CODEX STAN 58-1981 Konzerovaný hrášok

Codex Alimentarius
Volume 5A - 1994
Konzerovaný hrášok
CODEX STAN 58-1981

KÓDEXOVÁ NORMA NA KONZERVOVANÝ HRÁŠOK

CODEX STAN 58-1981

1.                POPIS

1.1              Definícia výrobku

                   Konzerovaný hrášok je výrobok (a) pripravený z čerstvých alebo mrazených, čistých, výrazne zdravých, celých, vylúpaných nezrelých (zelených) semien odrôd (kultivarov) záhradného hrachu, zhodujúcich sa s charakteristikami odrôd Pisum sativum L., nie však pododrôd macrocarpum; (b) balený s vodou alebo iným vhodným kvapalným médiom, cukrom, koreninami a inými zložkami vhodnými pre tento výrobok;  (c) tepelne spracovaný vhodným postupom, aby sa zabránilo kazeniu, a to pred alebo po uzavretí do nádoby.

1.2              Odrodové typy

                   Konzevovaný hrášok sa môže vyrobiť z ľubovoľnej odrody (kultivaru) hrachu, ktorý môže byť  klasifikovaný ako hrach:

1.2.1           s vráskavými semenami;

1.2.2           s guľatými alebo hladkými semenami;

1.2.3           iný typ (krížence alebo hybridy typov 1.2.1 a 1.2.2).

1.3              Typy balenia

1.3.1           „V náleve“, keď sa použije kvapalné médium; alebo

1.3.2           „Vákuovo balené“ alebo „Balené vo vákuu“, ak je množstvo nálevu         menšie ako 20 percent z celkovej čistej hmotnosti výrobku a obal je uzavretý pri podmienkach, ktoré vytvoria v nádobe vysoké vákuum.

2.                ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE  A  CHARAKTERISTIKY KVALITY

2.1              Základné zložky

                   Hrach s kvapalným médiom vhodným pre daný výrobok a iné, ľubovoľné zložky z nasledujúcich:

2.1.1           Iné dovolené zložky:

2.1.1.1        Soľ, sacharóza, invertný cukor, dextróza, glukózový sirup, sušený glukózový sirup.

2.1.1.2        Aromatické byliny a koreniny; časti alebo šťava zo zeleniny a aromatických bylín (hlávkový šalát, cibuľa, mrkva atď.);  obloha z jedného alebo viac druhov zeleniny (šalát, kúsky zelenej alebo červenej papriky, alebo ich zmesi), a to v množstve najviac  15 % z celkového zeleninového obsahu bez nálevu; mätová esencia.

2.1.1.3        Maslo alebo iné konzumné živočíšne alebo rastlinné tuky alebo oleje. Prídavok masla nesmie presiahnuť 3 % na celkové množstvo výrobku.

2.1.1.4        Škroby - prirodzené (natívne), fyzikálne alebo chemicky modifikované - iba ak sa pridalo maslo alebo iné konzumné živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje.

2.2              Kritériá kvality

2.2.1           Farba

                   Hrášok, s výnimkou umele farbeného konzervovaného hrášku, musí mať farbu charakteristickú pre konzervovaný hrášok, ktorá je pre použitú odrodu typická. Farbu konzervovaného hrášku, ktorý obsahuje iné dovolené zložky alebo prídavné látky, treba považovať za charakteristickú vtedy, ak nie je abnormálne zmenená v dôsledku použitých zložiek.

2.2.2           Baliace médium

                   Baliace médium, s výnimkou hrášku baleného do špeciálnych omáčok, nesmie byť také viskózne, že sa kvapalina nedá oddeliť od hrášku pri 20 0C. Nesmie mať cudziu farbu a vzhľad.

2.2.3           Chuť a vôňa

                   Konzervovaný hrášok musí mať charakteristickú chuť a vôňu, bez cudzích chutí a pachov.

                   Konzervovaný hrášok so špeciálnymi zložkami musí mať chuť a vôňu  hrášku a iných použitých zložiek.

2.2.4           Textúra a zrelosť

                   Hrášok musí mať vyhovujúcu jemnosť a musí byť homogénny čo do textúry a zrelosti.

                   Obsah látok nerozpustných v alkohole nesmie byť pri žiadnom type  vyšší ako 21 %.

