Podpora účasti rozvojových štátov na vedeckom poradenstve FAO/WHO

Súhrn

Jednou z aktivít, ktorými FAO/WHO reagovalo na požiadavku komisie Codex Alimentarius (CA) vykonať „preskúmanie statusu a metodík odborných orgánov za účelom zlepšenia kvality, kvantity a včasnosti vedeckého poradenstva“ bolo zorganizovanie zasadnutia FAO/WHO o posilnení účasti rozvojových krajín na aktivitách vedeckého poradenstva. Odborníci sa na zasadnutí zaoberali predovšetkým novými postupmi na zlepšenie dostupnosti dát a expertíz z rozvojových krajín v programe FAO/WHO o vedeckom poradenstve pre bezpečnosť potravín a výživu.

Na zasadnutí sa uznalo, že odborníci z rozvojových krajín významne prispeli do aktivít vedeckého poradenstva FAO/WHO a tiež sa zistilo, že stále existujú pochybnosti, ktoré zabraňujú alebo podnecujú niektorých odborníkov, aby údaje z rozvojových krajín nezohľadňovali v programe medzinárodného vedeckého poradenstva. Táto téma bola hlavným predmetom zasadnutia a jeho úlohou bolo nájsť spôsoby optimalizácie možností pre odborníkov a dáta z rozvojových krajín tak, aby boli zahrnuté do aktivít vedeckého poradenstva FAO/WHO. Navrhlo sa, že riešenia pre zdolanie týchto pochybností treba dosiahnuť cez spoločné intervencie na národnej a medzinárodnej úrovni. Preto boli poskytnuté relevantné odporúčania medzinárodnému vedeckému spoločenstvu, členským štátom, FAO a WHO.

Zasadnutie predložilo návrhy k nasledovným trom hlavným témam: 1. rozsiahlejšie využívanie údajov z rozvojových krajín; 2. zlepšenie možností pre odborníkov z rozvojových krajín tým, že budú zvolení za členov expertných zasadnutí a budú efektívne participovať na takýchto zasadnutiach; 3. prostriedky na zlepšenie priaznivého prostredia na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Odborníci na zasadnutí určili mechanizmy, plány a postupy na dosiahnutie lepšej komunikácie FAO/WHO a členských štátov s odborníkmi a inštitúciami.

V zmysle zvýšenia generovania a dostupnosti dát sa na zasadnutí uznalo, že je potrebné prerokovať a venovať sa problematikám, akými sú pochybnosti ohľadom limitovaných zdrojov, súčasných kanálov pre šírenie informácií, jazykových požiadaviek a kultúrnych aspektov. Návrhy boli predložené z dôvodu potreby jasnejšie opísať špecifické požiadavky pre dáta a kritériá na posúdenie predložených dát, navrhnúť štandardný formát pre predkladanie dát, podporiť generovanie dát, zabezpečiť kvalitu dát a ich porovnateľnosť a zlepšiť poznatky rozvojových krajín z hľadiska postupov na zabezpečenie posúdenia prioritných problematík ohľadom vedeckého poradenstva na medzinárodnej úrovni.

Za účelom zvýšenia participácie potenciálnych odborníkov na expertných zasadnutiach sa navrhli špecifické mechanizmy, ktorými sa zlepší súčasný výber odborníkov vrátane širšej propagácie výziev ako aj komunikácie s odborníkmi.    

Odborníci posúdili „priaznivé prostredie“ za účelom začlenenia národných infraštruktúr, v ktorých pracujú vedeckí pracovníci a v ktorých sa generujú dáta, rovnako ako aj aspektov týkajúcich sa implementácie programu vedecké poradenstvo FAO/WHO na globálnejšej úrovni. Na zasadnutí bolo prerokovaných mnoho oblastí a navrhli sa odporúčania ohľadom posilnenia vedeckého poradenstva na národnej a medzinárodnej úrovni. Posúdilo sa zlepšené šírenie informácií, vypracovanie školiacich a podporných materiálov a zvyšujúce sa vnímanie významu aktivít FAO/WHO vedeckého poradenstva ako dôležitého faktora, ktorý vedie k posilneniu „priaznivého prostredia“. Okrem toho by sa mali preskúmať možnosti na zabezpečenie mimorozpočtového financovania, vývoj sietí na zdieľanie informácií, vývoj programov pre „mentoring“ a „twinning“ a posilnenie cielených aktivít budovania kapacít a zhromažďovania dát.

Výstupy z týchto zasadnutí budú slúžiť odborníkom (a tiež sa vzťahujú na dáta) participujúcim na všetkých zasadnutiach zvolaných FAO/WHO za účelom poskytovania vedeckého poradenstva ohľadom bezpečnosti potravín a výživy, vrátane zasadnutí/expertných konzultácií pod záštitou JEFCA, JMPR, JEMRA a ad hod konzultácií, prípadne aj odborných posudkov.

8      Zistenia a odporúčania

Na zasadnutí boli odsúhlasené tieto záležitosti a odporúčania:

8.1   Všeobecné záležitosti – týkajúce sa dát

8.1.1  Nedostatok zdrojov na generovanie a zhromažďovanie dát

V rozvojových krajinách sú často obmedzené možnosti sprístupnenia existujúcich databáz a realizácie výskumných projektov z dôvodu nedostatku zdrojov; avšak tieto aktivity sú pri generovaní a zhromažďovaní dôležité. Jednou zo známych prekážok sú databázy, ku ktorým je možný prístup iba po uhradení poplatkov za ich užívanie. Taktiež sa zistilo, že nie vždy sú dostupné alebo pridelené na účely generovania a zhromažďovania dát dlhodobé finančné prostriedky.

Odôvodnenie

V prípade, že nie je možné použiť adekvátne národné zdroje, externé zdroje financovania (ak sa pozorne sledujú) môžu poskytnúť potrebné prostriedky pre prioritné iniciatívy na národnej a/alebo regionálnej úrovni. Výrazným obmedzujúcim faktorom v rozvojových krajinách je skutočnosť, že projekty musia spĺňať určité kritéria, ktoré požadujú investičné, grantové agentúry (napr. musia byť v súlade s prioritami agentúry poskytujúcej finančné prostriedky alebo musia mať minimálny finančný rozpočet). Okrem toho spolupráca na regionálnej úrovni a sieťové projekty sú podporované investičnými agentúrami a grantovými agentúrami. Grantové agentúry majú záujem o twinningové projekty medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami za účelom mobilizácie finančných prostriedkov (napr. ALCUE – Food project an INCO, projekt financovaný EU a realizovaný medzi Argentínou, Belgickom, Brazíliou, Čile, Francúzskom, Portugalskom, Španielskom a Uruguayom).

