Procedurálne pravidlá Komisie Codex Alimentarius

Pravidlo I  Členstvo

 1. Členstvo v Komisie Codex Alimentarius FAO/WHO (ďalej len “Komisia”) je otvorené všetkým členským a pridruženým štátom FAO a/alebo WHO.
 2. Členmi môžu byť štáty, ktorých žiadosť o členstvo v Komisii Codex Alimentarius schválil generálny riaditeľ FAO alebo generálny riaditeľ WHO.
 3. Členmi sú aj regionálne hospodárske integračné organizácie, ktoré sú členmi FAO alebo WHO, ktorých žiadosť o členstvo v Komisii Codex Alimentarius schválil generálny riaditeľ FAO alebo generálny riaditeľ WHO.
 4. Každý člen Komisie oznámi generálnemu riaditeľovi FAO alebo generálnemu riaditeľovi WHO meno svojho  zástupcu, v prípade možnosti aj mená ďalších členov svojej delegácie, na jednotlivých rokovaniach Komisie. 

Pravidlo II  Členská organizácia

 1. Členská organizácia uplatňuje svoje členské práva na alternatívnej báze so svojimi členskými štátmi, ktoré sú členmi Komisie v oblasti svojich príslušných kompetencií.
 2. Členská organizácia má právo zúčastňovať sa na prácach, v súlade so svojou kompetenciou, na každom stretnutí Komisie alebo jej pomocných orgánov, na ktorom sa môžu  zúčastňovať jej členské štáty. Týmto nie sú dotknuté práva členských štátov rozvíjať alebo podporovať stanovisko členskej organizácie v oblasti jej kompetencie.
 3. Členská organizácia môže fungovať v záležitostiach vlastnej kompetencie, a to na každom zasadaní Komisie alebo jej pomocných orgánov, na ktorom sa môže zúčastniť v súlade s odstavcom 2, pričom počet hlasov je rovný počtu členských štátov, ktoré smú na danom rokovaní hlasovať a zúčastnia sa na ňom. Kedykoľvek členská organizácia uplatní svoje právo hlasovania, nesmú členské štáty uplatniť vlastné právo, a naopak.
 4. Členská organizácia nie je oprávnená na voľbu či designáciu, ani na to, aby zastávala pozíciu v Komisii či nejakom pomocnom orgáne. Členská organizácia sa nemôže zúčastňovať hlasovania pri voľbe funkcionárov Komisie a jej pomocných orgánov.
 5. Pred každým rokovaním Komisie alebo jej pomocného orgánu, na ktorom sa má členská organizácia zúčastniť, musí členská organizácia alebo jej členské štáty písomne predložiť oznámenie o rozdelení kompetencií medzi členskou organizáciou a jej členskými štátmi, ktoré sa týka jednotlivých otázok a bodov programu.
 6. Ktorýkoľvek člen Komisie môže požiadať členskú organizáciu alebo jej členské štáty, aby poskytli informácie o tom, kto je kompetentný vyjadrovať sa ku konkrétnej otázke. Členská organizácia alebo členské štáty musia na to odpovedať.
 7. V prípade, že v určitom bode programu ide o zmiešané kompetencie členskej organizácie aj členských štátov, na diskusii sa môže zúčastniť členská organizácia aj členské štáty. V takých prípadoch sa pri rozhodovaní[1] berie do úvahy iba intervencia tej strany, ktorá mala právo hlasovať[2].
 8. Na účely stanovenia kvóra, ako uvádza odstavec 7 pravidla VI, za členskú organizáciu sa počíta toľko hlasov, koľko jej oprávnených členov je prítomných v danom čase na rokovaní.