2.2.5           Chyby a odchýlky

                   Konzervovaný hrášok môže obsahovať malé množstvo sedimentu. Nesmie mať  tieto chyby, ktorých limitné hodnoty uvádzame:

                  Chyby       Horný limit (vzťahovaný na hmotnosť hrášku bez nálevu)
(a) Chybný hrášok (hrášok s miernymi škvrnami alebo bodkami) 5 % hmotn.
(b) Hrášok s vážnymi chybami (posiaty bodkami, farebné škvrny alebo iné chyby  (vrátane hrášku, na ktorom vidno, že bol napadnutý červami) až do takého rozsahu, že je vážne ovplyvnená jeho konzumná kvalita) 1 % hmotn.
(c) Fragmenty hrášku (pozostávajú z častí hrášku; oddelených alebo jednotlivých klíčnych lístkov; roztlačených klíčnych lístkov alebo ich častí; uvoľnených šúp; nezahrnujú však celý nedotknutý hrášok s uvoľnenou šupou) 10 % hmotn.
(d) Žltý hrášok (všetok hrášok je prevažne žltý, a nejde o tzv. „bledý“ hrášok, ktorý máva veľmi svetlú farbu) 2 % hmotn.
(e) Cudzí rastlinný materiál (stonky, listy alebo struky hrachu, prípadne iný neškodný rastlinný materiál, ktorý sa do výrobku nepridal zámerne ako zložka) 0,5 % hmotn.
Súhrn uvedených chýb (a), (b), (c), (d), (e) 12 % hmotn.

2.2.6           Klasifikácia „chýb“

Obsah nádoby, ktorý nevyhovuje jednej alebo viacerým príslušným kritériám kvality, ktoré sú uvedené v pododstavcoch 2.2.1 až 2.2.5, treba považovať za „chybný“.

2.2.7           Prijateľnosť

                   Tovar sa pokladá za vyhovujúci kritériám kvality, citovaným v pododstavci 2.2.6, keď počet „chýb“, tak ako ich definuje pododstavec 2.2.6, nepresiahne prijateľný počet (c) pri pláne odberu vzoriek, ktorý je v súlade s odberovými plánmi pre balené potraviny (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Sampling Plans for Prepacked Foods (1969) (AQL-6.5) (CAC/RM 42-1969) (pozri Codex Alimentarius Volume 13).

3.                POTRAVINÁRSKE PRÍDAVNÉ LÁTKY

    Najvyšší obsah
3.1 Glutaman sodný (smie sa použiť iba v prípade prídavku masla alebo iného konzumného živočíšneho alebo rastlinného tuku alebo oleja) BOO
3.2 Mätová aróma (mätový olej) BOO
3.3 Farbivá  
3.3.1 Tartrazín CI 19 140 100 mg/kg jednotlivo alebo vo
3.3.2 Brilantná modrá FCF CI 42 090 vzájomných kombináciách
3.2.3 Beta-karotén  
3.4 Stužovadlá  
3.4.1 Chlorid vápenatý 350 mg/kg celkového Ca
3.4.2 Mliečnan vápenatý v konečnom výrobku
3.4.3 Glukonan vápenatý  
3.5 Rastlinné gumy  
3.5.1 Arabská guma  
3.5.2 Karagénan  
3.5.3 Guarová guma  
3.6 Pektíny  
3.7 Algináty (Ca, K, Na, NH4)  
3.7.1 Propylénglykolalginát 1 % hmotn. prídavnej látky
3.8 Modifikované škroby uvedenej pod bodmi 3.4 až 3.8,
3.8.1 Škroby opracované kyselinami a to jednotlivo alebo vo
3.8.2 Škroby opracované alkáliami vzájomných kombináciách
3.8.3 Bielené škroby  
3.8.4 Diškrobfosfát (opracovaný trimetafosfát)  
3.8.5 Fosfátovaný diškrobfosfát  
3.8.6 Monoškrobfosfát  
3.8.7 Acetát škrobu  
3.8.8 Hydroxypropylškrob  
3.8.9 Acetylovaný diškrobadipát  
3.8.10 Hydroxypropylovaný diškrobglycerol  
3.8.11 Oxidované škroby  
3.8.12 Diškrobfosfát (opracovaný oxichloridom fosforečným)  
3.8.13 Acetylovaný diškrobfosfát  
3.8.15 Diškrobglycerol  

 4.                KONTAMINANTY

  Najviac
Olovo (Pb) 1 mg/kg
Cín (Sn) 250 mg/kg v prepočte na Sn

5.                HYGIENA

5.1              Odporúča sa, aby sa s výrobkom vyrobeným  podľa tejto normy  manipulovalo tak, ako je uvedené v príslušných odstavcoch medzinárodných všeobecných princípoch hygieny potravín (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2(1985), Codex Alimentarius Volume 1), ako aj v ďalších odporúčaniach Codexu Alimentarius, ktoré sa vzťahujú na tento výrobok.

5.2              Výrobok nesmie obsahovať  rámci správnej výrobnej praxe viditeľné prímesi do takej miery, ako je to možné zabezpečiť správnou výrobnou praxou.