Odporúčania

 • Vlády a vedeckí pracovníci by mali počas bežných plánovacích rokovaní namieriť pozornosť investičných organizácií a grantových agentúr na malé projekty pre rozvojové krajiny v špecifických problematických oblastiach, týkajúcich sa hlavne bezpečnosti potravín. Výskumníci by sa mali viac zamerať na hľadanie takých investičných agentúr, ktoré financujú malé projekty.
 • Podporovať vedeckých pracovníkov a ich organizácie, aby organizovali a participovali na regionálnych konferenciách a zasadnutiach; bezpečnosť potravín zahrnúť do časti programu (takto vznikne fórum pre výskumné skupiny, na ktorom sa budú vymieňať skúsenosti, identifikovať problémy a prioritné potreby pre výskum; týmto spôsobom sa uľahčí príprava a zostavenie projektov).
 • Podporovať vedeckých pracovníkov, aby pripravili regionálne projekty pre generovanie dát ohľadom formulovaných priorít prostredníctvom spolupráce medzi rozvojovými krajinami a medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.
 • Kontaktovať možné zdroje financovania vrátane bilaterálnych a regionálnych doplňovacích (podporných) programov.
 • Finančné zdroje by sa mali mobilizovať cez podávanie návrhov projektov zainteresovaným grantovým agentúram (napr. aby sa dosiahli ciele úlohy „prevencia tvorby plesní v káve“ bolo potrebné generovanie dát. Finančné prostriedky boli mobilizované z CFC, ECF, FAO, CIRAD).
 • Potrebná je široká distribúcia propagačných informácií o zriadených finančných programoch. Napríklad program WTO/FAO/WHO/OIE/Svetovej banky „Normy a možnosti rozvoja obchodu“ (STDF) môže slúžiť ako príručka pri príprave projektov a selekcii kritérií.

8.1.2  Šírenie informácií

Na zasadnutí sa zaznamenala potreba zvýšiť a zlepšiť propagáciu výsledkov z odborných zasadnutí rôznym skupinám obyvateľstva za účelom sprostredkovania možnosti využitia týchto výsledkov v ťažiskových (prosperujúcich) vedných oblastiach.

Odôvodnenie

FAO a WHO zriadili kanály na zverejňovanie a publikovanie výsledkov zo všetkých zasadnutí odborníkov, napr. WHO Food Additives Series – FAS, Kompendium špecifikácie potravinárskych aditív (Compendium of food additive specification, FAO Food and Nutrition Paper (FNP)), FAO/WHO Microbiological Risk Assessment Series. Napriek tomu sa odporúča publikovať relevantné informácie v súhrnných časopisoch, čím sa môžu zviditeľniť jednotliví odborníci a tieto informácie sa tak môžu dostať k širšej škále čitateľov. Vznikne tým tiež príležitosť na publikovanie súhrnu výsledkov zo zasadnutí.  

Odporúčania

Sekretariát expertných orgánov FAO/WHO ako aj na konzultácie/zasadnutia by mali:

 • Preskúmať možnosti publikovať abstrakty, review a/alebo články o výsledkoch zo zasadnutí odborníkov vo vedeckých časopisoch, vrátane preskúmania ich úlohy pri rozhodovaní  v oblasti bezpečnosti potravín.
 • Preskúmať možnosti publikovať výsledky zo zasadnutí, ako napríklad odborné posúdenie chemických látok, súhrny monografií alebo technickú dokumentáciu s menami pôvodných autorov vo vedeckých časopisoch. Zvláštnu pozornosť bude potrebné venovať takým aspektom, ako je dôvernosť, vlastníctvo dát a intelektuálne vlastníctvo.
 • Zlepšiť elektronické zoznamy, ktoré sa používajú v súčasnosti k šíreniu informácií o  dostupnosti správ, referátov napr. Kvalita a bezpečnosť potravín - Food Quality and Safety update (AGNS Newsletter), Medzinárodná sieť orgánov bezpečnosti potravín (International Food Safety Authorities Network – INFOSAN), Vnútro-americká  sieť laboratórií na analýzu potravín (Intra-American Network of Food Analysis Laboratories – INFAL) s cieľom včleniť do týchto zoznamov kontakty na národné a regionálne siete, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou potravín.
 • Vytvoriť podmienky, ktoré umožnia podieľať sa na publikovaní a distribuovaní publikácií, brožúr atď. o poskytovaní vedeckého poradenstva rozličnému typu fóra, napríklad Celosvetový kongres o potravinových prídavných látkach, Svetový kongres potravinárskych vied a technológií a Medzinárodné konferencie o potravinárskom priemysle/zdraví zvierat/potravinárskych technológiách a zdraví obyvateľstva/výžive a hodnotení rizika.
 • Pokračovať v distribúcii správ zo zasadnutí odborníkov cez kódexový systém, ale rozšíriť distribúciu informácií o dostupnosti správ cez univerzitné siete, potravinársky priemysel a spotrebiteľské združenia.
 • Pripravovať krátke odborné správy o výsledkoch zasadnutí odborníkov a o význame ich publikovania vo vedeckých časopisoch.

8.1.3  Jazyk na publikovanie/dáta

FAO, WHO a samotné skupiny odborníkov by mali mať snahu zabezpečiť, aby jazyk nebol limitujúcim faktorom pri poskytovaní a publikovaní dát.

Odôvodnenie

Všeobecne platí, že dáta predložené odborným orgánom FAO/WHO musia byť v angličtine. V prípade, že platné dáta nie sú v angličtine, môže to viesť k tomu, že sa nebudú brať do úvahy.

Odporúčania

 • Zlepšiť a napomáhať zhromažďovaniu dát; odporúča sa preklad požiadaviek do národného jazyka.
 • Účastnícke organizácie a sponzori by mali selektovať relevantné dáta z dôveryhodných zdrojov, ktoré nie sú v angličtine, vrátane nepublikovaných dát a národných publikácií a pomáhať pri prekladoch do angličtiny, ak je to potrebné.
   

8.2   Návrhy na zlepšenie kvality, zhromažďovanie a použitie dát

8.2.1  Adekvátnosť údajov

Dáta predložené orgánom vedeckého poradenstva by mali byť v súlade s požiadavkami na vedecké hodnotenie a vedecké poradenstvo.

Odôvodnenie

Niektoré dáta predložené orgánom vedeckého poradenstva nespĺňali požiadavky pre dáta, prípadne neboli vhodné  na účel vedeckého hodnotenia a poskytnutia vedeckého poradenstva.

Na zasadnutí sa zaznamenala potreba zvýšiť súčasnú snahu sekretariátu FAO/WHO čo sa týka jasného vytýčenia požiadaviek na údaje, spolu s rozsahom, účelom, odôvodnením zhromaždených dát a inými náležitými inštrukciami v čase žiadania dát. Tieto požiadavky budú slúžiť poskytovateľom dát (vrátane tých, ktorí sú z rozvojových krajín) pri generovaní, zhromažďovaní a poskytovaní dát na účely vedeckého hodnotenia a poskytovania vedeckého poradenstva.

Odporúčania

FAO a WHO by mali pri žiadaní dát jasnejšie a detailnejšie opísať toto:

 • rozsah a zámer zhromažďovania dát,
 • odôvodnenie: význam dát na národnej a medzinárodnej úrovni ,
 • typ dát,
 • formát.

