Smernica na spoluprácu Komisie Codex Alimentarius s medzinárodnými medzivládnymi organizáciami pri vypracúvaní noriem a súvisiacich textov

Rozsah pôsobnosti a aplikácia

  1. Táto smernica určuje spôsob spolupráce Komisie Codex Alimentarius s medzivládnymi medzinárodnými organizáciami pri vypracúvaní noriem a súvisiacich textov.
  2. Túto smernicu treba vnímať v spojení s „Jednotným postupom na vypracúvanie kódexových noriem a súvisiacich textov“.

Typy spolupráce

  1. Komisia Codex Alimentarius môže pri vypracúvaní ktorejkoľvek normy alebo súvisiaceho textu spolupracovať s iným medzinárodným medzivládnym orgánom alebo organizáciou.
  2. Ide o:
  1. Spoluprácu pri iniciovaní normy a textu;
  2. spoluprácu pri vzájomnej výmene informácií a účasti na rokovaniach.

Spolupracujúce medzinárodné medzivládne organizácie

  1. Spolupracujúca medzinárodná medzivládna organizácia musí byť pozorovateľom Komisie.
  2. Spolupracujúca medzinárodná medzivládna organizácia musí mať rovnaké princípy členstva[8], ktoré tvorí bázu členstva v Komisii Codex Alimentarius a ekvivalentné princípy definovania noriem[9].
     

[8] „Rovnaké princípy členstva“ znamenajú, že členstvo je otvorené všetkým členom a pridruženým členom FAO a WHO.
[9] „Ekvivalentné princípy definovania noriem“ sa týkajú Všeobecných rozhodnutí Komisie uvedených v prílohe Procedurálneho manuálu.