Pravidlo III  Funkcionári

 1. Komisia volí svojho predsedu a troch podpredsedov spomedzi zástupcov,  náhradníkov a poradcov (ďalej len “delegáti”) členov Komisie; treba to chápať tak, že vedúci delegácie má vždy prednosť pred členom svojej delegácie. Zvolení môžu byť na ktoromkoľvek zasadnutí a musia zotrvať vo funkcii od konca zasadnutia, na ktorom boli zvolení, až do  konca nasledujúceho pravidelného zasadnutia. Predseda a podpredsedovia smú zostať vo funkciách, iba ak ich zotrvanie potvrdili príslušní členovia Komisie, za ktorých boli delegovaní v čase zvolenia. Na základe odporučenia člena Komisie, ktorý takéto potvrdenie nedal, generálny riaditeľ FAO a generálny riaditeľ WHO vyhlásia, že konkrétna pozícia je voľná. Predseda a podpredsedovia môžu byť zvolení znovu, ale vo funkcii môžu zotrvať najviac počas dvoch  za sebou nasledujúcich volebných období.
 2. Predseda, prípadne v jeho neprítomnosti podpredseda, vedie zasadnutie Komisie a vykonáva ďalšie úlohy potrebné na uľahčenie práce Komisie. Podpredseda, ktorý pôsobí v úlohe predsedu  má rovnaké práva a povinnosti ako predseda.
 3. Keď nemôže predseda ani podpredseda vykonávať službu, generálni riaditelia FAO a WHO, na základe požiadavky ustupujúceho predsedu, určia  pracovníka, ktorý bude pôsobiť ako predseda počas voľby predsedu, a to až do času, kedy sa zvolí dočasný alebo nový predseda. Dočasne zvolený predseda zotrvá vo funkcii do času, kedy sa predseda alebo jeden z podpredsedov môže znova ujať funkcie.
 4. Komisia môže spomedzi delegátov členov Komisie určiť jedného alebo viacerých hovorcov.
 5. Generálni riaditelia FAO a WHO môžu byť požiadaní, aby z personálu svojich organizácií určili tajomníka Komisie a ďalších funkcionárov ako aj  svojich zamestnancov podľa potreby, aby podľa potreby pomáhali funkcionárom a tajomníkovi pri vykonávaní povinností v Komisii.

Pravidlo IV Koordinátori

 1. Komisia môže spomedzi členov Komisie určiť koordinátora pre ktorúkoľvek zemepisnú oblasť uvedenú v pravidle V.1 (ďalej len „región“) alebo pre skupinu vymenovanú Komisiou (ďalej len „skupina štátov“), a to vždy, keď na základe návrhu väčšiny členov Komisie, ktorí predstavujú región alebo skupinu, zistí, že je to pri určitej práci potrebné.
 2. Určenie koordinátorov sa robí výlučne na návrh väčšiny členov Komisie, ktorí tvoria región alebo skupinu príslušných štátov. Nominovaní sú na každom zasadaní príslušného koordinačného výboru, ustanoveného podľa pravidla XI.1(b)(ii), a ustanovení sú na ďalšom pravidelnom zasadaní Komisie. Svoj úrad zastávajú od skončenia tohto zasadnutia. Koordinátori môžu byť ustanovení aj na ďalšie obdobie. Komisia robí takéto rozhodnutia podľa potreby, aby sa zabezpečila kontinuita fungovania koordinátorov.
 3. Úlohy koordinátorov:
  1. menovať predsedu príslušného koordinačného výboru pre región alebo skupinu štátov;
  2. pomáhať a koordinovať prácu kódexových výborov vo svojom regióne alebo skupine štátov pri príprave návrhov noriem, smerníc a iných odporúčaní, ktoré majú byť predložené Komisii;
  3. podľa potreby pomáhať Výkonnému výboru a Komisii, a to poradenstvom z hľadiska štátov a uznávaných regionálnych medzivládnych a mimovládnych organizácií v danom regióne, o záležitostiach, ktoré sú predmetom záujmu alebo diskusie.