8.2.2  Podpora priorít rozvojových krajín za účelom hodnotenia ich aktivít v oblasti vedeckého poradenstva

FAO/WHO vytvorili kritériá pre nastolovanie prioritných tém, ktoré sa budú prerokovávať na zasadnutiach odborníkov; tieto kritéria vychádzajú z požiadaviek vznesených kódexom a členskými štátmi.

Odôvodnenie

Rozvojové krajiny nie sú vždy úspešné v propagovaní svojich priorít na medzinárodných zasadnutiach. Príčinou môže byť nedostatok poznatkov o postupoch propagácie, neadekvátna odborná spôsobilosť v špecifikovaných oblastiach, nedostatok zhromaždených dát a oneskorené predkladanie dát.

Odporúčania

 • FAO/WHO by mali napomáhať národným vládam zostaviť kritériá pre nastolovanie národných priorít v oblasti vedeckého poradenstva a podporiť ich zváženie na medzinárodných zasadnutiach.
 • Národné vlády by mali určiť priority bezpečnosti potravín a zlepšiť zhromažďovanie dát za účelom zabezpečenia dôvery spotrebiteľa a podpory obchodu. Odporúča sa podporiť iniciatívy priemyselných združení, spotrebiteľských organizácií a mimovládnych organizácií (NGO).

8.2.3  Podpora generovania a zhromažďovania dát

Dáta, ktoré budú hodnotené orgánmi vedeckého poradenstva by mali obsahovať dáta aj z rozvojových krajín rôznych regiónov sveta za účelom zabezpečenia medzinárodnej opodstatnenosti vedeckého poradenstva.

Odôvodnenie

Relevantné a vierohodné dáta zo všetkých zdrojov ako aj z rozvojových krajín posudzuje sekretariát FAO/WHO ako odpoveď na „vyžiadanie dát“. Na Spoločnom workshope FAO/WHO o poskytovaní vedeckého poradenstva kódexu a členským štátom, ktorý sa konal  27.-29. januára 2004 sa zistilo, že je potrebné väčšie množstvo dát z rozvojových krajín rôznych regiónov. Odporučilo sa vynaložiť prostriedky na prekonanie:

 • Neporozumenia potreby poskytovať dáta a nevedomosti o type požadovaných dát v rozvojových krajinách;
 • Deficitov v infraštruktúre a mechanizmoch v rozvojových krajinách generovať a zoraďovať potrebné dáta;
 • Limitujúcich faktorov (technické vybavenie, personál a financie na prevádzku).

Na zasadnutí sa rokovalo o nevyhnutnosti objasnenia nielen potreby poskytovať dáta, ale aj výhod vyplývajúcich z ich predloženia a postihov z nepredloženia. Napríklad v prípade výskytu nevyhovujúcich dát môžu orgány vedeckého poradenstva rozhodnúť, že odporúčania sú dočasné. V prípade, že chýbajúce dáta nebudú generované a predložené, tieto dočasné odporúčania budú stiahnuté. 

Zvýšenie povedomia vlád, priemyslu a výskumných inštitúcií (a výskumných pracovníkov), šírenie vedeckého poradenstva medzi obyvateľstvo a hľadanie finančných prostriedkov a iných zdrojov pre generovanie a zhromažďovanie dát sú tiež kritickými faktormi na zvýšenie aktivít v generovaní a zhromažďovaní dát (správa dostupná na www.fao.org/ag/agn/poscad/workshop_en.stm). Uznala sa nevyhnutnosť rozvíjať nové siete, kanály a existujúce kontakty s kontaktnými miestami pre kódex, univerzitami, priemyselnými združeniami a inými významnými organizáciami a skupinami.

Odporúčania

 • Za účelom motivácie predkladať dáta FAO/WHO by mali vlády a FAO/WHO jasne opísať pre potenciálnych poskytovateľov dát výhody/postihy z ich poskytovania/ neposkytovania.
 • Na požiadanie kódexového výboru môže FAO/WHO a sekretariát CA pripraviť podľa kódexového zoznamu priorít zoznam náležitostí predložených na prehodnotenie, ktoré ale ešte neboli zaradené do plánu z dôvodu nedostatku dát. Týmto spôsobom sa môže upriamiť pozornosť na nedostatky v dátach a môže to viesť ku generovaniu/zhromažďovaniu dát za účelom zlepšenia participácie rozvojových krajín.
 • Okrem predkladania dát sú odborníci, ktorí boli vybraní participovať na zasadnutiach FAO/WHO vyzývaní zhromažďovať dodatočné dáta, ak je to možné cez dostupné zdroje, ako je literatúra.
 • FAO/WHO by mali podporovať a povzbudzovať vedecké inštitúcie a odborníkov v rozvojových krajinách, ktoré sú zapojené do generovania a zhromažďovania dát.
 • Vlády a odborníci by sa mali pokúsiť o rozvinutie sietí a výmenu informácií na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni pre generovanie a zhromažďovanie dát.
 • FAO/WHO a vlády by sa mali pokúsiť rozšíriť kontakty medzi kontaktnými miestami pre kódex, univerzitnými sieťami a potravinárskym priemyslom za účelom vytvorenia ciest na získavanie dát.
 • Na žiadosť FAO a WHO by sa mali FAO centrá excelencie a kolaborujúce WHO centrá podieľať na extrahovaní a tvorbe relevantných dát z  dát, ktoré nie sú publikované v angličtine.

8.2.4  Podpora a zlepšenie predkladania dát

Uznal sa význam odporúčaní týkajúcich sa zhromažďovania dát, ktoré boli navrhnuté na Spoločnom workshope FAO/WHO o poskytnutí vedeckého poradenstva Kódexu a členským štátom, 27. - 29.  januára 2004.

„FAO a WHO by mali posilniť participáciu rozvojových krajín zo všetkých regiónov vo všetkých aspektoch postupu vedeckého poradenstva, vrátane identifikácie prioritných potrieb, aktívnej pomoci pre vedeckých odborníkov, školení za účelom transferu poznatkov, rovnako ako aj prístup k výstupným údajom vedeckých orgánov a ich použitie. To zahŕňa uznanie regionálnej snahy tvoriť, zhromažďovať a koordinovať dáta na hodnotenia rizika.

Odôvodnenie

Vedecké poradenstvo expertných orgánov/výborov (JECFA, JMPR, JEMRA a ad hoc zasadnutí odborníkov) je založené na dostupných dátach. Tam, kde je nedostatok dát z rozvojových krajín, sú potom prijaté rozhodnutia založené väčšinou na dátach poskytnutých rozvinutými krajinami. Preto je potreba zdôrazniť problém a preskúmať prostriedky možnej podpory rozvojových krajín.