5.3              Pri skúšaní vhodnými postupmi vzorkovania a analýzy výrobok:

  • nesmie obsahovať mikroorganizmy v množstve, ktoré ohrozuje zdravie;
  • nesmie obsahovať parazity, ktoré ohrozujú zdravie;
  • nesmie obsahovať látky pochádzajúce z mikroorganizmov v takých množstvách, ktoré ohrozujú zdravie.

5.4              Výrobok musí byť podrobený takému spracovaniu, ktoré je dostačujúce na zničenie všetkých spór Clostridium botulinum.

6.                HMOTNOSŤ A OBJEM

6.1              Náplň nádoby

6.1.1           Minimálne množstvo

                   Nádoba musí byť naplnená hráškom, pričom s výnimkou „vákuovo baleného“ hrášku musí výrobok (vrátane kvapalného média) zaberať najmenej 90 % objemu vodnej kapacity nádoby. Vodná kapacita nádoby je objem uzavretej nádoby kompletne naplnenej destilovanou vodou pri 20 0C.

6.1.1.1        „Chybný“ výrobok

                   Nádoba, ktorej obsah nevyhovuje požiadavkám minimálnej náplne (90 % vodnej kapacity) podľa pododstavca 6.1.1, treba považovať za „chybný“.

6.1.1.2        Prijateľnosť

                   Výrobná šarža vyhovuje požiadavkám pododstavca 6.1.1, keď je počet „chybných“ výrobkov, definovaných podľa pododstavca 6.1.1.1, menší ako prijateľný počet (c) pri vhodnom pláne odberu vzoriek (CAC/RM 42-1969) (pozri Codex Alimentarius Volume 13.

6.1.2           Minimálna hmotnosť odcedenej náplne (pozri alternatívne kritérium v pododstavci 6.1.3)

6.1.2.1             Hmotnosť odcedenej náplne nesmie byť menšia ako 60 % hmotnostných  z množstva destilovanej vody pri 20 0C potrebného na kompletné naplnenie nádoby.

6.1.2.2        Prijateľnosť

                   Požiadavka na minimálne množstvo odcedenej náplne sa má považovať za splnenú, ak priemerná hmotnosť všetkých kontrolovaných nádob po odcedení nie je menšia ako požadované minimum, a to za predpokladu, že jednotlivé nádoby obsahujú primerané množstvo výrobku.

6.1.3           Správna náplň namiesto požiadavky na odcedenú hmotnosť (pozri alternatívne kritérium v pododstavci 6.1.2)

6.1.3.1        Náplň konzervovaného hrášku treba považovať za správnu, a to bez ohľadu na súlad s požiadavkami 6.1.2, ak vyhovuje ustanoveniam postupu uvedeného v Codex Alimentarius Volume 13 Stanovenie správnej náplne namiesto požiadavky na odcedenú hmotnosť.

6.1.3.2        Prijateľnosť

                   Obsah nádoby, ktorý nespĺňa kritérium pododstavca 6.1.3 pri použití metódy uvedenej v Codex Alimentarius Volume 13, treba považovať za „chybný“. Šaržu treba považovať za vyhovujúcu kritériu pododstavca 6.1.3, ak počet „chýb“ nepresiahne prijateľné množstvo (c) pri dodržaní plánu odberu vzoriek (pozri Codex Alimentarius Volume 13).

7.                OZNAČOVANIE

                   Okrem všeobecných požiadaviek na označovanie balených potravín (CODEX STAN 1-1985 (Rev. 1-1991) Codex Alimentarius Volume 1), vzťahujú sa na výrobok nasledujúce ustanovenia:

7.1              Názov potraviny

7.1.1           Názov výrobku má byť „Hrášok“, „Zelený hrášok“, „Záhradný hrášok“, „Záhradný zelený hrášok“, „Raný hrášok“, „Sladký hrášok“, „Drobný hrášok“, alebo ekvivalentný popis používaný v štáte, kde sa má výrobok predávať.

7.1.2           Ako súčasť názvu alebo v jeho tesnej blízkosti treba uviesť všetky špeciálne omáčky a/alebo koreniny a chuťové a aromatické prísady, ktoré sú pre výrobok charakteristické, napr. „s prídavkom X“ alebo „v X“. Ak sa uvádza „s (alebo „v“) maslovej omáčke“, nesmie sa použiť iný tuk okrem masla.

7.1.3           Názov výrobku môže zahrnovať aj typ hrachu: „s guľatými semenami“, „s hladkými semenami“, alebo „s vráskavými semenami“ - podľa vhodnosti.

7.2              Iné označenia

7.2.1           Typ balenia

                   Ak je konzervovaný hrášok „vákuovo balený“, treba to zreteľne označiť na etikete.

7.2.2           Označenie množstva

                   Množstvo treba označiť v súlade s národnou legislatívou.

8.                METÓDY ANALÝZY A VZORKOVANIA

                  Pozri Codex Alimentarius Volume 13.

Preklad: T. Šinková