Pravidlo IV  Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor pozostáva z predsedu a podpredsedu Komisie a siedmich členov, ktorí zvolila Komisia na riadnom zasadnutí spomedzi členov Komisie, pričom každý člen zastupuje jednu z uvedených zemepisných oblastí: Afrika, Ázia, Európa, Latinská Amerika a Karibik, Blízky Východ, Severná Amerika, Juhovýchodný Pacifik; Treba to chápať tak, že z jednej krajiny môže byť len jeden člen Výkonného výboru. Členovia zvolení na zemepisnej báze vykonávajú svoju funkciu od konca zasadnutia Komisie, na ktorom boli zvolení, až do konca druhého po sebe nasledujúceho pravidelného zasadnutia. Môžu byť zvolení opätovne, ale po dvoch za sebou nasledujúcich obdobiach musia z funkcie odstúpiť.
 2. Výkonný výbor funguje medzi zasadnutiami Komisie v jej zastúpení ako jej výkonný orgán. Predovšetkým pripravuje návrhy pre Komisiu, týkajúce sa všeobecného zamerania, strategického plánovania a programovania práce Komisie, študuje osobitné problémy a pomáha pri realizácii programu prípravy noriem, menovite pri vypracúvaní kritických prehľadov k návrhom práce a monitorovaní postupu vypracúvania noriem.
 3. Výkonný výbor zvažuje konkrétne záležitosti, ktoré jej oznamuje generálny riaditeľ FAO a WHO, ako aj odhaduje výdaje na plánovanú prácu Komisie ako uvádza pravidlo XIII.1.
 4. Výkonný výbor môže podľa potreby ustanoviť podvýbory spomedzi svojich členov. Ich počet má byť obmedzený, majú vykonávať prípravnú prácu a zodpovedať sa Výkonnému výboru. Výkonný výbor určuje jedného z podpredsedov Komisie, ktorý predsedá týmto podvýborom. Dôraz sa kladie na geografickú rovnováhu členstva v podvýboroch.
 5. Predsedom Výkonného výboru je predseda Komisie, podpredsedmi Výkonného výboru sú podpredsedovia Komisie.
 6. Zasadnutie Výkonného výboru sa koná tak často ako treba a zvolávajú generálni riaditelia FAO a WHO po konzultácii s predsedom. Výkonný výbor zasadá vždy bezprostredne pred každým zasadnutím Komisie.
 7. Výkonný výbor podáva správu Komisii.

Pravidlo IV. Zasadnutia

 1. Pravidelné zasadnutie Komisie sa zvyčajne uskutočňuje každý rok na ústredí FAO alebo WHO. Môžu sa uskutočniť aj ďalšie zasadnutia, ak to generálni riaditelia FAO a WHO po konzultácii s predsedom Výkonného výboru uznajú za potrebné.
 2. Miesto rokovania Komisie určujú generálni riaditelia FAO a WHO, v prípade potreby po konzultácii so štátnymi orgánmi hostiteľskej krajiny.
 3. Oznámenie o mieste a čase zasadnutia Komisie sa oznamuje všetkým členom Komisie najmenej dva mesiace pred zasadnutím.
 4. Každý člen Komisie má jedného zástupcu, ktorého môže sprevádzať jeden alebo viac náhradníkov a poradcov.
 5. Na plenárnych rokovaniach Komisie zástupca člena môže určiť svojho zástupcu, ktorý má právo diskutovať a hlasovať v mene svojej delegácie o všetkých otázkach. Navyše, na požiadanie zástupcu alebo jeho určeného zástupcu, predseda môže dovoliť, aby sa k určitým bodom vyjadroval aj jeden poradca.
 6. Ak Komisia nerozhodne inak, jej zasadnutia sú verejné.
 7. Kvórum na účely prijímania odporúčaní doplnkov štatútu Komisie a na prijímanie doplnkov k existujúcim pravidlám tvorí väčšina členov Komisie. Kvórum na všetky ostatné účely predstavuje väčšina členov Komisie, ktorí sa zúčastňujú na zasadnutí, pričom táto väčšina nesmie predstavovať menej ako 20 percent z celkového počtu členov Komisie ani menej ako 25 členov. Navyše, pri dopĺňaní alebo prijímaní navrhnutej normy pre daný región alebo skupinu štátov, kvórum Komisie tvorí tretina členov, ktorí patria do príslušného regiónu alebo skupiny štátov.