Odporúčania

 • Zhromažďovanie dát z rozvojových krajín o chemickej kontaminácii potravín, implementácia údajov o spotrebe potravín a štúdie o výžive sa môžu použiť ako dáta pre orgány pri posudzovaní a stanovení priorít. Pri príprave takýchto štúdií sa odporúča, aby FAO/WHO preskúmali možnosti poskytnúť rozvojovým krajinám technickú asistenciu vrátane školení.
 • FAO/WHO by mali vypracovať príručku na zhromažďovanie dát, ktorá bude obsahovať štandardizovaný formát pre predkladanie dát (na webovej stránke http://www.who.int/foodsafety/publications/chem/en/gemsmanual.pdf je dostupný GEMS/Food format a Reporting manual).
 • Mali by sa vypracovať príručky pre zhromažďovanie dát ohľadom hodnotenia rizika mikrobiologického nebezpečenstva v potravinách, v nich by mali byť zohľadnené posledné informácie o nedostatkoch v dátach zistených na JEMRA (Joint FAO/WHO Expert Meeting on Microbiological Risk Assessment) a mali by sa tiež použiť navrhnuté príručky dostupné pre zhromažďovanie dát (napr. Systém pre identifikáciu a zhromažďovanie dát prospešných pri hodnotení rizika mikroorganizmov v potravinách a ich prenosu vodou).

8.2.5  Kvalita dát

Dáta, ktoré sa použijú pri vedeckom hodnotení, by mali mať akceptovateľnú kvalitu.

Odôvodnenie

Údaje, predkladané orgánom vedeckého poradenstva, mávajú často rôznu kvalitu. Na zasadnutí sa zaznamenali požiadavky na akreditáciu a zabezpečenie kvality v jednotlivých štátoch a v rôznych oblastiach, a tiež sa poukázalo na problémy, ktoré majú laboratóriá v súvislosti s nákladmi na systémy zabezpečenia kvality.

Poradenstvo je dostupné na medzinárodnej úrovni. Napríklad systém GEMS/Food formát pre predkladanie dát si vyžaduje informácie o odbere vzoriek, validácii použitých metód, akreditácii a spôsobilosti vykonávať skúšky. Uvedené informácie sú požadované aj vo všeobecnej smernici CA na odber vzoriek, smernici CA pre manažment laboratórií na kontrolu potravín: Odporúčania a smernice CA na hodnotenie/posudzovanie kompetencie skúšobných laboratórií zapojených do kontroly importovaných a exportovaných potravín. Na účely hodnotenia kvality a validácie metód existujú ISO normy; tieto odporúčania môžu byť použité k zabezpečeniu a zlepšeniu kvality dát. Ukázalo sa, že pre niektoré regióny (alebo krajiny) a špecifické potravinové matrice neboli k dispozícii žiadne normy alebo skúšky spôsobilosti. V týchto krajinách by mala byť vynaložená koordinovaná snaha pripraviť materiály pre takéto normy.

Odporúčania

 • Odporúčania a návrhy kódexu alebo iné relevantné medzinárodne odsúhlasené odporúčania by sa mali týkať odberu vzoriek, zabezpečenia kvality a validácie metód.
 • Podporiť treba akreditáciu, účasť na skúškach spôsobilosti a prípravu materiálov pre normy.
 • Analýza vzoriek by sa mala uskutočňovať v laboratóriách, ktoré dodržiavajú postupy zabezpečujúce kvalitu.

8.2.6  Využitie dát orgánmi vedeckého poradenstva

Dáta predložené orgánom vedeckého poradenstva FAO/WHO majú často rôznu kvalitu a pochádzajú z rôznych zdrojov. Mali by sa stanoviť zosúladené kritériá, ktoré by slúžili ako základ pri hodnotení možností využitia predložených dát, t. j. zahrnutie, prípadne vylúčenie dát v závislosti od kvality. V prípade, že sú k dispozícii iba dáta nepostačujúcej kvality, tieto môžu byť použité pri vedeckom hodnotení, pričom ich treba zreteľne označiť.

Odôvodnenie

Expertné výbory prijímajú dáta rôznej kvality a z rôznych zdrojov, vrátane priemyslu, vlády a vedeckej literatúry. V súčasnosti sa každý expertný výbor rozhoduje nezávisle, či budú dáta akceptované pri vedeckom hodnotení. Napríklad Manuál na predkladanie a hodnotenie dát o rezíduách pesticídov za účelom určenia najvyšších hodnôt rezíduí v potravinách a krmivách  (FAO Plant Production and Protection Paper 170) jasne opisuje požiadavky na dáta pre JMPR (Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues). Čo sa týka špecifikácie pesticídov, manuál na prípravu a použitie FAO a WHO špecifikácií pre pesticídy (FAO Plant Production and Protection Paper 173) poskytuje takého podklady pre požiadavky na dáta pre JMPS (Joint FAO/WHO Panel on Pesticide Specifications).

Expertný výbor FAO/WHO pre potravinové aditíva JECFA (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) tiež stanovil kritériá na svojich zasadnutiach, preto toto zasadnutie vycítilo potrebu, že tieto kritériá by mali byť zdokumentované s potrebnou modifikáciou za účelom poskytnutia smernice týmto orgánom vedeckého poradenstva.  V dôsledku rozdielov v požiadavkách na dáta medzi expertnými výbormi bude asi potrebné vypracovať dokumenty, ktoré budú obsahovať špecifické smernice pre každý výbor. Uvedeným spôsobom sa zvýši transparentnosť a účelnosť dát, a takéto dokumenty budú slúžiť ako pomôcka pri generovaní a zhromažďovaní dát.

Odporúčania

 • FAO/WHO by mali zostaviť kritériá na zahrnutie, prípadne vylúčenie dát používaných expertnými orgánmi, do úvahy by sa mali vziať kritériá, ktoré boli stanovené na viacerých expertných zasadnutiach, ako aj ich prípadná modifikácia.

8.2.7  Utajenie dát, práva duševného vlastníctva a etické aspekty dát použitých expertnými výbormi

Na zasadnutí sa analyzovali odporúčania Spoločného workshopu FAO/WHO o poskytnutí vedeckého poradenstva Kódexu a členským krajinám, 27-29 január 2004.

„FAO a WHO by mali vypracovať všeobecné smernice, ktoré sa budú týkať  utajenia dát, práv duševného vlastníctva a etických aspektov týkajúcich sa dát“.

Odôvodnenie

Na zasadnutí sa zaznamenali pokroky, ktoré urobili FAO/WHO ohľadom zabezpečenia utajenia dát použitých na expertných zasadnutiach a obe organizácie boli vyzvané k tomu, aby túto skutočnosť oznámili poskytovateľom dát. Odborníci tiež zaznamenali zvyšujúci sa dopad problémov súvisiacich s použitím generovaných dát a vplyv poskytovateľov grantov na ochotu inštitúcií poskytnúť svoje dáta pred ich opublikovaním.

Odporúčania

 • Účastníci zasadnutia viackrát zopakovali odporúčania FAO/WHO z workshopu, ktorý sa konal v januári 2004, na vypracovanie smernice ohľadom manipulácie s právami duševného vlastníctva a etickými aspektmi na predložené dáta.

