Postupy na vypracúvanie kódexových noriem a súvisiacich textov

Poznámka:
Na účely tohto textu “norma” znamená všetky odporúčania Komisie, ktoré sa majú postúpiť vládam na akceptáciu. S výnimkou opatrení vzťahujúcich sa na akceptáciu, postupy sa s patričnými zmenami vzťahujú na kódexy praxe a iné texty poradenského charakteru.

Úvod

Kompletný postup vypracovania kódexových noriem je tento:

 1. Komisia uplatňuje jednotný prístup v oblasti vypracúvania noriem, pričom prijíma rozhodnutia na základe procesu strategického plánovania („manažment noriem“) (pozri časť 1 tohto dokumentu).
 2. Priebežné kritické sprehľadňovanie zabezpečuje, že návrhy na novú prácu a návrhy noriem, prekladané Komisii na prijatie, sú v súlade so strategickými prioritami Komisie, pričom sa realizujú v rozumnom časovom období a pri zohľadnení požiadaviek a dostupnosti odborného vedeckého poradenstva (pozri časť 2 tohto dokumentu).
 3. Komisia, pri zohľadnení výsledkov priebežného kritického sprehľadnenia, ktoré vykonáva Výkonný výbor, rozhodne, že treba vypracovať normu a rozhodne aj o tom, ktorý pomocný alebo iný orgán prácu vykoná. Rozhodnutie o vypracovaní normy môže prijať aj pomocný orgán Komisie, čo musí následne pri najbližšej príležitosti odsúhlasiť Komisia alebo jej Výkonný výbor. Sekretariát zorganizuje prípravu “navrhnutého návrhu normy”, ktorý sa rozošle štátom na pripomienkovanie,  potom ho príslušný pomocný orgán prehodnotí vo svetle získaných pripomienok a upravený text predloží Komisii ako “návrh normy”. Keď Komisia “návrh normy” prijme, tento sa rozošle štátom na ďalšie pripomienkovanie. Príslušný pomocný orgán zváži pripomienky a Komisia opäť prehodnotí návrh a môže ho prijať ako “kódexovú normu”. Postup je opísaný v 3. časti tohto dokumentu.
 4. Komisia, Výkonný výbor, prípadne ktorýkoľvek pomocný orgán môže navrhnúť Komisii alebo Výkonnému výboru na schválenie rozhodnutie o naliehavosti potreby vypracovania kódexovej normy zrýchleným postupom. Pri prijímaní rozhodnutia treba zvážiť všetky okolnosti vrátane pravdepodobnosti nových vedeckých informácií, ktoré sa môžu objaviť v blízkej budúcnosti. Zrýchlený postup je opísaný v 4. časti tohto dokumentu.
 5. Komisia alebo jej pomocný či iný príslušný orgán môže rozhodnúť o potrebe vrátenia návrhu do ktoréhokoľvek predchádzajúceho kroku a jeho dopracovania. Komisia môže rozhodnúť aj o tom, že návrh sa pozdrží v 8. kroku.
 6. Komisia môže na báze dvojtretinovej väčšiny hlasov schváliť vynechanie 6. a 7. kroku, ak to odporúčal príslušný kódexový výbor, ktorý bol poverený vypracovaním normy. Odporúčanie na vynechanie uvedených krokov treba oznámiť členom a príslušným medzinárodným organizáciám čo najskôr po zasadnutí príslušného kódexového výboru. Pri formulácii odporúčaní na vynechanie 6. a 7. kroku musia kódexové výbory zvážiť všetky hľadiská, vrátane naliehavosti, a pravdepodobnosť výskytu nových vedeckých informácií v blízkej budúcnosti.
 7. Komisia môže v ktoromkoľvek stupni vypracovania normy zveriť zvyšné kroky inému kódexovému výboru alebo orgánu.
 8. Úlohou Komisie je dohliadať na revíziu “kódexových noriem”. Pri revidovaní musia byť, mutatis mutandis, dodržané postupy ako pri vypracovaní kódexových noriem s takou výnimkou, že Komisia  môže rozhodnúť o vynechaní niektorého kroku alebo krokov postupu, ak ide o zmeny a doplnky či už editoriálnej alebo podstatnej povahy, ktorých výsledkom sú podobné normy ako Komisia schvaľuje v stupni 8.
 9. Kódexové normy sa publikujú a rozosielajú štátom na akceptáciu. Rozosielajú sa aj medzinárodným organizáciám, ktoré príslušný členský štát poveril kompetenciou v danej veci (pozri 5. časť tohto dokumentu).

