Stanovisko EÚ k návrhu pracovných princípov analýzy rizík

Stanovisko EÚ k návrhu pracovných princípov analýzy rizík

Východisko

 • Kódexový výbor pre všeobecné princípy (CCGP) sa r. 2001 zaoberal návrhom pracovných princípov analýzy rizík a pýtal sa Komisie Codex Alimentarius (CAC), či tieto princípy majú byť určené len na využívanie v rámci kódexu, alebo iba v členských štátoch, alebo aj v kódexe aj v členských štátoch. Komisia CAC na svojom 24. zasadnutí potvrdila vysokú prioritu princípov, ktoré má využívať kódex a poverila ich skompletizovaním výbor CCGP. Zároveň schválila, aby CCGP vypracoval následne alebo paralelne smernicu pre štáty.
 • CCGP vypracoval kódexové princípy analýzy rizík, Komisia CAC ich r. 2003 schválila a začlenila do Procedurálneho manuálu.
 • Na 17. zasadnutí CCGP sa odsúhlasila iniciatíva zameraná na vypracovanie princípov pre štáty, čo sa odsúhlasilo ako nová práca na 50. zasadnutí Výkonného výboru CCEXEC.
 • Na 18. zasadnutí CCGP sa rokovalo o prvom návrhu, ktorý pripravil kódexový sekretariát, ale Výbor sa nedohodol, ako postupovať ďalej.
 • Na 20. zasadnutí CCGP sa uvažovalo s novou verziou princípov a rozhodlo sa vrátiť ich na 3. stupeň a požadovať prostredníctvom cirkulačného listu ďalšie pripomienky.
 • Fyzikálna pracovná skupina, ktorej spoločne predsedá Kanada a Argentína, zasadala v Paríži 6. novembra 2004 a zaoberala sa dodanými stanoviskami. Na rokovaní sa zúčastnilo 29 delegácií. Táto pracovná skupina nedospela k jednotnému názoru ohľadom vhodnosti alebo potreby týchto princípov a zaznamenala len nepatrný pokrok pri príprave textu.
 • Na 22. zasadnutí CCGP sa uskutočnila diskusia, ktorá mala prebádať spôsob, akým možno pokračovať. Pracovná skupina (PS) zaznamenala, že boli dodané takéto stanoviská: 1) Netreba žiadne nové princípy; 2) Bol by potrebný nový text, ktorý by sa zaoberal "vyššími" princípmi; 3) Mala by pokračovať diskusia o danom texte; 4) Mala by pokračovať diskusia, ale bolo by potrebné vypustiť časť zaoberajúcu sa opatrnosťou. Predsedníčka PS (Ann Mac Kenzie) dospela k záveru, že Výbor by sa mal zaoberať predovšetkým otázkou, či sa vôbec treba ešte ďalej zaoberať navrhovanými princípmi a či tam má svoje miesto aj princíp opatrnosti. Prebehla rozsiahla diskusia o koncepcii opatrnosti a viaceré delegácie vyjadrili nesúhlas so začlenením koncepcie opatrnosti, pretože by to štátom umožňovalo zavádzať opatrenia, ktoré nemajú zreteľné vedecké opodstatnenie. Niektoré delegácie upozornili, že opatrnosť je kvalifikovanou výnimkou v rámci ustanovení dohody SPS, a preto v prípade potreby národné autority by mali prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia spotrebiteľa. Tieto delegácie preto vyjadrili názor, že túto otázku nie je potrebné zapracovať do dokumentu. Výbor napokon uznal, že nebol dosiahnutý konsenzus o tom, či sa má prijať súčasná forma princípov a súhlasil s tým, že treba rozoslať cirkulačný list, na základe ktorého sa členovia a pozorovatelia vyjadria k cieľom a rozsahu pôsobnosti budúceho kódexového dokumentu, ako aj k prvkom, ktoré by sa mali do dokumentu začleniť, čo by mala zabezpečiť elektronická pracovná skupina, ktorej predsedajú USA a spolupredsedá Malajzia a Maroko. Pracovná skupina by mala vypracovať štruktúru a navrhnúť pokiaľ možno nový dokument, ktorý by cirkuloval, aby sa získali stanoviská k ďalšiemu zasadnutiu Výboru.
 • CCGP na svojom 23. zasadnutí získal informáciu od USA (predsedu PS), že nejestvuje zhodný názor na to, či je príslušný dokument potrebný, ani aký by mal mať rozsah pôsobnosti a štruktúru. Napokon sa rozhodlo, že sa uskutoční zasadnutie fyzikálnej PS pod vedením Kanady (Paul Mayers, býv. podpredseda CAC) za spolupredsedníctva Čile a Nórska.
 • Pracovná skupina o pracovných princípoch analýzy rizík pre bezpečnosť potravín, vytvorená na 23. zasadnutí CCGP, rokovala v Bruseli v dňoch 26. - 28. septembra 2006. Zasadnutie viedol pán Paul Mayers (Kanada) a pani Bodil Blaker (Nórsko) a zúčastnilo sa na ňom 67 delegátov zastupujúcich 29 členských štátov a 5 pozorovateľských organizácií. Čile (druhý spolupredseda) nebolo na rokovaní prítomné. Úlohou PS bolo prediskutovať a na základe diskusie daného a predchádzajúcich rokovaní CCGP naformulovať dôvody pre štáty ohľadom aplikácie analýzy rizík v štátoch; definovať výstup, ktorý môže kódex požadovať na zdôvodnenie; a pripraviť návrh niektorých jednoduchých a horizontálnych princípov o implementácii analýzy rizík v štátoch na ďalšiu diskusiu. PS sa podarilo získať súhlas o sade princípov odvodených od tých, ktoré už kódex schválil. Tieto princípy budú predložené na 24. zasadnutí CCGP.