8.3   Lepší  výber a dostupnosť odborníkov

Poukázalo sa na súčasný systém FAO/WHO vzťahujúci sa na výber a pozývanie odborníkov prostredníctvom vyhlasovania tzv. otvorených výziev (open calls) a na vypracovanie menného zoznamu pre činné expertné výbory. Ukázalo sa, že tieto postupy nie sú vždy efektívne pri začleňovaní vhodných odborníkov z rozvojových krajín. Preto sa navrhlo posilnenie a zlepšenie systému. Berúc do úvahy princípy odporučené na workshope v januári 2004, predniesli sa na zasadnutí výzvy za účelom identifikácie postupov na dosiahnutie geografickej a sociálno-ekonomickej rovnováhy zástupcov na zasadnutiach.

8.3.1  Lepší výber potenciálnych odborníkov

Súčasné postupy FAO/WHO pri výbere odborníkov prostredníctvom tzv. otvorených výziev a kompilácia zoznamov odborníkov predstavujú dôležité mechanizmy, ktoré sa dajú zefektívniť.

Odôvodnenie

Mechanizmy, ktoré sú zavedené pre „otvorené výzvy“ pre odborníkov a taktiež zoznamy odborníkov by sa mohli zlepšiť pomocou lepšieho využitia národných a regionálnych informačných zdrojov a databáz, v ktorých sa nachádzajú informácie o odborníkoch.

Odporúčania

 • FAO/WHO by malo rozšíriť existujúce FAO/WHO zoznamy odborníkov o odborníkov z verejného sektoru, akadémie a iných relevantných organizácií. Výberom odborníkov na národnej úrovni by sa mohla dosiahnuť primeraná a účinná selekcia kandidátov. Pozornosť by sa mala venovať transparentnosti a objektívnosti postupov pri výbere národných odborníkov.
 • Pri hľadaní odborníkov by sa mali využívať národné a regionálne databázy. Ak takéto databázy neexistujú, mali by sa vypracovať národné a regionálne databázy za pomoci národného kódexového výboru alebo podobných národných štruktúr, regionálnych úradov FAO alebo univerzitných asociácií, profesionálnych spoločností a existujúcich odborníkov (ako je najvhodnejšie pre určitú krajinu).
 • V snahe zosúladiť informácie môžu tieto národné databázy obsahovať prakticky rovnaké informácie, ako je stanovené v štandardizovanom osobnom dotazníku FAO alebo WHO (http://www.fao.org/va/vac_en.htm, http://www.who.int/hac/about/personal_history_form.pdf). Spomínané databázy by mali okrem toho obsahovať nasledovné informácie pre každého odborníka:
  • účasť v národných a medzinárodných expertných výboroch;
  • účasť na medzinárodnom a národnom budovaní kapacít, účasť na dôležitých aktivitách pre rozvoj politiky, účasť na rozvoji politiky a regulácii bezpečnosti potravín, potravinárskeho priemyslu, monitoringu a surveillance, implementácii regulačných systémov;
  • skúsenosti s transferom technológií a relevantné osobné skúsenosti.
 • Národné databázy (kde existujú) by mali byť v angličtine a príslušnom národnom jazyku z dôvodu zefektívnenia ich účelnosti pre národné ako aj FAO/WHO ciele.

8.3.2  Širšia propagácia otvorených výziev

Požiadavky na odborníkov sa šíria cez kanály zriadené sekretariátom  FAO/WHO.

Odôvodnenie

Súčasné komunikačné kanály, ktoré sa požívajú k šíreniu výziev by sa mohli preskúmať s cieľom zvýšiť ich dostupnosť a sledovanosť. Prepájanie s národnými a regionálnymi sieťami môže uľahčiť prístup širšiemu okruhu odborníkov. Výzvy by mali jasne určovať, akí odborníci sú žiadaní.

Odporúčania

 • Okrem uvedených spôsobov šírenia požiadaviek na odborníkov, akými sú webové stránky FAO/WHO, medzinárodné časopisy, dostupné zoznamy adries atď., môže FAO/WHO v každej z rozvojových krajín určiť jedného z odborníkov, ktorý má skúsenosti so spoluprácou s vedeckým poradenstvom FAO/WHO za „korešpondenta“. Ich úlohou bude šíriť výzvy už známym odborníkom (v krajine), rovnako nabádať odborníkov reagovať na výzvy a eventuálne poskytovať FAO/WHO informácie o potenciálnych odborníkoch.
 • vo výzvach FAO/WHO na odborníkov by mal byť jasne opísaný profil požadovaného odborníka.
 • Otvorené výzvy na odborníkov by mali byť zasielané cez všetky relevantné kanály, ako sú odborné združenia, národné databázy atď., za účelom zabezpečenia maximálnej dostupnosti a pokrytia. Vypracoval sa počiatočný zoznam.

8.3.3  Zlepšenie vzťahov / komunikácie s odborníkmi

Odborníci, ktorí boli vybraní participovať na niektorom z expertných zasadnutí FAO/WHO, môžu tak urobiť raz alebo sa môžu zúčastniť aj viackrát, ak je ich odbornosť v súlade s určenými požiadavkami.

Odôvodnenie

Tam, kde sa vyvinul stabilnejší vzťah medzi jednotlivými odborníkmi a sekretariátom FAO/WHO, sa môžu príležitosti pre odborníkov zlepšiť. V širšom zmysle, odborníci, ktorí sa  zúčastňujú na zasadnutiach vedeckého poradenstva FAO/WHO získajú časom určité skúsenosti, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu národných aktivít v oblasti bezpečnosti potravín a vedeckého poradenstva.

 Odporúčania

 • Za účelom prekonania kultúrnych obmedzení pri reagovaní odborníkov na otvorené výzvy sa na zasadnutí odporučilo, aby FAO/WHO zvážilo možné alternatívny, ako napríklad „osobnejšie“ pozvánky, ktoré budú stimulovať nových odborníkov podieľať sa na aktivitách FAO/WHO vedeckého poradenstva a tiež, aby FAO/WHO informovali národné vládne úrady o dôležitosti participácie odborníkov na takýchto aktivitách.
 • Vytvorenie trvalého vzťahu medzi FAO/WHO a odborníkmi, ktorí majú skúsenosti s participáciou na aktivitách vedeckého poradenstva FAO/WHO, je možné dosiahnuť účasťou odborníkov na doplnkových aktivitách FAO/WHO pri budovaní kapacít alebo tým, že FAO/WHO podporí aktivity odborníkov na národnej úrovni, akými sú:
  • Zaangažovanie odborníkov do aktivít FAO/WHO pri budovaní kapacít;
  • Podpora sieťových aktivít odborníkov (napr. participácia pracovníkov   FAO/WHO na konferenciách);
  • Podpora inštitúcií, v ktorých odborníci pôsobia prostredníctvom centier programov vedeckej excelencie (napr. účasťou pri vypracovávaní systému pre budovanie kapacít: koordinácia politiky, výskumná spolupráca a školenia);
  • Poskytnutie osvedčenia alebo oprávnenia zamestnávateľovi odborníka spolu s kópiou ohľadom dôležitosti participácie odborníka a tiež s avizovaním, že správy zo zasadnutia budú publikované;
  • Vyjadrenie účasti odborníka ako ekvivalentu ekonomického prínosu (napr. hosťujúce zasadnutia, poskytnutie odborníkov bez nároku na honorár);
  • Umožnenie voľného prístupu k publikáciám FAO/WHO.
 • Zasadnutie dáva do pozornosti členským štátom význam participácie odborníkov z rozvojových krajín na aktivitách vedeckého poradenstva FAO/WHO. Vyskytli sa informácie o tom, že niektoré vlády rozvojových krajín ochraňovali svojich odborníkov pred participáciou na zasadnutiach aj napriek tomu, že FAO/WHO hradí všetky výdavky spojené s účasťou odborníkov na týchto aktivitách. Preto sa odporúča, aby členské štáty podporovali svojich odborníkom pri poskytovaní vedeckého poradenstva.

