Globálna iniciatíva FAO

Globálna iniciatíva FAO/WHO pre vedecké poradenstvo o potravinách (GIFSA)

Organizácia WHO a FAO predstavujú už vyše 50 rokov medzinárodný zdroj vedeckého poradenstva v oblasti bezpečnosti potravín, ktoré tvorí základ kódexových noriem, smerníc a kódexov správnej praxe. Vedecké poradenstvo FAO/WHO sa široko využíva aj v členských štátoch. Jeho jedinečnosť uznala aj Svetová organizácia obchodu (WTO), ktorá označila požiadavku na dodržiavanie kódexových noriem, smerníc a iných odporúčaní za významný míľnik pri zabezpečovaní neškodnosti potravín v medzinárodnom meradle a zaradila ju do Dohody o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SPS).

Požiadavky na vedecké poradenstvo FAO/WHO o potravinách sa stupňujú, pričom obe uvedené organizácie musia čeliť poklesu rozpočtových zdrojov. Zároveň narastá cena služieb vedeckého poradenstva, ako aj ich rozsah, ktorý sa rozšíril napríklad o zoonózy, biotechnológiu a výživu, ako aj o nové naliehavé priority.

Pokračovanie aktivít, ktoré tvoria bázu vedeckého poradenstva FAO/WHO, si vyžaduje prekonanie mnohých prekážok. V posledných rokoch FAO a WHO vyhodnotili „konzultačný proces“ a poskytovanie poradenstva relevantným stakeholderom. Výsledky vyhodnotenia poukazujú na potrebu zabezpečovania nezávislosti, kvality, urýchlenia a udržateľnosti programu FAO/WHO o poskytovaní vedeckého poradenstva. V záujme konkrétneho riešenia jeho udržateľnosti zriadili FAO a WHO v júli 2007 Globálnu iniciatívu pre vedecké poradenstvo o potravinách (GIFSA).

Konkrétne ciele iniciatívy:

  • mobilizovať technické, finančné a ľudské zdroje na podporu aktivít FAO/WHO v oblasti poskytovania vedeckého poradenstva o výžive a bezpečnosti potravín,
  • podporovať urýchlenie poskytovania vedeckého poradenstva FAO/WHO pri súčasnom pokračovaní najvyššej úrovne integrity a kvality,
  • zvyšovať povedomie o vedeckom poradenstve FAO/WHO a zabezpečovať rozsiahlejšiu účasť štátov na tomto programe, ako aj rozsiahlejšie využívanie výsledkov.

Financovanie:

GIFSA vytvorí mechanizmus na zabezpečovanie vedeckého poradenstva z mimorozpočtových zdrojov. Uvíta príspevky od štátov, organizácií a nadácií v súlade s pravidlami WHO a FAO. Budú zriadené dva osobitné účty – jeden na WHO a jeden na FAO. Vznikne výbor, ktorý bude riadiť GIFSA a vypracúvané postupy, aby všetky zdroje boli využívané nezávislým a transparentným spôsobom, pričom sa zohľadnia kritériá určovania prioritných aktivít, ktoré platia v rámci Kódexu, FAO a WHO, ako aj špecifické potreby členských štátov FAO a WHO.

Conclusion of the consultative process on the provision of scientific advice and Global Initiative for Food-Related Scientific Advice (GIFSA).
Side event, 30th Session of the Codex Alimentarius Commission, 6 July 2007.

Preklad: T. Šinková