Časť 1: Strategický plánovací proces

 1. Strategický plán, pri zohľadnení „Kritérií na určenie pracovných priorít“, určí zreteľné priority, v rámci ktorých sa v procese kritického sprehľadnenia vyhodnotia  návrhy vypracovania (a revízie) jednotlivých noriem.
 2. Strategický plán pokrýva 6-ročné obdobie a priebežne sa obnovuje každé dva roky. 

Časť 2: Kritické sprehľadnenie

Návrhy na novú prácu alebo revíziu normy

 1. Pred schválením vypracovania sa ku každému návrhu na novú prácu alebo revíziu normy pripojí projektová dokumentácia, ktorú pripraví výbor alebo člen navrhujúci vypracovanie alebo revíziu normy, a to:
 • účel a rozsah pôsobnosti normy;
 • relevancia a včasnosť;
 • hlavné aspekty, ktoré treba pokryť;
 • posúdenie vzhľadom na Kritériá stanovenia pracovných priorít;
 • relevantnosť voči strategickým cieľom Kódexu;
 • informácia o vzťahu medzi návrhom a inými existujúcimi kódexovými dokumentmi;
 • identifikácia všetkých požiadaviek na odborné vedecké poradenstvo a jeho dostupnosť;
 • identifikácia všetkých potrieb technických vstupov normy od externých orgánov, aby sa to dalo naplánovať;
 • časový rozvrh prác, vrátane termínu začatia, navrhovaného termínu schválenia v stupni 5 a navrhovaného termínu schválenia normy Komisiou; časový rámec prípravy normy by bežne nemal prekročiť päť rokov.
 1. Rozhodnutie o vypracovaní novej normy alebo revízii normy prijme Komisia pri zohľadnení kritického sprehľadnenia, ktoré vykoná Výkonný výbor.
 2. Kritické sprehľadnenie zahrnuje:
 • preskúmanie návrhov na vypracovanie/revíziu noriem, pričom sa zohľadnia „Kritériá stanovenia pracovných priorít“, strategický plán Komisie a požadovaná podpora práce nezávislým posúdením rizika;
 • identifikáciu potrieb rozvojových štátov na normu;
 • radu na zriadenie a rozpustenie výborov a pracovných skupín, vrátane ad hoc medzivýborových pracovných skupín (v oblastiach, kroré spadajú do pôsobnosti viacerých výborov);
 • predbežné posúdenie potreby vedeckého poradenstva a jeho dostupnosti z FAO, WHO alebo do relevantných expertných orgánov a prioritizácia takéhoto poradenstva.
 1. Rozhodnutie o prijatí novej práce alebo revízii jednotlivých maximálnych limitoch rezíduí pesticídov alebo veterinárnych liekov, prípadne zachovaní Všeobecnej normy na potravinárske prídavné látky[3], Všeobecnej normy na kontaminanty a toxíny v potravinách[4], systému kategorizácie potravín a Medzinárodného číselníka, musí byť v súlade s postupmi príslušných výborov potvrdených Komisiou.

Proces monitorovania vypracúvania noriem

 1. Výkonný výbor sprehľadňuje stav vypracúvania návrhov noriem v časovom harmonograme odsúhlasenom Komisiou a zistenia oznamuje Komisii.
 2. Výkonný výbor môže navrhnúť predĺženie časového rámca; zrušenie práce; alebo môže navrhnúť, aby práca bola podľa potreby pridelená inému výboru.
 3. Kritické sprehľadnenie musí zabezpečiť, aby bol proces vypracovania noriem konzistentný s uvažovaným časovým rámcom a aby Komisia predložené návrhy noriem plne zvážila.
 4. Vykonáva sa monitorovanie v rámci  nevyhnutného času a revíziu rozsahu normy musí konkrétne potvrdiť Komisia.

Časť 3: Jednotný postup vypracúvania kódexových noriem a súvisiacich textov

Kroky 1, 2 a 3

 1. Komisia zohľadní “Kritériá na definovanie pracovných priorít a na zriadenie pomocných orgánov” a rozhodne o vypracovaní celosvetovej normy. Rozhodne aj o tom, ktorý pomocný či iný orgán má prácu vykonať. Rozhodnúť o vypracovaní celosvetovej kódexovej normy môže aj pomocný orgán Komisie v súlade s vyššie uvedenými kritériami, pričom to musí odsúhlasiť Komisia alebo jej Výkonný výbor pri najbližšej príležitosti. V prípade regionálnej normy Komisia rozhodne na základe návrhu väčšiny členov pochádzajúcich z daného regiónu alebo skupiny štátov, ktorý bol predložený na rokovanie.
 2. Sekretariát zorganizuje prípravu navrhnutého návrhu normy. V prípade maximálnych limitov na rezíduá pesticídov alebo veterinárnych liečiv, sekretariát distribuuje odporúčania limitov po obdržaní z JMPR, t. j.  spoločného stretnutia expertov FAO na rezíduá pesticídov v potravinách a životnom prostredí a expertov WHO na rezíduá pesticídov, alebo z JECFA, t. j. Spoločnej komisie expertov FAO/WHO na potravinárske aditívne látky. V prípade mlieka a mliečnych výrobkov alebo samostatných noriem na syry, sekretariát distribuuje odporúčania Medzinárodnej mliekárskej federácie (IDF).
 3. Navrhnutý návrh normy sa rozošle členom Komisie a zainteresovaným medzinárodným organizáciám na pripomienkovanie zo všetkých hľadísk vrátane možného zapracovania ekonomických záujmov do navrhnutého návrhu normy. 

