Informačný pokyn generálneho sekretariátu Rady EU

Informačný návod
Generálneho sekretariátu Rady Európy č. 13741/05
Pracovnej skupine Codex Alimentarius

Informačný návod na interpretáciu a implementáciu "Pravidiel medzi Radou a Komisiou pri príprave zasadnutí Codex Alimentarius, stanovísk a práva hlasovania"

V nadväznosti na prístup Európskeho spoločenstva ku Codexu Alimentarius sa pripomína, že členské štáty sú viazané povinnosťou loajálnej spolupráce ako to uvádza článok 10 Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva a ďalej relevantný zákon1. Medziinštitucionálne pravidlá, odsúhlasené v súlade s Rozhodnutím o pristúpení2, musia byť preto vždy interpretované a aplikované v dobrej viere, že sa plnia povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

Tento dokument je informačným návodom, ktorý má slúžiť ako praktický nástroj. V prípade nejakého rozporu medziinštitucionálnych pravidiel s týmto dokumentom platia medziinštitucionálne pravidlá.

1. Komunikácia3

1.1  V rámci Spoločenstva (medzi členskými štátmi, Komisiou a sekretariátom Rady)

            a) Všeobecnú zodpovednosť za urýchlenie komunikácie má Sekretariát Rady.

            b) V záujme účinnosti sa používa v prípade možnosti e-mailový styk na definovanie, vypracovanie a vyjasnenie stanovísk, aby sa ušetrený čas na zasadnutiach Pracovnej skupiny Rady mohol venovať prerokúvaniu komplikovanejších problémov.

            c) Pripomienky, ktoré sekretariát Rady získava z členských štátov - najmä ako odpoveď na dokument cirkulovaný e-mailom - musia byť vždy posunuté všetkým delegáciám a Komisii.

            d) Kódexové správy zo sekretariátu Rady sa zasielajú najviac na tri e-mailové adresy každého členského štátu. Ide o adresu stáleho zastupiteľstva a oficiálneho kódexového kontaktného miesta v každom členskom štáte, ktoré zodpovedá za distribúciu správ relevantným expertom/stranám v danej krajine a koordinuje odpovede.

            e) V záujme jasnosti, keď sa stanovisko Spoločenstva/spoločné stanovisko má odsúhlasiť prostredníctvom e-mailovej komunikácie, sekretariát Rady bežne zašle očíslovanú správu s približne týmto sprievodným textom:

            "Keď nedôjdu pripomienky do [najneskorší dátum], pripojený(-é) dokument(-y) sa posunú na sekretariát Kódexu ako odsúhlasené stanovisko Spoločenstva/spoločné stanovisko."

1.2  So sekretariátom Kódexu

            Po ukončení a odsúhlasení Komisia všetky písomné podania Spoločenstva pošle e-mailom na Kódex s kópiou na sekretariát Rady, ktorá ich potom posunie na adresy uvedené vo vyššie uvedenom odstavci 1.1.d).

__________________________

1  Článok 10 Zmluvy o zriadení Európskeho spoločenstva hovorí, že "Členské štáty prijímajú všetky potrebné opatrenia, všeobecné alebo čiastkové, na zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo rezultujúcich z inštitucionálnych aktivít Spoločenstva. Urýchľujú plnenie úloh Spoločenstva. Zdržiavajú sa akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto Zmluvy." Napríklad relevantný zákon, pozri Názor 2/91 (Re ILO Konvencia 170) [1993] ECR I-1061 a Úradné rozhodnutie 1/78 (Re Návrh konvencie o fyzikálnej ochrane jadrových materiálov) [1978] ECR 2151.

2  Pozri Ú. v. ES L 309 z 26. novembra 2003, s. 14-21. (Tiež v doc. 13089/03, príloha III.)

3  Pozri odstavec 2 Medziinštitucionálnych pravidiel vzťahujúcich sa na cirkulačné listy.

2. Včasná príprava

2.1  Aby sa urýchlila včasná a dôkladná príprava na účasť na kódexových zasadnutiach, všetci zainteresovaní sa musia snažiť zabezpečiť, aby nevyhnutná dokumentácia cirkulovala včas, čo umožní všetkým stranám (členským štátom, Komisii a sekretariátu Rady) pripraviť sa na koordináciu zasadnutí. Keďže povinnosťou Komisie je pripravovať návrhy na rozdelenie kompetencií, spripomienkovaný program by nemal byť cirkulovaný neskôr ako desať dní po prvej elektronickej distribúcii programu daného zasadnutia sekretariátom Kódexu1.

_____________________

1 Odstavec 3.3 Medziinštitucionálnych pravidiel hovorí, že Komisia tvorí pripomienkovaný program "na základe príjmu" kódexového programu.