8.4   Zveľadenie priaznivého prostredia (pre spoluprácu, budovanie kapacít, sietí)

8.4.1  Rastúca uvedomelosť

Odôvodnenie

Bežne nie sú dostupné materiály, ktoré opisujú princípy, postupy a metódy, ktoré používajú expertné orgány (JECFA, JMPR, JEMRA) a expertné rokovania pri svojom rozhodovaní, a tiež ktoré popisujú požiadavky na dáta tak, aby bolo zabezpečené ich posúdenie. Dostatočne nie sú pochopené ani iné hlavné povinnosti FAO/WHO ako napríklad poskytovanie poradenstva a smerníc pre kódex. Situácia môže byť komplikovanejšia pre expertné orgány zaoberajúce sa novou tematikou, pre ktorú neexistujú medzinárodne odsúhlasené normy ako napríklad hodnotenie bezpečnosti potravín pripravených modernými biotechnológiami. Zlepšenie transparentnosti expertného výboru a konzultačná práca povedú k tomu, že potenciálni odborníci budú informovaní o realizovanej vedeckej práce a v dôsledku toho stimulovaní uvažovať o participácii v expertných výboroch a konzultáciách.

Odporúčania

 • FAO/WHO by mali prednostne vydať praktické brožúry objasňujúce prácu expertného výboru pri poskytovaní vedeckého poradenstva vrátane pomoci, postupov, očakávaní atď. (hlavne pre vedeckých pracovníkov v rozvojových krajinách), ktoré by boli porovnateľné s brožúrami pripravenými sekretariátom kódexu.

8.4.2  Webové stránky JECFA a JMPR

Odôvodnenie

V súčasnej dobe informácie, vrátane postupov a médií používaných pre vyhlasovanie výziev pre odborníkov pre JECFA, JMPR atď., nie sú vždy bežne prístupné pre potenciálnych používateľov. Tým sa sťažuje prístup k dôležitým informáciám pre vedcov a iných, ktorí sa podieľajú na práci expertných orgánov, a hlavne využívajú výsledky a závery prác pri ďalšom vzdelávaní. Prioritne treba aktualizovať dostupné informácie na webových stránkach FAO a WHO, ktoré sú určené pre expertné výbory a urobiť webové stránky informatívnejšie a jednoduchšie v používaní za účelom zlepšenia povedomia o vstupoch a výstupoch zasadnutí expertných výborov prostredníctvom zainteresovaných skupín.

Odporúčania

 • Sekretariát FAO a WHO by mal aktualizovať relevantné webové stránky a podobné zdroje a zabezpečiť ich dostupnosť a jednoduchosť používania.
 • Všetky zainteresované skupiny, nielen v rámci kódexových kontaktných miest, verejné, akademické a privátne sektory a NGO by mali byť informované o revidovaných webových stránkach a všetky existujúce zoznamy adries alebo informačné letáky by mali byť použité na zvýšenie informovanosti o revidovaných webových stránkach.

8.4.3  Mimorozpočtové financovanie

Odôvodnenie

FAO a WHO majú zavedené postupy na získavanie mimorozpočtových zdrojov, ktorými dopĺňajú ich existujúce programy týkajúce sa bezpečnosti potravín. Exitujú možnosti zvýšiť zameranie týchto mimorozpočtových zdrojov aj na aktivity vedeckého poradenstva. Zvýšený dôraz treba klásť na význam aktivít expertných orgánov FAO/WHO a ich práce v oblasti bezpečnosti potravín za účelom podporenia nových programov a iniciatív pre náborové dodatočné mimorozpočtové finančné prostriedky. UNEP/Globálny fond pre životné prostredie má skúsenosti s vytváraním dostupných finančných prostriedkov na budovanie kapacít, pričom  ako príklad môže slúžiť implementácia Cartagenského dohovoru o biologickej bezpečnosti.

Odporúčania

 • Nové návrhy a iniciatívy, napríklad partnerské zmluvy s členskými štátmi, grantovými agentúrami a finančnými inštitúciami by mali byť pripravené pre náborové dodatočné finančné prostriedky v štruktúrovanom spôsobe v súlade so schválenými pravidlami a postupmi FAO a WHO. Neziskové organizácie, NGO a iné možné zdroje by mali byť preskúmané prostredníctvom FAO a WHO za účelom zabezpečenia dodatočného financovania aktivít vedeckého poradenstva.

8.4.4  Vzdelávacie príručky pre nových odborníkov

 Odôvodnenie

Noví odborníci nie sú vždy oboznámení s prácou expertného výboru a pripravení  na ich efektívnu  participáciu pred určitým zasadnutím. V prípade, že sa takéto zaškolenie realizovalo, mnohí noví odborníci to ocenili. Orientačné materiály vymedzené relevantným expertným orgánom sekretariátu FAO/WHO, alebo individuálne navrhnuté sekretariátom, v ktorých by sa noví odborníci mohli oboznámiť s postupmi a procedúrami špecifickými pre určitý expertný výbor by napomohli novým odborníkom pochopiť podstatu zasadnutí expertného orgánu. FAO a WHO zvolávajú aj ad hoc workshopy a konzultácie. V dôsledku meniacej sa povahy takýchto ad hoc zasadnutí by sa mali aktualizovať a/alebo pripraviť všeobecné inštrukcie pre účastníkov.

Odporúčania

 • Adekvátny vzdelávací materiál, ktorý je už dostupný v rozličných formátoch by sa mal zosumarizovať a pre nových odborníkov by sa mal pripraviť nový materiál, ktorý by im zabezpečil zorientovanie sa v problematike. Noví odborníci by mali byť pozvaní ešte pred expertnými zasadnutiami na krátku poradu vedenú jedným zo skúsených odborníkov určeným sekretariátom zasadnutia.