Pravidlo V. Program

 1. Generálni riaditelia FAO a WHO, po konzultácii s predsedom Komisie alebo s Výkonným výborom, pripravujú predbežný program jednotlivých zasadnutí Komisie.
 2. Prvým bodom predbežného programu je schválenie programu.
 3. Ktorýkoľvek člen Komisie môže požiadať generálneho riaditeľa FAO alebo generálneho riaditeľa WHO, aby zaradil do predbežného programu konkrétny bod.
 4. Generálni riaditelia FAO a WHO rozosielajú predbežný program všetkým členom Komisie najmenej dva mesiace pred otvorením zasadnutia.
 5. Ktorýkoľvek člen Komisie ako aj generálni riaditelia FAO a WHO môžu po rozoslaní predbežného programu navrhnúť zaradenie konkrétnych bodov do programu s ohľadom na charakter a naliehavosť záležitosti. Tieto body treba spísať na doplnkový zoznam, ktorý generálni riaditelia FAO a WHO rozošlú všetkým členom Komisie vopred, ak je to možné z časového hľadiska, pričom o doplnkovom zozname informujú predsedu, aby ho predložil Komisii.
 6. Riadiace orgány ani generálni riaditelia FAO a WHO nemôžu zrušiť žiaden bod programu. Po prijatí programu môže Komisia dvojtretinovou väčšinou hlasov pozmeniť program vynechaním, pridaním alebo modifikáciou ktoréhokoľvek bodu.
 7. Dokumenty, ktoré sa majú doručiť Komisii na zasadnutí, rozošlú generálni riaditelia FAO a WHO všetkým členom Komisie, ostatným štátom, ktoré sa zúčastňujú sa na rokovaní ako pozorovatelia, ako aj nečlenským štátom a medzinárodným organizáciám pozvaným na zasadnutie, a to najmenej dva mesiace pred príslušným zasadnutím. 

Pravidlo VI. Hlasovanie a postupy

 1. Každý člen Komisie má jeden hlas. Náhradník a poradca nemajú hlasovacie právo s výnimkou prípadov, keď nahrádzajú oficiálneho zástupcu.
 2. Okrem prípadov uvedených v týchto pravidlách, Komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov.
 3. Keď väčšina členov Komisie, ktorí tvoria daný región alebo skupinu štátov, požiada o vypracovanie normy, príslušná norma sa vypracuje ako norma prednostne určená pre daný región alebo skupinu štátov. Na hlasovaní o vypracovaní, zmene alebo prijatí návrhu takejto normy sa smú zúčastniť iba členovia, ktorí patria do príslušného regiónu alebo skupiny štátov. K prijatiu normy však môže dôjsť až po postúpení návrhu textu všetkým členom Komisie na pripomienkovanie.
 4. V súlade s odstavcom 5 tohto pravidla, môže ktorýkoľvek člen Komisie požiadať, aby sa mohol zdržať hlasovania, pričom sa to zaznamená.
 5. Hlasovanie je tajné s výnimkou prípadov, keď počet kandidátov nepresahuje počet voľných miest, kedy môže predseda Komisii oznámiť, že voľby budú rozhodnuté na základe zrejmého všeobecného súhlasu. Ak Komisia rozhodne, o všetkých ostatných záležitostiach sa hlasuje tajne.
 6. Oficiálne návrhy k bodom programu a jeho doplnkom sa podávajú písomne predsedovi, ktorý ich rozošle zástupcom členov Komisie. 
 7. Ustanovenia pravidla XII Všeobecných pravidiel FAO sa vzťahujú mutatis mutandis na všetky záležitosti , ktorými sa konkrétne nezaoberá toto pravidlo VIII.