3. Rozdelenie kompetencií a právo na vystúpenie/hlasovanie

3.1  Predstavitelia Predsedníctva, Komisie a sekretariátu Rady sa musia stretnúť s predsedom každého kódexového zasadnutia na mieste, aby vysvetlili rozdelenie kompetencií a jeho uplatňovanie najmä z hľadiska hlasovacích práv a početnosti intervencií Predsedníctva/Komisie.

3.2  Z hľadiska vystúpení na zasadnutiach kódexových výborov, najmä čo sa týka formulovania spoločných stanovísk o záležitostiach, kde je zmiešaná kompetencia, prvé intervencie by mali všeobecne byť vykonané Predsedníctvom/Komisiou v závislosti od toho, kto z nich  má hlasovacie právo.

3.3  V záujme odzrkadlenia odsúhlaseného rozdelenia kompetencií pri prekladaní písomných "pripomienok ES" alebo vyjadrovaní koordinovaných stanovísk na kódexových zasadnutiach, Komisia a Predsedníctvo vysvetľujú svoje pripomienky/stanoviská takto:
 

Rozdelenie kompetencií Komu majú byť vysvetlené pripomienky/stanovisko
Kompetencia ES/Hlasovanie ES Európskemu spoločenstvu
Zmiešaná kompetencia/Hlasovanie ES Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom
Zmiešaná kompetencia/Hlasovanie členských štátov Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom
Kompetencia členských štátov/Hlasovanie členských štátov Členským štátom Európskeho spoločenstva

3.4  V prílohe je tabuľka, ktorá uvádza rôzne situácie vyplýva z kontextu koordinácie pokrývajúcej záležitosti v harmonizovaných aj neharmonizovaných oblastiach.

4. Vypracovanie a sprehľadnenie negociačných stratégií a stanovísk

Na stretnutiach Pracovnej skupiny Rady v Bruseli, všetky zainteresované strany by sa mali všemožne snažiť o finalizáciu stanovísk Spoločenstva/spoločných stanovísk a odsúhlasiť negociačnú stratégiu (v prípade vhodnosti aj vrátane spätného stanoviska).

5. Koordinácia na mieste

5.1  Koordinačné porady na mieste majú rovnaký status ako zasadnutia Pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočňujú v Bruseli, a podliehajú rovnakým pravidlám vrátane referovania otázok na Coreper tam, kde na zasadnutí nedošlo ku konsenzu.

5.2  Zámerom koordinácie na mieste je najmä zaoberanie sa záležitosťami, ktoré nebolo možné finalizovať predtým v Bruseli a vyladenie stanovísk a negociačných taktík vo svetle vývoja na samotnom zasadnutí.

5.3  Takéto porady musí viesť Predsedníctvo, ktoré je zodpovedné za všetky relevantné faktory, napr. smerovanie diskusií na zasadnutí, nové informácie, ktoré prichádzajú do úvahy, požiadavky na koordináciu Komisiou alebo niektorým členským štátom atď. Predstaviteľ sekretariátu Rady prítomný na zasadnutí zodpovedá za to, že oboznámi Komisiu a všetky prítomné delegácie členských štátov o čase, mieste a dôvode každej takejto porady.

5.4  Sekretariát Rady musí zabezpečiť vhodné miestnosti a vybavenie na spracovanie textov.

__________________________

1 Pozri odstavec 3.7 o Medziinštitucionálnych pravidlách.

6. Podpora a vypracovanie spoločného stanoviska

V nadväznosti na pristúpenie ES ku Kódexu sú spoločné stanoviská formulované v menej ES, alebo v mene ES a členských štátov, principiálne automaticky podporené kombinovanou váhou počtu hlasov ekvivalentných počtu členských štátov EÚ prítomných na príslušnom kódexovom zasadnutí.  Prakticky sa však stanovisko prezentované jediným hlasom zdá menej podporené ako stanovisko obhajované napríklad piatimi členskými štátmi Kódexu, a predsedovia Kódexu sú nútení rázne intervencie uznať.

Preto sa navrhuje, aby v prípade vhodnosti, a najmä tam, kde to bolo odsúhlasené ako negociačná stratégia, členské štáty aktívne pristupovali k právu "podporovať a/alebo vypracúvať" spoločné stanovisko. Toto právo bolo v skutočnosti významným výdobytkom, ktorý Spoločenstva jeho členské štáty získali počas prístupových negociácií, a zdá sa vhodné ho používať, keď by mohlo dôjsť k hrozbe "straty" dôležitého bodu v pléne Kódexu.

