 19

Štáty si musia zvoliť, čo je aplikovateľné na ich klimatické podmienky a obchodné praktiky.

3.2.1.2        V prípade lúpaných alebo polených strukovín je  v jednotlivých prípadoch najvyšší povolený obsah vlhkosti o 2 % (absolútne) nižší.

3.3              Definícia chýb

3.3.1           Polámané strukoviny

 3.3.1.1.       Polámané strukoviny v celých: strukoviny, kde sú klíčne lístky oddelené, alebo kde bol zlomený jeden klíčny lístok.

3.3.1.2        Polámané strukoviny v polených:  strukoviny, kde bol zlomený  klíčny lístok.

3.3.2           Poškodené

3.3.2.1        Vážne chyby: semená, kde boli klíčne lístky ovplyvnené alebo napadnuté hmyzom; semená s veľmi malými stopami plesní alebo hniloby; prípadne semená s veľmi malými  chybami klíčnych lístkov.

3.3.2.2        Malé chyby: semená, ktoré neboli normálne vyvinuté; semená s rozsiahlym poškodením šúp bez toho, že by boli ovplyvnené klíčne lístky; semená so zvraštenou šupou, ktorá je výrazne zakrivená; alebo polámané strukoviny.

3.3.3           Cudzie prímesi: nerastná alebo organická látka (prach, vetvičky, šupy, semená iných odrôd, uhynytý hmyz, fragmenty alebo zvyšky hmyzu, iné nečistoty živočíšneho pôvodu).

3.4              Tolerancie chýb

3.4.1           Cudzie prímesi najviac 0,25 % anorganické a najviac 0,10 % uhynutý hmyz, fragmenty alebo zvyšky hmyzu, iné nečistoty živočíšneho pôvodu: 1 %

3.4.2           Semená s vážnymi chybami: 1 %

3.4.3           Semená s drobnými chybami: 7 %

                   vrátane:

3.4.3.1        Úlomkov: 3 %

3.4.4           Semená podobnej farby, ale iného obchodného druhu (okrem fazule s bielymi semenami): 3 %

3.4.5           Semená odlišnej farby (mimo zmenenej farby): 6 %

3.4.6           Semená so zmenenou farbou: 3 %

3.4.6.1        Semená zmenej farby toho istého obchodného druhu: 10 %

3.4.6.2        Nezrelé semená fazule alebo hrachu zmenenej farby: 20 %

4.                KONTAMINANTY

4.1              Ťažké kovy

                   Strukoviny nesmú obsahovať ťažké kovy v množstvách, ktoré predstavujú riziko pre zdravie človeka.

4.2              Rezíduá pesticídov

Strukoviny musia vyhovovať limitom rezíduí, ktoré pre túto komoditu stanovil Kódexový výbor pre rezíduá pesticídov.

5.                HYGIENA

5.1              Odporúča sa, aby  sa produkt, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia tejto normy, pripravoval a aby sa s ním manipulovalo v súlade s príslušným odsekom medzinárodne odporúčanej  praxe - Všeobecné princípy hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2-1985 Codex Alimentarius Volume 1) a inými (odporúčaným Codexom Alimentarius), ktoré sa naň vzťahujú.

5.2              Produkt nesmie obsahovať cudzie telesá až do rozsahu, ktorý  sa dá zabezpečiť správnou výrbnou praxou.

5.3              Pri použití vhodných metód skúšania a vzorkovania produkt:

 • nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstvách ohrozujúcich ľudské zdravie;
 • nesmie obsahovať parazity, ktoré ohrozujú zdravie;
 • nesmie obsahovať látky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré ohrozujú zdravie.

6.                BALENIE

6.1              Produkty musia byť v baleniach, ktoré budú chrániť hygienické charakteristiky a iné kvality potraviny.

6.2              Balenia, vrátane obalového materiálu, môžu byť vyrobené iba z látok, ktoré sú bezpečné a vhodné na zamýšľané použitie.

6.3              Maloobchodné balenie strukovín do farebných alebo priezračných obalov, ktoré sú sčasti alebo úplne sfarbené, je zakázané, ak by zmiatlo konzumenta.

7.                OZNAČOVANIE

Okrem požiadaviek všeobecnej kódexovej normy na označovanie balených potravín (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1 1991) Codex Alimentarius Volume 1) sa na označovanie strukovín vzťahujú nasledujúce ustanovenia:

7.1              Názov potraviny

                   Názov potraviny uvedený na etikete  musí zodpovedať obchodnému typu strukoviny podľa  druhu.

7.2              Označovanie  balení , ktoré nie sú určené pre maloobchod

                   Balenia, ktoré nie sú určené pre maloobchod, treba označovať buď na baelní alebo v sprievodných dokumentoch s výnimkou informácií o názve produktu, označení šarže ako aj mene a adrese výrobcu alebo baliarne, ktoré musia byť na balení uvedené. Identifikácia šarže ako aj meno a adresa výrobcu alebo baliarne však môžu byť nahradené identifikačnou značkou za podmienky, že je táto značka zreteľne priraditeľná k sprievodnej dokumentácii.

8.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

                   Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková