Notifikácie SPS

NOTIFIKÁCIE sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS)

Každý štát, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), má definovaný národný informačný bod (enquiry point), ktorý adresuje konkrétne požiadavky na informácie informačnému bodu v krajine, do ktorej si vývozca danej krajiny želá dodávať svoje výrobky.

Z hľadiska prípravy opatrení musí každý členský štát WTO určiť národný notifikačný orgán na úrovni vlády, ktorý notifikuje opatrenia SPS významne ovplyvňujúce obchod a líšiace sa od relevantných národných noriem, smerníc a odporúčaní. Takýmto spôsobom sa zabezpečuje otvorenosť a transparentnosť celého systému opatrení SPS.

Adresa národného informačného bodu v SR: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 810 05 Bratislava, Štefanovičova 3, http://www.normoff.gov.sk 

Cieľom notifikácie je umožniť záujemcom (zvyčajne sú to obchodní partneri, ktorých obchod by bol ovplyvnený opatreniami SPS), aby pripomienkovali návrh opatrenia a jeho pripravovaných zmien. Členovia WTO majú mať na prípravu odpovede vyhradenú najmenej 60-dennú lehotu. Notifikácie sa posielajú na sekretariát WTO v Ženeve, ktorý ich postúpi všetkým členským štátom prostredníctvom diplomatických misií v Ženeve a následne sa rozosielajú relevantným organizáciám jednotlivých štátov. Sekretariát WTO ukladá jednotlivé notifikácie a ich mesačný zoznam na webovú stránku WTO http://spsims.wto.org

Dohoda SPS vyžaduje, aby samotné postupy skúšania a kontroly používané v štáte nepôsobili pri obchodovaní ako zbytočné prekážky. Základnou požiadavkou je rovnaké posudzovanie dovážaných aj domácich výrobkov, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Vzťahuje sa to na termíny, poskytovanie informácií, platby, postupy odberu vzoriek atď.

Niektoré štáty majú zavedené postupy schvaľovania alebo systémy „pozitívneho zoznamu“, pričom sú dovolené iba uvedené prídavné látky a tolerancie kontaminantov. V takýchto prípadoch dohoda SPS požaduje, aby za základ pri povoľovaní dovozu krajina považovala používanie relevantných medzinárodných noriem.

T. Šinková