7. Účasť na prípravných skupinách a pracovných skupinách

Ako uvádza bod 5.1 Pravidiel, "členské štáty a Komisia sú oprávnené dobrovoľne sa zúčastňovať a vystupovať v prípravných skupinách a pracovných skupinách Codexu Alimentarius, ktoré sú technickými neoficiálnymi zasadnutiami, na ktorých sa neprijímajú oficiálne rozhodnutia". Keďže však samotná Európska komisia nie je členom Kódexu, nemôže byť uvedená v zozname členov niektorej z uvedených skupín. Je teda zrejmé, že keď Európska komisia participuje na prípravnej alebo pracovnej skupine, robí to ako predstaviteľ Európskeho spoločenstva. Tam, kde predtým nedošlo ku koordinácii, predstaviteľ Európskej komisie informuje ostatných účastníkov kódexovej prípravnej alebo pracovnej skupiny o tom, že sformulované stanoviská neznamenajú finálne stanovisko Európskeho spoločenstva. Komisia v najskoršom možnom termíne informuje členské štáty ES o výsledku diskusií v pracovnej skupine, najmä keď sa na nej nezúčastnil žiaden členský štát.

_____________________________

1 Pozri pravidlo II, odstavec 2 Procedurálnych pravidiel Komisie Codex Alimentarius.

PRÍLOHA prílohy 3
 

Situácia Odkaz1 Charakter kompe-tencie Stupeň harmoni-zácie Právo hlasovať Spoločné stanovisko2 Spoločenstva (treba odsúhlasiť v koordinácii)3 Prvá prezentácia spoločného stanoviska Spoločenstva na kódexovom zasadnutí Ako môžu členské štáty využiť svoje právo na vystúpenie?
a) 4.1 Európske spoločenstvo Plný alebo do veľkej miery Európske spoločenstvo Stanovisko Spoločenstva všeobecne založené na existujúcej legislatíve Spoločenstva Európska komisia Môžu podporiť a/alebo vypracovať stanovisko Spoločenstva
b) 4.3 zmiešaná Prevažne v kompetencii Spoločen-stva Európske spoločenstvo Spoločné stanovisko zahrnujúce harmonizované oblasti stanoviska Spoločenstva všeobecne4 založené na existujúcej legislatíve Spoločenstva Európska komisia Môžu podporiť a/alebo vypracovať stanovisko Spoločenstva
c) 4.3 zmiešaná Prevažne kompetencia členského štátu Členské štáty Spoločné stanovisko vrátane harmonizovaných oblastí Stanovisko Spoločenstva všeobecne4 založené na existujúcej legislatíve Spoločenstva Predsedníctvo Môžu podporiť a/alebo vypracovať stanovisko Spoločenstva. V prípade záležitostí týkajúcich sa neharmonizovaných oblastí môžu členské štáty vyjadriť svoje názory s podmienkou, že to bolo vzájomne dohodnuté počas koordinácie.
d) 4.3-4.5 zmiešaná V malej miere Členské štáty Neschopnosť rozhodnúť o spoločnom stanovisku na koordinačných poradách, vrátane na COREPERI Členské
štáty
Môžu vypracovať svoje vlastné stanovisko k záležitostiam spadajúcim jasne do ich kompetencie, za podmienky, že vyjadrené stanovisko je koherentné s politikou Spoločenstva a predchádzajúcimi stanoviskami Spoločenstva a konformné so zákonom Spoločenstva.
e) 4.2 Členské štáty neharmoni-zované Členské štáty Možné k niektorým záležitostiam v súlade s dohodu na koordinačnej porade. Predsedníc-tvo Ako je vzájomne dohodnuté na koordinačnej porade. Keď sa nedosiahne dohoda, pozri f).
f) 4.2 Členské štáty neharmoni-zované Členské štáty Spoločné stanovisko nebolo možné dosiahnuť, alebo sa nepovažovalo za nevyhnutné. Členské štáty Vyjadria svoje vlastné stanovisko.

1  Tento stĺpec sa vzťahuje na relevantný odstavec prílohy III Rozhodnutia Rady zo 17. novembra 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva ku Komisii Codex Alimentarius (pozri Ú.v. L 309 z 26. novembra 2003, s. 14-21; tiež v doc 13089/03).

2  "Stanovisko Spoločenstva" sa vzťahuje na stanovisko týkajúce sa záležitostí kompetencie Spoločenstva. "Spoločné stanovisko" sa vzťahuje na záležitosti so zmiešanou kompetenciou alebo kompetenciou členských štátov. Spoločné stanovisko, v prípade zmiešanej kompetencie, zahŕňa stanovisko Spoločenstva.

3  S výnimkou situácií e) a f), keď nemožno odsúhlasiť spoločné stanovisko, treba záležitosť oznámiť Coreperu a až do rozhodnutia Coreperu neexistujú práva na vystúpenie. Možno však robiť "procedurálne intervencie", napr. rezervovať stanovisko Spoločenstva/spoločné stanovisko alebo vysvetliť, že členské štáty ES a Komisia sa potrebujú skoordinovať.

4  V prípade vhodnosti, Komisia a členské štáty môžu odsúhlasiť časť svojej negociačnej stratégie pri zohľadnení nastávajúcej EC legislatívy.

Preklad: T. Šinková