Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia

Dohoda Svetovej obchodnej organizácie (WTO) o aplikácii sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) definuje práva a povinnosti členov WTO pri uplatňovaní noriem vzťahujúcich sa na bezpečnosť potravín. Opatrenia SPS sú zamerané na:

 • ochranu života a zdravia zvierat a rastlín na území členského štátu pred rizikami, ktoré by mohli byť zapríčinené vstupom, usídlením a rozšírením škodcov, chorôb a organizmov prenášajúcich alebo zapríčiňujúcich ochorenia;
 • ochranu života a zdravia ľudí a zvierat na území členského štátu pred rizikami, ktoré pochádzajú z prídavných látok, kontaminantov, toxínov a choroboplodných organizmov v potravinách, nápojoch a krmivách;
 • ochranu života a zdravia ľudí na území členského štátu pred rizikami, ktoré pochádzajú z chorôb prenášaných zvieratami, rastlinami a výrobkami z nich, alebo zo vstupu, usídlenia a rozšírenia škodcov;
 • zabránenie a obmedzenie inej škody na území členského štátu pred rizikami, ktorá by mohla byť zapríčinená vstupom, usídlením a rozšírením škodcov.

Sanitárne a fytosanitárne opatrenia zahrnujú všetky relevantné zákony, výnosy, nariadenia, požiadavky a postupy vrátane kritérií na konečné výrobky; metódy spracovania a výroby; postupy skúšania, inšpekcie, certifikácie a schvaľovania; karanténne opatrenia vrátane požiadaviek súvisiacich s prepravou zvierat a rastlín a materiálov potrebných na ich prežitie počas prepravy; ustanovenia týkajúce sa relevantných štatistických metód, postupov odberu vzoriek a posudzovania rizík; ako aj požiadaviek na balenie a označovanie, ktoré priamo súvisia s bezpečnosťou potravín. 

Sanitárne opatrenia sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a ochranu zvierat pred škodcami a chorobami pri vstupe do krajiny.

Fytosanitárne opatrenia sa vzťahujú na ochranu rastlín pred škodcami a chorobami pri vstupe do krajiny.

Opatrenia SPS môžu mať rôzne formy. Príklady:

 • Požadovanie dovozu zvierat a živočíšnych produktov iba z oblastí, kde sa nevyskytujú choroby;
 • Testovanie výrobkov na mikrobiologické kontaminanty;
 • Príkaz na zadymovanie konkrétnych výrobkov;
 • Stanovenie najvyšších prípustných hladín na rezíduá pesticídov v potravinách.

Dohoda SPS štáty nabáda, ale neprikazuje im, aby čo najviac harmonizovali svoje opatrenia SPS. Harmonizácia sa tu definuje ako „ustanovenie, uznanie a aplikácia rovnakých sanitárnych a fytosanitárnych opatrení v rôznych krajinách“. Cieľom je zredukovať zbytočné rozdiely medzi krajinami vzťahujúce sa na opatrenia súvisiace so zdravím a na technické normy, pričom sa má zabrániť zbytočným sporom a problémom pri obchodovaní.

Dohoda SPS uznáva tri hlavné medzinárodné normalizačné orgány:

 • Komisiu Codex Alimentarius,
 • Medzinárodný úrad pre epizootiká,
 • Medzinárodnú konvenciu na ochranu rastlín) ako oficiálne organizácie, ktoré vypracúvajú normy, smernice a odporúčania vzťahujúce sa na zdravie.

Komisia Codex Alimentarius

http://www.codexalimentarius.net

Komisiu Codex Alimentarius (CAC), známu pod názvom Kódex, vytvorila r. 1963 Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom chráni zdravie spotrebiteľov a zabezpečovať správne praktiky pri obchodovaní s potravinami. Kódex vypracúva normy kvality a bezpečnosti potravín, smernice a kódexy správnej hygienickej a správnej technologickej praxe. Okrem toho definuje najvyššie prípustné hladiny potravinárskych prídavných látok a veterinárnych liekov ako aj najvyššie limity rezíduí pesticídov v potravinách.

Codex Alimentarius (súhrn noriem, smerníc a iných dokumentov), ktorý vytvorila Komisia Codex Alimentarius, sa stal všeobecným referenčným bodom pre spotrebiteľov, prvovýrobcov a spracovateľov potravín, národné agentúry na kontrolu potravín a medzinárodný obchod s potravinami.

Systém Codex Alimentarius predstavuje jedinečnú príležitosť pre všetky štáty zúčastňovať sa na príprave a harmonizácii potravinárskych noriem a na ich globálnej implementácii. Využíva sa aj pri vypracúvaní národných kódexov zabezpečujúcich správne hygienické praktiky a zosúlaďovaní národných noriem s kódexovými.

Medzinárodná konvencia na ochranu rastlín (IPPC)

http://www.ippc.int

IPPC je multilaterálna dohoda zameraná na prevenciu šírenia a zavádzania škodcov rastlín a rastlinných výrobkov a na podporu vhodných opatrení na ich kontrolu. Riadi ju Komisia pre fytosanitárne opatrenia, ktorá schvaľuje medzinárodné normy o fytosanitárnych opatreniach. Cieľom IPPC je poskytovanie rámca a fóra na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a technickú výmenu v rámci spolupráce s Národnými organizáciami na ochranu rastlín a Regionálnymi organizáciami na ochranu rastlín. IPPC zabezpečuje, aby fytosanitárne opatrenia mali vedeckú bázu, teda aby nepredstavovali neoprávnené prekážky obchodovania a poskytovali mechanizmus na riešenie sporov.

Svetová organizácia pre zdravie zvierat alebo Medzinárodný úrad pre epizootiká (OIE)

http://www.oie.int

Úlohy tejto organizácie:

 • Medzinárodný informačný bod o výskyte a príčinách ochorení zvierat a o tom, ako treba tieto ochorenia kontrolovať;
 • Medzinárodná koordinácia rozvoja výskumu v oblasti dohľadu a kontroly ochorení zvierat;
 • Harmonizácia noriem a nariadení zameraných na obchodovanie so zvieratami a živočíšnymi produktmi medzi členskými štátmi.

International Trade Centre UNCTAD/WTO: Information Retrieval on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Export Quality Bulletin 81, April 2008, 16 s.

Skrátený preklad: T. Šinková