Pravidlo VII. Pozorovatelia

 1. Ktorýkoľvek členský alebo pridružený štát FAO alebo WHO, ktorý nie je členom Komisie, ale zaujíma sa o prácu Komisie, sa môže, na základe žiadosti adresovanej generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO, zúčastňovať na rokovaniach Komisie a jej pomocných orgánov ako pozorovateľ. Môže podávať písomné informácie a zúčastňovať sa na diskusii, nemôže však hlasovať.
 2. Štáty, ktoré sú členmi Spojených národov, nie sú však ešte členmi ani pridruženými členmi FAO alebo WHO, môžu, na základe svojej žiadosti a rozhodnutia konferencie FAO a valného zhromaždenia WHO, získať štatút pozorovateľa Komisie a jej pomocných orgánov.
 3. Ktorýkoľvek člen Komisie sa môže ako pozorovateľ zúčastňovať na zasadnutiach pomocných orgánov, predkladať písomné materiály a zúčastňovať sa na diskusiách, bez možnosti hlasovania.
 4. V súlade s ustanoveniami odstavcov 5 a 6 tohto pravidla, generálni riaditelia FAO a WHO pozývajú medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie ako pozorovateľov na zasadnutia Komisie a jej pomocných orgánov.
 5. Účasť medzinárodných organizácií na práci Komisie a vzťahy medzi Komisiou a týmito organizáciami sa riadi príslušnými ustanoveniami FAO a WHO, ako aj príslušnými nariadeniami FAO a WHO o vzťahoch s medzivládnymi organizáciami; tieto vzťahy sú podľa možnosti v kompetencii generálneho riaditeľa FAO alebo WHO.
 6. Účasť medzinárodných mimovládnych organizácií na práci Komisie a vzťahy medzi Komisiou a týmito organizáciami upravujú relevantné ustanovenia FAO a WHO, ako aj pravidlá FAO a WHO o vzťahoch s medzinárodnými mimovládnymi organizáciami. Tieto vzťahy sú podľa možnosti v kompetencii generálneho riaditeľa FAO alebo WHO, na základe poradenstva Výkonného výboru. Komisia vypracúva a sprehľadňuje princípy a kritériá týkajúce sa účasti medzinárodných mimovládnych organizácií na jej práci, čo musí byť konzistentné s príslušnými pravidlami FAO a WHO.

Pravidlo VIII. Záznamy a správy

 1. Komisia  na každom zasadnutí schvaľuje záznam zahŕňajúci jej hľadiská, odporúčania a závery, vrátane minoritných názorov. Komisia môže rozhodnúť aj o vyhotovení iných potrebných záznamov.
 2. Správa Komisie sa v závere zasadnutia odovzdá generálnym riaditeľom FAO a WHO, ktorí ju rozošlú členom Komisie, ďalším štátom a organizáciám, ktoré boli zastúpené na zasadnutí, a na požiadanie aj iným členským štátom a pridruženým členom FAO a WHO.
 3. Odporúčania Komisie, ktoré sa týkajú politiky, plánu alebo finančných záležitostí FAO a/alebo WHO, odovzdajú generálni riaditelia do pozornosti riadiacich orgánov FAO a/alebo WHO, aby podnikli príslušné opatrenia.
 4. Generálni riaditelia FAO a WHO môžu požiadať členov Komisie, aby poskytli Komisii informácie o opatreniach vykonaných na základe odporúčaní Komisie. 

