Súvislosť medzi Codexom Alimentarius a Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO)

Súvislosť medzi Codexom Alimentarius a Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO)

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) je mimovládna organizácia, ktorá vznikla r. 1947. Má 157 členov, pričom z jedného štátu môže byť iba jeden člen. Centrálny sekretariát ISO je v Ženeve a zamestnáva 154 pracovníkov. Hlavné aktivity, t. j. príprava medzinárodných technických noriem, sa však uskutočňujú za účasti členských štátov. Organizácia ISO ktorá dosiaľ vypracovala cca 17 000 noriem, zahrnuje 193 technických výborov, 540 podvýborov a 2 200 pracovných skupín.

Organizácia ISO je pozorovateľská organizácia Komisie Codex Alimentarius (v zmysle Procedurálneho manuálu CAC môže byť členom CAC iba štát alebo organizácia regionálneho hospodárskeho spoločenstva). ISO je tiež pozorovateľom Svetovej organizácie obchodu (WTO) vrátane jej Výboru pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia. V zmysle WTO sa ISO normy zahrnujú medzi tzv. privátne normy.

Najznámejšou normou je ISO 9001:2000 Požiadavky na systémy manažmentu kvality, ale väčšina noriem ISO nesúvisí s týmito požiadavkami. V septembri 2005 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) publikovala medzinárodnú normu ISO 22 000:2005 Systémy manažmentu bezpečnosti potravín – Požiadavky na každú organizáciu v rámci potravinového reťazca, ktorej cieľom je harmonizovať požiadavky na systémy manažmentu bezpečnosti potravín. Podľa normy musí každá organizácia preukázať svoju schopnosť kontrolovať nebezpečenstvá v potravinách tak, aby boli potraviny bezpečné v čase konzumácie. ISO 22 000 zahrnuje požiadavky systému HACCP, ktorý vypracovala Komisia Codex Alimentarius (CAC). Túto medzinárodnú normu už prevzalo vyše 40 štátov do svojich národných noriem. Môžu ju využívať rôzne organizácie od prvovýrobcov, cez výrobcov potravín, prepravcov a prevádzkovateľov skladov až po organizácie poskytujúce stravovacie služby. Používanie ISO noriem je dobrovoľné. Vo väčšine prípadov sa tieto normy využívajú na dobrovoľnej báze pri obchodných kontraktoch.

Pozorovateľský status ISO v rámci CAC umožňuje koordináciu prípravy ISO noriem, ktoré sa následne schvaľujú a využívajú ako kódexové. Dokument CODEX STAN 234-1999 (Odporúčané metódy analýzy a odberu vzoriek) uvádza asi 310 metód, ktoré vypracoval Technický výbor ISO/TC 34 (Potravinárske výrobky), ktoré sú zahrnuté približne v 60 normách ISO, ako aj odkazy na ďalšie ISO normy.

Spolupráca ISO/TC 34 s CAC prebieha v zmysle vzájomnej koordinácie a eliminovania duplicít a nezrovnalostí, a tak sa aktivity ISO a CAC vzájomne dopĺňajú. CAC je vládna organizácia, ktorá pripravuje dokumenty ako východisko pre národnú legislatívu, ktorá pomáha štátom chrániť obyvateľstvo pred zdravotnými nebezpečenstvami z potravín. ISO, ako mimovládna organizácia, pripravuje normy o skúšobných metódach, ktoré majú pomôcť stakeholderom v rámci potravinového reťazca naplniť legislatívne požiadavky, ako aj požiadavky spotrebiteľov na výrobky. Medzinárodné normy ISO pomáhajú štátom plniť záväzky dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS) a o technických prekážkach obchodu (TBT) v rámci WTO.

International Trade Centre UNCTAD/WTO: Information Retrieval on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Export Quality Bulletin 81, April 2008, 16 s.

CAC/31 INF/7: Communication from ISO. Report on Activities Relevant to Codex Work, 20 s.

Spracovala: T. Šinková