Krok 4

Dodané pripomienky zašle sekretariát pomocnému či inému orgánu, ktorý je splnomocnený pripomienky zvážiť a zmeniť navrhnutý návrh normy. 

Krok 5

Navrhnutý návrh normy sa prostredníctvom sekretariátu Komisie alebo Výkonného výboru rozošle ako návrh normy[5]. Pri akomkoľvek rozhodnutí v tomto kroku Komisia alebo Výkonný výbor uváži všetky pripomienky, ktoré boli zaslané od členov a zohľadní ich zapracovanie z hľadiska ich hospodárskych záujmov. V prípade regionálnych noriem môžu predložiť pripomienky všetci členovia Komisie, môžu sa tiež zúčastňovať na diskusiách a navrhovať zmeny, ale rozhodnúť o zmene alebo prijatí návrhu môže len väčšina členov príslušného regiónu. Pri prijímaní akéhokoľvek rozhodnutia v tomto kroku členovia regiónu alebo príslušnej skupiny štátov uvážia všetky pripomienky od členov Komisie a zohľadnia svoje ekonomické dôsledky v prípade zapracovania. 

Krok 6

Návrh normy sa prostredníctvom sekretariátu rozošle všetkým členom a zainteresovaným organizáciám na pripomienkovanie zo všetkých hľadísk vrátane možného zapracovania ekonomických záujmov do návrhu normy.

Krok 7

Získané pripomienky sekretariát pošle príslušnému pomocnému či inému orgánu, ktorý je splnomocnený prehodnotiť pripomienky a zmeny navrhnutej normy. 

Krok 8

Sekretariát postúpi Komisii návrh normy spolu so všetkými písomnými návrhmi od členov a zainteresovaných organizácií s návrhom na zmeny v 8. kroku a prijatie kódexovej normy. Regionálne normy môžu pripomienkovať všetci členovia a zainteresované organizácie,  ale rozhodnúť o zmene a prijatí návrhu môže len väčšina členov príslušného regiónu alebo skupiny štátov zúčastnených na zasadnutí.

Časť 4: Jednotný zrýchlený postupvypracúvania kódexových noriem a súvisiacich textov

Kroky 1, 2 a 3

 1. Komisia, alebo v čase medzi jej zasadnutiami Výkonný výbor,  zohľadní “Kritériá na definovanie pracovných priorít a na zriadenie pomocných orgánov” a na báze dvojtretinovej väčšiny hlasov definuje normy, ktoré sa majú vypracovať zrýchleným postupom[6]. Definovať také normy môže aj pomocný orgán Komisie na báze dvojtretinovej väčšiny hlasov, pričom to musí pri najbližšej príležitosti odsúhlasiť Komisia alebo jej Výkonný výbor dvojtretinovou väčšinou hlasov.
 2. Sekretariát zorganizuje prípravu navrhnutého návrhu normy. V prípade maximálnych limitov na rezíduá pesticídov alebo veterinárnych liečiv, sekretariát distribuuje odporúčania limitov po obdržaní z JMPR, t. j.  spoločného stretnutia expertov FAO na rezíduá pesticídov v potravinách a životnom prostredí a expertov WHO na rezíduá pesticídov, alebo z JECFA, t. j. Spoločnej komisie expertov FAO/WHO na potravinárske aditívne látky. V prípade mlieka a mliečnych výrobkov alebo samostatných noriem na syry, sekretariát distribuuje odporúčania Medzinárodnej mliekárskej federácie (IDF).
 3. Navrhnutý návrh normy sa rozošle členom Komisie a zainteresovaným medzinárodným organizáciám na pripomienkovanie zo všetkých hľadísk vrátane možného zapracovania ekonomických záujmov do navrhnutého návrhu normy. Členom Komisie a zainteresovaným medzinárodným organizáciám sa pritom oznámi, že ide o zrýchlený postup.