8.4.5  Diaľkové štúdium

Odôvodnenie

Programy diaľkového štúdia sa stávajú bežným školiacim a vzdelávacím nástrojom hlavne v prípadoch, keď si jednotlivci chcú zlepšiť ich vedomosti alebo získať novú kvalifikáciu. FAO a WHO majú viaceré virtuálne vzdelávacie programy, ale v súčasnosti sa žiadne z nich špecificky nevenujú relevantným témam a problematikám expertných výborov FAO/WHO. Existujú archívne dokumenty, ktoré pripravili FAO a WHO ohľadom práce expertných výborov, a tieto materiály by mohli slúžiť ako podklady na vypracovanie súboru modulov pre programy diaľkového štúdia. V niektorých prípadoch by vedci v rozvojových krajinách mali mať viac možností zlepšiť si svoje poznatky z relevantných technických disciplín požadovaných pre plnú účasť na zasadnutiach expertných orgánov. Naviac, odborníci, ktorí vstúpia do obsiahleho registra odborníkov, môžu požadovať ďalšie školenia, ktoré zlepšia ich odborné znalosti.

Odporúčania

Na zasadnutí sa navrhlo, že FAO/WHO:

 • Preskúmajú možnosti rozvoja virtuálnych študijných programov s cieľom pripraviť on-line školiace moduly s relevantnými vedeckými disciplínami, ako kľúčovým komponentom pre potenciálnych odborníkov z rozvojových krajín zlepšiť si technickú odbornosť pre budúcu angažovanosť a participáciu v expertných orgánoch. Nové programy by mohli byť dostupné na webových stránkach FAO a WHO. Dostupnosť školiacich modulov by mala byť široko propagovaná prostredníctvom FAO a WHO.
 • Preskúmajú pre odborníkov možnosti navštíviť zabehnuté laboratóriá alebo organizácie, rovnako ako aj centrá excelencie FAO a spolupráce WHO.

8.4.6  Lepšie vnímanie významu vedeckého poradenstva pri tvorbe kódexových noriem

Odôvodnenie

Zavedenie medzinárodných noriem bezpečnosti potravín v súlade so smernicami analýz rizika vyvinutých komisiou CA na základe práce jednotlivých kódexových výborov podporovaných expertnými orgánmi má vysoký stupeň dôležitosti pre členské vlády. Zriadením Svetovej obchodnej organizácie (WTO) majú tieto vedecky podložené normy relevantnosť týkajúcu sa záležitostí stanovených v rámci dohody SPS (Sanitary and Phytosanitary Agreement) (Kódexové normy sú v súlade s SPS požiadavkami WTO v záležitostiach obchodného sporu týkajúceho sa opatrení pre bezpečnosť potravín). Na workshope sa informovalo, že vzdelávacie materiály o relevantnosti vedecky podložených noriem ohľadom bezpečnosti potravín týkajúcich sa WTO/SPS pre odborníkov a inštitúcie/vlády rozvojových krajín sú alebo môžu byť dostupné v danom texte.

Odporúčania

 • FAO a WHO by mali zosumarizovať existujúce dokumenty (napr. školiaci manuál FAO „Multilateral Trade Negotiations on Agriculture (Multilaterálne obchodné negociácie v poľnohospodárstve) – pomocný manuál, časť III dohôd SPS a TBT“) do použiteľných formátov za účelom doplnenia ďalších vzdelávacích materiálov, ktoré  budú dostupné pre všetkých odborníkov. Okrem toho tieto vzdelávacie materiály by mohli byť hodnotným zdrojom informácií pre inštitúcie, univerzity, členské vlády alebo iné príslušné organizácie, kde FAO/WHO požaduje participáciu odborníkov v expertných výboroch;
 • FAO/WHO by mali zabezpečiť, aby všetky školiace a vzdelávacie materiály boli dostupné vo všetkých úradných jazykoch;
 • Členské vlády by mali podľa potreby zabezpečovať ich preklady do iných jazykov.

8.4.7  Zdieľanie informácií/siete expertných zasadnutí

Odôvodnenie

Organizovanie zasadnutí v rozvojových krajinách môže zvýšiť vstup vedeckého poradenstva z týchto krajín, a čo je podstatné, aj pomôcť podporiť prácu vedeckého poradenstva FAO/WHO medzi vysoko postavenými kompetentnými orgánmi, ktoré môžu následne nasmerovať zvýšenú pozornosť na otázky bezpečnosti potravín a pomôcť vedeckému poradenstvu týchto krajín.

Odporúčania

 • FAO/WHO by mali zabezpečiť, aby expertné konzultačné zasadnutia boli organizované striedavo rozvojovými krajinami v odlišných geografických regiónoch.
 • FAO/WHO by mali zvážiť možnosti využitia alternatívnych moderných technológií, ako video konferencie, pri vedení príslušných expertných konzultácií za účelom zabezpečenia širšej participácie odborníkov z rozvojových krajín. Od tohto prístupu sa očakáva ušetrenie časti finančných zdrojov z daného systému financií pre zasadnutia, ktoré sa budú môcť využiť pre ďalšie expertné výbory prostredníctvom nových rentabilných technológií.

8.4.8  Kódexové kontaktné miesta

Odôvodnenie

Kódexové kontaktné miesta (CCP) majú v niektorých krajinách nedostatky pri šírení informácií. Povinnosti a úlohy CCP sú opísané v procedurálnom manuáli CAC. Jednou z častí národných kódexových programov je podporovanie kódexových kontaktných miest v šírení informácií súvisiacich s aktivitami vedeckého poradenstva v rámci kódexového systému.

Odporúčania

 • Národné kódexové programy by sa mali byť posilnené prostredníctvom asistencie pri tvorbe zoznamu odborníkov (emaily, adresy, telefónne čísla, mená kontaktných osôb, atď.), inštitúcií a existujúcich národných sietí, ktorým by mali byť informácie distribuované. Taktiež sekretariát CA by mal dávať do pozornosti kódexovým kontaktným miestam dôležité linky, ktoré sa venujú národným kódexovým aktivitám tým, že poskytujú relevantné politické a odborné poradenstvo na základe ktorého sa zakladajú rozhodnutia.

8.4.9  Kritériá pri výbere odborníkov

 Odôvodnenie

V niektorých krajinách si riadiaci pracovníci a iné kompetentné autority dostatočne neuvedomovali význam aktivít expertného orgánu a ich dopadu a vplyvu na bezpečnosť potravín a vývoj noriem. Toto je veľmi dôležitý prvok pre všetky kódexové členské vlády. Je potrebné, aby FAO a WHO upozornili národné vládne kompetentné orgány (napr. rozhodujúcich politických činiteľov) na význam aktivít, akými je zhromažďovanie dát a účasť odborníkov, a tiež aby vyzdvihli prínos takýchto aktivít pre celkovú národnú stratégiu bezpečnosti potravín, politiku a následné rozhodovanie o rozpočte. 

To je možné dosiahnuť napríklad: 1) včlenením takých problematík do programu regionálneho fóra pracovníkov v oblasti legislatívy potravín, ktoré vyzdvihujú príspevky vedeckých pracovníkov pri poskytovaní poradenstva v aktivitách FAO/WHO, rovnako ako zvýšenie dodatočných finančných prostriedkov/fondov na národnej/regionálnej úrovni; 2) prípravou samostatných bodov programu na regionálnom zasadnutí kódexového výboru k obhájeniu a docieleniu zhody s ohľadom na dôležitosť podpory odborníkov z regiónov; 3) zabezpečením, aby sa bezpečnosť potravín stala národnou prioritou a 4) využívaním regionálnych ministerských zasadnutí FAO a WHO na podporu spoločných zasadnutí vlády s medzinárodnými organizáciami a potenciálnymi/zainteresovanými grantovými agentúrami.