Návrh EÚ

 • Členské štáty EÚ plne podporujú text, ktorý navrhla PS, ktorý je flexibilný a umož
 • Body, o ktorých nemožno vyjednávať, sú tieto:
  • Princípy musia pokrývať všetky kroky analýzy rizík a nesmú byť obmedzené len na posudzovanie rizík;
  • Vzdelávací manuál FAO o analýze rizík je veľmi užitočný dokument, ktorý môže členom pomôcť pri zavádzaní prístupu analýzy rizík, nemôže však nahradiť kódexový text rôznymi kolektívne vypracovanými a konsenzuálne prijatými rozsahmi pôsobnosti, účelom a dovolenou hodnotou;
  • Odkaz na opatrnosť nemožno vynechať. Tento dokument sa musí zaoberať situáciou, ktoré čelia štáty, ktoré musia prijímať opatrenia v prípade nedostatku vedeckých dôkazov;
  • Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) aj Medzinárodná konvencia na ochranu rastlín (IPPC) vydali smernicu na analýzu rizík, ktorá je určená štátom. Kódex zostáva jedinou uznávanou medzinárodnou normalizačnou organizáciou, ktorá sa touto úlohou nezaoberala (zo všeobecného hľadiska) a teraz musí poskytnúť smernicu.
 • Na regionálnom zasadnutí CCLAC sa uskutočnila diskusia k tomuto dokumentu, nedospelo sa však ku konsenzu. Argentína vyjadrila obavy týkajúce sa výsledkov PS a niektoré delegácie viackrát zopakovali, že takýto dokument nie je vôbec potrebný. Známe sú dve hlavné obavy - prvá sa týka obmedzení vzťahujúcich sa na koncepciu opatrnosti a druhá sa týka odkazu na "rozhodovania", ktorý sa uprednostňuje pred "sanitárnymi opatreniami" (v zmysle dohody SPS). EÚ zrejme uzná obidve obavy.
 • Členské štáty EÚ by mali podporiť vynechanie stupňov 6 a 7 a posunutie návrhu do stupňa 5/8 na schválenie na 30. zasadnutí CAC. Posun len do stupňa 5 by viedol k tomu, že by sa na 25. zasadnutí CCGP text ďalej skomplikoval.

Oficiálne východiskové stanovisko

EÚ a jej členské štáty gratulujú Pracovnej skupine k tomu, že dosiahla uspokojivé východisko prostredníctvom konsenzu naozaj reprezentatívnej skupiny.

Členské štáty EÚ preto plne podporujú predloženie tohto dokumentu v rámci kódexovej procedúry.

Dokument CX/GP 07/24/3 + Add. 1

Skrátený preklad: T. Šinková