Pravidlo IX. Pomocné orgány

 1. Komisia môže ustanoviť nasledujúce typy pomocných orgánov:
  1. pomocné orgány, ktoré považuje za nevyhnutné na zabezpečenie svojej práce pri finalizácii navrhovaných noriem;
  2. pomocné orgány vo forme:
   1. Kódexových výborov na prípravu návrhov noriem pre Komisiu bez ohľadu na to, či sa použijú ako svetové normy alebo pre daný región alebo skupinu štátov konkrétne určených Komisiou.
   2. Koordinačných výborov pre regióny alebo skupiny štátov na koordináciu prípravy noriem vzťahujúcich sa na konkrétne regióny alebo skupiny štátov a na koordináciu podobných úloh, ktorými môžu byť poverené.
 2. V zmysle ďalej uvedeného odstavca 3, členmi týchto pomocných orgánov môžu byť členovia Komisie, notifikovaní na vlastnú žiadosť generálnym riaditeľom FAO alebo generálnym riaditeľom WHO, alebo vybraní členovia určení Komisiou.
 3. Členstvo v pomocných orgánoch, ustanovených na prípravu navrhovaných noriem určených prednostne pre región alebo skupinu štátov, je otvorené členom Komisie, ktorí prislúchajú do daného regiónu alebo skupiny štátov.
 4. Zástupcovia členov pomocných orgánov fungujú pokiaľ možno kontinuálne a sú to špecialisti aktívni v oblasti pôsobnosti príslušného pomocného orgánu.
 5. Pomocné orgány môže ustanoviť iba Komisia, ak to tieto pravidlá nedefinujú inak. Ich úlohy a postupy podávania správ určuje Komisia, ak to tieto pravidlá nedefinujú inak.
 6. Zasadnutia pomocných orgánov zvolávajú generálni riaditelia FAO a WHO:
  1. v prípade orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(a): po konzultácii s predsedom Komisie;
  2. v prípade orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b)(i) (Kódexové výbory): po konzultácii s predsedom príslušného kódexového výboru ako aj (v prípade kódexových výborov, ktorých úlohou je príprava návrhov noriem pre daný región alebo skupinu štátov) po konzultácii s koordinátorom, keď už bol určený koordinátor pre príslušný región alebo skupinu štátov;
  3. v prípade orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b)(ii) (Koordinačné výbory): po konzultácii s predsedom príslušného kódexového výboru.
 7. Generálny riaditeľ FAO a generálny riaditeľ WHO určí miesto zasadnutia orgánu, ktorý bol ustanovený podľa pravidla IX.1(a) a IX.1(b)(ii), a to po konzultácii s príslušným hostiteľským štátom; v prípade orgánu, ktorý bol ustanovený podľa pravidla IX.1(b)(ii) po konzultácii s koordinátorom pre príslušný región alebo skupinu štátov (ak tento existuje) alebo s predsedom koordinačného výboru.
 8. Oznámenie o dátume a mieste každého rokovania orgánov, ustanovených podľa pravidla IX.1(a), sa rozošle všetkým členom Komisie najneskôr dva mesiace pred zasadnutím.
 9. Ustanovenie pomocných orgánov podľa pravidla IX.1(a) a IX.1(b)(ii) musí byť v súlade s existenciou potrebných finančných zdrojov; týka sa to aj orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b)(i), ak sa navrhuje, že ich výdaje majú byť uznané ako prevádzkové výdaje v rámci rozpočtu Komisie v súlade s článkom 10 jej štatútu.
 10. Členovia, ktorí sú zodpovední za určenie predsedov pomocných orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b)(i), musia byť definovaní na každom zasadnutí Komisie, ak to tieto pravidlá neurčujú inak, a predkladajú sa aj na opätovné ustanovenie. Ostatných funkcionárov pomocných orgánov volí príslušný orgán a predkladá sa aj ich opätovná voľba.
 11. Procedurálne pravidlá Komisie sa vzťahujú mutatis mutandis aj na jej pomocné orgány.

Pravidlo X. Vypracúvanie a schvaľovanie noriem

 1. V rámci tohto pravidla môže Komisia určiť postupy na vypracovanie svetových noriem a noriem pre konkrétny región alebo skupinu štátov; v prípade potreby môže postupy pozmeniť.
 2. Komisia vynakladá všetko úsilie na dosiahnutie vzájomnej dohody pri prijatí alebo pozmenení noriem. O prijatí alebo zmene noriem sa hlasuje, iba ak snaha o dosiahnutie vzájomnej dohody zlyhala. 