Krok 4

Dodané pripomienky zašle sekretariát pomocnému či inému orgánu, ktorý je splnomocnený pripomienky zvážiť a zmeniť navrhnutý návrh normy.

Krok 5

V prípade normy, ktorá je určená ako predmet zrýchleného postupu, navrhovaná norma sa doručí prostredníctvom sekretariátu Výkonnému výboru na kritické sprehľadnenie a Komisii, spolu s písomnými návrhmi získanými od členov Komisie a zainteresovaných medzinárodných organizácií. Komisia pri rozhodovaní v tomto kroku zváži výsledky kritického sprehľadnenia a všetky pripomienky svojich členov s ohľadom na možné ekonomické dôsledky v prípade zapracovania do normy. Pri regionálnych normách môžu všetci členovia Komisie a medzinárodné organizácie predložiť pripomienky, zúčastniť sa na diskusii a navrhnúť zmeny a doplnky, ale iba majorita členov regiónu či skupiny príslušných štátov, ktoré sú prítomné na zasadaní, môže rozhodnúť o zmenách a schválení navrhnutej normy.

Časť 5: Následný postup týkajúci sa publikovania kódexových noriem

Kódexová norma sa publikuje a rozošle všetkým členským štátom a pridruženým štátom FAO a/alebo WHO a zainteresovaným medzinárodným organizáciám.

Tieto publikácie tvoria Codex Alimentarius.

Následný postup týkajúci sa publikovania a možného rozšírenia územnej aplikácie normy

Regionálna kódexová norma sa publikuje a rozošle všetkým členským štátom a pridruženým štátom FAO a/alebo WHO a zainteresovaným medzinárodným organizáciám.

Komisia môže kedykoľvek zvážiť možné rozšírenie teritoriálnej aplikácie regionálnej kódexovej normy alebo jej premenu na celosvetovú kódexovú normu.

Smernica na postup zmeny a revízie kódexových noriem a súvisiacich textov

 1. Postup zmien a revízie kódexovej normy je v odstavci 8 Úvodného postupu na vypracovanie kódexových noriem a súvisiacich textov. V tejto smernici sú podrobnosti o postupe.
 2. Keď Komisia rozhodla, že norma bude pozmenená alebo revidovaná, pôvodná norma zostane v platnosti, kým Komisia neschváli upravenú normu.
 3. Na účely tejto smernice:

Zmeny a doplnky znamenajú zmenu alebo vypustenie textu alebo číselných hodnôt v kódexovej norme alebo súvisiacom texte, čo môže byť edičné alebo podstatné, pričom sa to týka jedného článku alebo niekoškých článkov v kódexovom texte. Ide najmä o (ale nielen o to):

 • oprava chyby;
 • vloženie vysvetľujúcej poznámky;
 • aktualizáciu odkazov súvisiacich s prijatím, schválením alebo revíziou.

Revízia znamená akékoľvek zmeny kódexovej normy alebo súvisiaceho textu okrem tých, ktoré sú uvedené ako „zmeny a doplnky“.

 1. Návrhy na zmenu alebo revíziu kódexových noriem treba doručiť sekretariátu Komisie včas (nie menej ako tri mesiace) pred zasadnutím Komisie, na ktorom sa majú prerokovať. Návrh musí byť doložený projektovou dokumentáciou, ak Výkonný výbor alebo Komisia nerozhodli inak.
 2. Pri zohľadnení výsledkov kritického sprehľadnenia Výkonným výborom Komisia rozhodne, či je potrebná zmena alebo revízia normy.
 3. Keď už kódexové pomocné orgány boli zrušené alebo majú pozastavenú činnosť, sekretariát dohliada na všetky kódexové normy pochádzajúce z výborov, ktoré už ukončili svoju činnosť a určuje potrebu zmien vyplývajúcich z rozhodnutí Komisie.
   

[3] vrátane príslušných metód analýzy a vzorkovania
[4] vrátane príslušných metód analýzy a vzorkovania
[5] Bez narušenia akéhokoľvek rozhodnutia Komisia v 5. kroku  môže sekretariát rozoslať návrh normy štátom na pripomienkovanie v 5. kroku, a to vtedy, keď si to podľa názoru príslušného pomocného či iného orgánu v záujme urýchlenia práce vyžaduje situácia vyplývajúca z času medzi príslušnými zasadnutiami Komisie a následného zasadnutia príslušného pomocného či iného orgánu. 
[6] Pri rozhodovaní treba zohľadniť nasledovné (ale nielen to): nové vedecké informácie; nové technológie; naliehavosť vzhľadom na obchod a zdravie obyvateľstva; revíziu alebo aktualizáciu existujúcich noriem.