Odporúčania

 • FAO/WHO by mali pripraviť a distribuovať praktické brožúrky, ktoré opisujú význam vedeckého poradenstva ako prostriedku na podporu vnímania rôznych členských vládnych organizácií a inštitúcií. Dostupnosť relevantných informačných materiálov by mala byť široko propagovaná a distribuovaná na kódexové kontaktné miesta a iným kompetentným autoritám v národných vládach. Účastníci (často riadiaci pracovníci v oblasti bezpečnosti potravín) medzinárodného fóra organizovaného FAO a WHO by mohli byť zahrnutí do rozdeľovníka. 

8.4.10  Mentoring (školenie) / Twinning

Twinning = vysielanie zamestnancov ministerstiev, regionálnych orgánov, štátnych agentúr a profesijných organizácií členských krajín do obdobných organizácií kandidátskych krajín na dlhšie obdobie, aby propagovali prenos odborných (technických) a administratívnych poznatkov a skúseností

Odôvodnenie

„Twinningové“ dohody medzi vyspelými krajinami a menej vyspelými krajinami na oficiálnej úrovni môžu urýchliť výmenu a zdieľanie poznatkov a skúseností. Takáto forma výmeny skúseností a poznatkov si vyžaduje minimálne zdroje a vedie k rýchlejšiemu časovému plánu implementácie v oblastiach ako zhromažďovanie dát, správny odber vzoriek, metódy validácie analýz a hodnotenie kvality. Programy ako „twinning“ a  „mentoring“ predstavujú pre vedcov výborný spôsob oboznámenia s medzinárodnými zasadnutiami expertných výborov, zvyšujú povedomie o práci expertných výborov a pomáhajú budovať sebadôveru u nových odborníkov. Taktiež stimulujú a posilňujú transfer poznatkov cez bilaterálnu sieťovú komunikáciu.

Odporúčania

 • Členské krajiny zvažujú „mentoringové“ postgraduálne štipendiá pre skúsených odborníkov a nových odborníkov z rozvojových krajín. FAO a WHO by mali asistovať pri hľadaní príslušných skúsených odborníkov pre „mentoring“ a napomôcť ich kontaktovať.
 • Podporené by mali byť „twinningové“ dohody medzi krajinami.

8.4.11  Programy budovania kapacít

Pre rozvojové krajiny sú dôležité programy budovania kapacít v oblasti národných programov bezpečnosti potravín, ako aj cielené iniciatívy na posilnenie schopností národných odborníkov participujúcich na medzinárodných zasadnutiach a v expertných orgánoch v záležitostiach vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravín. V rámci budovania kapacít by sa mali rozširovať a posilňovať technické skúsenosti jednotlivcov/organizácií v rozvojových štátoch, ktoré sú zodpovedné za aktivity v oblasti kontroly potravín. Cielenými iniciatívami by sa mali vylepšiť zásadné technické skúsenosti a poznatky jednotlivých národných odborníkov a zlepšiť ich možnosti participovať na zasadnutiach expertného orgánu. Toto je tiež dôležité pre pomoc práci národných odborníkov v oblasti vedeckého poradenstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

 Odporúčania

 • V koordinácii so sekretariátom expertných orgánov FAO/WHO by mali byť vyvinuté vhodné informačné a školiace moduly za účelom podpory vedeckých odborníkov v členských štátoch ako aj za účelom zlepšenia ich technických a vedeckých schopností. Určité príklady môžu zahŕňať (ale nemali by byť na ne limitované) moduly pre hodnotenie rizika v toxikológii, hodnotenie ožiarenia alebo metabolizmus rezíduí. Moduly navrhujúce metodiky a postupy stanovené existujúcimi expertnými výbormi a poradnými výbormi by mali byť posúdené za účelom vytýčenia tých, ktoré by mali byť pomocou pre nových odborníkov expertného výboru.
 • Požiadavky na určité školenia a vzdelávanie, v súlade s prioritami jednotlivých členských vlád alebo regiónov, by mali byť vypracované za účelom posilnenia národných legislatívnych kompetencií pri posudzovaní a manažmente rizík v potravinách. Členské vlády by mali priorizovať svoje špecifické potreby v  kontexte spoločnej iniciatívy budovania kapacít bezpečnosti potravín. Určité príklady môžu zahŕňať moduly hodnotenia bezpečnosti potravín vhodné pre jednotlivcov na národných legislatívnych úradoch pri príprave posudkov o chemických látkach v poľnohospodárstve alebo veterinárnej medicíne.
 • V plánovaných aktivitách programu budovania kapacít by sa mala venovať náležitá pozornosť odborníkom figurujúcim vo FAO/WHO mennom zozname, ktorí by mohli potenciálne prosperovať zo školení.

9.      Hlavné závery zo zasadnutia

 1. Na zasadnutí sa uznal súčasný významný prínos odborníkov z rozvojových krajín poskytovať vedecké poradenstvo.Zasadnutie súhlasilo s odporúčaniami predchádzajúcich zasadnutí, že snaha by sa mala vynaložiť na zlepšenie vstupu odborníkov a dát z rozvojových krajín do vedeckého poradenstva.
 2. Uznala sa potreba zlepšiť postupy pri oslovovaní odborníkov v rozvojových krajinách, keďže existujúce mechanizmy sú nepostačujúce
 3. Súčasné systémy na hľadanie a udržiavanie odborníkov z rozvojových krajín potrebujú byť rozšírené o presne stanovené odporúčania, ktoré boli určené na tomto zasadnutí.
 4. Ak sú už odborníci identifikovaní, je potrebné, aby boli podporení a ich účasť a prínos aby bola uznaná FAO/WHO a vládami.
 5. Je potrebné zlepšiť kvantitu a kvalitu predkladaných dát z rozvojových krajín pre použitie na vedeckých zasadnutiach FAO/WHO.
 6. Treba pripraviť vedecké materiály ako súčasť programov budovania kapacít na zvýšenie účasti odborníkov z rozvojových krajín na expertných zasadnutiach FAO/WHO a poskytovanie vedeckých expertíz národným vládam.
 7. Identifikovala sa súčasná úroveň vnímania významu splnomocnených odborníkov z rozvojových krajín poskytovať vedecké poradenstvo a údaje o kvalite a bezpečnosti potravín a výžive; treba hájiť záujmy rozvojových krajín na národnej aj medzinárodnej úrovni.
 8. Na zasadnutí sa viackrát zdôraznil význam súčasných kritérií, ktoré berú do úvahy pohlavie a geografickú rovnováhu a zosilňujú jej význam pre budúce vedecké zasadnutia.

Správa zo Spoločného zasadnutia FAO a WHO, Beograd, Srbsko a Čierna Hora, 12. - 15. december 2005

Preklad: RNDr. Martina Valachová
Revízia prekladu: T. Šinková