Štatút Komisie Codex Alimentarius

Článok 1

Komisia Codex Alimentarius, v zmysle nižšie uvedeného článku 5, zodpovedá za prípravu návrhov pre generálneho riaditeľa FAO a generálneho riaditeľa WHO o všetkých záležitostiach týkajúcich sa realizácie Spoločného programu potravinových noriem FAO/WHO, ktorého účelom je:

  1. ochrana zdravia spotrebiteľov a zabezpečovanie správnych praktík pri obchodovaní s potravinami;
  2. podpora koordinácie všetkých prác na potravinových normách, ktoré vykonávajú medzinárodné, vládne a mimovládne organizácie;
  3. definovanie priorít a iniciovanie ako aj usmerňovanie prípravy návrhov noriem prostredníctvom a pomocou vhodných organizácií;
  4. finalizácia noriem vypracovaných v zmysle bodu (c) a ich uverejňovanie v Codexe Alimentarius či už ako regionálne alebo celosvetové normy, spolu s medzinárodnými normami, ktoré už boli finalizované inými orgánmi v zmysle vyššie uvedeného bodu (b), a to všade, kde je to účelné;
  5. príprava zmien a doplnkov publikovaných noriem podľa potreby, vo svetle vývoja.

Článok 2

Členstvo v Komisii Codex Alimentarius je otvorené všetkým členským a pridruženým štátom FAO a WHO, ktoré sa zaujímajú o medzinárodné potravinové normy. Členmi sú také štáty, ktorých žiadosť o členstvo schválil generálny riaditeľ FAO alebo WHO.

Článok 3

Ktorýkoľvek členský štát alebo pridružený člen FAO alebo WHO, ktorý nie je členom Komisie, ale zaujíma sa o jej prácu, sa môže, na základe žiadosti adresovanej generálnemu riaditeľovi FAO alebo WHO, zúčastňovať na rokovaniach Komisie a jej pomocných orgánov ako aj na zasadnutiach ad hoc ako pozorovateľ.

Článok 4

Štáty, ktoré ešte nie sú členmi ani pridruženými členmi FAO alebo WHO, sú však členmi OSN, môžu byť na vlastnú žiadosť prizvané na zasadnutia Komisie ako pozorovatelia, a to v súlade s ustanoveniami FAO a WHO, vzťahujúcimi sa na poskytovanie pozorovateľského štatútu.

Článok 5

Komisia predkladá správu  a odporúčania Konferencii FAO a zodpovedajúcemu orgánu WHO prostredníctvom príslušného generálneho riaditeľa. Kópie správ, vrátane záverov a odporúčaní, sa ihneď ako informácia rozosielajú členským štátom a medzinárodným organizáciám, ktoré o to prejavia záujem.

Článok 6

Komisia ustanovuje Výkonný výbor, ktorého zloženie musí zabezpečiť adekvátne zastúpenie rôznych zemepisných oblastí sveta, ku ktorým patria členovia Komisie. Výkonný výbor pôsobí ako výkonný orgán Komisie a zasadá v období medzi jej zasadnutiami. 

Článok 7

Komisia  môže ustanoviť také pomocné orgány, aké sú z jej hľadiska potrebné na zabezpečovanie jej úloh v súlade s možnosťami financovať nevyhnutné náklady.

Článok 8

Komisia môže prijímať, meniť a dopĺňať svoje vlastné procedurálne pravidlá, ktoré vstupujú do platnosti po schválení generálnymi riaditeľmi FAO a WHO, a to v súlade s procedúrami týchto organizácií.

Článok 9

Výdaje na činnosť Komisie a jej pomocných orgánov, s výnimkou tých, pre ktoré bol niektorý členský štát schválený ako predsedajúci, idú z rozpočtu Spoločného programu FAO/WHO pre potravinové normy, ktorý spravuje FAO v mene oboch organizácií  v súlade s finančnými pravidlami FAO. Generálny riaditeľ FAO a generálny riaditeľ WHO spoločne určujú príslušný podiel nákladov Programu pre FAO a WHO, a pripravujú príslušné ročné výkazy na zaradenie a schválenie v rámci rozpočtovej položky oboch organizácií.

Článok 10

Všetky výdaje (vrátane výdajov na zasadnutia, dokumenty a tlmočenie), ktoré majú členovia Komisie v súvislosti s prípravou návrhov noriem, znáša príslušný štát. V rámci schválených rozpočtových odhadov však Komisia môže odporúčať, aby sa určitá časť nákladov na práce, ktoré štát vykonáva v mene Komisie, uznala za prevádzkové náklady Komisie.