Pravidlo XI. Rozpočet a náklady

 1. Generálni riaditelia FAO a WHO pripravujú pre Komisiu na jej pravidelné zasadnutia odhad výdajov, vychádzajúci z navrhovaného plánu práce Komisie a jej pomocných orgánov, ako aj informácie o výdavkoch za predchádzajúce finančné obdobie. Tento odhad, spolu s úpravami, ktoré vykonajú generálni riaditelia na základe odporúčaní Komisie, sa zapracuje do pravidelných rozpočtov oboch uvedených organizácií a predloží sa riadiacim orgánom na schválenie.
 2. Z odhadu nákladov vyplývajú opatrenia týkajúce sa prevádzkových výdajov Komisie a jej pomocných orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(a) a IX.1(b) ako aj výdajov na personál podieľajúci sa na Programe a výdajov na služby pre tento personál.
 3. Prevádzkové náklady pomocných orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b)(i) (Kódexové výbory) znáša každý člen, ktorý akceptuje predsedníctvo takéhoto orgánu. Odhad výdajov môže zahrnovať prípravné práce, ktoré uznáva Komisia ako prevádzkové náklady v súlade s opatreniami článku 10 svojho štatútu.
 4. Výdaje spojené s účasťou na zasadnutí Komisie a jej pomocných orgánov a cestovné pre členov Komisie a pozorovateľov (podľa pravidla VII) hradia príslušné vlády alebo organizácie. V prípade, že generálny riaditeľ FAO alebo generálny riaditeľ WHO pozve na rokovanie Komisie a jej pomocných orgánov expertov ako osoby, výdaje na nich sa hradia z bežného finančného rozpočtu určeného na prácu Komisie.

Pravidlo XII. Jazyky

 1. Komisia a jej pomocné orgány ustanovené podľa pravidla IX.1(a) musia mať najmenej tri pracovné jazyky, a to tie, ktoré určí Komisia a sú pracovnými jazykmi oboch organizácií - FAO aj WHO.
 2. Bez ohľadu na predchádzajúci bod môže Komisia rozhodnúť o pridaní ďalších pracovných jazykov FAO alebo WHO, a to v prípade, keď
  1. Komisia postupuje v súlade so správou generálnych riaditeľov FAO a WHO o politike, financiách a administratívnej realizácii zaradenia príslušných jazykov; a
  2. zaradenie konkrétnych jazykov schválili generálni riaditelia FAO a WHO.
 3. Keď si zástupca želá používať iný jazyk ako je jazyk Komisie, musí si sám obstarať potrebné tlmočenie a/alebo preklad do jedného z jazykov Komisie.
 4. Bez narušenia opatrení odstavca 3 tohto pravidla, medzi jazykmi pomocných orgánov ustanovených podľa pravidla IX.1(b) musia byť najmenej dva z jazykov Komisie.

Pravidlo XIII. Zmeny a odvolanie pravidiel

 1. Zmeny alebo doplnky k týmto pravidlám možno prijať dvojtretinovou väčšinou hlasov, pričom návrh zmien alebo doplnkov musí byť oznámený 24 hodín vopred. Zmeny alebo doplnky nadobudnú platnosť po schválení generálnymi riaditeľmi FAO a WHO.
 2. Iné pravidlá ako I, II.1, 2, 3 a 6, III, IV.2 a 6, V.1, 4 a 6, VI. 1, 2 a 3, VII, VIII,3 a 4, IX.5, 7 a 9, XI, XIII a XIV, môže Komisia odvolať dvojtretinovou väčšinou hlasov, ak bol návrh na odvolanie oznámený 24 hodín vopred. Ak žiaden člen Komisie nemá námietky, možno toto oznámenie vynechať.

Pravidlo XIV. Nadobudnutie platnosti

 1. V súlade s 8. článkom Štatútu Komisie nadobúdajú tieto pravidlá platnosť po schválení generálnymi riaditeľmi FAO a WHO.
   

[1] Slovo „rozhodovanie“ treba chápať tak, že znamená hlasovanie aj situácie, kde sa k rozhodnutiu dospeje koncenzom.
[2] Keď sú v správe uvedené názory strany, ktorá nemá hlasovacie právo, v správe musí byť táto skutočnosť uvedená.